Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-13/11 A.Z. od 11.05. 2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije BiH, na 52. sjednici održanoj 30.05.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 05-31-757/10-256 B, od 10.05.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2174/5 k,o. Bukovica, šuma 2. klase u površini od 444 m2, upisana u zk.ul. br. 196 k.o. Bukovica, na kojima pravo raspolaganja imaju ŠGD "Šume Središnje Bosne" d.o.o. Donji Vakuf sa 1/1 dijela.
- k.č. br. 2174/6 k.o. Bukovica, šuma 2. klase u površini od 450 m2, upisana u zk.ul. br, 196 k.o. Bukovica, na kojima pravo raspolaganja imaju ŠGD "Šume Središnje Bosne" d.o.o. Donji Vakuf sa 1/1 dijela.
- k.č. br. 2174/7 k.o. Bukovica, Šuma 3. klase u površini od 121 m2, upisana u zk.ul. br. 196 k.q. Bukovica, na kojima pravo raspolaganja imaju ŠGD "Šume Središnje Bosne" d.o.o. Donji Vakuf sa 1/1 dijela.
- k.č. br. 2174/8 k.o. Bukovica, šuma 3. klase u površini od 671 m2 upisana u zk.ul. br. 196 k.o. Bukovica, na kojima pravo raspolaganja imaju ŠGD "Šume Središnje Bosne" d.o.o. Donji Vakuf sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-507/2012
30. svibnja/maja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.