Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 145. sjednici održanoj 1. lipnja 2010. godine u Sarajevu, donosi

 

U R E D B U

O KORIŠTENJU OBNOVLJIVIH IZVORA
ENERGIJE I KOGENERACIJE

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Uredbom propisuju se: način korištenja obnovljivih izvora energije i kogeneracijskih postrojenja (u daljnjem tekstu: OIEiK), grupe postrojenja, minimalni udjel električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste OIEiK u ukupnoj potrošnji, poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiK, ispitivanje potencijala OIE, registar projekata i postrojenja za korištenje OIEiK, izgradnja postrojenja OIEiK, otkup i naknade, priključak postrojenja OIEiK na elektroenergetsku mrežu, certificiranje podrijetla električne energije proizvedene iz OIEiK, uspostavljanje institucionalne strukture za operacionali­zaciju sustava poticaja proizvodnje iz OIEiK, kao i druga pitanja od značaja za korištenje OIEiK.

 

II CILJEVI

 

Članak 2.

 

Korištenje OIEiK je od općeg interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).
Cilj ove Uredbe je poticaj veće proizvodnje i potrošnje električne energije iz OIEiK na unutarnjem tržištu električne energije i razvoj regulatorne i tehničke infrastrukture za OIEiK, a naročito u pogledu:
-     uklanjanja prepreka za porast korištenja obnovljivih izvora energije, uključujući i administrativne,
-     smanjenja utjecaja upotrebe fosilnih goriva na okoliš,
-     približavanja ciljevima iz Kjota,
-     poticanja, uvođenja, primjene i razvoja nove opreme i tehnologija, te domaće ekonomije u cijelosti,
-     otvaranja novih radnih mjesta i razvoja poduzetništva u energetici,
-     dugoročnog osiguranja energije,
-     učinkovitog korištenja energije, uključujući energetsku efikasnost i uštedu,
-     kvalitetnog zbrinjavanja otpada.

 

III DEFINICIJE I POJMOVI     .

 

Članak 3.

 

Definicije i pojmovi upotrebljeni u ovoj Uredbi imaju slijedeća značenja:
1.    Biomasa znači biorazgradive dijelove proizvoda, otpada i
poljoprivrednih ostataka (uključujući biljne i životinjske sastojke), šumarske djelatnosti kao i drvne i sličnih industrija, kao i biorazgradivi dio industrijskog i gradskog otpada iz koga se može dobiti bioplin ili tekuće biogorivo.
2.    Bioplin znači plin nastao razgradnjom organskih materija.
3.    Certifikate podrijetlu električne energije znaci dokument kojim se dokazuje da su količine koje su navedene u ovom dokumentu proizvedene u postrojenjima koja koriste OIEiK.
4.    Elektrane na OIEiK su postrojenja za proizvodnju električne ili električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije.
5.    Elektrana na biomasu znači elektrana koja za proizvodnju električne energije koristi biomasu.
6.    Električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora znači električnu energiju proizvedenu u elektranama koje koriste isključivo obnovljive izvore energije, kao i dio električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije u hibridnim postrojenjima koje koriste i konvencionalne izvore energije, uključujući električnu energiju proizvedenu u postrojenjima iz OIEiK koja se koristi za punjenje sustava akumulacije, ali isključujući električnu energiju koja je proizvedena kao rezultat crpno-akumulacionog sustava.
7.    Energetska efikasnost znači integralni pristup procesu upravljanja potrošnjom električne energije na način da se utiče na količinu i vremenski raspored potrošnje s ciljem smanjenja potrošnje primame energije i vršnih opterećenja, davanjem prednosti ulaganju u mjere sprovodenja energetske efikasnosti ili druge mjere, uključujući i ugovore o prekidu opskrbe, povećanje proizvodnih kapaciteta ukoliko isto predstavlja optimalno rješenje, obvezno uzimajući u obzir pozitivan utjecaj na okoliš, smanjenje potrošnje energije i odgovarajuće troškove distribucije, te sigurnost opskrbe kupaca.
8.    Energetska suglasnost znači dokumenat koji izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), investitoru nakon upisa u Registar za OIEiK - projekti u izgradnji.
9.    Garancija o podrijetlu znači certifikat izdat od strane nadležne institucije proizvođaču električne energije, kojim se potvrđuje podrijetlo proizvedene električne energije iz OIEiK.
10.  Garantirana cijena (Gc) znači cijenu koja se plaća proizvođaču električne energije iz OIEiK za vrijeme trajanja ugovora o otkupu električne energije.
11.  Geotermalna energija znači energija iz prirodnih podzemnih toplih izvora.
12.  Geotermalna elektrana znači elektrana koja geotermalnu energiju pretvara u električnu energiju.
13.  Hidroelektrana znači elektrana koja potencijalnu i kinetičku energiju vode pretvara u električnu energiju.
14.  Indeks cijena/ inflacioni faktor znači brojčanu vrijednost indeksa cijena za opskrbu električnom energijom koji utvrđuje Federalni zavod za statistiku i objavljuje u Statističkom godišnjaku/ljetopisu.
15.  Instalirana snaga postrojenja znači zbir nazivnih snaga svih generatora u postrojenju.
16.  Investitor znači pravnu ili fizičku osobu koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, ukoliko je potrebna, a koji vlastitim sredstvima djelomično ili u cijelosti financira izgradnju postrojenja.
17.  Ispitivač potencijala OIE (u daljnjem tekstu: Ispitivač) znači Nositelj Projekta koji u svrhu izgradnje postrojenja provodi ispitivanje potencijala OIE (vjetropotencijala, hidropotencijala, potencijala geotermalne energije ili drugog obnovljivog izvora energije).
18.  Kanalizacijski plin znači plin nastao razgradnjom kanalizacijskog otpada i plin iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
19.  Kogeneracijsko postrojenje je postrojenje u kojem se odvija kogeneracija, odnosno istovremena proizvodnja električne i toplinske energije. Kogeneracijsko postrojenje može obuhvatati i vršne kotlove, ukoliko čine jednu jedinicu koju nije moguće fizički razdvojiti.
20.  Kupac znači fizičku ili pravnu osobu koja kupuje električnu energiju.
21.  Kvalificirani kupac znači svakog kupca koji ima godišnju potrošnju električne energije veću od potrošnje utvrđene posebnim kriterijima Regulatome Komisije i kome je dozvoljeno da električnu energiju kupuje slobodno po svom izboru.
22.  Kvalificirani proizvođač znači proizvođača električne energije proizvedene iz OIEiK., uključujući javna elektroprivredna poduzeća, koji je taj status stekao rješenjem Regulatome Komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: FERK).
23.  Nadležni organ znači instituciju za izdavanje upravnih akata sukladno važećim zakonima i propisima na državnom, federalnom, kantonalnom i općinskom nivou.
24.  Naknada za poticanje znači novčani dodatak na cijenu električne energije za sve kupce električne energije, a koji se koristi za poticanje korištenja OIEiK.
25.  Nazivna snaga znači trajna snaga proizvodne jedinice prema kojoj je jedinica naručena i projektirana.
26.  Neakumulirana solarna energija znači energija dobijena izravnim sunčevim zračenjem.
27.  Nekvalificirani kupac znači kupac za koga se električna energija dobavlja na regulirani način i po reguliranim cijenama (pristojbama).
28.  Nositelj Projekta znači fizičku ili pravnu osobu koja je upisana u Registar projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
29.  Nositelj zatečenog Projekta znači fizičku ili pravnu osobu koja je započela, a nije realizirala Projekat prije stupanja na snagu ove Uredbe.
30.  Obnovljivi izvori energije (u daljnjem tekstu: OIE) znače izvore energije koji stalno postoje u prirodi i koji se obnavljaju u cijelosti ili djelomično, posebno energija vodotokova, vjetra, biomase, bioplina, plina sa odlagališta, poljoprivrednog plina, kanalizacijskog plina, geotermalna i neakumulirana solarna energija.
31.  Operator za OIEiK znači energetski subjekat koji obavlja djelatnosti prikupljanja naknada od opskrbljivača i od kvalificiranog kupca koji na temelju dozvole za međunarodnu trgovinu za vlastite potrebe, nabavlja električnu energiju za vlastite potrebe, vrši obračun, raspodjelu i plaćanje naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste OIEiK sukladno odredbama ove Uredbe, a nema status opskrbljivača.
32.   Operator mreže znači Neovisni operator sustava (prijenosna mreža) i Operatori distribucije (distributivna mreža).
33.  Plin sa odlagališta znači plin nastao razgradnjom deponovanog otpada.
34.  Poljoprivredni plin znači plin nastao prirodnom biorazgradnjom organskih materija bez prisustva kiseonika, između ostalog, lužine sa farmi, ostataka poljoprivredne proizvodnje kao što su Šećerna repa, ostaci
sa pašnjaka, posebno energetskih usjeva, izdvojenog komunalnog otpada organskog podrijetla i slično.
35.   Postrojenje za korištenje obnovljivog izvora energije i kogeneracije (u daljnjem tekstu: Postrojenje OIEiK) znači građevinu namijenjenu za proizvodnju električne ili električne i toplotne energije iz obnovljivog izvora energije.
36. Projekat korištenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije (u daljnjem tekstu: Projekat) znači pripremu i izgradnju postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracije upisan u Registar pojekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
37.  Prostor isključivog prava ispitivanja potencijala OIE znači prostor dodijeljen Nositelju Projekta, prema kronološkom redoslijedu podnošenja zahtjeva, za koji je nekom ispitivaču odobreno ispitivanje potencijala OIE, a unutar kojeg se drugom ispitivaču ne može odobriti ispitivanje.
38.  Prostor mjernog stupa znači prostor u krugu 100 m oko geodetske točke mjernog stupa,
39.  Referentna cijena (Rc) znači iznos dobijen kao srednja vrijednost važećih pristojbnih stavova Javnog poduzeća "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo i Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne" d.d Mostar za aktivnu energiju, viši sezonski i veći dnevni, za kategoriju potrošnje na 10(20) kV naponu iz pristojbnih stavova koje je utvrdio FERK.
40. Referentna cijena proizvodnje znači prosječnu proizvodnu cijenu električne energije u Federaciji BiH koja se dobije kao srednja vrijednost trenutno važeće prosječne cijene proizvodnje aktivne energije na pragu proizvodnje Javnog poduzeća "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo i Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne" d.d Mostar koju periodično utvrđuje Državna Regulatoma Komisija za električnu energiju (u daljnjem tekstu: DERK) Odlukom o utvrđivanju pristojbi za pomoćne usluge, odnosno izmjenama navedene Odluke, a koja se objavljuje u "Službenom glasniku BiH".
41.  Opskrbljivač znači elektroenergetski subjekt koji je registriran i ovlašten za isporuku i/ili prodaju električne energije kupcima sukladno važećim propisima.
42.  Solarna elektrana znači postrojenje koje za proizvodnju električne ili električne i toplotne energije koristi solarnu energiju.
43.  Širi prostor vjetroelektrane znači prostor u široj okolici vjetroelektrane koji je potreban za nesmetani rad izgrađene vjetroelektrane gdje je minimalna udaljenost planirane vjetroelektrane najmanje osam dijametara rotora vjetroagregata izgrađene vjetroelektrane od najbližeg vjetroagregata planirane vjetroelektrane, što se ne odnosi na proširenje izgrađene vjetroelektrane.
44.  Pristojbeni koeficijent (C) znači brojčanu vrijednost pridruženu svakoj grupi i tipu postrojenja, a koji se koristi kod izračuna Gc.
45.  Ušteda primarne energije znači pokazatelj energetske efikasnosti kogeneracije izražene kao relativna ušteda energije u kogeneraciji u odnosu na ekvivalentnu proizvodnju u odvojenim postrojenjima za proizvodnju električne i toplotne energije.
46.  Uži prostor vjetroelektrane (lokacija vjetroelektrane) znači prostor u užoj okolici vjetroelektrane određen zamišljenom linijom na kojoj je emisija buke iz vjetroelektrane ublažena do propisane razine dopuštenih vrijednosti i u kojem su dopuštene vjetroelektranama komplementarne aktivnosti (stočarstvo, poljoprivreda, raspolaganje šumama, mala prerađivačka industrija, odlaganje otpada, promet i sl.).
47.  Vjetroelektrana znači postrojenje za pretvorbu energije vjetra u električnu energiju, uključujući sva pojedinačna postrojenja koja su povezana s proizvodnjom električne energije, poput jednog ili više   vjetroagregata s pripadajućim transformatorskim stanicama i električnim
vodovima, te upravljačkim i drugim građevinama ili građevinama koje služe pogonu vjetroelektrane.
48.  Zatečeni projekat znači projekat za koji je, prije stupanja na snagu ove Uredbe, pribavljen upravni akt za ispitivan je potencijala OJB, odnosno za izgradnju postrojenja OIEiK.

 

IV GRUPE POSTROJENJA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

 

Članak 4.

 

Postrojenja OIEiK u ovisnosti od instalirane snage, u smislu ove Uredbe dijele se na:
-     mikropostrojenja: ............................................ do iuključivo 150kW,
-     mini postrojenja: ................................ od l50 kW do uključivo lMW,
-     malapostrojenja: .................................. od lMW do uključivo l0MW,
-     velika postrojenja: ........................................................ preko 10MW.

 

Članak 5.

 

Ovisno od vrste obnovljivog izvora koji se koristi za proizvodnju električne energije, postrojenja iz članka 4. ove Uredbe se razvrstavaju u sljedeće grupe:

Grupa 1. Mikro postrojenja priključena na distributivnu mrežu


Oznaka

Tip postrojenja

Tarifni Koeficijent
(C)

a.

solarne elektrane

 

a.l.

solarne elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW

7,5

a.2.

solarne elektrane instalirane snage veće od 10 kW do uključivo 30 kW

6,6

a.3.

solarne elektrane instalirane snage veće od 30 kW

6

b.

hidroelektrane

1,17

c.

Vjetroelektrane

1,25

d.

elektrane na biomasu

 

d.l.

kruta biomasa iz šumarstva i poljoprivrede (granjevina, slama,...)

1,37

d.2.

kruta biomasa iz drvnopreradivačke industrije (kora, piljevina, ...)

1,33

e.

geotermalne elektrane

1.55

f.

elektrane na bioplin iz poljoprivrednih nasada (kukuruzna silaža...) te organskih ostataka i otpada iz poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačke industrije (kukuruzna silaža, stajski gnoj, klaonički otpad, otpad iz proizvodnje biogoriva...)

1,21

e.

elektrane na Tekuća biogoriva

1,21

h.

elektrane na deponijski plin, rudarski plin, plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i sl.

1,24

 

Grupa 2. Mini postrojenja priključena na distributivnu mrežu

Oznaka

Tip postrojenja

Tarifni koeficijent (C)

a.

hidroelektrane

1,014

b.

vjetroelektrane

1,25

c.

solarne elektrane

5,91

d.

elektrane na biomasu

 

d.l.

kruta biomasa iz šumarstva i poljoprivrede (granjevina, slama, ...)

1,35

d.2.

kruta biomasa iz drvno-prerađivačke industrije (kora, piljevina. ...)

1,31

e.

geotermalne elektrane

1,52

f.

elektrane na bioplin iz poljoprivrednih nasada (kukuruzna silaža...) te organskih ostataka i otpada iz poljoprivrede i prehrambeno -prerađivačke industrije (kukuruzna silaža, stajski gnoj, klaonički otpad, otpad iz proizvodnje biogoriva...)

1,19

g.

elektrane na tekuća biogoriva

1,19

h.

 

elektrane na deponijski plin, rudarski plin, plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i sl.

1,23

 

Grupa 3. Mala postrojenja priključena na distributivnu mrežu ili prijenosnu mrežu

Oznaka

Tip postrojenja

Tarifni koeficijent
(C)

a.

hidroelektrane

1,01

b.

vjetroelektrane

1,25

c.

solarne elektrane

5,73

d.

elektrane na biomasu

 

d.l.

kruta biomasa iz šumarstva i poljoprivrede (granjevina, slama, ...)

1,33

d.2.

kruta biomasa iz drvno-prerađivačke industrije (kora, piljevina, ...)

1,29

e.

geotermalne elektrane

1,49

f.

elektrane na bioplin iz poljoprivrednih nasada (kukuruzna silaža...) te organskih ostataka i otpada iz poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačke industrije (kukuruzna silaža, stajski gnoj, klaonički otpad, otpad iz proizvodnje biogoriva...)

1,17

g.

elektrane na tekuća biogoriva

1,17

h.

elektrane na deponijski plin, rudarski plin, plin izpostrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i sl.

1,22

 

Grupa 4. Velika postrojenja priključena na prijenosnu mrežu

Oznaka

Tip postrojenja

Tarifni Koeficijent
(C)

a.

hidroelektrane

 

b.

vjetroelektrane

1,25

c.

solarne elektrane

5,64

d.

elektrane na biomasu

 

d.1.

kruta biomasa iz Šumarstva i poljoprivrede (granjevina, slama, ...)

1,31

d.2.

kruta biomasa iz drvno-preradivačke industrije (kora, piljevina. ...)

1,27

e.

geotermalne elektrane

1.45

f.

elektrane na bioplin iz poljoprivrednih nasada (kukuruzna silaža,..) te organskih ostataka i otpada iz poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačke industrije (kukuruzna silaža, stajski gnoj, klaonički otpad, otpad iz proizvodnje biogoriva...)

1,15

a.

elektrane na tekuća biogoriva

1,15

h.

elektrane na deponijski plin, rudarski plin, plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i sl.

1,21

 

Članak 6.

 

Postrojenja OIEiK koja nisu priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu, odnosno koja rade u otočnom režimu svrstavaju se u Grupu 5. i to:

a.    solarne elektrane,
b.    hidroelektrane,
c.     vjetroelektrane,
d.    elektrane na biomasu,
e.     geoternialne elektrane,
f.     elektrane na bioplin i tekuća biogoriva,
g.    elektrane na deponijski plin, rudarski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda,
h.    kombinacija postrojenja iz Grupe 5.
Za postrojenja iz stavka 1. ovog članka se ne, primjenjuju poticajne mjere iz članka 13. ove Uredbe.

 

Članak 7.

 

Kogeneracijska postrojenja su postrojenja koja koriste jednu od sljedećih kogeneracijskih tehnologija visoke efikasnosti:
a.    kombinirani proces plinske i parne turbine,
b.    protutlačne parne turbine,
c.    kondenzacijske parne turbine s oduzimanjem pare,
d.    plinske turbine s iskorištavanjem otpadne topline,
e.    motore s unutarnjim izgaranjem,
f.     mikroturbine,
g.    Stirlingove motore,
h.    gorivne ćelije,
i.     parne strojeve,
j.     organske Rankinove procese,
k.    sve ostale tehnologije koje predstavljaju istovremenu proizvodnju toplinske i električne/mehaničke energije u jednom procesu.
Primjena kogeneracijskih postrojenja povećava energetsku efikasnost i doprinosi uštedi primame energije.

 

Članak 8.

 

Kogeneracijska postrojenja razvrstavaju se u sljedeće grupe: Grupa 6. Kogeneracijska postrojenja koja nisu priključena na prijenosnu ili distributivnu mrežu, odnosno koja rade u otočnom režimu rada.
Za postrojenja iz stavka 1. ovog članka se ne primjenjuju poticajne mjere iz članka 13. ove Uredbe. Grupa 7. Kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage do uključivo l MW, priključena na distributivnu mrežu: a.    mikro-kogeneracijska postrojenja: do uključivo 50 kW
pristojbeni koeficijent (C): 1,33
b.    mala kogeneracijska postrojenja: veća od 50 kW do uključivo l MW pristojbeni koeficijent (C): 1,30
Grupa 8. Kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od l MW, priključena na prijenosnu ili i distributivnu mrežu: i
a.     srednja kogeneracijska postrojenja: veća od l MW do uključivo  20 MW,  priključene  na  distributivnu  ili prijenosnu mrežu, pristojbeni koeficijent (C): 1,25
b.    velika kogeneracijska postrojenja:  veća od 20 MW priključena na prijenosnu mrežu, pristojbeni koeficijent (C): 1,17

 

V MINIMALNI UDJEL ELEKTRIČNE ENERGIJE PROIZVEDENE IZ OIEiK U UKUPNOJ POTROŠNJI

 

Članak 9.

 

Minimalni udjel električne energije proizvedene iz postrojenja OIEiK, a čija se proizvodnja potiče u ukupnoj potrošnji električne energije, sa dinamikom postizanja zacrtanih ciljeva utvrđuje se elektroenergetskom politikom Federacije.
Ukupna potrošnja električne energije predstavlja ukupnu proizvodnju električne energije u Federaciji uvećanu za uvoz i umanjenu za izvoz, a utvrđuje se energetskom bilancom koju donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Izradom Akcionog plana definirati će se ciljano korištenje obnovljivih izvora energije do 2020. godine i to udjel u ukupnoj potrošnji, energetska efikasnost, uštede i udjel korištenja biogoriva u oblasti transporta.
Odredbe iz članka 13. ove Uredbe koje se odnose na poticaj se ne primjenjuju na električnu energiju proizvedenu u velikim hidroelektranama instalirane snage veće od 10 MW, te na električnu energiju proizvedenu u kogeneracijskim postroje­njima u kategoriji javnih toplana koja proizvode električnu i toplinsku energiju radi opskrbe kupaca, a ne za vlastite potrebe.
Proizvodnja električne energije iz postrojenja OIEiK od strane neovisnih proizvođača radi prodaje na tržištu, a koja se obavlja prema pravilima kojima se uređuju tržišni odnosi u kojima elektroprivredni subjekti slobodno dogovaraju količinu, cijenu i uvjete isporuke električne energije, nije predmet poticaja u smislu ove Uredbe.

 

Članak 10.

 

Ciljani minimalni udjel električne energije proizvedene iz Postrojenja OIE čija se proizvodnja potiče, do kraja 2012. godine iznosi 5 % u ukupnoj potrošnji električne energije.
Ciljani minimalni udjel električne energije proizvedene iz kogeneracijskih postrojenja čija se proizvodnja potiče, do kraja 2012. godine iznosi 0,5 % u ukupnoj potrošnji električne energije.
Novi ciljani minimalni udjel i dinamika ostvarivanja potrošnje električne energije proizvedene iz OIEiK za naredno razdoblje od deset godina utvrdit će se do kraja 2012. godine.
Minimalni udjel električne energije određen ovom Uredbom predstavlja temelj za određivanje dinamike ulaska u pogon kvalificiranih proizvođača čija se proizvodnja potiče i za sklapanje ugovora o otkupu električne energije s Operatorom za OIEiK.
Operator za OIEiK sklapa ugovore o otkupu električne energije s kvalificiranim proizvođačima sve dok ukupna planirana proizvodnja električne energije za koju su sklopljeni ugovori ne dosegne minimalni udjel propisan st. l, i 2. ovog članka.

 

VI NAKNADE, OTKUP I POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OIEiK

 

Članak 11.

 

S ciljem uspostavljanja institucionalne strukture za operacionalizaciju sustava poticaja proizvodnje električne energije iz postrojenja OIEiK uspostavit će se Operator za OIEiK.
Operator za OIEiK je nadležan za prikupljanje naknada od opskrbljivača i od kvalificiranog kupca koji na temelju dozvole za međunarodnu trgovinu za vlastite potrebe, nabavlja električnu energiju za vlastite potrebe, vrši obračun, raspodjelu i plaćanje naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz Postrojenja OIEiK sukladno strateškim ciljevima Federacije koji se odnose na udjel električne energije proizvedene iz OIEiK u ukupnoj potrošnji električne energije.

 

Članak 12.

 

Operator za OIEiK između ostalog ima sljedeće nadležnosti:
-     donosi interna pravila rada i poslovanja Operatora za OIEiK,
-     na zahtjev kvalificiranog proizvođača zaključuje ugovor, o obveznom otkupu po garantiranim otkupnim cijenama i vrsi otkup ukupne električne energije proizvedene iz OIEiK,
-     vrši obračun i isplatu financijskih sredstava za isporu­čenu električnu energiju kvalificiranim proizvođačima koji su zaključili ugovor sa Operatorom za OIEiK po garantiranim cijenama,
-     sa svakim pojedinačnim opskrbljivačem sklapa ugovor kojim će se detaljno urediti sva međusobna prava i obveze, uključujući i obvezu opskrbljivača da izda Operatoru za OIEiK odgovarajuće garancije za osiguranje uplate, radi osiguranja minimalnog udjela električne energije proizvedene iz OIEiK,
-     određuje pripadajući dio električne energije proizvedene iz OIEiK koju mora preuzeti svaki opskrbljivač, a na temelju planirane ukupne proizvodnje električne energije proizvedene iz OIEiK za koju je ugovoren obvezan otkup i udjela opskrbljivača u ukupnoj potrošnji krajnjih kupaca,
-     vrši obračun planirane i ostvarene proizvodnje iz OIEiK,
-     vrši fakturiranje i naplatu električne energije proizvedene iz OIEiK od opskrbljivača,
-     prikuplja naknade za poticanje od opskrbljivača i kvalificiranih kupaca,
-     prikuplja i obraduje podatke o električnoj energiji proizvedenoj u Postrojenjima OIEiK koje dostavljaju proizvođači, operator mreže i opskrbljivači, na mjesečnom nivou,
-     sudjeluje u predlaganju pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava u suradnji s ovlaštenim institucijama, uključujući i pravila za zaračunavanje naknada za elektroenergetsku neravnotežu, koja su u nadležnosti Neovisnog Operatora sustava u BiH (u daljnjem tekstu: NOS BiH),
-     vrši isplatu naknada za uravnoteženje elektroenerget­skog sustava,
-     vodi poseban transakcijski račun za obračun i plaćanje električne energije proizvedene iz OIEiK,
-     provodi aktivnosti u promoviranju obnovljivih izvora energije i kogeneracije,
-     dostavlja polugodišnja i godišnja izvješća o poslovanju Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 13.

 

Proizvodnja električne energije iz OIEiK za kvalificirane proizvođače koji su zaključili ugovor o obveznom otkupu, potiče se primjenom slijedećih mjera:
-     prednost isporuke, odnosno preuzimanja proizvedene električne energije iz OIEiK u mrežu,
-     obveze otkupa proizvedene električne energije iz OIEiK,
-     garantirane cijene.

 

Članak 14.

 

Kvalificirani proizvođač koji je zaključio ugovor o obveznom otkupu ima prednost u dispečiranju unutar prijavljenog dnevnog rasporeda rada (vozni red) operatoru mreže na koju je postrojenje priključeno. Operator mreže mora preuzeti proizvedenu električnu energiju od kvalificiranog proizvođača ukoliko se time ne ugrožava rad elektroenergetskog sustava.
Kvalificirani proizvođač, električne energije iz postrojenja OIEiK čija je instalirana snaga manja od 150 kW ima prednost u pristupu mreži bez prijavljivanja dnevnog rasporeda Operatoru mreže.
Proizvođač električne energije iz postrojenja OIEiK iz st. l. i 2. ovog članka plaća usluge/troškove balansiranja, ukoliko odstupanja od prijavljenog plana prelaze ugovorom regulirani iznos.

 

Članak 15.

 

Kvalificirani proizvođač ima pravo zaključiti ugovor o obvezi otkupa električne energije iz OIEiK sa Operatorom za OIEiK po garantiranoj cijeni utvrđenoj sukladno ovoj Uredbi.
Ugovorom se između ostalog, definira razdoblje 'trajanja, količina električne energije koja je predmet otkupa i dopušteno odstupanje od prijavljenog plana proizvodnje.
Ugovor o otkupu za nova postrojenja se zaključuje na razdoblje od 12 godina od početka rada postrojenja, primjenjujući garantirane cijene sukladno ovoj Uredbi.
Za početak rada novoizgrađenih postrojenja za proizvodnju električne energije iz OIEiK se uzima ,dan kada postrojenje počinje isporuku električne energije na mrežu ne računajući razdoblje probnog rada.
Za postrojenja koja su bila u pogonu prije donošenja ove Uredbe ugovor o otkupu sa Operatorom se može zaključiti na razdoblje  iz  stavka 3.  ovog  članka po  završetku  tekuće kalendarske godine, umanjen za vrijeme koje je postrojenje bilo ' u pogonu do sklapanja ugovora.
Nakon isteka ugovornog razdoblja kvalificirani proizvođač gubi pravo na garantiranu cijenu iz ove Uredbe, dok zadržava pravo da svu proizvedenu električnu energiju isporučuje po prosječnoj proizvodnoj cijeni električne energije u Federaciji ili da svu proizvedenu električnu energiju slobodno prodaje na tržištu.

 

Članak 16.

 

Garantirana cijena zavisi od referentne cijene i pristojbenog koeficijenta.
Referentna cijena (Rc) za 2010.godinu iznosi 12,26 pf/kWh.
Za svaku narednu godinu Rc utvrđuje Operator za OIEiK najkasnije do 31.10. tekuće godine na način što Rc za tekuću godinu korigira linearno inflacionom faktoru/indeksu cijena proizvođača za područje E, opskrba električnom energijom, plinom i vodom koji utvrđuje Federalni zavod za statistiku.
Garantiranu cijenu čini iznos dobijen množenjem referentne cijene i pripadajućeg pristojbenog koeficijenta za određenu vrstu OIEiK iz čl, 5. i 8. Ove Uredbe.
Gc = Rc x C
Gc - garantirana cijena
C   - pristojbeni koeficijent

 

Članak 17.

 

Naknadu za poticanje plaćaju svi kupci električne energije u Federaciji kao dodatak na cijenu električne energije.
Jedinični iznosi naknada iz .prethodnog stavka utvrđuju se diferencirano za kategorije potrošnje kako slijedi:
-     0,001 KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 0,4 kV, .
-     0,001 KM/kWh za kategoriju kupaca javna rasvjeta,
-     0,0008 KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 10 kV,
-     0,0007 KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 35 kV,
-     0,0005 KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou ll0 kV i više
Navedena naknada za poticaj vrijedi za 2010. godinu.
Za svaku narednu godinu iznose naknada predlaže Operator za OIEiK, sukladno promjeni odnosa planirane neto proizvodnje iz OIEiK i ukupne neto potrošnje električne energije u Federaciji, a suglasnost za iste daje Vlada Federacije BiH.
Opskrbljivač će, u računu koji dostavlja kupcu kao posebnu stavku naznačiti, iznos ukupne naknade za poticanje, koji predstavlja proizvod jedinične naknade i ukupno obračunate potrošnje u kWh.

 

Članak 18.

 

Operator za OIEiK raspolaže prikupljenim novčanim sredstvima na ime naknade i koristi ih za:
-     isplatu garantirane cijene kvalificiranim proizvođačima, sukladno ovoj Uredbi,
-     financiranje rada Operatora za OIEiK,
-     plaćanje troškova uravnoteženja, elektroenergetskog sustava nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiK,
-     poticanje istraživanja, projektiranje postrojenja, razvoja i proizvodnje opreme za OIEiK, izgradnje postrojenja iz čl. 6. i 8. za grupe postrojenja 5. i 6. s ciljem otvaranja novih radnih mjesta u Federaciji.

 

Članak 19.

 

Provedbeni propis o načinu raspodjele sredstava i definiranju kriterija za poticanje djelatnosti iz članka 18. stavak 1. alineja 4 ove Uredbe donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije .(u daljnjem tekstu; Ministarstvo).

 

Članak 20.

 

Operator mreže će Operatoru za OIEiK do 15. tog dana u svakom kalendarskom mjesecu, dostaviti za prethodni mjesec podatke o ukupnoj isporučenoj i obračunatoj električnoj energiji kupcima, izraženoj u kWh, za svakog pojedinog opskrbljivača i proizvođača električnom energijom.
Na osnovu podataka iz stavka l. ovoga članka Operator za OIEiK utvrđuje ukupni iznos svojih potraživanja prema svakom pojedinom opskrbljivaču i kvalificiranom kupcu na ime naknade.

 

Članak 21.

 

Operator za OIEiK svakom opskrbljivaču i kvalificiranom kupcu ispostavlja jednom mjesečno račun u kojem navodi ukupni iznos sredstava koje je, na ime naknade, opskrbljivač i kvalificirani kupac dužan platiti Operatoru za OIEiK.
Opskrbljivač i kvalificirani kupac dužni .su uplatiti odgovarajući iznos Operatoru za OIEiK u roku od 15 dana od dana izdavanja računa iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 22.

 

Operator za OIEiK svakom opskrbljivaču ispostavlja račun jednom mjesečno u kojem navodi iznos sredstava koja je, na ime pruzetih količina električne energije proizvedene iz OIEiK, opskrbljivač dužan platiti Operatoru za OIEiK.
Iznos iz stavka 1. ovoga članka određuje se na osnovu referentne cijene proizvodnje električne energije u Federaciji.
Prosječna proizvodna cijena električne energije u Federaciji se dobije kao srednja vrijednost trenutno važeće prosječne cijene proizvodnje aktivne energije na pragu proizvodnje Javnog poduzeća "Elektroprivreda BiH" d.d, Sarajevo i Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne" d.d. Mostar koju periodično utvrđuje DERK Odlukorn o utvrđivanju pristojbi za pomoćne usluge, odnosno izmjenama navedene Odluke.
Opskrbljivač je dužan platiti odgovarajući iznos Operatoru za OIEiK u roku od 15 dana od dana izdavanja računa.

 

Članak 23.

 

Kvalificirani proizvođač ispostavlja račun za proizvedenu isporučenu električnu energiju po garantiranim cijenama Operatoru za OIEiK do 15. tog dana u mjesecu za protekli mjesec.
Operator za OIEiK, nakon poređenja sa podacima dobijenim od Operatora mreže, isplaćuje iznos iz prethodnog stavka u roku od 15 dana od dana prijema računa.

 

VII ISPITIVANJE POTENCIJALA OIE

 

Članak 24.

 

Ispitivanje potencijala OIE vrši se na temelju planova razvoja energetskog sektora u Federaciji, kao i rta inicijativu potencijalnih investitora, ukoliko posjeduje potrebnu dokumentaciju (dozvole, odobrenja, suglasnosti i dr.) propisanu zakonima i drugim propisima u Federaciji koji reguliraju prostorno planiranje i građenje, korištenje zemljišta, voda, zaštitu voda i procjenu utjecaja na okoliš.

 

Članak 25.

 

Potencijalni investitor podnosi zahtjev za ispitivanje potencijala Nadležnom organu.
Nakon pribavljanja potrebne dokumentacije od nadležnih organa stječu se prava na:
-     upis projekta u Registar projekata OIEiK,
-     ispitivanje potencijala OIE unutar prostora ispitivanja.
Ukoliko se dva ili više zahtjeva za izdavanje odobrenja za ispitivanje potencijala OIE odnose na isti prostor ispitivanja/ mjerno mjesto, prednost ima podnositelj zahtjeva koji je prije predao zahtjev.
Za jedan prostor ispitivanja nadležni organ može izdati samo jedno odobrenje na određeno vremensko razdoblje.
Nadležni organ koji je izdao potreban dokument iz članka 24, ove Uredbe dužan je službeno dostaviti zahtjev nadležnom Ministarstvu radi upisa u registar projekata OIEiK.

 

Članak 26.

 

Prostor mjernog stupa za ispitivanja potencijala vjetra mora ispunjavati sljedeće uvjete:
-     sigurnosna udaljenost mjernog stupa od elektroenerget­skog voda mora biti minimalno 50 m,
-     prostor ispitivanja obuhvaća prizemni sloj atmosfere u visini 200 m iznad tla unutar granica radijusa 50 m od koordinata geodetske točke mjernog stupa koje je podnositelj zahtjeva ucrtao na topografskoj karti u razmjeri 1:25000.

 

Članak 27.

 

Ispitivanje hidroenergetskih potencijala vrsi se sukladno važećim propisima koji reguliraju ovu oblast.

 

Članak 28.

 

Ispitivanje geotermalnih potencijala vrši se sukladno Zakonom o geološkim istraživanjima t drugim važećim propisima koji reguliraju ovu oblast.

 

Članak 29.

 

Za ispitivanje inteziteta zračenja sunca prostor ispitivanja predstavlja obuhvat određen od strane nadležnog organa definiran unutar granica od koordinata geodetske točke mjernog mjesta koje je podnositelj zahtjeva ucrtao na topografskoj karti u razmjeri 1:25000.

 

Članak 30.

 

Na temelju dobivene potrebne dokumentacije od strane nadležnih organa kojom se stječe pravo na ispitivanje potencijala OIE, nositelj projekta je dužan:
-     započeti sa ispitivanjem potencijala OIE u roku od 6 mjeseci od dana stjecanja prava na ispitivanje potencijala OIE i o tome obavijestiti Ministarstvo, radi evidentiranja u Registru projekata OIEiK,
-     podnijeti zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti u roku od 36 mjeseci od dana stjecanja prava na ispitivanje potencijala OIE i o tome Ministarstvu podnijeti odgovarajući dokaz.
Ukoliko Nositelj projekta ne postupi sukladno stavku l. ovog članka, gubi pravo, na ispitivanje i briše se iz Registra projekata OIEiK.

 

Članak 31.

 

Način podnošenja zahtjeva, kao i potrebna dokumenta koja se podnose uz zahtjev i način izdavanja odobrenja za ispitivanje potencijala propisuje nadležni organ.

 

VIII REGISTAR PROJEKATA I POSTROJENJA ZA KORIŠTENJE OIEiK

 

Članak 32.

 

Registar projekata OIEiK je jedinstvena evidencija o Projektima OIEiK.
Registar projekata OIEiK ustrojava i vodi Ministarstvo.

 

Članak 33.

 

U Registru projekata OIEiK evidentiraju se podaci o nositelju projekta, lokaciji i tipu postrojenja, tehničko-tehnološkim karakteristikama i uvjetima korištenja ovisno o primijenjenoj tehnologiji, temeljni pogonski podaci (instalirana snaga postrojenja te planirana proizvodnja električne i toplotne energije), kao i drugi podaci iz odobrenja za ispitivanje, prethodnog rješenja i rješenja o stjecanju statusa kvalificiranog proizvođača.
Oblik, sadržaj, način upisa, oblik zahtjeva za upis, vođenje i ažuriranje Registra projekata OIEiK, kao. i sadržaj zbirnog registra propisuje Ministarstvo posebnim aktom.

 

Članak 34.

 

U Registru projekata OIEiK posebno se vode:
-     projekti u fazi ispitivanja,
-     projekti u izgradnji,
-     izgrađena i priključena postrojenja uključena u sistem poticajnih mjera i
-     napušteni projekti.

 

Članak 35.

 

Registar projekata OIEiK je javan.
Uvid u Registar projekata OIEiK obavlja se u prostorijama Ministarstva sukladno važećim propisima. Dostupnost podacima iz Registra projekata OIEiK može se osigurati i na elektronski ili na drugi odgovarajući način.
Zbirni pregled Registra projekata OIEiK objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

 

Članak 36.

 

Zatečeni projekti i realizirani projekti za proizvodnju električne energije iz OIEiK upisuju se u Registar projekata OIEiK u roku od 150 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Zahtjev za upis u Registar projekata OIEiK podnosi nositelj zatečenog projekta ili proizvođač električne energije iz OIEiK.

 

IX IZGRADNJA POSTROJENJA

 

Članak 37.

 

Postrojenja OIEiK grade se sukladno Zakonu o električnoj energiji, važećim zakonima kojima se regulira prostorno planiranje, građenje i zaštita okoliša i korištenje prirodnih resursa, važećim zakonima o poljoprivredi i poljoprivrednom zemljištu, zakonima o koncesijama, ovom Uredbom kao i na temelju tehničkih i drugih propisa koji uređuju oblast građenja.

 

Članak 38.

 

Za izgradnju postrojenja OIEiK potrebna je energetska suglasnost nadležnog Ministarstva, koja se izdaje nakon upisa u Registar projekata OIEiK - projekti u izgradnji.
Nadležni organ nakon izdavanja dozvole za građenje dužan je. dostaviti Ministarstvu zahtjev za upis u Registar projekata OIEiK -projekti u izgradnji radi pribavljanja energetske suglasnosti.

 

Članak 39.

 

Energetsku suglasnost iz članka 38. ove Uredbe mogu dobiti domaće i inozemne pravne ili fizičke osobe.
Izgradnja postrojenja može biti zajednički projekat domaćih investitora, investitora zemalja članica EU, zemalja potpisnica Ugovora o energetskoj zajednici JI Evrope, kao i trećih zemalja.

 

Članak 40.

 

Energetska suglasnost se može izdati pod uvjetima da je izgradnja energetske građevine po svojoj vrsti i namjeni sukladna Strateškom planu i programu razvoja energetskog sektora Federacije, Federalne strategije zaštite okoliša i/ili prostornim planovima i/ili programima razvoja Federacije, kantona i općina.

 

Članak 41.

 

Energetska suglasnost se izdaje pod istim uvjetima domaćim i stranim osobama, na način i po postupku utvrđenim Zakonom o električnoj energiji i drugim zakonima, i uz puno poštivanje principa nediskriminacije i primjenom kriterija koji moraju biti objektivni i javni.

 

Članak 42.

 

Obvezni kriteriji za izdavanje energetske suglasnosti su:
-     registracija podnositelja zahtjeva na teritoriji Federacije sukladno važećim propisima, i to na teritoriju lokalne zajednice na kojoj se planira graditi postrojenje,
-     usklađenost projekta sa Strateškim planom i programom razvoja energetskog sektora Federacije, Federalnom strategijom zaštite okoliša i/ili prostornim planovima i programima razvoja Federacije, kantona i općina,
-     stručna osposobljenost, tehnička opremljenost i finan­cijska sposobnost podnositelja zahteva za realiziranje izgradnje postrojenja,
-     primjena i ugradnja novih tehnologija i nove nekorištene opreme.
Energetska suglasnost za postrojenja koja se priključuju na prijenosnu mrežu (110 kV i više) može se izdati samo za postrojenja koja su evidentirana u tekućem Indikativnom planu razvoja proizvodnih objekata, koji godišnje radi NOS BiH.

 

Članak 43.

 

Obvezan uvjet za izdavanje energetske suglasnosti je uplata novčanog depozita na poseban račun Federalnog ministarstva financija otvoren sukladno važećim propisima i to:
-     20 KM/kW za postrojenja do l MW instalirane snage
-     15 KM/kW za postrojenja od l do 10 MW instalirane snage
-     10 KM/kW za postrojenja od 10 i više MW instalirane snage.
Od obveza iz stavka 1. ovog članka izuzeta su mikro postrojenja iz članka 4. ove Uredbe.
Uplaćeni iznos sredstava podliježe povratu ako je postrojenje izgrađeno i pušteno u pogon sukladno rokovima definiranim ovom Uredbom.
Uplaćeni iznos sredstava ne podliježe povratu ukoliko se postrojenje ne izgradi i ne stavi u pogon sukladno rokovima definiranim ovom Uredbom.

 

Članak 44.

 

Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti obvezno sadrži podatke o:
-     lokaciji na kojoj treba da se izgradi energetska građevina,
-     roku završetka gradnje postrojenja,
-     vrsti i kapacitetu postrojenja i o njegovoj energetskoj efikasnosti,
-     energentima i prirodnim resursima koje će postrojenje koristiti,
-     načinu proizvodnje i preuzimanja energije,
-uvjetima koji se odnose na prestanak rada postrojenja, visini planiranih financijskih sredstava za izgradnju postrojenja i načinu osiguranja tih sredstava. Energetska suglasnost se izdaje donošenjem Rješenja u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni zakonima o prostornom planiranju i građenju i ovom Uredbom.

 

Članak 45.

 

Za postrojenja vjetroelektrana, uz zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti prilaže se i grafički prilog u razmjeri 1:25.000 u kojem nositelj projekta definira uži i širi prostor vjetroelektrane prema odredbama ove Uredbe.
Ministarstvo može izdati samo jednu energetsku suglasnost za određeni prostor vjetroelektrane prema sljedećem:

 

Instalirana snaga (MW)

Površina tlocrtne projekcije prostora vjetroelektrane (km)

Do 10

Do 4

10-20

4-6

20-50

6-15

50 i više

15-40 

 

Članak 46.

 

U postupku odlučivanja o zahtjevu za izdavanje energetske suglasnosti Ministarstvo provjerava .u Registru projekata OIEiK zahvaća li traženi širi prostor vjetroelektrane već odobreni širi prostor neke druge vjetroelektrane, odnosno prostor ispitivanja drugog nositelja projekta.
U slučaju da postrojenje vjetroelektrane zahvata već odobreni širi prostor neke druge vjetroelektrane ili prostor ispitivanja drugog nositelja projekta taj se prostor može odobriti ako se priloži suglasnost tog drugog nositelja projekta.

 

Članak 47.

 

Nositelj Projekta koji je dobio energetsku suglasnost sukladno članku 38. ove Uredbe, može prenijeti svoja prava na drugu pravnu ili fizičku osobu uz ispunjavanje propisanih uvjeta za dobijanje istih.
U slučaju promjene Nositelja Projekta novi Nositelj Projekta dužan je zatražiti izmjenu svih već dobivenih akata koja se odnosi na promjenu imena ranijeg nositelja projekta, te dokazati da ispunjava uvjete propisane za dobivanje odobrenja, energetske suglasnosti ili dozvole.

 

X PRIKLJUČAK POSTROJENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU I PREUZIMANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

Članak 48.

 

Nositelj Projekta iz Registra projekata OIEiK podnosi zahtjev za priključak na prijenosnu ili distribucijsku mrežu operatoru prijenosnog sustava ili operatoru disitributivnog sustava sukladno važećim propisima koju reguliraju ovu oblast.

 

Članak 49.

 

Svaki proizvođač električne energije iz postrojenja OIEiK čija ukupna instalirana snaga iznosi 10 MW i više obvezan je uspostaviti vlastiti centar upravljanja.

 

Članak 50.

 

Kvalificirani proizvođač sklapa ugovor o otkupu električne energije sa Operatorom za OIEiK.
Ugovaranje preuzimanja električne energije vrši se sukladno Zakonu o električnoj energiji, Općim uvjetima za isporuku električne energije,Pravilnikom o priključku i ovom Uredbom.
Otkup električne energije prema Ugovoru iz stavka 1. ovog članka, koji obavlja Operator za OIEiK ne smatra se trgovinom električnom energijom.

 

Članak 51.

 

Ugovor o otkupu električne energije između ostalog obvezno sadrži:
-     okvirne količine električne energije i dinamiku proizvodnje,
-     mjesto i način mjerenja i obračun isporučene električne energije,
-     cijenu, fakturiranje i plaćanje električne energije,
-     vrijeme trajanja ugovora, usluge/troškove balansiranja vezano za odstupanja od prijavljenog plana.

 

XI CERTIFICIRANJE PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE PROIZVEDENE IZ OIEiK

 

Članak 52.

 

Certifikat o garanciji podrijetla proizvedene električne energije iz OIEiK (u daljnjem tekstu: certifikat) izdaje Operator za OIEiK na temelju podataka dobivenih od proizvođača električne energije iz OIEiK i Operatora mreže.

 

Članak 53.

 

Certifikat se izdaje na zahtjev kvalificiranog proizvođača koji je taj status stekao Rješenjem FERK-a sukladno Zakonu o električnoj energiji.
Certifikat iz stavka l. ovog članka se izdaje samo jedanput za određene količine električne energije proizvedene u određenom razdoblju o čemu se vodi posebna evidencija.
Certifikat obvezno sadrži podatke o vlasniku postrojenja, teh­ničkim karakteristikama postrojenja, vrsti OIE, količini proizvede­ne energije za jedan ili više punih kalendarskih uzastopnih mjeseci.

 

Članak 54.

 

Zahtjev za izdavanje certifikata kvalificirani proizvođač može podnijeti najkasnije u roku 30 dana, računajući od isteka zadnjeg dana vremenskog razdoblja za koji se certifikat traži.

 

Članak 55.

 

Sadržaj zahtjeva, kao i detaljan sadržaj, oblik i ostale elemente certifikata definira Operator za OIEiK.

 

XII NADZOR

 

Članak 56.

 

Upravni nadzor nad primjenom ove Uredbe vrši Ministarstvo, a inspekcijski nadzor Federalna uprava za inspekcijske poslove u okviru svoje nadležnosti.

 

XIII KAZNENE ODREDBE

 

Članak 57.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 7.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
a)    započne izgradnju postrojenja OIEiK, a da prethodno nije dobila propisanu suglasnost iz članka 38. ove Uredbe,
b)    u propisanom roku ne ispuni obveze prema članku 36. ove Uredbe.
Za prekršaj iz stavka l. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 KM.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizičko osoba-investitor novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 KM.

 

XIV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 58.

 

Nositelj zatečenog projekta koji ne posjeduje potrebna dokumenta propisana ovom Uredbom mora podnijeti zahtjev za pribavljanje energetske suglasnosti Ministarstva i izdavanje propisanih odobrenja u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

 

Članak 59.

 

Operator za OIEiK prati razvoj sektora korištenja OIEiK, priprema i podnosi godišnje izvješće nadležnom Ministarstvu.
Nadležno Ministarstvo priprema godišnje izvješće o realiziranju zacrtanih ciljeva u pogledu korištenja OIEiK i izvješće podnosi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 60.

 

Do uspostavljanja Operatora za OIEiK, poslove iz njegove nadležnosti iz članka 12. ove Uredbe obavljat će postojeća javna elektroprivredna društva nadležna za opskrbu kupaca električnom energijom i kao balansno odgovorne strane, svako na svom području djelovanja.
Izdavanje certifikata do uspostave Operatora za OIEiK je u nadležnosti FERK-a.

 

Članak 61.

 

Nadležno Ministarstvo će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe, izraditi Prednacrt Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
Krajnji rok za uspostavljanje Operatora za OIEiK iz članka 11. ove Uredbe je 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

 

Članak 62.

 

Stupanjem na snagu ove Uredbe stavlja se van snage Odluka o metodologiji utvrđivanja nivoa otkupnih cijena električne energije iz, obnovljivih izvora instalirane snage do 5 MW ("Službene novine Federacije BiH" broj 32/02).

 

Članak 63.

 

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 484/10
1. lipnja 2010. godine
Sarajevo

Premijer
Mustafa Mujezinović, v. r.