Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 64. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici održanoj 13.06.2012. godine, donijeta je

 

R J E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA
FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU

 

1. Hidajeta Bajramović, postavlja se za direktora Federalnog zavoda za statistiku.
2. U skladu sa članom 20. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/10), radno mjesto direktora Federalnog zavoda za statistiku razvrstava se u II platni razred, te se osnovna mjesečna placa direktora Federalnog zavoda za statistiku utvrđuje prema sljedećim elementima:
Koeficijent u vrijednosti 6.20, umnožen sa jedinstvenom osnovicom koja se utvrđuje u skladu sa članom 5. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Utvrđeni iznos alineje 1. ove tačke uvećava se za 0,5% za svaku započetu godinu penzijskog staža, a najviše do 20%.
3. Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 912/2012
13. juna/lipnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.