Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 21/06 i 8/06) i člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 52. sjednici održanoj 30.05.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA
ZAPOŠLJAVANJE

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošlja­vanje u sljedećem sastavu:

1.     Marijana Milinović, predsjednica
2.     Avdo Hebib, član
3.     Fahrudin Kurtović, član
4.     Lidija Korać, članica
5.     Medina Hadžiahmetović, članica
6.     Rada Lukić, članica
7.     Šima Sabljić, članica

 

II

 

Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje imenuje se na period od 4 (četiri) godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 868/2012
30. maja/svibnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.