Na temelju članka IV.A 20. (1) j) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i članka 21. stavak 2. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma održanoj ______ i sjednici Doma naroda održanoj _____ donio je

  ODLUKU

O PRIVREMENOM FINANCIRANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-OŽUJAK 2011. GODINE

 

I

 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos privremenog financiranja Federacije Bosne i Hercegovine do donošenja Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za razdoblje siječanj-ožujak 2011. godine. 

 

II

 

Privremeno financiranje Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje iz točke 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 320.696.946 KM (slovima: tristotinedvadesetmilionašestotinadevedesetšesthiljadadevetstotinačetrdesetšest KM). 

 

Proračun Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj-ožujak 2011. godine sastoji se od: 

 

 

OPIS 

Budžet za period januar-mart 2011. godine  

Prihodi i primici 

320.696.946 

II 

Rashodi i izdaci 

320.696.946 

A. Prihodi, primici i finansiranje 


Ekonomski kod 

OPIS 

Budžet za period januar-mart 2011. godine  

710000 

Prihodi od poreza 

283.352.509 

720000 

Neporezni prihodi 

37.344.437 

 

UKUPNI PRIHODI 

320.696.946 

Ekonomski kod  

OPIS 

Proračun za razdoblje siječanj-ožujak 2011. godine  

600000 

Tekuća pričuva 

165.500 

 

Vlade Federacije 

117.500 

 

Pričuva premijera i zamjenika premijera 

48.000 

611000 

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih 

47.323.143 

612000 

Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 

4.713.592 

613000 

Izdaci za materijal i usluge 

12.363.332 

614000 

Tekući transferi 

205.805.558 

615000 

Kapitalni grantovi 

616000 

Izdaci za kamate i ostale naknade 

9.972.098 

821000 

Nabavka stalnih sredstava 

23.996.928 

822000 

Pozajmljivanje i učešće u dionicama 

823000 

Otplate dugova 

16.356.795 

 

UKUPNI RASHODI 

320.696.946 

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".