Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, i 8/06) i članka 7. Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici održanoj 13.06.2012. godine, donosi

 

 

 

R J E Š E NJ E

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "B&H
AIRLINES" D.O.O. SARAJEVO

 

I

 

Za članove Nadzornog odbora JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo predlažu se za imenovanje:

1.     Goran Jovanović,
2.     Tarik Nuhanović,
3.     dr. Adnan Ibrahimović.

 

II

 

Imenovanje članova Nadzornog odbora koji su predloženi u tački I ovog rješenja izvršit će Skupština JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 920/2012
13. lipnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.