Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 4. Sporazuma o saradnji Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza općina gradova Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03/05-49-1089/2011 od 06.10.2011. godine (u daljem tekstu: Sporazum), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici održanoj 13.06.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU
KODEKSA O ODNOSIMA IZMEĐU NIVOA VLASTI U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Radna grupa za izradu Kodeksa o odnosima između nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Radna grupa) i to:

predstavnici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine:
- Enver Išerić i Ivana Boban, Federalno ministarstvo pravde,

  1. Dr. Hafeza Sabljaković, Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog    Doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  2. Senahid Saković, Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, i

predstavnici Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine:
- Srđa Obradović i Boris Brajković, Misija OSCE-a u
Bosni i Hercegovini,
- Slaviša Sućur i Mersad Beglerbegović, GAP,
- Kata Marijan - Krželj, Vijeće Europe,
- Miroslav Živanović i Predrag Šupljeglav, Savez općina i gradova Federacije       
Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Zadatak Radne grupe iz tačke I ovog rješenja je izrada Kodeksa o odnosima između nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim će se urediti pitanja iz člana 3. Sporazuma.
Rok za izradu Kodeksa je 90 dana.

 

III

 

Poslove iz tačke II ovog rješenja Radna grupa će obavljati u toku radnog vremena, bez novčane naknade.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 935/2012
13. juna/lipnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.