Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 125. stav (3) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici održanoj 13.06.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA POLICIJSKOG ODBORA
ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuju se članovi Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Policijski odbor) u slijedećem sastavu:

1.     Ljubomir Divković, policijski službenik, pred­sjednik,
2.     Ensad Korman, policijski službenik, član i
3.     Samir Čolak, državni službenik, član.

Administrativno-tehničke poslove za rad Policijskog odbora obavljat će Đeneta Mekić.

 

II

 

Za učešće u radu Policijskog odbora, predsjedniku, članovima i administrativno-tehničkom licu Policijskog odbora pripada naknada u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/11).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 916/2012
13. juna/lipnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.