ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O JAVNIM PODUZEĆIMA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.


U Zakonu o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05 i 81/08) u članku 39. stavak (1) točka b), briše se.


Članak 2.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Stjepan Krešić


PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Safet Softić