Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.


U Zakonu o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07 i 53/07), naziv članka 1. mijenja se i glasi: "Primjena pravila kaznenog postupka".


Članak 2.


U članku 5. stavak 1. poslije zareza iza riječi "iskaz" dodaju se riječi: "niti odgovarati na postavljena pitanja".


Članak 3.


U članku 6. stavak 1. iza riječi "njega" dodaju se riječi: "i da njegov iskaz može biti korišten kao dokaz u daljnjem tijeku postupka".


Članak 4.


U članku 9. stavak 2. riječi: "svojim jezikom" zamjenjuju se riječima: "maternjim jezikom ili jezikom koji razumiju".


Članak 5.


(1) U članku 10. stavak 2. riječi: "Tužbe, žalbe i drugi podnesci dostavljaju se" zamjenjuju se riječima: "Podnesci se dostavljaju".
(2) U stavku 3. riječi: "jeziku kojim se ta osoba služi u postupku" zamjenjuju se riječima: "maternjem jeziku ili jeziku koji razumije".


Članak 6.


(1) U članku 15. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:
"(1) Sud je dužan stranke i branitelje tretirati na jednak način i svakoj strani pružiti jednake mogućnosti u pogledu pristupa dokazima i njihovom izvođenju na glavnoj raspravi."
(2) Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.


Članak 7.


(1) U članku 21. stavak 1. u točki g) dodaje se nova rečenica koja glasi: "Pod ovlaštenim službenim osobama smatraju se i stručni suradnici, odnosno istražitelji tužiteljstva koji rade po ovlastima tužitelja".
(2) Iza točke t) dodaju se nove točke u) i v) koje glase:
"u) "Kompjuterski sustav" je svaka naprava ili skupina međusobno spojenih ili povezanih naprava, od kojih jedna ili više njih na temelju programa automatski obrađuje podatke.
v) "Kompjuterski podaci" označavaju svako iskazivanje činjenica, informacija ili koncepata u obliku prikladnom za obradu u kompjuterskom sustavu, uključujući i program koji je u stanju prouzročiti da kompjuterski sustav izvrši određenu funkciju."


Članak 8.


U članku 25. stavak 2. riječ "pet" zamjenjuje se riječju "deset".


Članak 9.


U članku 33. stavak 2. riječ "ispitivanja" zamjenjuje se riječju "saslušanja".


Članak 10.


U članku 34. stavak 1. riječ "ispitivanju" zamjenjuje se riječju "saslušanju".


Članak 11.


(1) U nazivu članka 40. iza riječi "stranke" dodaju se riječi: "ili branitelja".
(2) U stavku 2. riječi: "toč. a) do c)" zamjenjuju se riječima: "toč. a) do e)".


Članak 12.


U članku 44. stavak 3. iza riječi "sudac" dodaje se zarez i riječi: "a do podizanja optužnice tužitelj".


Članak 13.

(1) U članku 45. stavak 2. točka c) riječ "zakonu" zamjenjuje se riječima: "članku 98. ovoga Zakona".
(2) U stavku 2. iza točke f) dodaje se nova točka g) koja glasi:
" g) utvrđuje činjenice potrebne za odlučivanje o imovinsko-pravnom zahtjevu sukladno članku 211. ovoga Zakona i o oduzimanju imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom sukladno članku 413. ovog Zakona."
(3) Dosadašnje točke g) do j) postaju točke h) do k).


Članak 14.


U članku 55. stavak 2. iza riječi "pozvan" dodaju se riječi: "ili saslušan".


Članak 15.


(1) U članku 59. stavak 2. riječi: "odmah nakon što mu je određen pritvor" zamjenjuju se riječima: "prilikom izjašnjenja o prijedlogu za određivanje pritvora".
(2) U stavku 5. riječ "ili" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi "optuženika" dodaju se riječi: "ili drugih okolnosti".


Članak 16.


U članku 60. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"(3) Zahtjev za postavljanje branitelja radi slabog imovnog stanja evidentira se u spisu. Sud će na temelju utvrđenog imovnog stanja osumnjičenika odnosno optuženika donijeti odluku o zahtjevu bez odlaganja."


Članak 17.


(1) U članku 61. stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka tužitelj će istodobno s prijedlogom za određivanje pritvora sucu za prijašnji postupak, odnosno sucu za prethodno saslušanje dostaviti i dokaze bitne za procjenu zakonitosti pritvora i radi obavještavanja branitelja."
(2) U stavku 3. riječi: "branitelj osumnjičenika odnosno optuženika ima" zamjenjuju se riječima: "osumnjičenik, odnosno optuženik i branitelj imaju".
(3) U stavku 4. riječi: "Sudac za prijašnji postupak, sudac" zamjenjuju se riječju "Sudac", a iza riječi "branitelju" dodaje se zarez i riječi: "osumnjičeniku, odnosno optuženiku".
(4) U stavku 5. iza riječi "branitelj" dodaje se zarez i riječi: "osumnjičenik, odnosno optuženik".


Članak 18.


U članku 65. stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Pretraga pokretnih stvari, u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka, obuhvaća i pretragu kompjuterskih sustava, uređaja za pohranjivanje kompjuterskih i elektronskih podataka, kao i mobilnih telefonskih aparata. Osobe koje se koriste ovim uređajima dužne su omogućiti pristup, predati medij na kojemu su pohranjeni podaci, te pružiti potrebne obavijesti za uporabu tih uređaja. Osoba koja odbije njihovu predaju može se kazniti prema odredbi članka 79. stavak 5. ovoga Zakona."


Članak 19.


(1) U nazivu članka 70. iza riječi "naloga" dodaju se riječi: "o pretrazi".
(2) U stavku 1. riječi: "sucu za prijašnji postupak" zamjenjuju se riječju "sudu".
(3) Stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Kada je podnesen usmeni zahtjev za izdavanje naloga o pretrazi, sud će daljnji tijek razgovora zabilježiti. U slučaju kada se koristi zvučni ili stenografski zapisnik, zapisnik se u roku od 24 sata mora dati na prijepis, čija će se istovjetnost ovjeriti i čuvati s originalnim zapisnikom."


Članak 20.


(1) U nazivu članka 78. iza riječi "naloga" dodaju se riječi: "i svjedoka".
(2) U stavku 3. iza riječi: "o pretrazi" dodaju se riječi: "i bez nazočnosti svjedoka", a iza riječi "naloga" dodaju se riječi: "i svjedoka".


Članak 21.


U članku 79. stavak 3. iza riječi: "oduzimanja predmeta" zarez se zamjenjuje riječju "i", a riječi: "i pouku o pravnom lijeku", brišu se.


Članak 22.


U članku 81. stavak 4. riječi: "taj nalog mora biti potvrđen od suca za prijašnji postupak" zamjenjuju se riječima: "o njegovom potvrđivanju odlučuje sudac".


Članak 23.


(1) U članku 86. stavak 2. riječi: "Sudac za prijašnji postupak" zamjenjuju se riječju "Sud".
(2) U stavku 3. riječi: "suca za prijašnji postupak" zamjenjuju se riječju "sud", a riječi: "sudac za prijašnji postupak" zamjenjuju se riječju "sud".


Članak 24.


Iza članka 86. dodaje se novi članak 86a. koji glasi:


"Članak 86a.


Naredba operateru telekomunikacija


(1) Ako postoje osnove sumnje da je neka osoba počinila kazneno djelo, sud može, na temelju prijedloga tužitelja ili na prijedlog ovlaštenih službenih osoba koje su dobile odobrenje od tužitelja, narediti da operater telekomunikacija ili druga pravna osoba koja vrši pružanje telekomunikacijskih usluga dostavi podatke o korištenju telekomunikacijskih usluga te osobe, ako bi takvi podatci mogli biti dokaz u kaznenom postupku ili poslužiti prikupljanju informacija koje mogu biti od koristi u kaznenom postupku.
(2) U žurnim slučajevima tužitelj može narediti radnje iz stavka 1. ovoga članka i dobiveni podatci će se zapečatiti dok ne bude izdan sudski nalog. O poduzetim mjerama tužitelj odmah izvješćuje suca za prijašnji postupak koji može u roku od 72 sata izdati nalog. U slučaju da sudac za prijašnji postupak ne izda nalog, tužitelj će podatke vratiti bez prethodnog otvaranja.
(3) Radnje iz stavka 1. ovoga članka mogu se odrediti prema osobi za koju postoje osnove sumnje da počinitelj, odnosno od počinitelja prenosi informacije u svezi s kaznenim djelom, odnosno da počinitelj koristi njegovo sredstvo telekomunikacije.
(4) Operateri telekomunikacija ili druge pravne osobe koje pružaju telekomunikacijske usluge dužne su tužitelju i policijskim tijelima omogućiti provođenje mjera iz stavka 1. ovog članka."


Članak 25.


(1) U članku 87. stavak 2. riječi: "poduzete mjere mora odobriti" zamjenjuju se riječima: "o poduzetim mjerama odlučuje", a riječi: "od poduzimanja mjera", brišu se.
(2) U stavku 3. riječ "sud", briše se.


Članak 26.


(1) U članku 88. na početku rečenice dodaje se oznaka "(1)".
(2) Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"(2) O zahtjevu za vraćanje privremeno oduzetih predmeta sud je dužan odlučiti, nakon izjašnjenja tužitelja i to u roku od najkasnije 15 dana."


Članak 27.


(1) Naziv članka 91. mijenja se i glasi: "Temeljne odredbe o ispitivanju".
(2) U stavku 1. iza riječi "tužitelj" dodaju se riječi: "ili ovlaštena službena osoba".
(3) U stavku 3. riječ "odredbama" zamjenjuje se riječima: "odredbi stavka 2.".


Članak 28.


U članku 92. stavak 2. točka c) iza riječi "korist" dodaju se riječi: "i ako to učini u nazočnosti branitelja da je takav njegov iskaz dopušten kao dokaz na glavnoj raspravi i da bez njegove suglasnosti može biti pročitan i korišten na glavnoj raspravi".


Članak 29.


(1) U članku 95. stavak 7. iza riječi "svjedok" dodaje se zarez i riječi: "koji je upozoren na posljedice, bez zakonskih razloga".
(2) U stavku 8. riječi: "kojim je izrečena novčana kazna" zamjenjuju se riječima: "iz st. 5. i 7. ovoga članka".


Članak 30.


(1) U članku 96. na početku uvodne rečenice dodaje se oznaka "(1)".
(2) Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"(2) Ako je kao svjedok saslušana osoba koja može odbiti svjedočenje, a nije na to upozorena ili se nije izričito odrekla toga prava ili to upozorenje i odricanje nije uneseno u zapisnik, na takvom iskazu se ne može temeljiti sudska odluka."


Članak 31.


(1) U članku 98. stavak 3. iza riječi "odlukom" dodaje se riječ "glavnog".
(2) U stavku 5. riječ "može" briše se, a riječ "odrediti" zamjenjuje se riječju "određuje".


Članak 32.

(1) U članku 99. stavak 2. iza riječi "optuženicima" dodaju se riječi: "ako se njihovi iskazi ne slažu u pogledu važnih činjenica".
(2) Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"(4) Ako prepoznavanje nije moguće sukladno stavku 3. ovoga članka, prepoznavanje će se izvršiti na temelju prepoznavanja fotografija te osobe ili predmeta postavljenih među fotografije svjedoku nepoznatih osoba ili predmeta iste vrste."


Članak 33.


(1) U članku 100. stavak 2. dodaje se nova rečenica koja glasi: "Svjedok će se i upozoriti da nije dužan odgovarati na pitanja predviđena u članku 98. stavak 1. ovoga Zakona i ovo upozorenje će se unijeti u zapisnik."
(2) U stavku 3. iza riječi "obavijestiti" dodaju se riječi: "tužitelja, odnosno".
(3) U stavku 4. riječi: "Ako je to potrebno, ispitivanje" zamjenjuju se riječju "Ispitivanje".


Članak 34.


(1) U nazivu članka 104. iza riječi "svjedoka" dodaju se riječi: "audio ili".
(2) U stavku 1. iza riječi "snimati" dodaju se riječi: "audio ili".


Članak 35.


(1) Naziv članka 117. mijenja se i glasi: "Pregled, obdukcija i ekshumacija tijela".
(2) U stavku 1. riječi: "se ne radi o prirodnoj smrti" zamjenjuju se riječima: "je smrt prouzročena kaznenim djelom ili u svezi s počinjenjem kaznenog djela.".
(3) U stavku 2. iza riječi "Pri" dodaju se riječi: "pregledu i".


Članak 36.


(1) Naziv članka 118. mijenja se i glasi: "Pregled i obdukcija leša izvan specijalizirane medicinske ustanove¨.
(2) U stavku 2. riječi: "Tim vještačenjem upravlja tužitelj i u zapisnik unosi nalaz i mišljenje vještaka." zamjenjuju se riječima: "Tim vještačenjem upravlja tužitelj o čemu vodi zapisnik. Sastavni dio zapisnika je nalaz i mišljenje vještaka".


Članak 37.


(1) U članku 129. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"(2) Federalni ministar pravde donosi Pravilnik o načinu prikupljanja i uzimanju uzoraka biološkog materijala za potrebe DNK analize u kaznenom postupku, o načinu pakiranja prikupljenog biološkog materijala, čuvanja, obrade i pohrane uzoraka i dobivenih rezultata DNK analize u Federaciji."
(2) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.


Članak 38.


(1) U članku 130. stavak 2. točka d) iza riječi "osoba" dodaje se zarez i riječi: "transportnih sredstava", a iza riječi "predmeta" dodaju se riječi: "koje stoje u svezi s njima".
(2) U točki e) riječi: "prikriveni istražitelj i pouzdanik" zamjenjuju se riječima: "korištenje prikrivenih istražitelja i korištenje pouzdanika".
(3) U točki f) iza riječi "simulirani" dodaju se riječi: "i kontrolirani".
(4) Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
"(6) Prikriveni istražitelj je posebno obučena ovlaštena osoba koja istražuje pod izmijenjenim identitetom. Prikriveni istražitelj smije pod svojim izmijenjenim identitetom sudjelovati u pravnom prometu. Ukoliko je to nužno za formiranje i održavanje tog identiteta, mogu se izraditi, izmijeniti ili koristiti odgovarajući dokumenti."


Članak 39.


U članku 131. riječ "najmanje" zamjenjuje se riječju "od".


Članak 40.


U članku 136. u drugoj rečenici iza riječi: "kao svjedoci" dodaje se zarez i riječi: "ili kao zaštićeni svjedoci", a iza riječi "radnji" dodaju se riječi: "ili o drugim važnim okolnostima".


Članak 41.


U članku 139. stavak 2. riječi: "s tim što ovaj nalog mora odobriti sudac za prijašnji postupak u roku od 24 sata od izdavanja naloga", brišu se.


Članak 42.


Naziv Odjeljka 4. mijenja se i glasi:

"Odjeljak 4 - Mjere zabrane"

Članak 43.


Članak 140. mijenja se i glasi:


"Zabrana napuštanja boravišta i zabrana putovanja


"(1) Ako postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičenik ili optuženik mogao pobjeći, sakriti se, otići u nepoznato mjesto ili u inozemstvo, sud može, obrazloženim rješenjem, zabraniti osumnjičeniku ili optuženiku da napusti boravište.
(2) U okolnostima iz stavka 1. ovog članka, sud može, bilo kao dodatnu mjeru uz zabranu napuštanja boravišta bilo kao zasebnu mjeru, narediti privremeno oduzimanje putnih isprava uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i zabranu korištenja osobne iskaznice za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine (zabrana putovanja)."

Članak 44.


Iza članka 140. dodaju se novi čl. od 140a. do 140g. koji glase:


"Članak 140a.


Ostale mjere zabrane


(1) Kada okolnosti slučaja na to ukazuju, sud može izreći jednu ili više sljedećih mjera zabrane:
a) zabranu poduzimanja određenih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti,
b) zabranu posjećivanja određenih mjesta ili područja,
c) zabranu sastajanja s određenim osobama,
d) naredbu da se povremeno javlja određenom državnom tijelu, i
e) privremeno oduzimanje vozačke dozvole.
(2) Mjere zabrane iz stavka 1. ovoga članka mogu biti izrečene uz zabranu napuštanja boravišta kao i uz zabranu putovanja iz članka 140. ovoga Zakona, ili kao zasebne mjere.


Članak 140b.


Izricanje mjera zabrane


(1) Sud može izreći zabranu napuštanja boravišta, zabranu putovanja i ostale mjere zabrane obrazloženim rješenjem na prijedlog stranke ili branitelja.
(2) Kada odlučuje o pritvoru, sud može izreći zabranu napuštanja boravišta, zabranu putovanja i ostale mjere zabrane po službenoj dužnosti, umjesto određivanja ili produljenja pritvora.
(3) Osumnjičenik ili optuženik će se u rješenju o izricanju mjera zabrane upozoriti da mu se može odrediti pritvor ako prekrši obvezu iz izrečene mjere.
(4) U tijeku istrage mjere zabrane određuje i ukida sudac za prijašnji postupak, nakon podizanja optužnice - sudac za prethodno saslušanje, a nakon dostavljanja predmeta sucu, odnosno vijeću u svrhu zakazivanja glavne rasprave - taj sudac, odnosno predsjednik vijeća.
(5) Mjere zabrane mogu trajati dok za to postoji potreba, a najdulje do pravomoćnosti presude, ako toj osobi nije izrečena kazna zatvora, i najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne, ako je toj osobi izrečena kazna zatvora. Zabrana putovanja može također trajati dok izrečena novčana kazna nije plaćena u potpunosti i/ili dok se u potpunosti ne izvrši odluka o imovinskopravnom zahtjevu i/ili o oduzimanju imovinske koristi.
(6) Sudac za prijašnji postupak, sudac za prethodno saslušanje ili sudac, odnosno predsjednik vijeća dužan je da svaka dva mjeseca ispita je li primijenjena mjera još potrebna.
(7) Protiv rješenja kojim se određuju, produljuju ili ukidaju mjere zabrane stranka odnosno branitelj može podnijeti žalbu, a tužitelj i protiv rješenja kojim je njegov prijedlog za primjenu mjere odbijen. O žalbi odlučuje vijeće iz članka 25. stavka 6. ovoga Zakona u roku od tri dana od dana prijama žalbe. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.


Članak 140c.


Sadržaj mjera zabrane


(1) U rješenju kojim izriče mjeru zabrane napuštanja boravišta za osumnjičenika ili optuženika sud će odrediti mjesto u kojem osumnjičenik ili optuženik mora boraviti dok traje ova mjera, kao i granice izvan kojih se osumnjičenik ili optuženik ne smije udaljavati. To mjesto može biti ograničeno na dom osumnjičenika ili optuženika.
(2) U rješenju kojim izriče mjeru zabrane putovanja sud će narediti privremeno oduzimanje putnih isprava uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i izvršenje zabrane korištenja osobne iskaznice za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine. Rješenje će sadržavati osobne podatke osumnjičenika ili optuženika, a po potrebi može sadržavati i ostale podatke.
(3) U rješenju kojim izriče mjeru zabrane posjećivanja određenih mjesta ili područja sud će odrediti mjesto i područje te udaljenost ispod koje im se osumnjičenik ili optuženik ne smije približiti.
(4) U rješenju kojim izriče mjeru zabrane sastajanja s određenim osobama sud će odrediti razdaljinu ispod koje se osumnjičenik ili optuženik ne smije približiti određenoj osobi.
(5) U rješenju kojim izriče mjeru povremenog javljanja određenom tijelu sud će odrediti službenu osobu kojoj se osumnjičenik ili optuženik mora javljati, rok u kojem se mora javljati i način vođenja evidencije o javljanju osumnjičenika ili optuženika.
(6) U rješenju kojim izriče mjeru privremenog oduzimanja vozačke dozvole sud će navesti kategorije za koje će vozačka dozvola biti suspendirana. Rješenje će sadržavati osobne podatke osumnjičenika ili optuženika, a po potrebi može sadržavati i ostale podatke.


Članak 140d.


Ograničenja u pogledu sadržaja mjera zabrane


(1) Mjerama zabrane ne može se ograničiti pravo osumnjičenika ili optuženika da komunicira sa svojim braniteljem u Bosni i Hercegovini.
(2) Mjerama zabrane ne može se ograničiti pravo osumnjičenika ili optuženika da živi u svom domu u Bosni i Hercegovini, da se neometano viđa s članovima obitelji i bliskim srodnicima ili samo u Bosni i Hercegovini ili samo na mjestu određenom u zabrani napuštanja boravišta, osim kada se postupak vodi zbog kaznenog djela učinjenog na štetu člana obitelji ili bliskih srodnika, niti se može ograničiti pravo osumnjičenika ili optuženika da obavlja svoju profesionalnu djelatnost, osim ako se postupak vodi zbog kaznenog djela učinjenog u svezi s obavljanjem te djelatnosti.


Članak 140e.


Izvršenje mjera zabrane


(1) Rješenje kojim se izriče mjera zabrane napuštanja boravišta dostavlja se i tijelu koje izvršava mjeru.
(2) Rješenje kojim se izriče mjera zabrane putovanja dostavlja se i graničnoj policiji, a privremeno oduzimanje putnih isprava uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i izvršenje zabrane korištenja osobne iskaznice za prelazak državne granice unijet će se u Glavni centar za obradu podataka.
(3) Mjere zabrane napuštanja boravišta, zabrane putovanja, zabrane posjećivanja određenog mjesta ili područja, zabrane sastajanja s određenim osobama i privremenog oduzimanja vozačke dozvole izvršava policijsko tijelo.
(4) Mjeru obveze osumnjičenika ili optuženika da se povremeno javlja određenom tijelu izvršava policijsko tijelo ili tijelo kojem se osumnjičenik ili optuženik mora javljati.


Članak 140f.


Provjera mjera zabrane i obveza izvješćivanja


(1) Sud može u svako doba naložiti provjeru mjera zabrane i zatražiti izvješće od tijela mjerodavnog za njihovo izvršenje. To tijelo je dužno bez odlaganja izvješće dostaviti sudu.
(2) Ako osumnjičenik ili optuženik ne ispunjava obveze naložene izrečenom mjerom, tijelo koje izvršava mjeru o tome obavještava sud, a sud mu zbog toga može izreći dodatnu mjeru zabrane ili odrediti pritvor.


Članak 140g.
Posebna odredba o zabrani putovanja


(1) Iznimno, u žurnim slučajevima, a posebno u slučajevima u kojima se radi o kaznenom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, tužitelj može izdati nalog o prijevremenom oduzimanju putnih isprava i osobne iskaznice uz zabranu izdavanja novih dokumenata koji se mogu koristiti za prelazak državne granice.
(2) Tužitelj može izdati nalog iz stavka 1. ovoga članka kada izdaje nalog o provođenju istrage, kada saslušava osumnjičenika ili kada izdaje dovedbeni nalog prema članku 139. stavku 2. ovoga Zakona, ili kad god je potrebno žurno postupanje radi učinkovitog vođenja postupka do početka glavne rasprave.
(3) U tijeku istrage tužitelj odmah obavještava suca za prijašnji postupak, a nakon podizanja optužnice - suca za prethodno saslušanje, a nakon što se predmet uputi sucu ili vijeću sa svrhom zakazivanja glavne rasprave - tog suca ili predsjedavajućeg suca, koji će odlučiti o nalogu u roku od 72 sata. U slučaju da sudac ne izda nalog, putne isprave i osobna iskaznica će biti vraćeni.
(4) Nalog o prijevremenom oduzimanju putnih isprava i osobne iskaznice uz zabranu izdavanja novih dokumenata koji se mogu koristiti za prelazak državne granice izvršava policijsko tijelo, a može je izvršiti i sudbena policija. Ako osumnjičenik ili optuženik odbije predati putne isprave i osobnu iskaznicu, nalog će se prisilno izvršiti.
(5) Osumnjičeniku ili optuženiku će biti izdana potvrda o oduzetim dokumentima. Za osobnu iskaznicu osumnjičeniku ili optuženiku će biti izdana posebna potvrda ili karta koja zamjenjuje osobnu iskaznicu u svakom pogledu, ali koja se ne može koristiti za prelazak državne granice."

Članak 45.


Članak 145. mijenja se i glasi:


"Opće odredbe


(1) Pritvor se može odrediti ili produljiti samo pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i samo ako se isti cilj ne može ostvariti drugom mjerom.
(2) Pritvor određuje ili produljuje rješenjem sud na prijedlog tužitelja, a nakon što sud prethodno sasluša osumnjičenika odnosno optuženika na okolnosti razloga zbog kojih se pritvor predlaže, osim u slučaju iz članka 146. stavak 1. točka a) ovog Zakona.
(3) Tužitelj je dužan podnijeti obrazložen prijedlog za produljenje pritvora sudu najkasnije pet dana prije isteka roka iz rješenja o pritvoru. Sud odmah dostavlja prijedlog osumnjičeniku, odnosno optuženiku i njegovom branitelju.
(4) Trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće nužno vrijeme. Ako se osumnjičenik, odnosno optuženik nalazi u pritvoru, dužnost je svih tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku i tijela koja im pružaju pravnu pomoć da postupaju s posebnom žurnošću.
(5) Tijekom cijelog postupka pritvor će se ukinuti čim prestanu razlozi na temelju kojih je određen, a pritvorenik će se odmah pustiti na slobodu. Po prijedlogu optuženika ili branitelja za ukidanje pritvora koji je utemeljen na novim činjenicama sud će održati ročište odnosno, sjednicu vijeća o kome će obavijestiti stranke i branitelja. Nedolazak stranaka i branitelja koji su uredno obavješteni ne sprječava održavanje ročišta, odnosno sjednice vijeća. Protiv rješenja o odbijanju prijedloga za ukidanje pritvora žalba nije dozvoljena."


Članak 46.


(1) U članku 146. stavak 1. točka c) riječi: "pet godina" zamjenjuju se riječima: "od tri godine".
(2) Točka d) mijenja se i glasi:
"d) u izvanrednim okolnostima, ako se radi o kaznenom djelu za koje se može izreći kazna zatvora deset godina ili teža kazna, a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja ili posljedice kaznenog djela, ako bi puštanjem na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda."


Članak 47.


(1) U članku 148. stavak 4. u trećoj rečenici iza riječi "ispitana" se briše zarez i dodaju riječi: "i dokazima na kojima se temelji rješenje o pritvoru kao".
(2) Stavak 5., briše se.
(3) Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5., a riječi: "slučajevima iz stavka 4. i 5." zamjenjuju se riječima: "slučaju iz stavka 4.".


Članak 48.


U članku 150. stavak 2., briše se.

Članak 49.


U članku 151. st. 4. i 5., brišu se.


Članak 50.


(1) U nazivu članka 152. riječi: "Određivanje pritvora" zamjenjuju se riječju "Pritvor".
(2) U stavku 2. iza riječi "odbijena" dodaju se riječi: "osim iz razloga nenadležnosti suda".
(3) Stavak 3. mijenja se i glasi:
"(3) Poslije izricanja prvostupanjske presude, pritvor može trajati najdulje još devet mjeseci. Ako za to vrijeme ne bude izrečena drugostupanjska presuda kojom se prvostupanjska presuda preinačuje ili potvrđuje, pritvor će se ukinuti i optuženik pustiti na slobodu. Ako u roku od devet mjeseci bude izrečena drugostupanjska odluka kojom se prvostupanjska presuda ukida, pritvor može trajati najdulje još jednu godinu od izricanja drugostupanjske odluke."
(4) Iza stavka 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:
"(5) Pritvor se uvijek ukida protekom izrečene kazne."
"(6) Optuženik koji se nalazi u pritvoru, a presuda kojom mu je izrečena kazna zatvora je postala pravomoćna, ostat će u pritvoru do upućivanja na izdržavanje kazne, a najdulje do proteka trajanja izrečene kazne."


Članak 51.


Članak 153. mijenja se i glasi:
"(1) Policijsko tijelo može osobi oduzeti slobodu ako postoje osnove sumnje da je ta osoba počinila kazneno djelo i ako postoji bilo koji razlog predviđen u članku 146. ovog Zakona, ali je policijsko tijelo dužno takvu osobu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 sata sprovesti tužitelju. Prilikom dovođenja, policijsko tijelo će obavijestiti tužitelja o razlozima i o vremenu oduzimanja slobode. Upotreba sile prilikom dovođenja dopuštena je sukladno Zakonu.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada se radi o kaznenim djelima terorizma, osoba se mora sprovesti tužitelju najkasnije u roku od 72 sata.
(3) Osoba kojoj je oduzeta sloboda mora biti poučena sukladno članku 5. ovoga Zakona.
(4) Ako osoba kojoj je oduzeta sloboda ne bude sprovedena tužitelju u roku iz st. 1. i 2. ovoga članka, pustit će se na slobodu.
(5) Tužitelj je dužan osobu kojoj je oduzeta sloboda ispitati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 sata i u tom roku odlučiti hoće li se osoba kojoj je oduzeta sloboda pustiti na slobodu ili će dostaviti obrazloženi prijedlog za određivanje pritvora, osiguravajući izvođenje osobe pred suca za prijašnji postupak.
(6) Sudac za prijašnji postupak će odmah, a najkasnije u roku od 24 sata donijeti odluku o prijedlogu za određivanje pritvora.
(7) Ako sudac za prijašnji postupak ne prihvati prijedlog za određivanje pritvora, donijet će rješenje kojim se prijedlog odbija i osoba odmah pušta na slobodu. Tužitelj može uložiti žalbu na rješenje suca za prijašnji postupak, ali žalba ne zadržava izvršenje rješenja.
(8) Protiv rješenja kojim se određuje pritvor, pritvorena osoba može podnijeti žalbu, koja ne zadržava izvršenje rješenja.
(9) U slučaju iz st. 7. i 8. ovoga članka, o žalbi odlučuje vijeće iz članka 25. stavak 6. ovoga Zakona koje je dužno donijeti odluku u roku od 48 sati od prijama žalbe u sud."


Članak 52.


U članku 158. stavak 3. mijenja se i glasi:
"(3) Pritvorenik smije održavati povjerljivu prepisku s bilo kojom drugom osobom. Iznimno, ako to zahtijevaju interesi postupka, sud može donijeti rješenje o nadzoru takve povjerljive prepiske ili rješenje kojim se zabranjuje takva povjerljiva prepiska. Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba, koja ne zadržava izvršenje rješenja. Pritvoreniku se ne može zabraniti slanje molbi, pritužbi i žalbi."

Članak 53.


Naziv članka 162. mijenja se i glasi: "Podnošenje i ispravljanje podnesaka".


Članak 54.


U članku 163. stavak 2. u drugoj rečenici iza riječi "prepisati" dodaju se riječi: "ili kopirati".


Članak 55.


U članku 164. riječ "Federacije", briše se.


Članak 56.


(1) U nazivu članka 169. iza riječi "Snimanje" dodaju se riječi: "audio ili".
(2) U stavku 1. riječ "zvučno" zamjenjuje se riječima: "audio ili audio- vizualno".
(3) U stavku 4. riječi "zvučno" i "zvučna", brišu se.
(4) U stavku 5. riječ "zvučna", briše se.
(5) U stavku 6. riječi: "Zvučna snimka" zamjenjuju se riječju "Snimka".
(6) U stavku 7. riječ "zvučno" zamjenjuje se riječima: "audio-vizualno".
(7) Stavak 8., briše se.
(8) Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 8., a riječi: "st. 1. do 8." zamjenjuju se riječima: "st. 1. do 7.".


Članak 57.


U članku 179. stavak 1. riječi: "je li potrebno dopuniti postupak", brišu se.


Članak 58.


U članku 185. stavak 1. riječ "određivanje" zamjenjuje se riječima: "izricanje kazneno-pravne".


Članak 59.


U članku 186. stavak 3. briše se.

Članak 60.


(1) U nazivu članku 187. riječ "dopisa" zamjenjuje se riječju "pismena".
(2) U stavku 1. riječ "dopis" zamjenjuje se riječju "pismena".


Članak 61.


U članku 193. riječi: "može naplatiti" zamjenjuju se riječima: "plati u određenom roku".


Članak 62.


U članku 199. stavak 2. točka i) iza riječi "zastupnika" dodaje se zarez i riječi: "kao i nagradu i nužne izdatke njegovog punomoćnika".


Članak 63.


U članku 203. stavak 1. broj "185." zamjenjuje se brojem "199.".


Članak 64.


(1) U nazivu članka 204. iza riječi "branitelja" dodaju se riječi: "i punomoćnika oštećenog".
(2) U stavku 1. iza riječi: "izdatke branitelja" dodaju se riječi: "i punomoćnika oštećenog", a iza riječi: "izdaci branitelja" dodaju se riječi: "i punomoćnika oštećenog".


Članak 65.


U članku 209. stavak 1. iza riječi "podnosi" dodaju se riječi: "tužitelju, odnosno".


Članak 66.


Članak 211. mijenja se i glasi:
"(1) Tužitelj je dužan prikupiti dokaze o imovinsko-pravnom zahtjevu vezanom za kazneno djelo.
(2) Tužitelj, odnosno sud će ispitati osumnjičenika, odnosno optuženika o činjenicama vezanim za prijedlog ovlaštene osobe."

Članak 67.


U članku 212. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) O imovinsko-pravnom zahtjevu odlučuje sud. Sud može predložiti oštećeniku i optuženiku, odnosno branitelju provođenje postupka medijacije putem medijatora sukladno zakonu, ako ocijeni da je imovinsko-pravni zahtjev takav da je svrhovito uputiti ga na medijaciju. Prijedlog za upućivanja na medijaciju mogu dati i oštećenik i optuženik, odnosno branitelj do okončanja glavne rasprave."


Članak 68.


U članku 220. rečenica: "Ako se osumnjičenik odnosno optuženik nalazi u pritvoru ili u psihijatrijskoj ustanovi, neće biti pušten na slobodu, već će sud donijeti rješenje o njegovom privremenom zadržavanju u trajanju do 30 dana od dana donošenja rješenja", briše se.

Članak 69.


U članku 222. stavak 2. iza riječi "članka" dodaju se riječi: "tužitelj, odnosno".


Članak 70.


U članku 223. iza riječi "zakonom" dodaje se zarez i riječi: "odnosno drugim općim aktom donesenim na temelju Ustava ili Zakona", a riječ "provesti" zamjenjuje se riječima: "pokrenuti, odnosno nastaviti".


Članak 71.


U članku 231. stavak 3. riječi: "neće naložiti provođenje istrage", zamjenjuju se riječima: "donosi nalog da se istraga neće provoditi".


Članak 72.


U članku 232. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"(3) Ako se osumnjičenik nalazi u pritvoru dovedbeni nalog radi ispitivanja izdaje tužitelj i o tome obavještava suca za prijašnji postupak."


Članak 73.

U članku 233. stavak 4., briše se.


Članak 74.


U članku 236. iza riječi "osim" dodaje se riječ "pregleda".


Članak 75.


(1) Naziv članka 237. mijenja se i glasi: "Pregled, obdukcija i ekshumacija".
(2) U stavku 1. iza riječi "izvođenje" dodaju se riječi: "pregleda i".


Članak 76.


U članku 238. stavak 2. rečenica: "Ta se izjava ne može koristiti ako je svjedok nazočan na glavnoj raspravi", briše se.


Članak 77.


Članak 239. mijenja se i glasi:
"(1) Tužitelj će nalogom obustaviti istragu ukoliko se ustanovi da:
a) djelo koje je počinio osumnjičenik nije kazneno djelo,
b) postoje okolnosti koje isključuju kaznenu odgovornost osumnjičenika osim u slučaju iz članka 220. ovog Zakona,
c) nema dovoljno dokaza da je osumnjičenik počinio kazneno djelo,
d) je djelo obuhvaćeno amnestijom, pomilovanjem ili zastarom, ili postoje druge smetnje koje isključuju kazneno gonjenje.
(2) O obustavi istrage kao i o razlozima za obustavu istrage tužitelj će u pismenoj formi izvijestiti oštećenika koji ima prava predviđena u članku 231. ovog Zakona, kao i osumnjičenika ako je ispitan i osobu koja je prijavila kazneno djelo.
(3) Tužitelj, u slučajevima iz stavka 1. točke c) ovoga članka, može ponovno otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnove sumnje da je osumnjičenik počinio kazneno djelo."


Članak 78.


(1) U članku 240. stavak 2., briše se.
(2) Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.
(3) Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"(3) Optužnica se ne može podići ako osumnjičenik nije bio ispitan."


Članak 79.


(1) U članku 242. stavak 1. točka e) riječ "imena", briše se, a iza riječi "vještaka" dodaju se riječi: "ili pseudonima zaštićenih svjedoka".
(2) U točki g) riječ "materijal" zamjenjuje se riječju "dokaze", a riječ "potkrjepljuje " zamjenjuje je riječju "potkrjepljuju".


Članak 80.


Članak 243. mijenja se i glasi:
"(1) Odmah po prijamu optužnice sudac za prethodno saslušanje će ispitati je li sud mjerodavan, postoje li okolnosti iz članka 239. stavak 1. točka d) ovoga Zakona, te je li optužnica propisno sastavljena (članak 242. ovog Zakona). Ukoliko sud nađe da optužnica nije propisno sastavljena postupit će u skladu s člankom 162. st. 3. i 4. ovog Zakona.
(2) Sudac za prethodno saslušanje može potvrditi ili odbiti sve ili pojedine točke optužnice u roku od osam dana, a u složenim predmetima u roku od 15 dana od dana prijama optužnice. Ukoliko odbije sve ili pojedine točke optužnice, sudac za prethodno saslušanje donosi rješenje koje se dostavlja tužitelju. Protiv ovog rješenja žalba se podnosi u roku od 24 sata. O žalbi odlučuje vijeće iz članka 25. stavak 6. ovog Zakona u roku od 72 sata.
(3) Prilikom potvrđivanja optužnice, sudac za prethodno saslušanje proučava svaku točku optužnice i dokaze koje mu je dostavio tužitelj kako bi utvrdio postojanje osnovane sumnje.
(4) Pošto se potvrde pojedine ili sve točke optužnice, osumnjičenik dobiva status optuženika. Sudac za prethodno saslušanje dostavlja optužnicu optuženiku i njegovom branitelju.
(5) Sudac za prethodno saslušanje dostavit će optužnicu optuženiku koji je na slobodi bez odlaganja, a ako se nalazi u pritvoru u roku od 24 sata po potvrđivanju optužnice. Sudac za prethodno saslušanje obavijestit će optuženika da u roku od 15 dana od dana dostavljanja optužnice ima pravo na podnošenje prethodnih prigovora, da će ročište o izjašnjenju o krivnji biti zakazano odmah nakon donošenja odluke o prethodnim prigovorima, odnosno po proteku roka za ulaganje prethodnih prigovora, te da može navesti prijedloge dokaza koje namjerava izvesti na glavnoj raspravi.
(6) Nakon odbijanja svih ili pojedinih točaka u optužnici, tužitelj može podnijeti novu ili izmijenjenu optužnicu koja će biti utemeljena na novim dokazima. Nova, odnosno izmijenjena optužnica podnosi se na potvrđivanje."


Članak 81.


Članak 244. mijenja se i glasi:
"(1) Izjavu o krivnji optuženik daje sucu za prethodno saslušanje u nazočnosti tužitelja i branitelja. Prije izjave o priznanju krivnje optuženik će se upoznati o svim mogućim posljedicama priznanja krivnje u smislu članka 245. stavak 1. ovog Zakona. U slučaju da optuženik nema branitelja‚ sudac za prethodno saslušanje će provjeriti razumije li optuženik posljedice izjašnjavanja o krivnji, kao i postoje li uvjeti za postavljanje branitelja u skladu s člankom 59. stavak 5., odnosno člankom 60. ovog Zakona. Izjava o krivnji i danim upozorenjima unosi se u zapisnik. Ukoliko se optuženik ne izjasni o krivnji, sudac za prethodno saslušanje će po službenoj dužnosti unijeti u zapisnik da optuženik poriče krivnju.
(2) Ako se optuženik izjasni da je kriv, sudac za prethodno saslušanje će uputiti predmet sucu odnosno vijeću radi zakazivanja ročišta na kome će se utvrditi postojanje uvjeta iz članka 245. ovog Zakona.
(3) Ukoliko se optuženik proglasi krivim nakon okončanja glavne rasprave ili promijeni svoju prvobitnu izjavu o poricanju krivnje i naknadno prizna krivnju, njegova izjava o poricanju krivnje neće biti uzeta u obzir kod odmjeravanja sankcije.
(4) Nakon unošenja izjave o poricanju krivnje u zapisnik, sudac za prethodno saslušanje će proslijediti predmet sucu, odnosno vijeću kojem je predmet dodijeljen s ciljem zakazivanja glavne rasprave, a dokaze koji potkrjepljuju navode optužnice vraća tužitelju. Glavna rasprava će biti zakazana u roku od 30 dana od dana izjašnjavanja o krivnji. Ovaj rok se može iznimno produljiti za još 30 dana."


Članak 82.


Članak 245. mijenja se i glasi:
"(1) Prilikom razmatranja izjave o priznanju krivnje, sud provjerava:
a) je li do izjave o priznanju krivnje došlo dobrovoljno, svjesno i s razumijevanjem,
b) je li optuženik upozoren i je li razumio da se izjavom o priznanju krivnje odriče od prava na suđenje,
c) postoji li dovoljno dokaza o krivnji optuženika,
d) je li optuženik upoznat i je li razumio moguće posljedice vezane za imovinskopravni zahtjev i oduzimanje imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom,
e) je li optuženik upoznat s odlukom o naknadi troškova kaznenog postupka i s pravom da bude oslobođen naknade u slučaju iz članka 202. stavak 4. ovog Zakona.
(2) Ako sud prihvati izjavu o priznanju krivnje, izjava optuženika će se unijeti u zapisnik i nastaviti s raspravom za izricanje kaznenopravne sankcije.
(3) Ako sud odbaci izjavu o priznanju krivnje, to će priopćiti strankama i branitelju i konstatirati u zapisnik. Izjava o priznanju krivnje ne može se koristiti kao dokaz u daljnjem tijeku kaznenog postupka."


Članak 83.


Članak 246. mijenja se i glasi:
"(1) Osumnjičenik, odnosno optuženik i njegov branitelj mogu do okončanja glavne rasprave, odnosno rasprave pred žalbenim vijećem pregovarati s tužiteljem o uvjetima priznavanja krivnje za djelo za koje se osumnjičenik, odnosno optuženik tereti.
(2) Sporazum o priznanju krivnje ne može se zaključiti ako se optuženik na ročištu za izjašnjenje o krivnji izjasnio da je kriv.
(3) Prilikom pregovaranja s osumnjičenikom, odnosno optuženikom i braniteljem o priznanju krivnje u skladu sa stavkom 1. ovog članka, tužitelj može predložiti izricanje kazne ispod zakonom određenog minimuma kazne zatvora za to kazneno djelo, odnosno blažu sankciju za osumnjičenika, odnosno optuženika u skladu s kaznenim zakonom.
(4) Sporazum o priznanju krivnje sačinjava se u pismenom obliku i uz optužnicu se dostavlja sucu za prethodno saslušanje, sucu, odnosno vijeću. Nakon potvrđivanja optužnice sporazum o priznanju krivnje razmatra i izriče kaznenopravnu sankciju predviđenu sporazumom sudac za prethodno saslušanje sve do dostavljanja predmeta sucu, odnosno vijeću radi zakazivanja glavne rasprave. Nakon dostavljanja predmeta radi zakazivanja glavne rasprave o sporazumu odlučuje sudac, odnosno vijeće.
(5) Sudac za prethodno saslušanje, sudac, odnosno vijeće sporazum mogu prihvatiti ili odbaciti.
(6) Prilikom razmatranja sporazuma o priznanju krivnje, sud provjerava:
a) je li do sporazuma o priznanju krivnje došlo dobrovoljno, svjesno i s razumijevanjem, kao i nakon upoznavanja o mogućim posljedicama, uključujući i posljedice vezane za imovinskopravni zahtjev, oduzimanje imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom i troškove kaznenog postupka,

b) postoji li dostatno dokaza o krivnji optuženika,
c) razumije li optuženik da se sporazumom o priznanju krivnje odriče prava na suđenje i da ne može uložiti žalbu na kaznenopravnu sankciju koja će mu se izreći,
d) je li izrečena kaznenopravna sankcija u skladu sa stavkom 3. ovog članka,
e) je li oštećeniku pružena mogućnost da se pred tužiteljem izjasni o imovinskopravnom zahtjevu.
(7) Ako sud prihvati sporazum o priznanju krivnje, izjava optuženika će se unijeti u zapisnik i nastaviti s raspravom za izricanje kaznenopravne sankcije predviđene sporazumom.
(8) Ako sud odbaci sporazum o priznanju krivnje, to će priopćiti strankama i branitelju i konstatirati u zapisnik. Istodobno će se odrediti datum održavanja glavne rasprave. Glavna rasprava će se zakazati u roku od 30 dana. Priznanje iz ovog sporazuma ne može se koristiti kao dokaz u kaznenom postupku.
(9) O rezultatima pregovaranja o krivnji, sud će obavijestiti oštećenika."


Članak 84.


U članku 247. stavak 1. riječi: "koji je potvrdio optužnicu", brišu se.


Članak 85.


Članak 248. mijenja se i glasi:
"(1) Prethodnim prigovorima se:

a) osporava nadležnost,
b) ističu okolnosti iz članka 239. stavak 1. točka d) ovoga Zakona,
c) ukazuje na formalne nedostatke u optužnici,
d) osporava zakonitost dokaza,
e) zahtijeva spajanje ili razdvajanje postupka,
f) osporava odluka o odbijanju zahtjeva za postavljanje branitelja na temelju članka 60. stavak 1. ovoga Zakona.
(2) Ukoliko sudac za prethodno saslušanje usvoji prigovor iz stavka 1. točka d) ovoga članka odlučit će da se takav dokaz izdvoji iz spisa i vrati tužitelju.
(3) O prethodnim prigovorima odlučuje sudac za prethodno saslušanje koji ne može sudjelovati u suđenju u roku od osam dana. Protiv rješenja kojim se odlučuje o prethodnim prigovorima žalba nije dopuštena.
(4) Ako sudac za prethodno saslušanje povodom podnesenog prigovora utvrdi da su razlozi zbog kojih je donio odluku u korist optuženika od koristi i za kojeg od suoptuženika koji nisu podnijeli prethodne prigovore ili ih nisu podnijeli u tom pravcu, postupit će po službenoj dužnosti kao da ti prigovori postoje."


Članak 86.


Iza članka 248. dodaje se novi članak 248a. koji glasi:


"Članak 248a.


Predraspravno ročište


Tijekom priprema za glavnu raspravu sudac ili predsjednik vijeća može održati ročište sa strankama i braniteljem da bi se razmotrila pitanja koja su relevantna za glavnu raspravu."


Članak 87.


U članku 249. stavak 3. riječi: "čuvara optuženika" zamjenjuju se riječima: "djelatnika sudbene policije".


Članak 88.


U članku 254. stavak 2. riječi: "utvrđivanja istine", brišu se.


Članak 89.


U članku 259. u prvoj rečenici riječ "i" zamjenjuje se zarezom, a na kraju rečenice iza riječi "rasprave" dodaju se riječi: "i sastav vijeća".


Članak 90.


U članku 260. stavak 1. riječ "Federacije", briše se.

Članak 91.


(1) U članku 263. stavak 1. u prvoj rečenici iza riječi "dođe" dodaju se riječi: "ili bez odobrenja napusti glavnu raspravu", a u drugoj rečenici iza riječi "nedolaska" dodaju se riječi: "ili napuštanja glavne rasprave".
(2) U stavku 2. iza riječi "izbivanje" dodaju se riječi: "ili napuštanje glavne rasprave".
(3) U stavku 3. u prvoj rečenici iza riječi "branitelj" dodaju se riječi: "ili je izabrao novog branitelja".


Članak 92.


Članak 266. mijenja se i glasi:
"(1) Ako se glavna rasprava koja je bila odložena drži pred istim sucem, odnosno vijećem, rasprava će se nastaviti, a sudac, odnosno predsjednik vijeća će ukratko iznijeti tijek ranije glavne rasprave. Sudac, odnosno predsjednik vijeća može odrediti da glavna rasprava počne iznova.
(2) Glavna rasprava koja je odložena mora iznova početi ako se izmijenio sastav vijeća ili ako je odlaganje trajalo dulje od 30 dana, ali uz suglasnost stranaka i branitelja vijeće može odlučiti da se u ovakvom slučaju svjedoci i vještaci ne saslušavaju ponovno i da se ne vrši novi očevid, nego da se koriste iskazi svjedoka i vještaka dani na ranijoj glavnoj raspravi, odnosno da se koristi zapisnik o očevidu.
(3) Ako se glavna rasprava drži pred drugim sucem, odnosno predsjednikom vijeća - glavna rasprava mora iznova početi i svi dokazi se moraju ponovno izvesti. Iznimno, ako se rasprava drži pred drugim predsjednikom vijeća, uz suglasnost stranaka i branitelja, vijeće može odlučiti da se ranije izvedeni dokazi neće ponovno izvoditi.
(4) U slučaju iz st. 2. i 3. ovoga članka, sudac odnosno vijeće može bez suglasnosti stranaka i branitelja, a po njihovom saslušanju, odlučiti da se iskazi svjedoka i vještaka, dani u ranijoj raspravi koriste kao dokaz ukoliko su svjedoci ili vještaci umrli, duševno oboljeli, ili se ne mogu pronaći, ili je njihov dolazak pred sud nemoguć ili je znatno otežan iz drugih razloga."


Članak 93.


U članku 268. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) O radu na glavnoj raspravi vodi se zapisnik. Ako je glavna rasprava snimana sukladno članku 169. ovoga Zakona, prijepis poduzete radnje će se na opravdan zahtjev stranaka i branitelja dostaviti strankama i branitelju najkasnije u roku od tri dana od poduzete radnje na glavnoj raspravi. O opravdanosti zahtjeva odlučuje sudac, odnosno predsjednik vijeća."


Članak 94.


(1) U članku 274. na početku teksta dodaje se oznaka "(1)".
(2) Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"(2) Sudac, odnosno predsjednik vijeća će poučiti optuženika da može dati iskaz tijekom dokaznog postupka u svojstvu svjedoka i ako odluči da dadne takav iskaz, da će biti podvrgnut izravnom i unakrsnom ispitivanju u smislu članka 277. ovog Zakona, odnosno opomenut i upozoren u smislu članka 100. ovog Zakona. U tom slučaju optuženik kao svjedok ne polaže prisegu, odnosno ne daje izjavu. Sud će omogućiti da se o tom svom pravu optuženik prethodno konzultira s braniteljem, a ukoliko nema branitelja sud će pažljivo ispitati je li mu branitelj nužan."


Članak 95.


(1) U nazivu članka 275. riječi: "dokazi optužbe i obrane" zamjenjuju se riječima: "uvodna izlaganja".
(2) Stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Nakon čitanja optužnice, sudac odnosno predsjednik vijeća upitat će optuženika je li razumio njene navode. Ako sudac odnosno predsjednik vijeća ustanovi da optuženik nije razumio optužnicu, ukratko će je izložiti optuženiku na način koji mu je razumljiv. Nakon toga tužitelj će ukratko iznijeti dokaze na kojima temelji optužnicu."
(3) Stavak 3. mijenja se i glasi:
"(3) Optuženik i njegov branitelj mogu nakon toga izložiti koncept obrane."


Članak 96.


(1) U članku 276. stavak 2. u uvodnoj rečenici riječ "vijeće" zamjenjuje se riječima: "predsjednik vijeća".
(2) Točka f) mijenja se i glasi:
"f) sve dokaze relevantne za izricanje kazneno-pravnih sankcija."


Članak 97.


U članku 278. stavak 2. iza riječi "nepotreban" dodaju se riječi: "ili da je prilikom ispitivanja propušteno da se svjedok ispita na okolnosti na koje je ponovno predloženo njegovo ispitivanje".


Članak 98.


(1) U članku 279. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) Oštećenika kaznenim djelom nije dopušteno ispitivati o njegovom spolnom životu prije počinjenog kaznenog djela koje je predmet postupka. Niti jedan dokaz koji se iznosi da bi pokazao ranije spolno iskustvo, ponašanje ili spolnu orijentaciju oštećenika neće se prihvatiti."

Članak 99.


U članku 281. stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Tekst prisege, odnosno izjave glasi: "Prisežem - izjavljujem, da ću o svemu što pred sudom budem pitan govoriti istinu i da ništa od onog što mi je poznato neću prešutjeti.""


Članak 100.


Članak 283. mijenja se i glasi:
"(1) Ako svjedok odbije svjedočiti bez opravdanog razloga, i nakon upozorenja na posljedice, može biti kažnjen novčanom kaznom do 30.000,00 KM.
(2) Ako i poslije toga odbije svjedočiti, može biti zatvoren. Zatvor traje dok svjedok ne pristane svjedočiti, ili dok njegovo svjedočenje ne postane nepotrebno, ili dok se kazneni postupak ne završi, ali najdulje 30 dana.
(3) O žalbi protiv rješenja kojim je izrečena novčana kazna ili naređen zatvor uvijek odlučuje vijeće iz članka 25. stavak 6. ovog Zakona. Žalba protiv rješenja o novčanoj kazni i zatvoru ne zadržava izvršenje rješenja."


Članak 101.


(1) U članku 285. stavak 5., briše se.
(2) Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.


Članak 102.


U članku 286. stavak 1. iza riječi "branitelja" dodaje se zarez i riječi: "odnosno suda".


Članak 103.


U članku 287. stavak 3. mijenja se i glasi:
"(3) Stranke, branitelj i oštećenik uvijek se pozivaju da nazoče ispitivanju svjedoka ili izvođenju rekonstrukcije. Saslušanje će se provesti kao da se izvodi na glavnoj raspravi, sukladno članku 277. ovoga Zakona."


Članak 104.


(1) U članku 288. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) Iskazi dani u istrazi dopušteni su kao dokaz na glavnoj raspravi i mogu biti korišteni prilikom izravnog ili unakrsnog ispitivanja ili pobijanja iznesenih navoda ili u odgovoru na pobijanje, nakon čega se prilažu kao dokazni materijal ili za dodatno ispitivanje. U ovom slučaju, osobi će se dati mogućnost da objasni ili pobije svoj prethodni iskaz."
(2) U stavku 2. iza riječi: "važnih uzroka" dodaju se riječi: "ili ako bez zakonskih razloga neće da daju iskaz na glavnoj raspravi".
(3) Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"(3) Ako se tijekom glavne rasprave optuženik koristi pravom da nije dužan iznijeti svoju obranu ili odgovarati na postavljena pitanja, zapisnik o iskazu optuženika koji je dat u istrazi može se po odluci suca odnosno vijeća pročitati i koristiti kao dokaz na glavnoj raspravi i priložiti kao dokazni materijal samo ako je optuženik prilikom saslušanja u istrazi bio upozoren sukladno članku 92. stavak 2. točka c) ovoga Zakona."


Članak 105.


U članku 290. riječi: "na glavnoj raspravi" zamjenjuju se riječima: "do okončanja dokaznog postupka".


Članak 106.


U članku 292. stavak 2. riječi: "i mogu biti vremenski ograničena", brišu se.


Članak 107.


U članku 295. stavak 2. iza riječi "prijedloge" dodaje se riječ "tužitelja".


Članak 108.


(1) U članku 298. stavak 1. točka b), briše se.
(2) Dosadašnje toč. od c) do f) postaju toč. od b) do e).


Članak 109.


U članku 300. stavak 2. riječi: "ne može naplatiti" zamjenjuju se riječima: "ne plati".


Članak 110.

U članku 301. stavak 2. iza riječi "stranaka" riječ "i" zamjenjuje se zarezom, a riječ "njihovih", briše se.


Članak 111.


U članku 312. stavak 2. riječi: "za vrijeme pripremanja glavne rasprave ili", brišu se.


Članak 112.


U članku 317. u drugoj rečenici iza riječi "spisima" dodaju se riječi: "i prijepisom zapisnika s glavne rasprave".


Članak 113.


(1) U članku 320. na početku rečenice dodaje se oznaka (1).
(2) Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"(2) Na pismenu izradu odluke donesene na sjednici vijeća primjenjuju se rokovi iz članka 304. stavak 1. ovoga Zakona."


Članak 114.


U članku 329. stavak 1. iza riječi: "toč. f)" dodaje se zarez i riječ "g)".


Članak 115.


U članku 330. stavak 4. iza riječi "mjeseca" dodaju se riječi: "a u složenim predmetima najkasnije u roku od šest mjeseci".


Članak 116.


U članku 332. stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Ako vijeće žalbenog odjeljenja ustanovi da je potrebno ponovno izvesti već izvedene dokaze u prvostupanjskom postupku, iskazi ispitanih svjedoka i vještaka i pismeni nalaz i mišljenje bit će prihvaćeni kao dokazi i mogu biti pročitani ili reproducirani ukoliko su ti svjedoci i vještaci prilikom svjedočenja bili unakrsno ispitani od suprotne strane ili branitelja, ili nisu bili unakrsno ispitani od suprotne strane ili branitelja iako im je to bilo omogućeno, kao i u slučaju ako je to ovim Zakonom drugačije određeno, te ukoliko se radi o dokazima iz članka 276. stavak 2. točka e) ovog Zakona."


Članak 117.


Članak 333. mijenja se i glasi:


"Opća odredba
(1) Protiv presude vijeća žalbenog odjeljenja dozvoljena je žalba u slučaju:
a) ako je vijeće žalbenog odjeljenja preinačilo prvostupanjsku presudu kojom je optuženik oslobođen od optužbe i izreklo presudu kojom se optuženik proglašava krivim;
b) ako je vijeće žalbenog odjeljenja povodom žalbe na oslobađajuću presudu na raspravi donijelo presudu kojom se optuženik proglašava krivim.
(2) O žalbi protiv drugostupanjske presude odlučuje trećestupanjsko vijeće sastavljeno od trojice sudaca.
(3) Odredbe članka 324. ovog Zakona primjenjivat će se i na suoptuženika koji nije izjavio žalbu protiv drugostupanjske odluke."


Članak 118.


U članku 338. ispred broja "322." dodaje se broj "321.".


Članak 119.


Iza članka 340. dodaje se novi članak 340a. koji glasi:


"Članak 340a.


Neprava obnova kaznenog postupka


(1) Pravomoćna presuda može se preinačiti i bez obnove kaznenog postupka ako je u dvjema presudama ili u više presuda protiv istog osuđenika pravomoćno izrečeno više kazni, a nisu primijenjene odredbe o odmjeravanju jedinstvene kazne za djela u stjecaju.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sud će ovom presudom preinačiti ranije presude u pogledu odluka o kazni i izreći jedinstvenu kaznu. Za donošenje nove presude mjerodavan je prvostupanjski sud koji je sudio u stvari u kojoj je izrečena najstrožija vrsta kazne, a kod istovrsnih kazni sud koji je izrekao najveću kaznu, a ako su kazne jednake sud koji je posljednji izrekao kaznu.
(3) Novu presudu donosi sud u sjednici vijeća na prijedlog tužitelja ili osuđenika, odnosno branitelja, a po saslušanju protivne stranke.
(4) Ako su u slučaju iz stavka 1. ovog članka prilikom izricanja kazne uzete u obzir i presude drugih sudova, ovjereni prijepis nove pravomoćne presude dostavit će se i tim sudovima."

Članak 120.


U članku 343. stavak 1. točka f) riječi: "Dom za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu", brišu se.


Članak 121.


U članku 346. stavak 1. broj "6" zamjenjuje se brojem "4", a na kraju rečenice iza zagrade dodaju se riječi: "suda koji je u ranijem postupku sudio u prvom stupnju".


Članak 122.


U članku 347. stavak 3. iza riječi "postupka" dodaju se riječi: "na način iz članka 348. stavak 2. ovoga Zakona".


Članak 123.


(1) U članku 348. stavak 1. riječi: "Kada tužitelj vrati spise," brišu se, briše se zarez , a riječ "sud" zamjenjuje se riječju " Sud".
(2) U stavku 3. riječi: "ili da se kazneni predmet vrati u stanje istrage", brišu se.


Članak 124.


U članku 350. stavak 2. mijenja se i glasi:
"(2) Tužitelj može zatražiti izricanje jedne ili više od sljedećih kazneno-pravnih sankcija: novčanu kaznu, uvjetnu osudu, ili mjere sigurnosti: zabranu obavljanja zvanja, djelatnosti i dužnosti ili oduzimanje predmeta, kao i mjeru oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom."


Članak 125.


U članku 351. stavak 3. riječi: "proslijediti je u daljnji postupak, sukladno ovom Zakonu", zamjenjuju se riječima: "postupiti sukladno članku 243. ovoga Zakona".


Članak 126.


(1) U članku 352. stavak 1. iza riječi "optuženika" dodaju se riječi: "bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana potvrđivanja optužnice".
(2) Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"(2) Na saslušanju je potrebna nazočnost stranaka i branitelja. U slučaju njihovog nedolaska primijenit će se odredbe čl. 260., 261. i 263. ovoga Zakona."
(3) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., a u točki c) riječi: "upoznati optuženika s dokazima" zamjenjuju se riječima: "pozvati tužitelja da upozna optuženika sa sadržajem dokaza".


Članak 127.


U članku 353. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) Ako optuženik izjavi da nije kriv ili stavi prigovor na optužnicu, sudac će proslijediti optužnicu radi zakazivanja glavne rasprave, sukladno ovom Zakonu. Glavna rasprava će biti zakazana u roku od 30 dana."


Članak 128.


(1) U članku 363. stavak 1. , briše se.
(2) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1. , a riječi: "tijela koja" zamjenjuju se riječima: "svi koji", a riječ "dužna" zamjenjuje riječju "dužni".
(3) Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.


Članak 129.


U članku 370. stavak 1. riječi: "niti se može snimati slika i zvuk tijeka postupka", brišu se.


Članak 130.


U članku 374. riječi: "protiv maloljetnika" zamjenjuju se riječima: "prema maloljetniku".


Članak 131.


(1) U članku 375. stavak 1. riječi: "protiv maloljetnika " zamjenjuju se riječima: "prema maloljetniku".
(2) U stavku 3. iza riječi "stana" dodaju se riječi: "i osoba".


Članak 132.


(1) U članku 379. stavak 2. riječ "deset" zamjenjuje se brojem "15".
(2) U stavku 4. dodaju se nove rečenice koje glase: "Kontrolu opravdanosti pritvora vrši vijeće za maloljetnike svakih mjesec dana od dana donošenja zadnjeg rješenja o pritvoru. Žalba protiv ovog rješenja ne zadržava njegovo izvršenje".


Članak 133.


U članku 381. stavak 1. iza riječi: "postupka ili" dodaju se riječi: "izjaviti da odustaje od postupka i podnijeti prijedlog za obustavu postupka ili".


Članak 134.


U članku 382. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"(3) Vijeće može obustaviti postupak prema maloljetniku ili odlučiti da se postupak nastavi pred sucem za maloljetnike."


Članak 135.


(1) U članku 385. stavak 1. riječi: "o pripremama za glavnu raspravu", brišu se.
(2) U stavku 4. riječi: "i proširenju", brišu se.
(3) Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
"(5) Na ročište će se pozvati tužitelj, maloljetnik, branitelj, roditelj odnosno staratelj maloljetnika, a o raspravi će se izvijestiti i može mu nazočiti predstavnik centra za socijalni rad. Ovoj raspravi obvezno nazoče tužitelj i branitelj maloljetnika. Ukoliko tužitelj ili branitelj neopravdano izostanu s rasprave, sudac za maloljetnike obavještava ured tužitelja, odnosno odvjetničku komoru."


Članak 136.


(1) U članku 409. stavak 2. riječi: "može da" zamjenjuju se riječima: "je sposoban".
(2) U stavku 3. riječi: "sud će postupiti sukladno članku 298. točka f) ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima: "Vijeće iz članka 25. stavak 6. ovoga Zakona će donijeti rješenje o obustavi postupka".


Članak 137.

Članak 410. mijenja se i glasi:
"(1) Ako je osumnjičenik počinio protupravno djelo u stanju neubrojivosti i postoje zakonom određeni uvjeti za određivanje prisilnog smještaja osobe s težim duševnim smetnjama u zdravstvenu ustanovu, tužitelj će u optužnici postaviti prijedlog da sud utvrdi da je osumnjičenik počinio protupravno djelo u stanju neubrojivosti, kao i da mu se privremeno odredi prisilni smještaj u zdravstvenoj ustanovi uz obavještavanje zdravstvene ustanove.
(2) Protiv osumnjičenika odnosno optuženika iz stavka 1. ovoga članka na obrazložen prijedlog tužitelja može se odrediti pritvor iz razloga iz članka 146. ovog Zakona. Ako je pritvor protiv osumnjičenika određen ili produljen, izvršava se u zdravstvenoj ustanovi i može trajati dok postoje razlozi iz članka 146. ovoga Zakona, ali ne dulje od rokova iz članka 149. i članka 151. st. 2. i 3. ovog Zakona, odnosno pravomoćnog rješenja o privremenom određivanju prisilnog smještaja.
(3) Ako sud nakon provedene glavne rasprave utvrdi da je optuženik počinio protupravno djelo u stanju neubrojivosti donijet će presudu kojom se utvrđuje da je optuženik učinio protupravno djelo u stanju neubrojivosti i posebnim rješenjem će mu se privremeno odrediti prisilni smještaj u zdravstvenoj ustanovi u trajanju od šest mjeseci. Protiv rješenja dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.
(4) Po pravomoćnosti rješenja iz stavka 3. ovoga članka tužitelj će u skladu s posebnim zakonom koji regulira pitanja zaštite ovih osoba mjerodavnom sudu dostaviti obavijest za pokretanje postupka o prisilnom smještaju teško duševno bolesne osobe u zdravstvenoj ustanovi. Uz ovu obavijest dostavit će se medicinska dokumentacija i pravomoćno rješenje o privremenom određivanju prisilnog smještaja u zdravstvenu ustanovu.
(5) Ako tijekom glavne rasprave izvedeni dokazi ukazuju da je optuženik učinio protupravno djelo u stanju ubrojivosti, smanjene ubrojivosti ili bitno smanjene ubrojivosti, tužitelj će odustati od podnesenih prijedloga iz stavka 1. ovog članka, nastaviti postupak i izmijeniti optužnicu. U slučaju ako se radi o smanjenoj ili bitno smanjenoj ubrojivosti, tužitelj može predložiti izricanje mjere sigurnosti obveznog psihijatrijskog liječenja, koja se izriče uz neku drugu kaznenopravnu sankciju.
(6) Ako sud utvrdi da optuženik u vrijeme počinjenja djela nije bio u stanju neubrojivosti, a tužitelj ne odustane od prijedloga iz stavka 1. ovog članka sud će donijeti presudu kojom se optužba odbija.
(7) Poslije podnošenja prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, osumnjičenik, odnosno optuženik mora imati branitelja."


Članak 138.


(1) U članku 412. stavak 1. riječ "osuđenik" zamjenjuje se riječju "optuženik", a iza riječi "sigurnosti" dodaju se riječi: "i interesi morala".
(2) U stavku 2. riječ "sud" zamjenjuje se riječima: "sudac, odnosno vijeće".
(3) U stavku 3. riječ "sud" zamjenjuje se riječima: "sudac, odnosno vijeće".


Članak 139.


U članku 421. stavak 3. riječi: "odrediti novi rok za ispunjenje obveze ili ukinuti taj uvjet" zamjenjuju se riječima: "produljiti rok za ispunjenje obveze ili je zamijeniti drugom odgovarajućom obvezom ili osloboditi osuđenika ispunjenja izrečene obveze".


Članak 140.


(1) U članku 433. stavak 4. , briše se.
(2) Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.


Članak 141.


U članku 450. stavak 1. broj "6" zamjenjuje se brojem "5".


Članak 142.


U članku 455. stavak 1. riječi: "ovome Zakonu" zamjenjuju se riječima: "dosadašnjim propisima".


Članak 143.


Ovlašćuje se Zakonodavno-pravno povjerenstvo Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonodavno-pravno povjerenstvo Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da utvrdi pročišćeni tekst ovoga Zakona.


Članak 144.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Stjepan Krešić


PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Safet Softić