Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), povodom zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi Analize primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine od 25,01.20'10. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici održanoj 13.06.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU I PRIPREMU RJEŠENJA U OBLASTI PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I IZRADU PRIJEDLOGA NOVOG ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE l HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju radne grupe za analizu i pripremu rješenja u oblasti pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i izradu prijedloga novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/11), u tački I pod rednim, brojem 10. riječi: "Ana Dominković", zamjenjuju se riječima: "Marijan Oršolić".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 927/2012
13. juna/lipnja 2012. godine
Ssrajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.