Na osnovu člana 81. stav 3. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne l Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10 i 13/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, na 144. sjednici održanoj 24. maja 2010. godine, donosi

 

U R E D B U

O VRSTI, SADRŽAJU, OZNAČAVANJU I ČUVANJU,
KONTROLI I NOSTRIFIKACIJI INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

I OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovom Uredbom utvrđuju se vrsta, sadržaj, označavanje i čuvanje, kontrola i nostrifikacija investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju spratnih i prizemnih građevina sa ili bez podzemnih etaža, energetskih i industrijskih građevina, javnih cesta, linijskih građevina, građevina u granicama nacionalnih spomenika i drugih građevina iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II VRSTE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

Član 2.

 

Tehnička dokumentacija je skup projekata i elaborata u kojima se tehnički razrađuje koncepcija građevine, eksploataciona koncepcija i daju tehnička rješenja za njenu izgradnju.
Projekti, se razvrstavaju prema namjeni i nivou razrade na idejni projekat u minimalnoj razmjeri 1:200, glavni projekat u minimalnoj razmjeri 1:100 i izvedbeni projekat i projekat izvedenog stanja u minimalnoj razmjeri l :50.
Iznimno od stava 1. ovoga člana, izvedbeni projekat infrastrukturnih i industrijskih građevina može se izraditi i u drugom mjerilu kojim se osigurava dobra čitljivost projekata i odgovarajući prikaz smještaja građevine u prostoru.
Projekat ovisno o namjeni i nivou razrade, mora sadržavati sve propisane dijelove, te mora biti izrađen tako da građevina izgrađena u skladu s tim projektom ispunjava zahtjeve iz člana 81. i 8l a. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu; Zakon), podzakonskih akata i sljedeće bitne zahtjeve:
1)   mehanička otpornost i stabilnost tako da predvidiva djelovanja tokom građenja i upotrebe ne prouzroče, rušenje građevine ili njezina dijela, deformacije nedopuštenog stepena oštećenja građevinskog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, nerazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala,
2)    zaštita od požara tako da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije tokom određenog, vremena utvrđena posebnim propisom, spriječi širenje vatre i dima unutar građevine, spriječi širenje vatre na susjedne građevine, omogući da lica mogu neozlijeđena napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo spašavanje, omogući zaštita spasilaca,
3)    higijena, zdravlje i zaštita okoliša tako da ih posebice ne ugrožava oslobađanje opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (zagađenje zraka i sl.), opasno zračenje, zagađenje voda i tla, neodgovarajuće odvođenje otpadnih i oborinskih voda, dima, plinova te tekućeg otpada, nepropisno postupanje s krutim otpadom, sakupljanje vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine,
4)    sigurnost u korištenju tako da se tokom upotrebe izbjegnu moguće ozljede korisnika građevine koje mogu nastati uslijed poskliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog udara i eksplozije,
5)    zaštita od buke tako da zvuk što ga osjećaju lica koje borave u građevini visokogradnje ili u blizini građevine niskogradnje bude na nivou koji ne ugrožava zdravlje i osigurava noćni mir i zadovoljavajuće uvjete za odmor i rad,
6)    ušteda energije i toplotna zaštita tako da u odnosu na mjesne klimatske prilike, potrošnja energije prilikom korištenja uređaja za grijanje, hlađenje i provjetravanje bude jednaka propisanom nivou ili niža, a da za lica koja borave u građevini visokogradnje budu osigurani zadovoljavajući toplotni uvjeti,
7)    osiguran kvalitet građenja kroz upotrebu certificiranih građevinskih proizvoda prema odredbama Zakona o građevinskim proizvodima.

 

Član 3.

 

Idejni, glavni i izvedbeni projekat odnosno projekat izvedenog stanja (u daljnjem-tekstu: projekat) mora biti izrađen u skladu s uvjetima gradnje na određenoj lokaciji, važećim propisima, pravilima struke, te udovoljiti zaštiti javnog interesa. Ovisno o nivou razrade mora obuhvaćati sve podatke koji omogućuju da se na osnovu:
1)    idejnog projekta donosi upravni akt u upravnom postupku izdavanja urbanističke saglasnošti,
2)    glavnog projekta donosi upravni akt u upravnom postupku izdavanja odobrenja za građenje,
3)    izvedbenog projekta odnosno projekta izvedenog stanja izgradi građevina, provede tehnički pregled i donese upravni akt u postupku izdavanja odobrenja za upotrebu.

 

Član 4.

Idejni projekat

 

Idejni projekat u skladu s kojim se izdaju urbanisticko-tehnički uslovi građenja je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine
(idejno-tehničko rješenje), te smještaj građevine na građevnoj čestici na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi,
Idejni projekat koji je sastavni dio urbanističke saglasnošti, odnosno lokacijske informacije, u skladu s kojom se izdaje odobrenje za građenje osim sadržaja iz stava 1. ovoga člana, ovisno o složenosti i tehničkoj strukturi građevine, sadrži i idejno-tehničko-tehnološko rješenje u skladu sa uvjetima iz okolinske dozvole, te druge nacrte i dokumente ako su oni značajni za izradu glavnog projekta.
Idejni projekat, ovjeren od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zajedno s rješenjem o urbanističkoj saglasnošti. odnosno lokacijskom informacijom, dužan je investitor, odnosno njegov pravni sljednik, čuvati do izdavanja odobrenja za upotrebu.

 

Član 5.

Glavni projekat

 

Glavni projekat je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva prema Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, ovoj Uredbi i posebnih propisa, te tehničkih specifikacija.
Glavni projekat ne smije u pogledu lokacijskih uvjeta biti u suprotnosti s idejnim projektom i urbanističkom saglasnošću.
Projektant glavnog projekta je dužan u glavni projekat uložiti i izjavu o usaglašenosti idejnog i glavnog projekta.
Glavni projekat, ovjeren od strane Ministarstva, zajedno s odobrenjem za građenje dužan je investitor, odnosno njegov pravni sljednik, trajno čuvati.

 

Član 6.

 

Izvedbeni projekat i projekat izvedenog stanja Izvedbenim  projektom  detaljnije  se razrađuje tehničko rješenje dato glavnim projektom. Izvedbeni projekat mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom.
Na osnovu izvedbenog projekta gradi se građevina ako Zakonom ili propisom donesenim na osnovu Zakona nije drukčije određeno.
Izvedbeni projekat i projekat izvedenog stanja sadrže detaljnije opise, planove oplata, nacrte armature, nacrte detalja i druge nacrte, te sve potrebne računske provjere, a koji moraju biti izrađeni u skladu s glavnim projektom.

 

Član 7.

 

Usklađenost izvedbenog projekta s glavnim projektom ovjerava projektant glavnog projekta potpisom u originalu na prvoj strani projekta.
U izvedbenom projektu koji podliježe kontroli revidenta treba predvidjeti mjesto za štambilj i potpis ovlaštenog revidenta na prvoj strani projekta.
Izvedbeni projekat, ovjeren od strane projektanta, sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama u skladu sa stvarno izvedenim radovima (projekat izvedenog stanja), dužan je čuvati investitor, odnosno njegov pravni sljednik, za sve vrijeme dok građevina postoji.

Član 8.

Posebni tehnički uvjeti

 

Posebni tehnički uvjeti gradnje moraju sadržavati opis istih u slučaju kada je to propisano posebnim propisom, posebnim aktom odnosno kada to zahtijevaju uvjeti lokacije.
Plan upravljanja građevinskim otpadom, kao sastavni dio urbanističke saglasnošti i odobrenja za građenje, treba sadržavati opis postupanja u skladu s posebnim propisom.

 

Član 9.

 

Program kontrole i osiguranja kvalitete mora sadržavati pregled svih građevinskih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu, te opis potrebnih ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojim će se dokazati tražena svojstva proizvoda i zadovoljavanje bitnih zahtjeva za građevinu iz člana 3. Uredbe. Program kontrole i osiguranja kvalitete sadrži i popis propisa odnosno standarda na koje se program poziva, a može se pozivati i na opis stavki i iskaz količina ako su oni dio sadržaja projekta.
Program kontrole i Osiguranja kvalitete definiše projektant i sastavni je dio svake vrste glavnog projekta.

 

III DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU GRAĐEVINA VISOKOGRADNJE

 

Član 10.

 

Tehnička dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju građevina visokogradnje izrađuje se kao idejni projekat, glavni projekat i/ili izvedbeni projekat, odnosno projekat izvedenog stanja.

 

Član 11.

 

Dijelovi tehničke dokumentacije
Tehnička dokumentacija za izgradnju građevina visokograd­nje sastoji se od sljedećih projekata struke i elaborata:
1)    arhitektonski projekat;
2)    geotehnički projekat;
3)    projekat konstrukcije;
4)    projekat instalacija (električne, mašinske, vodovoda i kanalizacije);
5)    elaborat zaštite od požara;
6)    elaborat zaštite na radu.

Pored projekata iz stava 1. ovog člana, u zavisnosti od vrste, namjene, karakteristika građevine i projektnog zadatka, tehnička dokumentacija sastoji se i od sljedećih projekata:
1)    geodetski elaborat;
2)    projekat vanjskog uređenja;    .
3)    projekat osmairanja (monitoring), ukoliko je to predviđeno projektnim zadatkom;
4)    projekat lifta i eskalatora;
5)    projekat zaštite od požara.
Ako se prije početka izvođenja radova građenja izvode pripremni radovi, izrađuje se i projekat pripremnih radova.
Za građevine, djelatnosti i zahvate koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, potrebno je izraditi opis tehnološkog postupka sa kapacitetom i shemu tehnologije.

 

Član 12.

Sadržaj tehničke dokumentacije

 

Tehnička dokumentacija sadrži:
1)    opću dokumentaciju;
2)    projektni zadatak;
3)    podloge za izradu tehničke dokumentacije;
4)    tekstualni dio dokumentacije;
5)    proračunski dio dokumentacije;
6)    grafički dio dokumentacije.
Tehnička dokumentacija, pored propisanog sadržaja, zavisno od vrste, namjene, karakteristika građevine i projektnog zadatka sadrži i prateće analize i studije.
Tehnička dokumentacija mora biti kompletirana po sadržaju u skladu sa ovom Uredbom i zapečaćena na način da se onemogući zamjena stranica.

 

Član 13.
Opća dokumentacija

 

Opća dokumentacija sadrži:
1)    naslovnu stranu sa. nazivom i lokacijom građevine, nazivom projekta i datumom izrade, nazivom (ili imenom) i adresom investitora izgradnje građevine,.
2)    naziv i adresu projektanta koji je izradio tehničku dokumentaciju;
3)    važeće ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za djelatnost projektovanja u smislu Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09 i 75/09), (u daljnjem tekstu: ovlaštenje za projektovanje);
4)    rješenje o određivanju glavnog odgovornog projektanta za cijeli projekat i odgovornih projektanata pojedinih dijelova projekta;
5)    dokaz o položenom stručnom ispitu projektanta i odgovornih projektanata pojedinih dijelova projekta,
6)    potpise odgovornih projektanata za sve dijelove projekta
7)    potpisane i ovjerene izjave odgovornih projektanata o međusobnoj usaglašenosti svih dijelova projekta;
8)    opće i posebne uvjete, standarde, norme i propise za građevinu.

 

Član 14.

Projektni zadatak

 

Projektni zadatak, kao polazna osnova za izradu projekta, sadrži:
1)    ciljeve i svrhu izrade projekta;
2)    podatke o uvjetima iz odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije;
3)    opći podaci o građevini (lokacija, namjena, arhitektonsko oblikovanje, dimenzije, spratnost, kapacitet, zahtijevani materijali i način obrade, etapnost gradnje, veze sa okruženjem i dr.);
4)    podatke o tehničkim podlogama za projektovanje u skladu sa posebnim propisima (raspoloživa geološka dokumentacija, geodetske podloge, i dr.);
5).  podatke o zahtijevanom nivou instalacija i opreme;
6)    podatke o tehnološkim procesima, štetnostima i opasnostima koji potiču od tih procesa;
7)    specifične zahtjeve (unutrašnje i vanjsko uređenje, termička zaštita, zaštita od buke);
8)    rok za izradu projekta;
9)    potpis i ovjera investitora;
10)  drugi sadržaji ovisno o specifičnosti građevine.

 

Član 15.

 

Podloge i elaborati za izradu tehničke dokumentacije Projektni zadatak sadrži i potrebne geodetske podloge, geološku i seizmološku dokumentaciju raspoloživu u momentu izrade projektnog zadatka kao i ostale podloge, odnosno elabo­rate zavisno od vrste građevine i projekta (hidrološke, hidrometereološke i dr.).

 

Član 16.

 

Geodetske podloge su ažurni izvod iz katastarskog plana i katastar podzemnih instalacija, ovjereni od nadležnog organa.

 

Član 17.

 

Geološku dokumentaciju čine geološke, hidrogeološke, seizmološke i geofizičke podloge izrađene prema posebnim propisima u predinvesticionoj fazi prije izrade idejnog projekta.
Seizmološke podloge čine podloge potrebne za proračun i analizu uticaja seizmičkih sila na građevine visokogradnje, a sve u skladu sa Zakonom, uredbama i pravilnicima donesenim na osnovu Zakona i važećim tehničkim propisima.

 

Član 18.

 

Geotehnička istraživanja i ispitivanja vrše se u projektnoj fazi zavisno od nivoa tehničke dokumentacije i stepena istraženosti terena, a u svemu prema Pravilniku o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/09).

 

Član 19.

Tekstualni dio dokumentacije

 

Tekstualni dio dokumentacije čine tehnički opis i tehnički uvjeti za projektovanje i izvođenje, potpisani i ovjereni od strane odgovornog projektanta, a sve u skladu sa Zakonom, uredbama i pravilnicima donesenim na osnovu Zakona i važećim tehničkim propisima.

 

Član 20.

Proračunski dio dokumentacije

 

Proračunski dio dokumentacije sadrži odgovarajuće proračune u zavisnosti od vrste projekta, specifikaciju materijala, predmjer i predračun potpisan i ovjeren od strane odgovornog projektanta, a sve u skladu sa Zakonom, uredbama i pravilnicima donesenim na osnovu Zakona i važećim tehničkim propisima.

 

Član 21.
Grafički dio dokumentacije

 

Grafički dio dokumentacije sadrži odgovarajuće grafičke priloge (situacioni plan, osnove, karakteristične presjeke i fasade, detalje i dr.) u zavisnosti od vrste i nivoa projekta, a sve u skladu sa Zakonom, uredbama i pravilnicima donesenim na osnovu Zakona i važećim tehničkim propisima.
Grafički dio sastavljen je od grafičkih priloga (nacrta) koji moraju uz desni rub na vidljivom dijelu formatiziranog svakog lista imati sastavnicu pravnog lica koje je izradilo projekat u koju se upisuje: naziv građevine, ime ili naziv investitora, naziv lica ovlaštenog za projektovanje koje je izradilo projekat, ime i potpis odgovornog projektanta, sadržaj nacrta, broj nacrta, zajedničku oznaku i broj projekta odnosno njegovog dijela te datum izrade.

Član 22.

Prateći elaborati i studije

 

Elaborati i studije sadrže tekstualne, proračunske i grafičke priloge u zavisnosti od vrste građevine ili zahvata u prostoru.
Elaborati i studije moraju biti potpisani i ovjereni od strane njihovog autora.

 

Član 23.
Idejni arhitektonski projekat

 

Idejnim arhitektonskim projektom usklađenim sa prostorno planskom dokumentacijom, određuje se namjena, položaj, prostorno oblikovanje, izgled, izbor materijala, kapacitet i funkcionalnost građevine.
Podloge za izradu idejnog arhitektonskog projekta su geodetske podloge.
Tekstualni dio dokumentacije sadrži tehnički opis, obračun bruto i neto površina građevine po etažama, ukupna bruto i neto površina podzemnih i nadzemnih etaža usklađena sa zadatim urbanističkim parametrima: koeficijentom izgrađenosti i gustinom izgrađenosti.
Proračunski dio dokumentacije sadrži procijenjenu vrijednost projektovanih radova.
Grafički dio dokumentacije sadrži:
1)    situacioni plan u razmjeri 1:250 ili 1:500, sa položajem parcele u odnosu na susjedne parcele, sa prikazom postojećih i planiranih građevina sa vanjskim mjerama i ucrtanim regulacionim i građevinskim linijama sa označenim pristupom parcele do javne površine;
2)    osnove karakterističnih etaža i osnovu krova u razmjeri 1:100 ili 1:200;
3)    karakteristične podužne i poprečne presjeke građevine u razmjeri 1:100 ili 1:200;
4)    potrebne izglede građevine (fasade) u razmjeri 1:100 ili l :200, detalje i sl., u zavisnosti od vrste građevine.

 

Član 24.
Idejni geotehnički projekat

 

Idejni geotehnički projekat izrađuje se za potrebe utvrđivanja koncepcije prenosa opterećenja konstrukcije na teren, identifikaciju eventualnih geotehničkih rizika, te osnovne prin­cipe građenja vezano za zemljane radove i njihove uticaje na susjedne i postojeće građevine, postojanost i podupiranje iskopa, i aspekte vezane za nivo podzemne vode.
Podloge za izradu idejnog geotehničkog projekta su elementi idejnog arhitektonskog projekta, geološka dokumentacija i drugi elementi prema odredbama Pravilnika o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva.
Tekstualni dio dokumentacije sadrži tehnički opis (opće podatke o uvjetima i načinu fundiranja, zoni seizmičnosti, opis i izbor sistema fundiranja, i dr.) prema odredbama Pravilnika o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva.
Pod geotehničkim rizicima se smatraju: nestabilnost zasjeka u dubokim građevinskim jamama, nestabilnost ili uslovna stabilnost padine ukoliko se građevina nalazi na padini i zaštita susjednih građevina od slijeganja tokom izgradnje ili eksploatacije projektovane građevine.
Proračunski dio dokumentacije sadrži:
1)    proračun reda veličine potpornih konstrukcija i geotehničkih zahvata,
2)    procijenjenu vrijednost geotehničkih radova. Grafički dio dokumentacije sadrži dispozicione crteže sa oznakama pozicija potpornih konstrukcija.

 

Član 25.
Idejni projekat konstrukcije

 

Idejni projekat konstrukcije izrađuje se za potrebe utvrđivanja koncepcije konstrukcije građevine.
Podloge za izradu idejnog projekta konstrukcije su elementi idejnog arhitektonskog projekta, idejnog geotehničkog projekta i seizmološke podloge.
Tekstualni dio dokumentacije sadrži tehnički opis (opće podatke o konstrukciji građevine, klimatskoj zoni i zoni seizmičnosti, opis i izbor konstruktivnog, statičkog sistema, izbor materijala za nosivu konstrukciju i dr.).
Proračunski dio dokumentacije sadrži:
1)    kontrolni proračun koncepcijskog rješenja konstrukcije, proračun pomijeranja glavnih nosivih elemenata konstrukcije;
2)    procijenjenu vrijednost projektovanih radova.
Grafički dio dokumentacije sadrži dispozicione crteže sa oznakama pozicija glavnih konstruktivnih elemenata konstrukcije uključujući i fundamente.

 

Član 26.
Idejni projekat električnih instalacija

 

Idejni projekat električnih instalacija, koji se odnosi na unutarnje i vanjske električne instalacije, elektroenergetska postrojenja kao što su trafostanice, osnovni funkcionalni elementi energetskih građevina, industrijska elektronika, automatika i signalizacija, telekomunikacioni sistemi i dr., izrađuje se za potrebe utvrđivanja koncepcije ovih instalacija, energetskih potreba i načina povezivanja sa postojećom mrežom infrastrukture.
Podloge za izradu idejnog projekta električnih instalacija su elementi iz idejnog arhitektonskog projekta.
Tekstualni dio dokumentacije sadrži tehnički opis sa opisom projektovanih instalacija i obrazloženjem usvojenih rješenja.
Proračunski dio dokumentacije sadrži;
1)    proračun jednovremeno-maksimalnih elektro opterećenja građevine a, određivanje dimenzija napojnih vodova, proračun osvjetljenja, određivanje zone zaštite od udara groma, i dr.;
2)    procijenjenu vrijednost projektovanih elektroinstalaterskih radova.
3)    proračuni svih parametara visokonaponskih vodova, propisane inženjerske proračune za dijelove energetskih građevina, neophodni proračuni kod automatskog upravljanja u industrijskim i energetskim postrojenjima te odgovarajuće TK proračune.
Grafički dio dokumentacije sadrži blok shemu glavnog energetskog napajanja i razvoda električne energije, blok shemu telekomunikacionih instalacija, dispoziciju i raspored opreme, i dr.

 

Član 27.
Idejni projekat mašinskih instalacija

 

Idejni projekat mašinskih instalacija (grijanje, hlađenje, ventilacija, klimatizacija i gasna instalacija), treba da definiše konceptualno rješenje mašinskih instalacija sa procjenom energetskih potreba građevina, kao i načina povezivanja građevina na primarnu vanjsku infrastrukturu.
Podloge za izradu idejnog projekta ovih instalacija su elementi iz idejnog arhitektonskog projekta, kao i podaci o primarnoj vanjskoj infrastrukturi.
Tekstualni dio dokumentacija sadrži tehnički opis projektovanih mašinskih instalacija sa obrazloženjem usvojenih rješenja, analizu i definisanje energetskih potreba građevina.
Proračunski dio dokumentacije sadrži:
1)    približne proračune obzirom na vrstu mašinskih instalacija i u cilju postizanja racionalne upotrebe energije a prema odredbama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije,
2)    procijenjenu vrijednost projektovanih radova,
Grafički dio dokumentacije sadrži:
1)    situaciju sa ucrtanim priključcima na primarnu vanjsku infrastrukturu,
2)    osnove sa dispozicijom opreme i glavne trase instalacija,
3)    osnovne tehnološke sheme.

 

Član 28.
Idejni projekat instalacija vodovoda i kanalizacije

 

Idejni projekat instalacija vodovoda i kanalizacije izrađuje se radi utvrđivanja koncepcije ovih instalacija, potreba i načina povezivanja sa postojećom mrežom infrastrukture.
Podloge za izradu idejnog projekta ovih instalacija su elementi iz idejnog arhitektonskog projekta.
Tekstualni dio dokumentacije sadrži tehnički opis instalacija vodovoda i kanalizacije sa obrazloženjem usvojenih rješenja, podatke o vanjskim instalacijama vodovoda i kanalizacije, opis terena, primijenjene materijale.
Proračunski dio dokumentacije sadrži:
1)    približne hidrauličke i druge proračune obzirom na vrstu instalacija vodovoda i kanalizacije, procjenu potrošnje, i dr.;
2)    procijenjenu vrijednost projektovanih radova.
Grafički dio dokumentacije sadrži:
1)    shemu razvoda sa. mjestima vertikala i mrežu vanjskog razvoda, i dr.;
2)    raspored sanitarne opreme.

 

Član 29.
Projekat pripremnih radova

 

Projekat pripremnih radova izrađuje se ako je prije početka građenja građevine potrebno izvesti pripremne radove i to:
1)    saniranje terena i obezbjeđivanje susjednih građevina, postavljanje instalacija potrebnih za izvođenje radova, ograđivanje gradilišta;
2)    postavljanje instalacija privremenog karaktera za potrebe izvođenja radova;
3)    izgradnja privremenih saobraćajnica, u okviru građevinske parcele za dopremu materijala i opreme kao i prostora za smještaj radnika, građevinskog materijala i opreme;
4)    organizacija gradilišta, građevine za smještaj ljudi;
5)    montaža opreme za unutrašnji horizontalni i vertikalni transport na gradilištu (kranovi, transportne trake i sl.).

 

Član 30.

Projekat iz člana 29. Uredbe sadrži tekstualni, proračunski i grafički dio dokumentacije.
Tekstualni dio dokumentacije sadrži:
1)    tehnički opis sa opisom potrebnih pripremnih radova, opisom metode sanacije terena, opisom obezbjeđenja susjednih građevina, opisom priključka na infrastrukturne građevine, specifikacijom odabrane opreme za unutrašnji transport, organizaciju gradilišta, pristupni putevi, ograde i dr.;
2)    tipsku dokumentaciju za kran, transportne trake;
3)    tehničke uvjete za, izvođenje pripremnih radova, primijenjene propise, standarde;
4)    prilog predviđenih mjera zaštite na radu. Proračunski dio dokumentacije sadrži:
1)    proračun potrebne instalisane električne snage, proračune priključka na vodovodnu mrežu;
2)    proračun efikasnosti zaštitnog uzemljivača;
3)    specifikacije materijala i opreme i okvirni predračun.
Grafički dio dokumentacije sadrži:
1)    situacioni plan u razmjeri 1:200 ili 1:250 sa ucrtanim glavnom građevinom, organizacijom gradilišta (zgrade, prisutni putevi i saobraćajnice, pomoćne građevine, platoom za smještaj materijala i opreme, kranske staze);
2)    situacioni plan u razmjeri 1:500 sa ucrtanim priključnim vodovima na infrastrukturu, gradilišnim razvodom električne energije, telefonske instalacije, vodovoda i kanalizacije;
3)    eventualni tipski projekat za gradilišnu trafostanicu i kran.

 

Član 31.

 

Projekat prethodnih radova istražnog karaktera U posebnim slučajevima gdje je potrebno vršili obimna geotehnička istraživanja prije faze projektovanja građevine, dokumentacija sadrži i projekat prethodnih radova istražnog karaktera na osnovu kojeg se odobravaju prethodni radovi istražnog karaktera.
Ovaj projekat sadrži:
1)    podatke o geotehničaru, u skladu sa odredbama Pravilnika o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/09);
2)    tehnički opis prethodnih radova istražnog karaktera;
3)    predmjer i proračun radova;
4)    situacionu kartu na geodetskoj podlozi sa obuhvatom istraživanja;
5)    plan prethodnih radova istražnog karaktera (numerički i grafički);
6)    idejni projekat iz člana 4. ove Uredbe za privremene građevine u obuhvatu istražnog lokaliteta.

 

Član 32.
Glavni projekat

 

Glavni projekat se sastoji od glavnog arhitektonskog projekta, glavnog geotehničkog projekta, glavnog projekta konstrukcije, glavnog projekta električnih instalacija, glavnog projekta mašinskih instalacija, (grijanja, ventilacije, klimatizacije i gasnih instalacija), glavnog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije, glavnog projekta zaštite od požara i glavnog projekta lifta i eskalatora, ovisno o vrsti građevine.

 

Član 33.
Glavni arhitektonski projekat

 

Podloga za izradu glavnog arhitektonskog projekta je idejni arhitektonski projekat.
Tekstualni dio dokumentacije glavnog arhitektonskog projekta sadrži tehnički opis (podaci o tehničkim karakteristi­kama, vrsti i namjeni građevine, opis lokacije sa rekapitulacijom bruto i neto površina građevine po etažama, ukupna bruto i neto površina podzemnih i nadzemnih etaža usklađena sa zadatim urbanističkim parametrima: koeficijentom izgrađenosti i gustinom izgrađenosti; opis usvojenog funkcionalnog rješenja, opis svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, osnovne podatke o konstrukciji građevine, izbor materijala, završnu obradu unutrašnjih prostora i fasade, zaštitu građevine od vode i vlage, toplotnu i zvučnu zaštitu, (dimnjaci i ventilacije, stolarija, bravarija, zaštita od provala i nepoželjnih pogleda, oprema i dr.).
Proračunski dio dokumentacije glavnog arhitektonskog projekta sadrži:
1)    predmjer i predračun svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova;
2)    proračun iz oblasti građevinske fizike (proračun termičke i zvučne zaštite) a prema odredbama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije.
Grafički dio dokumentacije glavnog arhitektonskog projekta sadrži:
1)    situacioni plan u razmjeri 1:200 ili 1:250, sa prikazom položaja parcele prema stranama svijeta, položaj javnih saobraćajnih površina, prikaz postojećih i planiranih građevina, a sa vanjskim mjerama, ucrtanim regulacionim i građevinskim linijama);
2)    plan-priključci vodova instalacija;
3)    projekat vanjskog uređenja (prikaz uređenja slobodnih površina);
4)   osnovu temelja, osnove svih etaža, sa podacima o namjeni prostorija i potrebnim dimenzijama i osnovu krova sa naznačenim nagibima krovnih ravni. Crteži su u razmjeri 1:50 ili 1:100, sa prikazom površina u skladu sa važećim standardima (sa visinskim kotama, kotama podzemnih voda, naznačenim presjecima, detaljima, ucrtanim regulacionim i građevinskim linijama, tabelama bruto i neto površina, legendama materijala, kao i oznakama građevinskih elemenata određenim proračunima u građevinskoj fizici i dr.);
5)    karakteristične podužne i poprečne presjeke kroz građevinu u razmjeri 1:50 ili 1:100; (označili presjeke, dati relativne i apsolutne kote postojećeg i novoprojektovanog terena, nivoa podzemne vode, slojeve terena kao i oznake sa opisima pozicija, elemenata, legende materijala, naznačiti karakteristične detalje, ucrtati regulacionu i građevinsku liniju i dr.);
6)    potrebni izgledi građevine u razmjeri 1:50 ili 1:100 sa naznačenom materijalizacijom-građevinskih elemenata;
7)   arhitektonske detalje svih bitnih pozicija, uključujući i detalje u skladu sa odredbama Uredbe o prostornim standardima, urbanističko - tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za lica sa umanjenim tjelesnim mogućnostima ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09);
8)    sheme stolarije i bravarije i specifikaciju opreme koja nije obuhvaćena drugim projektima.

 

Član 34.
Glavni geotehnički projekat

 

Podloge za izradu glavnog geotehničkog projekta su elementi glavnog arhitektonskog projekta, idejnog projekta konstrukcije i drugi elementi prema odredbama Pravilnika o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva.
Tekstualni dio dokumentacije glavnog geotehničkog projekta sadrži:
1)   tehnički opis koji sadrži opće podatke o lokaciji i uvjetima fundiranja, poboljšanju karakteristika tla, zamjeni mate­rijala, izradi dijafragmi, šipova, načinu zaštite građevin­ske jame, opis, mjera osiguranja temelja susjednih građevina, redoslijed izvođenja radova, podatke o uvjetima fundiranja na uslovno stabilnim terenima i dr.
2)   geotehnički model terena za proračun sa potrebnim podacima, opis mehanizama slijeganja temeljnog tla i druge elemente potrebne za proračun fundamenata prema odredbama Pravilnika o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija
geotehničkog inženjerstva.
Proračunski dio dokumentacije glavnog geotehničkog projekta sadrži proračun zaštitne konstrukcije građevinske jame, dokaz stabilnosti padine u fazi i nakon izgradnje građevine, proračun slijeganja susjednih građevina u fazi i nakon izgradnje projektovane  građevine, proračun   dijelova izrađenih od prirodnih materijala, proračun ojačanja tla.
Grafički dio dokumentacije glavnog geotehničkog projekta sadrži dispozicione crteže kojima su detaljno prikazuju mjere kojima su otklonjeni geotehnički rizici (zaštitna, konstrukcija, potporna konstrukcija, drenaže i dr.) koji sadrže potrebne osnove, presjeke i izglede sa unesenim oznakama pozicija iz proračuna.

 

Član 35,
Glavni projekat konstrukcije

 

Podloge za izradu glavnog projekta konstrukcije su elementi glavnog arhitektonskog projekta, glavnog geotehničkog projekta i seizmološke podloge.
Tekstualni dio dokumentacije glavnog projekta konstrukcije sadrži:
1)   tehnički opis sadrži opće podatke o konstrukciji, podatke o lokaciji, uvjetima fundiranja, podatke o klimatskoj zoni i zoni seizmičnosti, opis konstruktivnog sistema i proračunskog modela, izbor materijala za nosivu konstrukciju);
2)   tehhničke uvjete za projektovanje i izvođenje (pregled tehničkih propisa i standarda prema kojima je građevina projektovana i prema kojima će se izvesti radovi, detaljan opis izvođenja pojedinih elemenata i radova, uslove kvaliteta za primijenjeni materijal i način rada, metodologiju i obim kontrole, detaljan opis tehnološkog procesa izgradnje, zaštitu elemenata konstrukcije i dr,). Proračunski dio     dokumentacije glavnog projekta konstrukcije sadrži:
1)   proračun konstrukcije (proračun svih nosivih elemenata konstrukcije građevine). Proračun konstrukcije sadrži: analizu opterećenja, shemu proračunskog modela sa precizno definisanim pozicijama i rubnim uvjetima, položaj opterećenja na modelu, proračun presječnih sila i pomijeranja uslijed statičkih i dinamičkih (ukoliko je potrebno) uticaja, dimenzioniranje, dokaz stabilnosti, proračun deformacija i veza, a u svemu prema pravilnicima donesenim na osnovu Zakona i važećim propisima;
2)    specifikaciju materijala (čelika, procijenjenu količinu
armature, i dr.).
Grafički dio dokumentacije glavnog projekta konstrukcije sadrži:
1)   dispozicione crteže sa oznakama svih konstruktivnih elemenata   konstrukcije i fundamenata koji sadrže potrebne osnove, presjeke i   izglede sa unesenim oznakama pozicija iz statičkog proračuna;
2)    planove oplate betonske konstrukcije sa svim potrebnim dimenzijama;
3)    crteže konstruktivnog rješenja čelične konstrukcije i potrebne konstruktivne detalje;
4)     planove i dispozicije kablova za prednaprezanje.

 

Član 36.
Glavni projekat električnih instalacija

 

Podloge za izradu glavnog projekta električnih instalacija su elementi glavnog arhitektonskog projekta, idejni projekat električnih instalacija, tehnički uvjeti za priključak na infrastrukturu izdati od strane ovlaštene organizacije.
Tekstualna dokumentacija glavnog projekta, električnih instalacija sadrži tehnički opis (opis unutarnje i vanjske električne instalacije, opis elektroenergetskih postrojenja kao što su trafostanice, osnovni dijelovi hidro i termoelektrana, dalekovodi, industrijska elektronika, automatika i signalizacija, opis telekomunikacionih sistema, sve sa tehničkim obrazloženjima usvojenih rješenja, materijala i opreme, tehničke uvjete za izvođenje, primijenjene propise, standarde i dr.)
Proračunski dio dokumentacije glavnog projekta električnih instalacija sadrži:
1)    proračun maksimalne instalirane i moguće istovremene snage građevine,  proračun visokonaponskih vodova, eventualni proračun transformatorske stanice, proračun vanjske i unutarnje rasvjete,   proračuni   instalacije termičkih potrošača i elektromotornih pogona, neophodni proračuni kod automatskog upravljanja u industrijskim i
energetskim postrojenjima, proračun i provjera efikasnosti zaštitnog uzemljenja i gromobranske zaštite, proračun   instalacija   signalnih   i   telekomunikacionih sistema, i dr.;
2)    predmjer i predračun opreme materijala i radova. Grafička   dokumentacija glavnog projekta električnih instalacija sadrži:
1)    situacioni plan u razmjeri 1:500 sa ucrtanim priključnim vodovima ha infrastrukturu;
2)    blok sheme glavnog razvoda unutarnjih elektroenerget­skih, signalnih i telekomunikacionih instalacija;
3)    crteže glavnog razvoda po etažama;
4)    crteže unutarnjih instalacija osvjetljenja, instalacija termičkih potrošača, elektromotornog pogona, instalacija signalnih i telekomunikacionih sistema;
5)    crteže uzemljenja i gromobranske zaštite prikazane na svim fasadama i osnovi krova;
6)    jednopolne sheme i sheme djelovanja svih razvodnih ormara;
7)    crteže eventualne trafostanice i vanjskog osvjetljenja.

 

Član 37.
Glavni projekat mašinskih instalacija

 

Podloge za izradu glavnog projekta mašinskih instalacija (grijanje, hlađenje, ventilacija, klimatizacija i gasna instalacija), su elementi glavnog arhitektonskog projekta, idejni projekat instalacija, tehnički uvjeti za priključak na vanjsku infrastrukturu izdati od strane ovlaštene organizacije.
Tekstualni dio dokumentacije glavnog projekta mašinskih instalacija sadrži:
1)    tehničke i druge podatke za priključak na vanjsku infrastrukturu izdate od strane ovlaštene organizacije, pregled tehničkih propisa i standarda prema kojima je građevina projektovana i prema kojima će se izvesti : radovi, detaljan opis izvođenja pojedinih elemenata i radova, uvjeti kvaliteta za primijenjeni materijal i način rada, metodologiju ispitivanja i obim kontrole,
2)    tehnički opis sadrži analizu i definisanje ukupnih energetskih potreba građevina, opis projektovane opreme i instalacija sa obrazloženjem usvojenih rješenja a u svemu prema odredbama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije,
3)    godišnje energetske potrebe građevine. Proračunski dio dokumentacije glavnog projekta masinskih instalacija sadrži:
1)   proračune,
2)    predmjer i predračun radova.
Grafički dio dokumentacije glavnog projekta masinskih instalacija sadrži:
1)    situaciju sa ucrtanim priključcima na primarnu vanjsku infrastrukturu,
2)    osnove i presjeke sa dispozicijom opreme i trasama instalacija,
3)    tehnološke sheme,
4)    detalje.

 

Član 38.
Glavni projekat instalacija vodovoda i kanalizacije

 

Podloge za izradu glavnog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije su elementi glavnog arhitektonskog projekta, idejni projekat vodovoda i kanalizacije, tehnički uvjeti za priključak na infrastrukturu izdate od strane ovlaštene organizacije.
Tekstualni dio dokumentacije glavnog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije sadrži:
1)    tehničke i druge podatke za priključak na infrastrukturu izdate od strane ovlaštene organizacije odnosno ovlaštenog pravnog lica;
2)    tehnički opis (opis  projektovanih hidrotehničkih instalacija sa obrazloženjem usvojenih rješenja, način rada  instalacija, podatke o   vanjskim instalacijama vodovoda i kanalizacije, primijenjene tehničke propise i standarde, opis terena, primijenjene materijale). Proračunski dio dokumentacije glavnog projekta instalacija Vodovoda i kanalizacije sadrži:
1)    proračun (sadrži detaljne hidrauličke i druge proračune obzirom na vrstu hidrotehničkih instalacija, obim potrošnje, potrebu podizanja pritiska i dr.);
2)    predmjer i predračun.
Grafički dio dokumentacije glavnog projekta instalacija vodovoda i kanalizacije sadrži:
1)    situaciju (razmjera ne manja od 1:500) sa položajem komunalne vodovodne i kanali izacione mreže sa prečnicima, raspoloživim pritiskom, mjestima uličnih revizionih okana i pretankom i padom kanala i odgovarajuće priključke;
2)    shemu razvoda sa mjestima vertikala i razvodnom mrežom do sanitarnih uređaja, prečnicima, padovima, i

3)    crteže osnova građevine (razmjera 1:100 ili 1:50) zaključno sa osnovom krova;
4)    crteže osnova sa položajem zidnih hidranata i razvoda;
5)    vertikale kanalizacije, podužne profile donjeg razvoda kanalizacione mreže;
6)    izometrijsku shemu vodovodne i hidrantske mreže;
7)    detalje u razmjeri 1:10 ili 1:20.

Član 39.
Glavni projekat zaštite od požara

 

Glavni projekat zaštite od požara izrađuje se za građevine javne namjene kao i za stambene i stambeno-poslovne građevine čija je visina veća od 15m, građevine blokovskog tipa, proizvodne i skladišne građevine, građevine s podzemnim parkingom i elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 110 kV i više.
Tekstualni dio dokumentacije glavnog projekta zaštite od požara sadrži tehnički opis (podaci o lokaciji građevine, klasifikaciji građevine u pogledu zaštite od požara, podjelu građevina na požarne sektore, definisanje evakuacionih puteva, izbor materijala za konstrukcije koje treba da budu otporne prema požaru, izbor materijala za enterijer za koji postoje posebni zahtjevi u pogledu otpornosti prema požaru, procjenu opasnosti od požara koja potiče od tehnološkog procesa i materija koje se u njima koriste ili uskladištavaju, opis instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova kao i opis stabilnih i mobilnih instalacija i uređaja za gašenje požara, evakuacione puteve za spašavanje lica i imovine, izbor mobilne opreme za gašenje požara i dr.
Proračimski dio dokumentacije glavnog projekta zaštite od požara sadrži;
1)    proračune požarnog opterećenja požarnih sektora u građevini, određivanje zona opasnosti od eksplozivnih smjesa gasova, proračune instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara, proračune stabilnih instalacija za gašenje pohara, proračune, količina sredstava za gašenje požara, proračune kapaciteta evakuacionih puteva u građevini i dr.;
2)    predmjer i predračun.
Grafički dio dokumentacije glavnog projekta zaštite od požara sadrži:
1)    situacioni plan sa ucrtanim susjednim građevinama i saobraćajnicama i pristupnim putevima;
2)    osnove svih nivoa i krova sa ucrtanim požarnim sektorima;
3)    karakteristične podužne i poprečne presjeke sa ucrtanim požarnim sektorima;
4)    dispoziciju procesne tehnološke opreme i opreme koja pripada instalacijama za automatsko otkrivanje i dojavu požara i stabilnim instalacijama za gašenje požara;
5)    definitivne sheme razvoda električnih i mašinskih instalacija koje pripadaju sistemima za otkrivanje i dojavu požara, detekciju eksplozivnih gasova i sisteme za automatsko gašenje požara.
Uz glavni projekat zaštite od požara potrebno je priložiti i ocjenu funkcionalnosti sistema zaštite od požara izdatu od strane ovlaštenog pravnog lica prema odredbama posebnog propisa.

 

Član 40.
Glavni projekat lifta i eskalatora

Podloge za izradu glavnog projekta lifta i eskalatora su elementi glavnog

arhitektonskog projekta i idejni projekat lifta i eskalatora.
Tekstualni dio dokumentacije glavnog projekta lifta i eskalatora sadrži:
1)    tehnički opis (tehnički podaci - karakteristike, tehnički opis važnijih elemenata građevinskog, mašinskog i elektro dijela postrojenja, a posebno sigurnosnih uređaja, instalacija i mjera, opis elektro napajanja, opis rada i upravljanja postrojenjem, opis posebnih postupaka sa liftom, popis primijenjenih propisa i standarda);
2)    tehničke uvjete za izvodenje i montažu (sadrži opće uvjete
- obaveze investitora ili naručioca i mjere i zahtjeve pri izvođenju i montaži postrojenja).
Proračunski dio dokumentacije glavnog projekta lifta i eskalatora sadrži:
1)    proračun mašinskog dijela (sadrži polazne podatke, proračun voznih kapaciteta i snage pogona, statičke proračune sila u nosivim užadima, specifični pritisak u žlijebu užljenjače i pogonske sposobnosti, opterećenja na vodicama, opterećenja na zidu i podnim pločama jame voznog okna i eventualno mašinske prostorije za električne liftove, proračune pritisaka i opterećenja u hidrauličnoj instalaciji za hidraulične liftove, proračun ventilacija voznog okna kod liftova, proračune vučnih sila lanca i sila na osloncima kod eskalatora, proračun sigurnosnih puteva);
2)    proračuni elektro dijela (sadrži polazne podatke, proračune pada napona, struje kratkog spoja, zaštite od indirektnog dodira i kapaciteta Aku baterije);
3)    specifikacija opreme, materijala i radova sa predračunom.
Grafički dio dokumentacije glavnog projekta lifta i eskalatora sadrži:
1)    crteže mašinskog dijela (situacija građevine, dispozicija voznog okna lifta odnosno eskalatora u građevini, dispozicija liftovskog postrojenja u voznom oknu, odnosno eskalatora na lokaciji ugradnje, sa karakterističnim osnovama, presjecima i detaljima, kao i tablicama sa karakteristikama lifta) sa napomenama za izvođenje i montažu;
2)    crteže elektro dijela (elektro sheme napajanja, upravljanja i sigurnosnih i signalnih kola).

 

Član 41.
Glavni tehnološki projekat

 

Za građevine, djelatnosti i zahvate koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, potrebno je izraditi tehnološki projekat.
Tekstualni dio dokumentacije tehnološkog projekta sadrži:
1)    tehnički opis (tehnološki podaci - karakteristike i kapacitet proizvodnje, tehnološki opis važnijih elemenata građevinskog, mašinskog i elektro dijela postrojenja, a posebno sigurnosnih uređaja, instalacija i mjera, opis elektro napajanja, opis rada i upravljanja postrojenjem, opis     posebnih postupaka proizvodnje, popis primijenjenih propisa i standarda);
2)    tehničke uvjete za izvođenje i montažu tehnološke opreme (sadrži opće uvjete - obaveze investitora ili naručioca i mjere i zahtjeve pri izvođenju i montaži postrojenja).
Proračunski dio dokumentacije tehnološkog projekta sadrži:
1)    proračun mašinskog dijela
2)    proračuni elktro dijela
3)    specifikacija opreme, materijala i radova sa predračunom.
Grafički dio dokumentacije tehnološkog projekta sadrži crteže tehnološke opreme.

 

Član 42.
Izvedbeni projekat

 

Pojedine vrste izvedbenih projekata sadrže:
I     u arhitektonskom projektu:
1)    detalji krova, sastave poda, plafona, zidova i stijenki, stolarskih i čeličnih proizvoda, proizvoda iz plastike, te njihovih konstrukcija i drugih detalja,
2)    detalje stolarije i bravarije,
3)    detalji završnih građevinskih radova, uključujući i detalje u skladu sa odredbama Uredbe o prostornim standardima, urbanističko - tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za lica sa umanjenim tjelesnim mogućnostima ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09);
II   u projektu konstrukcije, geotehničkom projektu:
1)    plan oplate
2)    projekat betona,
3)    nacrte armature s iskazom,
4)    radionički nacrti za čelične konstrukcije,
5)    detalji iskopa i podgradnje,
6)    projekat skele,
7)    projekat montaže konstrukcije,
8)    detalji odvodnje i drenaže,
9)    detalji ograde i drugo.
III    u projektu instalacija:
1)    detalji instalacija potrebnih za izvođenje
2)    detalji svih priključaka instalacija i njihove ugradnje,
3)    detalji ugradnje opreme i drugo.

 

Član 43.

 

Izuzetno, sadržaj idejnog projekta za izgradnju građevina i zahvata na prostorima u granicama nacionalnog spomenika koje su utvrđene Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, odnosno građevina i zahvata na područjima upisanim na Privremenu listu nacionalnih spomenika u granicama koje kao privremene odlukom utvrdi Komisija, u skladu sa odredbama Aneksa 8; Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, će biti definisan posebnim propisom.

 

Član 44.

 

Izuzetno, sadržaj glavnog projekta za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju, te rekonstrukciju građevina proglašenih nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine, odnosno građevina upisanih na Privremenu listu nacionalnih spomenika, kao i sadržaj glavnog projekta za izgradnju i rekonstrukciju građevina i zahvata na prostorima u granicama nacionalnog spomenika koje su utvrđene Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, odnosno građevina i zahvata na područjima upisanim na Privremenu listu nacionalnih spomenika u granicama koje kao privremene odlukom utvrdi Komisija, će biti definisan posebnim propisom.

 

IV DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU I SANACIJU GRAĐEVINA NISKOGRADNJE

 

Član 45.
Tehnička dokumentacija za izgradnju novih
građevina niskogradnje

 

Tehnička dokumentacija za izgradnju građevina niskograd­nje, ovisno o vrsti građevine, sastoji se od sljedećih projekata struke i elaborata:
1)    geodetski elaborat,
2)    geotehnički projekat,
3)    projekat konstrukcije,
4)    građevinski projekat saobraćajnice,
5)    saobraćajni projekat (javne ceste i priključne saobraćajnice),
6)    arhitektonski projekat, ukoliko je potrebno,
7)    projekat instalacija (podzemne konstrukcije, energetske građevine i druge građevine gdje se ugrađuju instalacije),
8)    projekat ugradnje opreme (podzemne konstrukcije, energetske građevine i druge građevine gdje se ugrađuje oprema),
9)    projekat zaštite od požara (podzemne konstrukcije, energetske građevine),
10)  elaborat zaštite od požara za ostale vrste zatvorenih građevina,
11)  projekat parternog uređenja ukoliko je potrebno
12)  projekat izmiještanja ili zaštite arheoloških nalaza ukoliko je potrebno.

 

Član 46.

 

Tehnička dokumentacija, ovisno o vrsti građevine niskogradnje, sadrži i druge projekte struka odnosno elaborate ukoliko su isti propisani posebnim propisima.
Ukoliko je sadržaj pojedinih projekata preciznije propisan posebnim propisima, primjenjuju se odredbe, tih propisa ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ove uredbe.

 

Član 47.

 

Projekti koji su sastavni dio tehničke dokumentacije za izgradnju građevina niskogradnje moraju sadržavati;
1)    opći dio,
2)    projektni zadatak,
3)    podloge za izradu tehničke dokumentacije,
4)    tehnički dio koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

 

Član 48.

 

Opći dio projekta sadrži:
1)    naslovnu stranu na kojoj mora biti naveden naziv i adresa investitora
2)    naziv i adresa pravnog lica koje izrađuje projekat,
3)    važeće ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za djelatnost projektovanja u smislu Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09 i 75/09);
4)    naziv i početnu i završnu stacionažu (odnosno karakteri­stičnu stacionažu), vrstu (nivo razrade i struku) projekta, zajedničku oznaku projekta, broj projekta, ime potpis i pečat projektanata i glavnog projektanta u originalu, ime potpis i pečat odgovorne osobe u originalu, datum izrade projekta, te predviđeni prostor dimenzije 9 x 9 cm za ovjeru organa nadležnog za izdavanje odobrenja za građenje,
5)    rješenja o određivanju glavnog odgovornog projektanta za cijeli projekat i odgovornih projektanata pojedinih dijelova projekta,
6)    potpise odgovornih projektanata za sve dijelove projekta
7)    dokaz o položenom stručnom ispitu projektanta i odgovornih projektanata pojedinih dijelova projekta,
8)    potpisane i ovjerene izjave odgovornih projektanata o međusobnoj usaglašenosti svih dijelova projekta,
9)    listu općih i posebnih uvjeta, listu standarda (normi) i propisa za građevine,
10)  potpisanu potvrdu o izvršenoj unutrašnjoj kontroli i imenovanju vršioca unutrašnje kontrole.

 

Član 49.
Projektni zadatak

 

Projektni zadatak, kao polazna osnova za izradu projekta, sadrži:
1)    ciljeve i svrhu izrade projekta;
2)    podatke o uvjetima iz odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije;
3)    opći podaci o građevini,
4)    podatke o tehničkim podlogama za projektovanje (geološka dokumentacija, katastarske podloge, i dr.);
5)    podatke o zahtijevanom nivou instalacija i opreme;
6)    specifične zahtjeve (zaštita od buke i dr.);
7)    rok za izradu projekta;
8)    potpis i ovjera investitora,
9)    drugi sadržaji ovisno o specifičnosti građevine.

 

Član 50.

 

Podloge i elaborati za izradu tehničke dokumentacije Projektni zadatak sadrži geodetske podloge, geološku i seizmološku dokumentaciju raspoloživu u momentu izrade projektnog zadatka kao i ostale podloge odnosno elaborate zavisno od vrste građevine i projekta raspoložive u momentu izrade projektnog zadatka.

 

Član 51.

 

Geodetske podloge čine situacija građevine odnosno trase na geodetskoj podlozi u odgovarajućem mjerilu i katastar vodova, instalacija i podzemnih građevina na karakterističnim mjestima (na primjer čvorišta) i lokacijama gdje su predviđene prateće građevine.

 

Član 52.

 

Geološku dokumentaciju čine geološke, hidrogeološke, seizmološke i geofizičke podloge izrađene prije izrade idejnog projekta prema posebnim propisima.
Seizmološke podloge čine podloge potrebne za proračun i analizu uticaja seizmičkih sila na građevine niskogradnje.

 

Član 53.

 

Geotehnička istraživanja i ispitivanja za izgradnju građevina niskogradnje vrše se u projektnoj fazi zavisno od nivoa tehničke dokumentacije i stepena istraženosti terena, a u svemu prema Pravilniku o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva.

 

Član 54.

 

Tehnički dio projekta sadrži:
1)    tekstualni dio koji se sastoji od tehničkog opisa, te drugih tekstualnih dijelova i proračuna zavisno od nivoa razrade.
2)    grafički dio sastavljen od grafičkih priloga (nacrta) koji moraju uz desni rub na vidljivom dijelu formatiziranog svakog lista imati sastavnicu pravnog lica koje je izradilo projekat u koju se upisuje: naziv građevine, ime ili naziv investitora, naziv lica ovlaštenog za projektovanje koje je izradilo projekat, ime i potpis odgovornog projektanta, sadržaj nacrta, broj nacrta, zajedničku oznaku i broj projekta odnosno njegovog dijela te datum izrade.
Projekti se mogu izrađivati pomoću programskih paketa na računani. Za potrebe upravnog postupka koriste se ispisi uvezeni i izrađeni u skladu s odredbama ove Uredbe.

 

Član 55.
Tekstualni dio idejnog projekta

 

Tekstualni dio iz idejnog projekta obuhvata:
1)    opis građevine sa svim njegovim sastavnim dijelovima s osnovnim podacima o namjeni i lokaciji, te druge podatke i razloge koji utiču na predviđena rješenja (npr. saobraćajno rješenje, rješenja vezana za zaštitu okoliša i dr.), opis prethodnih studija i ispitivanja,
2)    opis geotehničkih rizika, osnovne principe građenja vezano za zemljane radove i druge elemente prema odredbama Pravilnika o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju    misija geotehničkog inženjerstva,
3)    opis upotrijebljenih građevinskih proizvoda,
4)    opis instalacijskih dijelova i njihove funkcije, te načina priključenja,
5)    opis ugrađene opreme, načina ugradnje i njene funkcije,
6)    sagledavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, zaštite od požara, snabdijevanje energentima i druge elemente koji proizlaze iz grubih proračuna.
7)    izvještaj o eventualnim interventnim arheološkim nalazištima na trasi ceste, ukoliko je potrebno.

 

Član 56.
Grafički dio idejnog projekta

 

Grafički dio idejnog projekta za građevine niskogradnje mora sadržavati:
1)    situaciju građevine u odgovarajućoj razmjeri,
2)    uzdužne profile u odgovarajućoj razmjeri,
3)    normalni poprečni profil u razmjeri 1:100 ili većoj,
4)    nacrt instalacija i ugradnje opreme u razmjeri 1:200 ili
većoj,
5)    tlocrte karakterističnih etaža, krovnih ploha i presjeke u razmjeri 1:200 ili većoj.

 

Član 57.

 

U opći dio tehničke dokumentacije uvezuje se na kraju općeg dijela iz člana 8. tačka 3. Uredbe:
1)    urbanistička saglasnost,
2)    procjena troškova građenja (predmjer i predračun mora sadržavati opis radova po stavkama sa predviđenim količinama).

 

Član 58.
Tekstualni dio glavnog projekta

 

Tekstualni dio glavnog projekta obuhvata sve tehničke,, tehnološke i druge podatke, tehničke proračune i rješenja kojima se dokazuje da građevina niskogradnje udovoljava bitnim zahtjevima za građevinu iz člana 2. ove Uredbe.
Svi podaci o građevini, odnosno njenom dijelu, u zavisnosti od vrste projekta sadržani su u tehničkom opisu, propisanim prilozima (prikaz mjera zaštite od požara, zaštite na radu i ostale zaštitne mjere), odgovarajućim proračunima, programu kontrole i osiguranja kvalitete, posebnim tehničkim uvjetima i dr.
Tekstualni dio glavnog projekta mora sadržavati opis kompletne građevine sa svim sastavnim dijelovima, lokacija građevine, a s obrazloženjem o načinu zadovoljavanja svih uvjeta kojima je ostvareno funkcionalno i tehnički ispravno rješenje koje je usklađeno sa svim propisima i normama. Opis također sadrži podatke o svim prethodno provedenim studijama, te njihove rezultate koji utiču na ispunjenje bitnih zahtjeva za građevinu.

Član 59.
Tehnički opis i proračun

 

Tehnički opis glavnog projekta, pored elemenata specifičnih za svaki projekat struke, sadrži i tehničke uvjete za projektovanje i izvođenje (pregled tehničkih popisa i standarda prema kojima se vrši projektovanje i prema kojima će se izvesti radovi, detaljan opis izvođenja pojedinih elemenata i radova i dr.).
Tehničkim proračunom dokazuje se da će projektovana građevina s ugrađenim građevinskim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom zadovoljavati bitne zahtjeve za mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost u korištenju, zaštitu od buke, te uštedu energije i toplotnu zaštitu.

 

Član 60.
Grafički dio glavnog projekta

 

Nacrti grafički prikazuju oblik i veličinu građevine, njegovih dijelova, te instalacija i opreme kada je predviđena, kao i njihov međusobni položaj i položaj u prostoru.
Nacrti obvezatno sadržavaju odgovarajuće tlocrte, presjeke i poglede u zavisnosti od vrste glavnog projekta.

 

Član 61.
Glavni arhitektonski projekat

 

Tehnički opis glavnog arhitektonskog projekta mora sadržavati sve relevantne tehničke podatke o projektovanom dijelu građevine, načinu izvođenja radova i ugrađenim proizvodima, a naročito:
1)   opis građevinskih dijelova obzirom na upotrijebljene građevinske proizvode,
2)    opis završnih radova, način ugradnje građevinskih proizvoda i iskaz o upotrebi građevinskih proizvoda koji ispunjavaju evropske norme zaštite okoliša,
3)    iskaz korisne (neto) površine i razvijene građevinske (bruto) površine.
Tehnički proračun u glavnom arhitektonskom projektu treba da sadrži proračun zaštite od buke.
Grafički dio u arhitektonskom projektu sačinjavaju slijedeći nacrti koji se izrađuju u razmjeri 1:100 ili većoj:
1)    situacija građevine, može biti i u razmjeri 1:500 ili većoj, izrađena na katastarskoj podlozi s označenim stacionažama za linijske građevine,
2)    tlocrt temelja, tlocrt svake pojedine etaže s oznakom namjene površina i iskazom površina, te tlocrt krovišta i krovnih ploha, upisanim mjerama i relativnim visinskim kotama, te iskazanim odnosom apsolutne i relativne visinske kote,
3)    karakteristični presjeci potrebni za razumijevanje, projekta,
4)    poglede svih fasada.

 

Član 62.
Glavni geotehnički projekat

 

Tehnički opis iz glavnog geotehničkog projekta sadrži sve relevantne tehničke podatke o projektovanom dijelu građevine niskogradnje, načinu izvođenja zemljanih radova i ugrađenim građevinskim proizvodima, a naročito:
1)    relevantni geološki podaci o stijenama i temeljnom tlu (geološki elaborat ukoliko postoji),
2)    elaborat o izvedenim geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima,
3)    geotehnički model terena,
4)    opis koncepta prenosa opterećenja sa konstrukcije na teren i/ili obratno,
5)    opis probnog opterećenja ako je provođenje istog potrebno.
Tehnički proračun iz glavnog, geotehničkog projekta sadrži slijedeće elemente:
1)   javne ceste sa svim saobraćajnim površinama:
-   proračun stabilnosti kosina, usjeka i nasipa, potpornih konstrukcija i struktura za ojačanje tla,
2)   cestovne građevine i objekti, dalekovodi, energetske građevine:
proračun mehaničke otpornosti (nosivost temeljnog tla), fundamenata, predviđenih slijeganja i deformacija temeljnog tla,
-   proračun stabilnosti građevinskih jama i potpornih konstrukcija,
3)    podzemne konstrukcije (tunel, galerija i dr.):
-   proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti podgradnih sklopova (obloga, geotehnička sidra i dr.);
-   proračun pritisaka na podgradni sklop, predviđenih slijeganja i deformacija terena,
4)    cjevovodi i drugi podzemni linijski infrastrukturni objekti
-   proračun stabilnosti kosina kroz koje prolazi objekat i potpornih konstrukcija,
5)    spratne prateće građevine:
-   sadržaj glavnog geotehničkog projekta propisan ovom Uredbom za građevine visokogradnje.
Pored odredaba iz stava 4. i 2. ovog člana, tekstualni dio glavnog geotehničkog projekta mora biti izrađen prema odredbama Pravilnika o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva i sadržavati sve elemente propisane tim pravilnikom.
Grafički dio glavnog geotehničkog projekta sadrži slijedeće elemente:
1)    na lokacijama klizišta:
-      situaciju u odgovarajućoj razmjeri na katastarskoj podlozi sa ucrtanom konturom klizne površine,
-   poprečni profili u odgovarajućoj razmjeri sa ucrtanom konturom klizne površine i pozicijom geološkog supstrata,
2)    tačkaste građevine (most, viadukt, i dr.):
-   geotehnički model temeljnog tla s kategorizacijom i geotehničkim proračunskim parametrima,
-   dispozicioni crteži sa oznakama fundamenata koji sadrže potrebne osnove, presjeke i izglede sa unesenim oznakama pozicija iz proračuna,
3)    podzemne konstrukcije:
-   uzdužni geološki profil s kategorizacijom terena (stijenske mase) u odgovarajućoj razmjeri,
-   uzdužni geotehnički model s kategorizacijom i geotehničkim proračunskim parametrima terena (stijenske mase),
-   raspored podgradnih sklopova u odgovarajućoj razmjeri,
-   podgradni sklop u odgovarajućoj razmjeri.

 

Član 63.
Glavni projekat konstrukcije

 

Tehnički opis iz glavnog projekta konstrukcije sadrži sve relevantne tehničke podatke o projektovanoj konstrukciji, podatke o klimatskoj zoni i zoni seizmičnosti, opis konstruktivnog sistema i proračunskog modela, izbor materijala za nosivu konstrukciju, tehničke uvjete za projektovanje i izvođenje (pregled tehničkih propisa i standarda prema kojima je konstrukcija projektovana i prema kojima će se izvesti radovi, detaljan opis izvođenja pojedinih elemenata i radova, uslove kvaliteta za primijenjeni materijal i način rada, metodologiju i obim kontrole, detaljan opis tehnološkog procesa izgradnje, zaštitu elemenata konstrukcije te opis probnog opterećenja ako je provođenje istog potrebno.
Tehnički proračun iz glavnog projekta konstrukcije sadrži slijedeće elemente:
1)   za armirano-betonske, čelične i druge konstrukcije:
-   analizu opterećenja,
-   shemu proračunskog modela sa precizno definisanim pozicijama i rubnim uvjetima, položaj opterećenja na modelu,
-   proračun presječnih sila i pomijeranja uslijed statičkih i dinamičkih uticaja,
-   dimenzioniranje, dokaz stabilnosti, proračun deformacija i veza, a u svemu prema pravilnicima donesenim na osnovu Zakona i važećim propisima;
2)    za spratne prateće građevine linijskih građevina
-   sadržaj glavnog projekta konstrukcije propisan
ovom Uredbom za građevine visokogradnje.
Grafički dio glavnog projekta konstrukcije sadrži slijedeće elemente:
1)    dispozicione crteže sa oznakama svih konstruktivnih elemenata konstrukcije i fundamenata, koji sadrže potrebne osnove, presjeke i izglede sa unesenim oznakama pozicija iz statičkog proračuna;
2)    planove oplate betonske konstrukcije sa svim potrebnim dimenzijama;
3)    crteže konstruktivnog rješenja čelične konstrukcije i potrebne konstruktivne detalje;
4)    planove i dispozicije kablova za prednaprezanje.

 

Član 64.
Glavni građevinski projekat saobraćajnice

 

Tehnički opis iz glavnog građevinskog projekta saobraćaj­nice sadrži sve relevantne tehničke podatke o projektovanoj saobraćajnici, definiciju osovine trase i trupa ceste, rješenje donjeg i gornjeg stroja, rješenje odvodnje površinskih voda, dimenzije pojedinih elemenata, nagibe i uslove oblikovanja, izbor materijala za nosivu konstrukciju, opis tehničkih rješenja za prelaze preko vodotoka, drugih prepreka i ukrštanja van nivoa, detaljan opis izvođenja pojedinih elemenata i radova, uslove kvaliteta za primijenjeni materijal i način rada, metodologiju i obim kontrole, detaljan opis tehnološkog procesa izgradnje, opis probnog opterećenja ako je provođenje istog potrebno.
Ukoliko postoje raskrsnice, građevinski projekat saobraćaj­nice sadrži i saobraćajnu analizu u okviru koje je potrebno analizirati tipove raskršća (funkcionalnost), nivo usluge, lokaciju raskrsnice i druge relevantne parametre.
Tehnički proračun iz glavnog građevinskog projekta saobraćajnice sadrži proračune kolovozne konstrukcije, propusta i drugih građevina i opreme za zaštitu kosina osim potpornih zidova.
Grafički dio glavnog građevinskog projekta saobraćajnice sadrži slijedeće elemente;
1)    za javne ceste:
-   situaciju građevine u razmjeri 1:1000 ili većoj na katastarskoj podlozi sa ucrtanom ogradom, konturom građevine (nasipi i usjeci) s osi trase i stacionažama, granicom potrebnog cestovnog pojasa,
-   uzdužne profile u razmjeri 1:2000/200 ili većoj,
-   poprečni profili u razmjeri 1:200 ili većoj,
-   tlocrt u razmjeri 1:500 ili većoj,
2)    za podzemne konstrukcije:
-   situacija s položajem, ulazom i izlazom, skloništima, nišama i drugim elementima u razmjeri l: 1000,
-   uzdužni profil u razmjeri l:2000/200,
-   poprečni presjek u razmjeri l:50,
-   geometrija obloge u razmjeri 1:50,
-   situacija ulaznog i izlaznog portala sa stacionažama u razmjeri 1:200,
-   tlocrti, presjeci i pogledi ulaznog i izlaznog portala u razmjeri 1:50,
-   tlocrti i presjeci tunelskih i drenažnih niša u razmjeri
-   način prihvata i kaptiranja podzemnih voda u razmjeri 1:50.

 

Član 65.

 

Glavni saobraćajni projekat
Tehnički opis iz glavnog saobraćajnog projekta, mora sadržavati sve relevantne tehničke podatke o projektovanom dijelu građevine, načinu izvođenja radova i ugrađenim proizvodima, a naročito:
1)    opis saobraćajne signalizacije - horizontalne i vertikalne (statičke i dinamičke ukoliko je predviđena),
2)    opis mjernih i upravljačkih uređaja - sistema za mjerenje. saobraćajnog toka, vremenskih uvjeta, lokalnih uređaja, opis opreme - stubići, reflektirajuća tijela,- zaštitna odbojna ograda,
3)    opis građevinskih proizvoda za horizontalno označa­vanje, zahtjeve koje moraju ispuniti u pogledu trajnosti i zaštite okoliša shodno evropskim standardima
4)    način ugradnje građevinskih proizvoda i iskaz o upotrebi građevinskih proizvoda koji ispunjavaju evropske norme zaštite okoliša.
Grafički dio glavnog saobraćajnog projekta sadrži slijedeće elemente:
1)    situacija u razmjeri 1:5000,
2)    situacija saobraćajne signalizacije u razmjeri 1:1000.

Član 66.

Glavni projekat instalacija

 

Tehnički dio u glavnom projektu instalacija mora sadržavati:
1)    opis instalacijskih dijelova i njihove funkcije
2)    opis načina priključenja,
3)    proračun instalacija.
Grafički dio glavnog projekta instalacija sadrži slijedeće elemente:
1)    nacrte u razmjeri 1:100 ili većoj:
2)    funkcionalne sheme sistema i uređaja s tehničkim podacima,
3)    tlocrtne rasporede sistema i njihovih dijelova tako da je pregledno prikazana međusobna povezanost sistema i sistema s građevinom,
4)    prostorni prikaz pojedinih instalacija,
5)    prikaz priključaka instalacija na vanjske vodove.

 

Član 67.

Glavni projekat ugradnje opreme

 

Tehnički dio u glavnom projektu ugradnje opreme sadrži opis ugrađene opreme, načina ugradnje i njene funkcije.
Grafički dio u glavnom projektu ugradnje opreme sadrži slijedeće nacrte u razmjeri 1:100 ili većoj:
1)    situacija predviđene opreme u građevini,
2)    razne vrste tehnoloških shema i prostorni prikaz rasporeda i povezivanja opreme.

 

Član 68.

Glavni projekat vanjskog uređenja

 

Tehnički dio glavnog projekta parternog uređenja sadrži opis funkcionalnog i oblikovnog rješenja svih elemenata uređenja vanjskih prostora, obzirom na mikroklimatske, ekološke i topografske specifičnosti ambijenta i uvjete lokacije.
Grafički dio glavnog projekta parternog uređenja sadrži:
1)    pregledna situacija u razmjeri 1:5000,
2)    situacija - oblikovni crtež - u razmjeri l:1000 koji sadrži prostorno i oblikovno rješenje vanjskog uređenja okolnog terena sa specifikacijom hortikultumog uređenja.

 

Član 69.

Glavni projekat zaštite od požara

 

Glavni projekat zaštite od požara izrađuje se za podzemne konstrukcije i prateće spratne građevine. Za ostale građevine niskogradnje utvrđuju se mjere zaštite od požara u pojedinim vrstama glavnog projekta.
Glavni projekat zaštite od požara za prateće spratne građevine izrađuje se prema odredbama ove Uredbe za građevine visokogradnje.
Glavni projekat zaštite od požara za podzemne konstrukcije, zavisno od njihovih dimenzija, izrađuje se prema posebnom propisu ukoliko isti preciznije propisuje sadržaj projekta i ukoliko nije u suprotnosti s odredbama ove uredbe.
Tekstualni dio dokumentacije glavnog projekta zaštite od požara sadrži tehnički opis (podaci o građevini i klasifikacija u pogledu zaštite od požara, definisanje evakuacionih puteva, opis instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova kao i opis stabilnih i mobilnih instalacija i uređaja za gašenje požara, evakuacione puteve za spašavanje lica, izbor mobilne opreme za gašenje požara i dr.).
Proračunski dio dokumentacije glavnog projekta zaštite od požara sadrži;
1)   proračune instalacija za ventilaciju,
2)   proračune instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara,
3)   proračune količina sredstava za gašenje požara,
4)   proračune kapaciteta evakuacionih puteva, i druge zahtjeve prema evropskim propisima iz oblasti sigurnosti podzemnih konstrukcija,
Grafički dio dokumentacije glavnog projekta zaštite od požara sadrži:
1)    situacioni plan sa ucrtanim susjednim građevinama i saobraćajnicama i pristupnim putevima;
2)    dispoziciju procesne tehnološke opreme i opreme koja pripada instalacijama za automatsko otkrivanje i dojavu požara;
3)    definitivne sheme razvoda električnih i mašinskih instalacija koje pripadaju sistemima za otkrivanje i dojavu požara, detekciju eksplozivnih gasova i sisteme za ventilaciju.
Uz glavni projekat zaštite od požara potrebno je priložiti i ocjenu funkcionalnosti sistema zaštite od požara izdatu od strane ovlaštenog pravnog lica prema odredbama posebnog propisa.

 

Član 70.

Izvedbeni projekat

 

Pojedine vrste izvedbenih projekata sadrže:
1)    u geotehničkom projektu, projektu konstrukcije i građevinskom projektu saobraćajnice:
-   plan oplate
-   projekat betona,
-   nacrte armature sa specifikacijom,
-   radionički nacrti za čelične konstrukcije,
-   detalji kolnika i podnožnog svoda,
-   detalji ivičnjaka i kabelskih kanalica,
-   detalji iskopa i podgradnje,
-   detalji prijelaznih naprava, dilatacija i ležajeva,
-   detalji hidroizolacije i druge vrste zaštita,
-   projekat skele,
-   projekat montaže konstrukcije
-   detalji odvodnje i drenaže
-   detalji ograde, i drugo.
2)    u saobraćajnom projektu:
-   detalji statičke (fiksne) saobraćajne signalizacije,
-   detalji dinamičke saobraćajne signalizacije (ukoliko je predviđena),
3)    u arhitektonskom projektu:
-   detalji krova, sastave poda, stropova, zidova i stijena, stolarskih i čeličnih proizvoda, proizvoda iz plastike, te njihovih konstrukcija i drugih detalja
-   sheme stolarije i bravarije,
-   detalji završnih građevinskih radova,
4)    u projektu instalacija:
-   detalji instalacija potrebnih za izvođenje,
-   detalji svih priključaka instalacija i njihove ugradnje,
5)   u projektu ugradnje opreme:
-   detalji ugradnje opreme,
-   popis opreme i prostorni raspored opreme. Dokumentacija za rekonstrukciju građevina niskogradnje

 

Član 71.

Rekonstrukcija građevina niskogradnje

 

Dokumentacija za rekonstrukciju građevina niskogradnje mora, osim propisanog sadržaja za gradnju novih građevina, sadržavati i sljedeće dokaze:
1)    da je nosivost temeljnog tla zadovoljavajuća,
2)    da će postojeći građevinski proizvodi koji su ugrađeni u dijelove građevine nakon rekonstrukcije zadovoljiti propisane uvjete i evropske standarde u pogledu trajnosti i zaštite okoliša, te
3)    da je građevina odnosno njen dio primjeren za rekonstrukciju kao cjelina (u daljnjem tekstu: dokaz o prikladnosti građevine za rekonstrukciju).
Dokaz o prikladnosti građevine za rekonstrukciju mora sadržavati:
1.    opis tehničkog stanja postojećeg dijela građevine koji se rekonstruiše s provjerom ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu iz člana 2. Uredbe,
2.    snimak postojećeg stanja koji mora obuhvatiti cjelokupnu zonu zahvata rekonstrukcije u odgovarajućim razmjerama.

 

Član 72.

 

Opis tehničkog stanja postojećeg dijela građevine sadrži opis postojećeg stanja nosive konstrukcije i onih građevinskih proizvoda, instalacija i ugrađene opreme koje će biti zadržane i od kojih zavisi ispunjenje bitnih zahtjeva za građevinu.
Provjera ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu sadrži potrebne proračune i druge dokaze (rezultate ispitivanja i sl.), a poziva se na izvornu dokumentaciju građevine, elaborate istražnih radova i sl.

 

Član 73.

 

Snimak postojećeg slanja građevine u odgovarajućoj razmjeri sadrži:
1)    situaciju s ucrtanim svim postojećim građevinama,
2)    postojeći uzdužni profil i karakteristični poprečni profil,
3)    snimak postojeće opreme kada se ista rekonslruiše,
4)    druge elemente kada je to potrebno u zavisnosti od vrste rekonstrukcije.
Tehnička dokumentacija za sanaciju dijelova građevina niskogradnje

 

Član 74.

Projekti sanacije dijelova postojećih građevina niskogradnje

 

Tehnička dokumentacija za sanaciju dijela građevina niskogradnje mora minimalno da sadrži:
1)    opis tehničkog stanja dijela građevine koji se sanira s provjerom ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu iz člana 3. Uredbe,
2)    snimak postojećeg stanja koji mora obuhvatiti cjelokupnu zonu zahvata u odgovarajućim razmjerama,
3)    minimalni program geotehničkih istraživanja i ispitivanja, elaborat i geotehnički projekat u svemu prema odredbama Pravilnika o geotehnickim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva ukoliko se sanacija odnosi na fundamente, geotehničke zahvate, sanaciju klizišta i dr., potpisan od strane diplomiranog inženjera građevine sa 5 godina iskustva i položenim stručnim ispitom iz geotehnike,
4)    koncept rješenja za sanaciju,
5)    projekat za sanaciju ovisno o vrsti radova koji se izvode.
Koncept rješenja iz stava 1. tačka 4) ovog člana kroz tekstualne i grafičke prikaze treba da osigura informacije potrebne za donošenje odluke o najpovoljnijem rješenju sanacionih radova. Koncept rješenja sadrži i procjenu koštanja izvođenja dalih varijanti.
Projekat za sanaciju iz stava 1. tačka 5) ovog člana je glavni projekat jedne ili više struka propisan ovom Uredbom za građevine niskogradnje u članovima od 61. do 69. sa svim sadržajem koji je za te projekte propisan (tekstualni, proračunski i grafički dio).
Projekat za sanaciju uključuje planove i detalje nivoa izvedbenog projekta.

 

V OZNAČAVANJE I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

 

Član 75.

 

Projekli i njihovi dijelovi moraju bili uvezani na način da se onemogući zamjena sastavnih dijelova i numerisana po redoslijedu. U projektima pojedinih struka mora bili uvezano ovlaštenje za projektovanje, a u elaboratima akl o registraciji lica koje je izradilo elaborat.

 

Član 76.

 

Nadležni organ uprave, koji je izdao odobrenje za građenje i odobrenje za upotrebu s ucrtanim svim izmjenama i dopunama koje su se dogodile u toku realizacije, dužan je trajno čuvati tehničku dokumentaciju, na osnovu koje je izdato odobrenje za građenje.
Investitor je obavezan čuvati kompletnu tehničku dokumentaciju sve dok građevina postoji.
Pravno lice koje je izradilo dokumentaciju, obavezno je čuvati tehničku dokumentaciju u vremenu od najmanje deset godina nakon izgradnje građevine.
Dokumentacija se čuva u nadležnom organu uprave, kod investitora i projektanta na papiru ili u elektronskoj formi.

 

Član 77.

 

Štambilj ovjere tehničke dokumentacije štambilj ovjere tehničke dokumentacije stavlja se na prvu stranu glavnog projekta.
Štambilj vel. 80x50 mm za ovjeru tehničke dokumentacije prema obrascu u prilogu sadrži:
-   naziv Ministarstva,
-   broj i datum izdavanja Rješenja o odobrenju za građenje,
-   pečat Ministarstva i potpis ovlaštenog lica.

 

 

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

OVAJ PROJEKAT ČINI SASTAVNI DIO RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA
GRAĐENJE BROJ: ----------------------------------------------------- OD
------------------------------------------------------- GODINE

 

                                                                                                                      O V J E R A V A

 

M.P.

 

VI KONTROLA DOKUMENTACIJE

 

Član 78.

 

Obaveznoj kontroli/reviziji tehničke dokumentacije podliježu svi glavni projekti građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije BiH, kao i projekti za rekonstrukciju i sanaciju dijelova postojećih građevina niskogradnje.
Kontrolu/reviziju tehničke dokumentacije vrši pravno tiče iz člana 36. Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09 i 75/09).

 

Član 79.

 

Kontrola tehničke dokumentacije, u zavisnosti od vrste građevine, mora se obaviti obzirom na:
1.     mehaničku otpornost i stabilnost
-   betonskih i zidanih konstrukcija,
-   metalnih i spregnutih konstrukcija,
-   drvenih konstrukcija,
-   geotehničkih konstrukcija (temeljnih konstrukcija, konstrukcija zaštite građevnih jama i podzemnih građevina, temeljnog i saniranog tla te nasutih građevina i odlagališta),
-   konstrukcija hidro tehničkih građevina,
2.     zaštitu od buke,
3.     uštedu energije i toplotnu zaštitu,
4.     eliminiranje arhitektonskih barijera za lica s umanjenim tjelesnim sposobnostima.

 

Član 80.

Kontrola mehaničke otpornosti i stabilnosti

 

U pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti, kontrolom tehničke dokumentacije provjerava se:
1)    kompletnost projekta,
2)    koncepcija konstrukcije u pogledu stabilnosti,
3)    ispravnost odabira metode proračuna u projektu,
4)    ispravnost odabira opterećenja u proračunima,
5)    potpunost predvidivih djelovanja na konstrukciju koja su uzeta u proračun,
6)    dimenzioniranje konstrukcije i njenih dijelova,
7)    računska tačnost statičkog, dinamičkog, hidrauličkog i drugog pojedinačnog proračuna analizom dobivenih rezultata i po potrebi provjerom kontrolnim računom,
8)    proračun veličine pomijeranja koji mogu nastati uslijed predvidivih djelovanja na konstrukciju i temeljno tlo,
9)    uticaj na susjedne građevine,
10)  primjena pravilnika,
11)  ispravnost koncepcije temeljenja s obzirom na obilježja i nosivost tla, ispravnost geotehničkog modela i proračunskih pretpostavki,
12)  dostatrfost ispitivanja temeljnog tla (propisani obim).

 

Član 81.

Kontrola zaštite od buke

 

U pogledu zaštite od buke, kontrolom tehničke dokumentacije provjerava se:
1)    kompletnost projekta,
2)    koncepcija građevine i građevine za zaštitu od buke,
3)    ispravnost odabira metode proračuna korištene u tehničkom elaboratu zaštite od buke,
4)    računska tačnost proračuna,
5)    ispravnost odabira građevinskih dijelova i njihovog dimenzioniranja,
6)    adekvatnost odabrane metode predviđanja buke kao i adekvatnost odabrane zaštite,
7)    primjena propisa.
Za građevine visokogradnje, kontrola tehničke dokumenta­cije obuhvata;
1)    zvučnu izolaciju razdjelnih zidova i plafona između susjeda,
2)    zvučnu izolaciju građevinskih dijelova fasada u pogledu zaštite od vanjske buke,
3)    zaštitu od buke instalacija i opreme u građevini,
4)    zaštitu okoliša od buke koju stvaraju izvori unutar i izvan građevine,
5)    zaštitu od širenja vibracija ugrađenih instalacija i opreme u građevini,
6)   zaštitu od prevelike reverberacijske buke.

 

Član 82.

Kontrola uštede energije i toplotne zaštite

 

U pogledu toplotne zaštite, kontrolom tehničke dokumentacije provjerava se:
1)    kompletnost projekta,
2)    koncepcija toplotne zaštite,
3)    ispravnost odabrane metode proračuna toplotne zaštite,
4)    računska tačnost proračuna,
5)    ispravnost odabira građevinskih dijelova i njihovog
dimenzioniranja,
6)    primjena pravilnika,
7)    građevinske elemente u pogledu koeficijenta prolaza topline, uključivo toplotne mostove,
8)    toplotnu stabilnost građevinskih elemenata u ljetnom periodu,
9)    difuzija vodene pare kroz vanjske dijelove građevine,
10)  kondenzacija vodene pare na unutarnjoj površini dijelova građevine,
11)  zaštita građevine od insolacije u ljetnom periodu.
U pogledu uštede energije, kontrolom tehničke dokumenta­cije provjerava se:
1)    potpunost projekta,
2)    računska tačnost proračuna,
3)    primjena tehničkih propisa i iskaznica potrebne toplotne energije za grijanje i potrebne toplotne energije za hlađenje.

 

Član 83.

 

Revident koji vrši kontrolu tehničke dokumentacije za sanaciju dijela postojećih građevina niskogradnje dužan je provjeriti da projektant posjeduje ovlaštenje Ministarstva za obavljanje poslova projektovanja dijela građevine koji je predmet sanacije.
Ukoliko utvrdi da projektant ne posjeduje ovlaštenje iz stava 1. ovog člana revident je o tome dužan obavijestiti nadležni or­gan uprave i nadležnu inspekciju, te umjesto izjave iz člana 86. uredbe dati izjavu o neusklađenosti projektanta sa Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona.

 

Član 84.
Revident

 

U obavljanju kontrole revident mora postupati nepristrasno i savjesno, u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na osnovu Zakona, usvojenim BAS standardima, važećim propisima i pravilima struke.
Ako u obavljanju kontrole tehničke dokumentacije revident utvrdi da nije ovlašten kontrolisati određeni dio iste, dužan je obavijestiti investitora radi povjeravanja kontrole tog dijela tehničke dokumentacije drugom revidentu.
Pravno lice, koje je učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije, ne može kontrolisati niti jedan dio iste.
Revident je dužan o obavljenoj kontroli sastaviti pisani izvještaj,
U slučaju da kontrolu vrši više revidenata, investitor određuje odgovornog revidenta koji organizira izradu zbirnog izvještaja o kontroli ukupne dokumentacije na osnovu pojedinačnih izvještaja revidenata za pojedine dijelove projekta koji se prilazu u zbirni izvještaj.

 

Član 85.
Interni revident

 

Kontrolu tehničke dokumentacije za sanaciju dijelova postojećih građevina niskogradnje može vršiti investitor ukoliko zapošljava najmanje dva diplomirana inženjera sa položenim stručnim ispitom i 10 godina iskustva u struci koja je potrebna za izradu projekta za sanaciju koji se kontrolira.
U slučaju da investitor ne upošljava lica koja posjeduju potrebne kvalifikacije za kontrolu tehničke dokumentacije za sanaciju iz stava l. ovog člana, investitor je dužan kontrolu iste povjeriti pravnom licu ovlaštenom za te poslove od strane Ministarstva

 

Član 86.

Izvještaj revidenta

 

Izvještaj o kontroli projekta sadrži:
1)    naziv pravnog lica - revidenta,
2)    ovlaštenje za projektovanje,
3)    stručni naziv diplomiranih inženjera koji su. izvršili kontrolu s priloženim dokazom o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova kontrole,
4)    predmet kontrole i naziv građevine, odnosno njenog dijela za koji je obavljena kontrola glavnog projekta s naznakom o obavezi provedbe potrebne kontrole ostalih dijelova glavnog projekta po drugim, za te dijelove, ovlaštenim revidentima,
5)    naziv i sjedište, odnosno ime, prezime i adresu investitora,
6)    podatke o pravnom licu koje je izradilo projekat te ime projektanta, odnosno projektanta voditelja,
7)    popis kontroliranih projekata struke,
8)    popis propisa čija je primjena kontrolirana,
9)    izjavu revidenta o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom, posebnim propisima u odnosu na bitne zahtjeve za građevinu i očitovanje po tačkama kontrole prema odredbama ove Uredbe i pojedinačnim zahtjevima u pogledu kontrole prema odredbama pravilnika donesenim na osnovu Zakona i posebnim propisima,
10)  potpis diplomiranih inženjera koji su izvršili kontrolu (odgovorni revident i revidenti pojedinih projekata struke),
11)  datum i broj izvještaja,
12)  pečat i potpis revidenta.

 

Član 87.

 

Ako glavni projekt ima nedostataka, izvještaj o kontroli glavnog projekta umjesto izjave iz člana 86. sadrži obrazloženu izjavu revidenta o neusklađenosti glavnog projekta sa Zakonom, pravilnicima i posebnim propisima.

 

Član 88.

 

Revident ovjerava svaki propisno uvezani i kontrolirani dio projekta na naslovnoj ili unutarnjoj strani štambiljem za ovjeru kontroliranog projekta (u daljnjem tekstu: Štambilj) u kojem otiskuje pečat revidenta i potpis, ako je projekat izrađen u skladu sa Zakonom i posebnim propisima.

 

Član 89.

Štambilj revidenta

 

.Štambilj vel. 130x75 mm za ovjeru kontroliranog projekta prema obrascu u prilogu sadrži:
1)    izjavu da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom i posebnim propisima,
2)    naziv pravnog lica-kontrolora,
3)    broj, mjesto i datum,
4)    pečat i potpis pravnog lica - revidenta.

OVAJ PROJEKAT JE IZRAĐEN U SKLADU SA ZAKONOM O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I POSEBNIM PROPISIMA

(naziv pravnog lica – revidenta)

OVJERAVA IZVRŠENU KONTROLU PROJEKTA

 

(naziv projekta koji je revidiran)

broj:----------------------------------------------
mjesto i datum ---------------------------------

                                                                                     ------------------------------------------------------
Pečat revidenta i potpis

 

Član 90.
Poništenje izvještaja o kontroli

 

Ako kontrola projekta nije obavljena u skladu sa odredbama ove Uredbe, odnosno ako je izvještaj o kontroli projekta protivan Zakonu i propisima donesenim na osnovu. Zakona, projektant kontroliranog projekta, službeno lice koje izdaje odobrenje za građenje kao i nadležni građevinski inspektor mogu predložiti poništenje izvještaja o kontroli projekta ili ovjeru kontroliranog projekta.
U slučaju iz stava 1. ovog člana Federalno ministarstvo prostornog uređenja može poništiti spornu kontrolu projekta i ovjeru kontroliranog projekta. Prijedlog za poništenje izvještaja o kontroli i ovjere kontroliranog projekta odgađa izdavanje odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu građevine, te oduzimanje ovlaštenja pravnom licu koje je vršilo kontrolu predmetne tehničke dokumentacije.
Nastali spor u slučaju iz stava 1. ovog člana, riješit će se na nadležnom sudu.

 

Član 91.

 

Nadležni organ uprave kontrolira dokumentaciju:
1)    u fazi izdavanja urbanističke saglasnosti (usklađenost idejnog projekta s planskim dokumentima),
2)    u fazi izdavanja odobrenja za građenje (usklađenost glavnog projekta s urbanističko tehničkim uvjetima i idejnim projektom).

 

VII NOSTRIFIKACIJA INOZEMNE DOKUMENTACIJE

 

Član 92.
Definicije

 

Nostrifikacija je postupak utvrđivanja usklađenosti idejnog, glavnog i izvedbenog projekta (u daljnjem tekstu: projekat), izrađenog u inostranstvu, s odredbama Zakona, pravilnika, tehničkim propisima, normama i pravilima struke (u daljnjem tekstu: bosanskohercegovačkim propisima).

 

Član 93.
Obaveza vršenja nostrifikacije

 

Za izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građe­nje, potrebno je izvršiti nostrifikaciju tehničke dokumentacije izrađene u inostranstvu.
Potrebno je izvršiti nostrifikaciju tehničke dokumentacije izrađene u inostranstvu i u slučaju kada je istu izradio projektant koji ima sjedište van Bosne i Hercegovine, a koji posjeduje ovlaštenje za projektovanje Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

 

Član 94.

 

Nostrifikaciju dokumentacije vrši pravno lice registrovano na teritoriji Bosne i Hercegovine koje posjeduje ovlaštenje Ministarstva za obavljanje djelatnosti nostrifikacije inostrane tehničke dokumentacije (u daljnjem tekstu: ovlašteno pravno lice).
Pravno lice koje je izvršilo nostrifikaciju projekata izrađenih u inostranstvu, odgovorno je za usklađenost nostrificiranog projekta s odredbama Zakona i bosanskohercegovačkim propisi­ma iz područja građevinarstva i drugih područja projekta, te u potpunosti preuzima odgovornost projektanta za te projekte u smislu Zakona i ove uredbe.

 

Član 95.

 

Dopuštena je izrada dvojezičnih dijelova projekta, na stranom i bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, kako bi se mogao usporediti prijevod s izvornikom kao i radi racionalnosti izrade grafičkih dijelova projekata. U svakom slučaju u tekstualnim dijelovima projekata tekstovi na dva jezika pišu se u dva stupca, a u grafičkom tako da se tekstovi nalaze jedan uz drugi.

 

POSTUPAK NOSTRIFIKACIJE

 

Član 96.
Izvještaj o nostrifikaciji

Ovlašteno pravno lice u postupku nostrifikacije izrađuje izvještaj o nostrifikaciji koji sadrži potvrdu o nostrifikaciji, a po potrebi i dokumente iz stava 2. i 3. ovog člana.
Ako se u projektu, izrađenom u inostranstvu, primjenjuju odredbe inostranih propisa i/ili normi, ovlašteno pravno lice mora navesti, odgovarajuće bosanskohercegovačke norme i propise.
Ako bosanskohercegovačkih propisa i/ili normi nema, ovlašteno pravno lice u izvještaju o nostrifikaciji mora priložiti upotrebljene inostrane propise i/ili norme kao i njihov prevod na bosanski, hrvatski ili srpski jezik.
Ovlašteno pravno lice, koje je izvršilo nostrifikaciju projekta, ne može izvršiti kontrolu istog.

 

Član 97.
Potvrda o nostrifikaciji

 

Potvrda o nostrifikaciji je isprava kojom se potvrđuje da je projekat  izrađen u inostranstvu usklađen sa Zakonom i bosanskohercegovačkim propisima iz područja građevinarstva. Potvrda o nostrifikaciji sadrži:
1)    naziv i adresu ovlaštenog pravnog lica,
2)    ime odgovornih diplomiranih inženjera, uposlenih u pravnom licu koje vrši nostrifikaciju,
3)    klasifikacijsku oznaku, protokolarni broj i datum izdavanja ovlaštenja za nostrifikaciju,
4)    ime, odnosno naziv i adresu investitora,
5)    ime, odnosno naziv i adresu projektanta,
6)    naziv, vrstu i lokaciju građevine te ostale oznake, važne za njenu identifikaciju,
7)    popis svih sastavnih dijelova projekta koji je nostrificiran,
8)    popis dokumenata iz čl. 36. slava 2. i 3. ove Uredbe,
9)    izjavu ovlaštenog pravnog lica koja glasi: "Ovaj projekat je usaglašen s odredbama Zakona o prostornom planiranju i ko­rištenju zemljišta na nivou Federacije BiH i bosanskoherce­govačkim propisima iz područja građevinarstva",
10)  klasifikacijsku oznaku, protokolarni broj i datum izdavanja potvrde o nostrifikaciji,
11)  potpisi svih odgovornih inženjera, i potpis i pečat prevodilaca koji su učestvovali u postupku nostrifikacije,
12)  potpis odgovornog lica i pečat ovlaštenog pravnog lica koje vrši nostrifikaciju.

 

Član 98.
Način ovjere projekata

 

Nostrificirani projekat ovjerava ovlašteno pravno lice, štambiljem koji se utiskuje na naslovnu stranu ili prvu unutarnju stranu svakog zapečaćenog dijela projekta.

 

Član 99.

 

Štambilj za ovjeru nostrificiranog projekta štambilj vel. 130x75 mm za ovjeru nostrificiranog projekta prema obrascu u prilogu sadrži;
1)    izjavu daje projekat nostrificiran u skladu sa Zakonom i posebnim propisima,
2)    naziv pravnog lica registriranog za projektiranje koje je izdalo potvrdu o nostrifikaciji,
3)    broj, mjesto i datum,
4)    pečat ipotpis pravnog lica koje je obavilo nostrifikaciju.

OVAJ PROJEKAT JE NOSTRIFICIRAN U SKLADU SA ZAKONOM O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA  NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I POSEBNIM PROPISIMA

 

(naziv pravnog lica koje je izvršilo nostrifikaciju)

IZDAJE POTVRDU O NOSTRIFIKACIJI PROJEKTA

(naziv projekta koji je nostrificiran

 

broj   ---------------------------------------
mjesto i datum ----------------------------

                                                                                                                 ------------------------------------
pečat i potpis pravnog lica

 

Štambilj iz stava 1. ovog člana ovlašteno lice na osnovu ovlaštenja na nostrifikaciju naručuje od lica, ovlaštenog za izradu štambilja.
Štambilj iz stava l. ovog člana predat ćese Ministarstvu radi njegovog komisijskog uništenja u slučaju:
1) oštećenja štambilja,
2) prestanka važenja ovlaštenja za nostrifikaciju,
3) oduzimanja ovlaštenja za nostrifikaciju,
4) prestanka rada ovlaštenih lica.

 

Član 100.
Knjiga obavljenih nostrifikacija

 

Ovlašteno pravno lice dužno je voditi Knjigu obavljenih nostrifikacija na način propisan Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98).

 

Član 101.
Vrste ovlaštenja za nostrifikaciju

 

Ovlaštenja za nostrifikaciju daju se za:
1)    pojedinačno svaku vrstu glavnog projekta za građevine visokogradnje prema odredbama ove Uredbe,
2)    pojedinačno svaku vrstu glavnog projekta za građevine niskogradnje prema odredbama ove Uredbe.

 

Član 102.
Uvjeti za davanje ovlaštenja za nostrifikaciju

 

Ovlaštenje za nostrifikaciju za jedno ili više područja projektovanja daje se pravnom licu koje posjeduje ovlaštenje za projektovanje i koje ima uposlena najmanje 2 inženjera odgovarajuće struke za svaku vrstu glavnog projekta, s najmanje deset godina radnog iskustva u struci i koji su projektovali složene građevine:

 

Član 103.

 

Zahtjev za davanje i produženje ovlaštenja za nostrifikaciju.
Zahtjev za davanje ili produženje ovlaštenja za nostrifikaciju pravno lice podnosi Ministarstvu.
Zahtjevu za davanje ovlaštenja za nostrifikaciju prilažu se:
1)    ovlaštenje za projektovanje
2)    popis značajnih projekata koji su izrađeni u pravnom licu,
3)    popis uposlenih projektanata s popisom značajnih projekata i radova u čijoj su izradi učestvovali kao odgovorni projektanti, sa dokazom o ispunjavanju uslova stručne osposobljenosti i
4)    dokaz o podmirenim troškovima postupka. Izuzetno, umjesto ovlaštenja za projektovanje, prilaže se sljedeća dokumentacija:
1)    ovjeren izvod iz sudskog registra sa rješenjem o upisu u sudski registar, identifikacionim brojem i šifrom djelatnosti,
2)    akt nadležnog organa o ispunjavanju uslova u pogledu tehničke opremljenosti i osiguranja poslovnog prostora.
Dokazom o ispunjavanju uslova stručne osposobljenosti u smislu stava 2. tačka 3) pvog člana smatraju se sljedeći dokumenti za svako stručno lice:
1)    ovjerena kopija diplome,
2)    ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
3)    potvrdu iz PIO/MIO da je diplomirani inženjer .uposlen u pravnom licu.
Pravno lice može zahtjevu za davanje ovlaštenja za nostrifikaciju priložiti i drugu dokumentaciju za koju smatra da predstavlja značajan doprinos tehničkoj struci.
Zahtjevu za produženje ovlaštenja za nostrifikaciju prilažu se podaci o obavljenim nostrifikacijama, podaci o promjenama koje su nastale tokom važenja ovlaštenja i dokaz o podmirenim troškovima postupka.

 

Član 104.
Davanje, važenje, produženje i oduzimanje ovlaštenja za
nostrifikaciju

 

Ovlaštenje za nostrifikaciju daje, produžuje i oduzima .Ministar­stvo na osnovu mišljenja Stručnog odbora iz člana 30. Uredbe o uredenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09 i 75/09). Ovlaštenje za nostrifikaciju vrijedi 4 godine, a na zahtjev ovlaštenog pravnog lica može se produžiti.
Ovlaštenje za nostrifikaciju trajno će se oduzeti:
1)    ako ovlašteno pravno lice u obavljanju poslova nostrifikacije postupa protivno bosanskohercegovačkim propisima iz oblasti projektovanja,
2)    ako se naknadno utvrdi da podaci na osnovu kojih je dato ovlaštenje nisu istiniti,
3)    ako se naknadno promijene podaci na osnovu kojih je dato ovlaštenje, a izmjene nisu prijavljene ili nije podnesen zahtjev za izmjenu ovlaštenja.

 

Član 105.
Troškovi postupka

 

Troškove postupka davanja ovlaštenja za nostrifikaciju projekta snosi podnosilac zahtjeva.
Visinu troškova postupka odredit će federalni ministar posebnim aktom.

 

VIII NADZOR

 

Član 106.

 

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Uredbe vrši Federalna uprava za inspekcijske poslove.

 

KAZNENE ODREDBE

 

Član 107.

 

Novčanom kaznom od 15.000 KM kaznit će se pravno lice koje u svojstvu investitora pristupi izvođenju radova bez prethodno izvršene revizije tehničke dokumentacije za sanaciju dijela postojeće građevine niskogradnje.
Novčanom kaznom od 3.000 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj iz stava 1. ovog člana.
Novčanom kaznom od 15.000 KM kaznit će se pravno lice koje u svojstvu revidenta prekrši odredbe iz člana 84. Uredbe.
Za prekršaj iz stava 3. ovog člana novčanom kaznom od 3.000 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu i diplomirani inženjer koji vrši kontrolu dokumentacije.
Novčanom kaznom od 15.000 KM kaznit će se pravno lice koje u svojstvu investitora prekrši odredbe iz člana 86. stav 2. Uredbe.

 

IX PRELAZNEI ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 108.

 

Postupci izdavanja urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe u pogledu vrste, sadržaja i opreme projekta dovršit će se prema propisu koji je u vrijeme podnošenja zahtjeva bio na snazi.
Odredbe ove Uredbe koje se odnose na vrstu i sadržaj projekta primjenjuju se na postupke izdavanja odobrenja za građenje započete nakon stupanja na snagu ove Uredbe za dijelove građevina za koje su izdati načelna urbanistička saglasnost odnosno odobrenje za građenje prije stupanja na snagu ove Uredbe.

 

Član 109.

 

Ovlaštenja za projektovanje i nostrifikaciju projekata izdata do dana stupanja na snagu ove Uredbe, uskladit će se sa odredbama ove Uredbe u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe.
Usklađivanje iz stava 1. ovog člana izvršiće Ministarstvo na prijedlog Stručnog odbora bez naplate dodatnih troškova tog postupka od pravnog lica kome je ovlaštenje izdato.
U postupku usklađivanja iz stava l. ovog člana Ministarstvo može tražiti dodatnu dokumentaciju od lica čije se ovlaštenje usklađuje.

 

Član 110.

 

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07 i 51/08).

 

Član 111.

 

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 459/10
24. maja 2010. godine
Sarajevo

Premijer
Mustafa Mujezinović, s. r.