Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane člankom V Aneksa 10 (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik "pomaže, kada visoki predstavnik to ocijeni neophodnim, u rješavanju svih problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora";


Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenom, "donošenjem obvezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim", o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) "mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta";


Konstatirajući da snabdijevanje Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine električnom energijom nije nikada regulirano, niti je uspostavljen mehanizam koji bi omogućio dugoročno i zadovoljavajuće rješenje ovog pitanja;


Uzimajući u obzir da su pitanja od značaja za prijenos i međunarodnu trgovinu električnom energijom regulirana Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine ", br. 07/02 i 13/03), Zakonom o osnivanju neovisnog operatera sustava za prijenosni sustav u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine ", br. 35/04) i Zakonom o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine ", br. 35/04);


Uzimajući u obzir također da su pitanja od značaja za proizvodnju, distribuciju, snabdijevanje te trgovanje i posredovanje u trgovanju električnom energijom regulirana Zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine ", br. 41/02 i 38/05) i Zakonom o električnoj energiji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 66/02, 29/03, 86/03, 111/04, 60/07, 114/07, 8/08 i 34/09);


Uzimajući također u obzir da, iako Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine implicitno spada u okvire sustava prijenosa električne energije, niti jednim od pet pomenutih zakona nisu regulirani proizvodnja, distribucija, snabdijevanje te trgovanje i posredovanje u trgovanju električnom energijom za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, niti je moguće da bilo koje javno ili privatno poduzeće u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine bude nosilac licence potrebne za obavljanje neke od navedenih djelatnosti;


S obzirom na to da u okviru obavezne javne usluge entitetski proizvođači električne energije snabdijevaju električnom energijom sve potrošače u datom entitetu, ali da nemaju nikakvu obvezu u odnosu na građane i pravne osobe u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine;


Uzimajući u obzir da je jedan od osnovnih ciljeva svih propisa koji se odnose na električnu energiju uspostavljanje jedinstvenog tržišta električne energije, kao i pouzdano snabdijevanje kupaca kvalitetnom električnom energijom bez ikakve diskriminacije;


Svjestan da utoliko što Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine nema vlastitih proizvodnih kapaciteta, ne postoji ekonomska opravdanost za uspostavljanje posebnog regulatora za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, uprkos potpunoj odsutnosti regulative u oblasti proizvodnje, distribucije i snabdijevanja za teritoriju Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;


Konstatirajući da je radi prethodno opisanog stanja Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine prisiljen nabavljati električnu energiju za svoje potrošače na način koji nije reguliran niti na državnoj, niti na entitetskoj razini, a niti u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine;


Prisjećajući se da su nadležni organi u Bosni i Hercegovini u više navrata pozivani da riješe ovo pitanje na način da se osigura regulirano snabdijevanje električnom energijom potrošača Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, te da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u svom kominikeu od 30. lipnja 2009. godine dao nadležnim organima rok za rješavanje ovog pitanja do 15. rujna 2009. godine;


Žaleći što u navedenom roku nadležni organi nisu ni inicirali bilo kakvu aktivnost za rješavanje ovog pitanja, niti predložili bilo kakvo rješenje kojim se osigurava odgovarajuće snabdijevanje Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine električnom energijom;


Smatrajući da jedini izvodljiv i relevantan način da se omogući nadzor nad obavljanjem svih djelatnosti vezanih za električnu energiju, da se propiše metodologija za utvrđivanje cijena snabdijevanja i da se omogući davanje dozvola pravnim osobama koje bi se bavile određenim aktivnostima vezanim za električnu energiju u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine jeste da se prošire nadležnosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju;


Uzimajući u obzir da utoliko što tarifu za elektroenergetske djelatnosti kao što su proizvodnja, distribucija, snabdijevanje te trgovanje i posredovanje u trgovanju električnom energijom utvrđuju entitetski regulatori, proširenje nadležnosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju bi se odnosilo samo na utvrđivanje tarifa za usluge distribucije električne energije koje bi bile dodane na tarife već utvrđene od strane entitetskih regulatora;


Smatrajući da jedini način da se ostvari jedinstvo tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini jeste da se ravnomjerno rasporede obveze proizvođača električne energije koji imaju kapacitete te ostvaruju viškove pored utvrđenih obveznih količina, što je suglasno preporukama Državne regulatorne komisije za električnu energiju;


Uzimajući u obzir da je naprijed navedeno raspoređivanje moguće postići isključivo izmjenama Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sustava električne energije Bosne i Hercegovine, entitetskih zakona o električnoj energiji, te odluka kojima je uspostavljena pravna osoba koja se bavi elektroenergetskim djelatnostima u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine;


Uzimajući u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik donosi slijedeću

ODLUKU


kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 41/02 i 38/05)Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kao što je predviđeno u članku 2. tog zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.
Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Sarajevo, 18. rujna 2009.

 

Dr. Valentin Inzko


Visoki predstavnik


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 41/02 i 38/05)

Članak 1.


Član 32. mijenja se tako da se iza stava (2) dodaju novi stavovi (3), (4) i (5), koji glase:
"(3) Suglasno odredbama Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sustava električne energije Bosne i Hercegovine, a radi osiguranja jedinstvenog tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini, te nediskriminirajućeg tretmana građana Bosne i Hercegovine pri distribuciji i snabdijevanju električnom energijom, ovim Zakonom, te odgovarajućim dozvolama, utvrđuje se obveza osiguranja potrebnih količina električne energije svim pravnim odnosno fizičkim osobama u nadležnosti Regulatorne komisije pod jednakim uvjetima. Suglasno odredbama članka 70. u svezi s člankom 80. ovog Zakona, Regulatorna komisija će odgovarajućom dozvolom odnosno izmjenama dozvole obuhvatiti obvezu snabdijevanja potrošača unutar Brčko Distrikta kako je precizirano odredbama stavaka (4) i (5) ovog članka.
(4) Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda HZHB dužne su osigurati električnu energiju u dovoljnim količinama neophodnim za zadovoljavanje potreba nekvalificiranih i kvalificiranih kupaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Elektroprivreda BiH dužna je osigurati i 50% električne energije za potrebe Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, suglasno Informaciji o predviđenim godišnjim potrebama koja se dostavlja od strane Regulatorne komisije ovom proizvođaču, najkasnije do 30. studenog tekuće za narednu godinu.
(5) Elektroprivreda BiH će osigurati električnu energiju u količini navedenoj u stavku (4) ovog članka, za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, po identičnim uvjetima i to konkretno prema tarifi koja se primjenjuje na kupce iste kategorije u Federaciji Bosne i Hercegovine, s tim da će se troškovi distribucije električne energije oduzeti od ukupnih troškova."
Dosadašnji stavak (3) postaje stavak (6).

Članak 2.


Ovaj Zakon odmah se objavljuje u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine " i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primjena obveze snabdijevanja električnom energijom predviđena odredbom članka 32., st. (3), (4) i (5) ovog Zakona počinje od 01 siječnja 2010. godine.