Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 52. sjednici održanoj 30.05.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA ZA
PREGOVORE SA KONZORCIJEM INA-MOL A VEZANO ZA PROVOĐENJE UGOVORA O DOKAPITALIZACIJI ENERGOPETROL D.D.
SARAJEVO

 

I

Pregovarački tim imenuje se u slijedećem sastavu:

1.      Šuhret Fazlić, direktor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine,
2.     Rasim Kadić, direktor Terminala Federacije Bosne i Hercegovine,
3.     Inda Ažman, federalna pravobraniteljica,
4.     Admir Mujanović, savjetnik premijera Federacije Bosne i Hercegovine,
5.     Venan Hadžiselimović, savjetnik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije,
6.     Pero Ivošević, pomoćnik federalnog ministra finansija/financija.

 

II

 

Zadatak Pregovaračkog tima je rješavanje spornih pitanja iz Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrola d.d. Sarajevo sa Kon­zorcijem INA-MOL, a u vezi sa izvršenjem ugovorenih obaveza.

 

III

 

Rok za realizaciju zadatka iz tačke II ovog rješenja je 60 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 872/2012
30. maja/svibnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.