Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dana člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i člankom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u svezi sa civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;


Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu Visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladno s gorenavedenim, "donošenjem obvezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim", o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavak XI.2) mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta";


Svjestan da je prošlo gotovo deset (10) mjeseci od održavanja Lokalnih izbora, a gotovo devet (9) mjeseci od konstituiranja Gradskog vijeća Grada Mostara;


Osuđujući to što, kao rezultat ponašanja izabranih gradskih vijećnika i stranaka koje oni predstavljaju, još uvijek nije izabran gradonačelnik Grada Mostara;


Konstatirajući da su politički subjekti u Gradskom vijeću Grada Mostara, svojim krajnje neodgovornim ponašanjem, pretpostavili svoje pojedinačne i stranačke interese interesima grada i građana te tako zlouporabili povjerenje onih koji su ih izabrali;


Pozivajući se na pismo vršitelja dužnosti visokog predstavnika od 11. ožujka 2009. godine, upućeno predsjednicima odbora političkih stranaka Grada Mostara, u kojem im je skrenuta pozornost na činjenicu da je stanje u Gradu Mostaru neodrživo i u kojem dano upozorenje da bi visoki predstavnik mogao poduzeti određene mjere kako bi takvo stanje popravio;


Pozivajući se takođe na to da se 8. svibnja 2009. godine visoki predstavnik obratio predsjednicima političkih stranaka zastupljenih u Mostaru, zahtijevajući od stranaka da postignu neophodni sporazum radi izbora gradonačelnika u najkraćem mogućem roku;


Imajući u vidu da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, u svom kominikeu od 26. ožujka 2009. godine donesenom u Sarajevu, smatrao "da je neprihvatljivo što Gradsko vijeće Mostara nije izabralo novog gradonačelnika skoro šest mjeseci nakon izbora", i zahtijevao od političkih stranaka u Mostaru "da bez daljnjeg odlaganja ispune ovu osnovnu obvezu prema građanima Mostara", i "energično podstaknuo visokog predstavnika da olakša iznalaženje rješenja za poteškoće koje proističu iz ove situacije";
S obzirom na to da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, u svom kominikeu od 30. lipnja 2009. godine donesenom u Sarajevu, ponovio svoje pozive visokom predstavniku "da poduzme dalje korake kako bi olakšao proces izbora novog gradonačelnika Mostara";


Uzimajući u obzir to da je Gradsko vijeće zbog svojeg stalnog neuspjeha da imenuje gradonačelnika bilo prinuđeno nastaviti s Odlukom o privremenom financiranju do 31. ožujka 2009. godine i da, čak oko tri mjeseca po isteku Odluke o privremenom financiranju, Gradsko vijeće još uvijek nije imenovalo gradonačelnika i stoga nije usvojilo proračun za 2009. godinu, te je na taj način dovelo u pitanje funkcioniranje svih gradskih institucija;


Konstatirajući da je neuspjeh Gradskog vijeća da imenuje gradonačelnika i usvoji gradski proračun doveo do stanja koje se sve brže pogoršava, stanja u kojem uposleni u Gradu Mostaru ne primaju plaće i rad javnih službi je u opasnosti od potpunog prekida;


Konstatirajući da se stanje u Gradu Mostaru rapidno pogoršalo tijekom proteklih mjeseci i da iziskuje brzu reakciju kako bi se izbjeglo dalje pogoršavanje humanitarne situacije i pojava društvene krize.


Konstatirajući takođe da ovaj neuspjeh od strane Gradskog vijeća predstavlja dugoročnu štetu za Grad i njegove građane;


Žaleći zbog toga što je prinuđen da djeluje u ime lokalnih organa vlasti s ciljem da omogući funkcioniranje institucija Grada Mostara;


Uvjeren da ova Odluka ne oslobađa izabrane vijećnike njihove obveze da izaberu gradonačelnika i da nakon toga usvoje gradski proračun, te da politički subjekti u Gradskom vijeću Grada Mostara moraju konačno djelovati u sukladno sa svojim odgovornostima prema građanima;


Uzevši u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik donosi sljedeću:


ODLUKU


kojom se donosi Zakon o dopuni Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 19/06)


Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke, privremeno će obustaviti primjenu članka 21., st. (1), (2), (7) i (8) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine do 30. rujna 2009. godine, ili dok Gradsko vijeće Grada Mostara ne usvoji Proračun Grada Mostara za 2009. godinu.
Ovaj Zakon stupa na snagu u sukladno s odredbom predviđenom u članku 2. ovog Zakona.
Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i "Službenom glasniku Grada Mostara".

Sarajevo, 29. srpnja 2009.

Dr. Valentin Inzko
Visoki predstavnik


ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O PRORAČUNIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.


Iza članka 81. dodaje se novi članak 81a, koji glasi:
"Izuzetno, isključivo u svrhu privremenog financiranja Grada Mostara i samo za razdoblje od 1. travnja 2009. godine do 30. rujna 2009. godine, stavovi (1), (2), (7) i (8) člana 21. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine neće se primjenjivati na Grad Mostar".


Članak 2.


Ovaj Zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.