Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici održanoj 13.06.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE
PRIJEDLOGA KANDIDATA IZ REDA SRPSKOG
NARODA ZA JEDNOG ČLANA REGULATORNE
KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda srpskog naroda za jednog člana Regulatome komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, u sastavu:

1.     Amira Pintul, predsjednik
2.     Tarik Begić, član
3.     Marinko Bošnjak, član
4.     Azra Sljepčević, član
5.     Nedžad Numić, član  

 

II

 

Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da razmotri sve prijave podnese na javni natječaj u propisanom roku i utvrdi listu s užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, o čemu će sastaviti zapisnik.
Povjerenstvo, nakon utvrđivanja liste sa užim izborom, poziva na intervju sve kandidate s liste, nakon čega predlaže rang listu sa najboljim kandidatima.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo je dužno putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dostaviti prijedlog rang liste sa najboljim kandidatima Vladi Federacije Bosne i Hercegovine radi donošenja odluke o prijedlogu kandidata iz reda srpskog naroda za jednog člana Regulatome komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 923/2012
13. lipnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.