Koristeći se ovlastima koja su visokom predstavniku dana u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik "pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora";


Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim "donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o određenim pitanjima, uključujući i prema točki (c) stavka XI.2 "mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta", koje "mogu uključivati preduzimanje mjera protiv osoba koje obavljaju javne funkcije;


Konstatirajući da je u stavku X. 4 Aneksa Deklaracije Vijeća za provedbu mira sačinjenoj u Madridu 16. prosinca 1998. godine navedeno da Vijeće potvrđuje kako se čelnicima kojima Visoki predstavnik zabrani obavljanje javnih funkcija "može takođe zabraniti da se do daljnjeg kandidiraju na izborima i da obavljaju bilo koju drugu izbornu ili imenovanu javnu funkciju i obnašaju funkciju u političkoj stranci";


Nadalje konstatirajući da je jačanje vladavine prava i dalje ključni cilj u okviru mandata visokog predstavnika da promovira puno poštivanje civilnih aspekata Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;


Pozivajući se napunu podršku koju je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira dao visokom predstavniku i njegovoj mogućnosti da iskoristi puni djelokrug svojih ovlasti kako bi osigurao puno poštivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;


Pozivajući se takođe na to što je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira osudio postupke i izjave onih aktera u Bosni i Hercegovini koji predstavljaju prijetnju za osoblje Ureda visokog predstavnika, i primjećujući da takvi postupci i izjave pokazuju otvoreno nepoštivanje temeljnih načela Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, te da su neprihvatljivi;


Svjestan potrebe za uspostavljanjem odgovarajuće srazmjerne ravnoteže između općeg dobra i individualnih prava;


Iz razloga utvrđenih u nastavku, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću:


ODLUKU


kojom se smjenjuje g. Himzo Đonko sa položaja policijskog komesara Hercegovačko-neretvanskog kantona i zabranjuje mu se obnašanje svake službene, izborne ili imenovane javne dužnosti, kao i kandidiranje na izborima i obnašanje dužnosti u političkoj stranci, ukoliko ili sve dotle dok ga visoki predstavnik naknadnom odlukom eventualno izričito ne ovlasti da iste obavlja.


Himzo Đonko mora odmah napustiti svoj ured i od ovdje navedenog datuma zabranjuje mu se dalji pristup u isti. Odmah mu prestaju sva prava na naknade odnosno privilegije ili status koji proizilaze iz njegovog položaja. Radi izbjegavanja svake sumnje, ovo se ne odnosi na ostvarene penzione naknade.


Ova odluka stupa na snagu odmah i neće zahtijevati poduzimanje dodatnih proceduralnih mjera.


Ova Odluka odmah se objavljuje u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i "Službenim/Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona".


RAZLOZI ZA SMJENJIVANJE


Himzo Đonko nije ispunio zakonske uvjete za imenovanje na svoj sadašnji položaj. Njegovo imenovanje je izvršeno, barem jednim dijelom, na osnovu falsificiranih odnosno svjesno neispravnih dokumenata.


Himzo Đonko je postupao izvan svoje ovlasti kako bi imenovao policijske službenike na ključne položaje, pri čemu imenovanja nisu zasnovana na zakonskim kriterijima.


Himzo Đonko je zlouporabio svoj službeni položaj time što je prijetio krivičnim istragama protiv svojih političkih protivnika. Takve prijetnje bile su motivirane političkim razlozima i izrečene su u namjeri da se zastraši odnosno uznemiri subjekt istrage.


Himzo Đonko je angažirao druge osobe da upute prijetnje fizičkim nasiljem protiv pripadnikâ osoblja Ureda visokog predstavnika u nastojanju da opstruira istragu o zlouporabi svog službenog položaja.


Na osnovu prethodno pomenutog, smatram da je Himzo Đonko opstruirao aktivnosti na jačanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini i da je neposredno ugrozio provedbu Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.


Sarajevo, 6. lipnja 2009. Dr. Valentin Inzko
Visoki predstavnik