ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PODUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.


U Zakonu o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Javno poduzeće, u smislu ovog zakona, je pravna osoba koja je upisana u sudski registar kao gospodarsko društvo i koja obavlja djelatnost od javnoga društvenoga interesa (energetika, komunikacije, komunalne djelatnosti, upravljanje javnim dobrima i druge djelatnosti od javnoga društvenoga interesa) ili pravna osoba definirana kao javno poduzeće posebnim propisom."


Članak 2.


U članku 4. alineja 2., mijenja se i glasi :
" "interna kontrola" - je organizacija politika i procedura koje se koriste kako bi pomogle osigurati da programi javnoga poduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine postignu svoje ciljane rezultate, da resursi za te programe budu korišteni konzistentno sa navedenim ciljevima organizacije i da su programi zaštićeni od prijevara, nenamjenskoga trošenja i pogrešnoga upravljanja i da su dobivene informacije pouzdane, pravodobno pribavljene, održavane i korištene za izvješćivanje i donošenje odluka o njima; "

U alineji 3., riječi: "vrijedećim propisima o nabavci", zamjenjuju se riječima: "Zakonom o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06 i 70/06);"

Alineja 8., mijenja se i glasi:
" "zakonske pričuve" - su pričuve koje se formiraju na temelju dioničarske premije (razlika od nominalne vrijednosti do cijene dionica), otkupa kapitala (zamjena običnih za prioritetne dionice), dobiti i drugih izvora, čiji iznos ne smije biti manji od 25% temeljnog kapitala i čija je raspodjela javnome poduzeću zabranjena Zakonom o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07); "

Iza alineje 8. dodaje se nova alineja 9. koja glasi:
" "statutarne pričuve" - su pričuve koje se propisuju statutom na temelju koga se utvrđuje namjena i način korištenja pričuva u poslovanju društva sa ograničenom odgovornošću ;


Članak 3.


Članak 7. briše se.


Članak 4.

Članak 8. toč. a) i g) brišu se.

U točki f) riječ "profita", zamjenjuje se riječju "dobiti".
U točki i) riječ "očevida", zamjenjuje se riječju "preporuka".


Članak 5.


U članku 11. točka d) riječi: "vrijedećih zakona i propisa o postupku nabavki", zamjenjuju se riječima: "Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06 i 70/06);"

U točki e) riječ "profita", zamjenjuje se riječju "dobiti".


Članak 6.


U članku 12. riječi: "Upravu bira nadzorni odbor većinom glasova", zamjenjuju se riječima: "Uprava se bira, imenuje i razrješava sukladno postupku utvrđenom u statutu javnoga poduzeća".


Članak 7.


U članku 13. stavak (1) točka se briše i dodaju se riječi: "i drugim vrijedećim propisima".


Članak 8.


U članku 14. iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5), koji glasi:
"(5) zabrana iz stavka (4) ovog članka ne odnosi se na poslove između javnoga poduzeća i gospodarskih društava sa kojima je javno poduzeće, na temelju zaključenog ugovora o vođenju poslova, objedinjeno jedinstvenim vođenjem poslova."


Članak 9.


U članku 20. stavak (2) točka c) riječi: "članku 33." zamjenjuju se riječima: "čl. 34. i 35."


Članak 10.


U članku 22. riječi: "vrijedećim računovodstvenim standardima u Bosni i Hercegovini", zamjenjuju se riječima: "Međunarodnim računovodstvenim standardima", a riječ "ravnatelj", zamjenjuje se riječju "rukovodilac".

Članak 11.


U članku 23. točka g) riječi: "viška prihoda", zamjenjuju se riječima: "i raspodjelu dobiti".

Točka h) mijenja se i glasi: "Plan prihoda i rashoda mora odražavati planirane aktivnosti javnoga poduzeća."


Članak 12.


U članku 25. naslov članka: "Računovodstveno - revizijski standardi", mijenja se i glasi: "Međunarodni računovodstveni standardi - međunarodni standardi revizije".

U stavku (1) riječi: "vrijedećim zakonima", zamjenjuju se riječju: "Zakonu", a iza riječi "reviziji" dodaju se riječi: "u Federaciji Bosne i Hercegovine".

Članak 13.


U članku 27. stavak (1) riječi: "vrijedećim propisima o vladinim i ministarskim imenovanjima", zamjenjuju se riječima: "Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03)", a riječi: "glavni revizor", zamjenjuju se riječima: "generalni revizor".

U stavku (2), broj "50" zamjenjuje se brojem "100".

U st. (4), (5) i (6) riječi: "glavni revizor", zamjenjuju se riječima: "generalni revizor" u odgovarajućem padežu.


Članak 14.


U članku 28. točka b) riječi: "Ured glavnog revizora", zamjenjuju se riječima: "Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine", a riječi: "glavni revizor", zamjenjuju se riječima: "generalni revizor".

U toč. c) i d) riječ "studiju" zamjenjuje se riječju "strategiju".

U toč. d) i h) riječi: "glavni revizor", zamjenjuju se riječima: "generalni revizor" u odgovarajućem padežu.


Članak 15.


U članku 34. riječ "Svi", zamjenjuje se riječju "Odgovarajući", a riječi: "vrijedećih propisa o nabavkama", zamjenjuju se riječima: "Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06 i 70/06)".


Članak 16.


U članku 37. naslov članka: "Raspodjela profita", mijenja se i glasi: "Raspodjela dobiti".
U članku 37. riječ "profita", zamjenjuje se riječju "dobiti", a riječi: "vrijedećim propisima", zamjenjuju se riječima: "Zakonom o računovodstvu i Reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine".


Članak 17.


U članku 39. točka (a) riječi: "profita raspoloživog", zamjenjuju se riječima: "dobiti raspoložive".

U točki (b) riječ "neraspoređenih", zamjenjuje se riječima: "zakonskih ili statutarnih".


Članak 18.


U članku 41. točka a) na kraju teksta, iza riječi "kredite", dodaju se riječi: "osim u procesu prestrukturiranja kada javno poduzeće može izvršiti ulaganje ili dati pozajmicu gospodarskom društvu isključivo na temelju odluke skupštine javnoga poduzeća;"

U točki d) riječi: "suprotno odredbama vrijedećih zakona o mirovinskom i zdravstvenom osiguranju", zamjenjuju se riječima: "bez uplate doprinosa i poreza sukladno vrijedećim zakonskim propisima".

Točka h), mijenja se i glasi:
"investiranje iz kratkoročnih izvora sredstava javnoga poduzeća, osim kada se radi o odobrenim investicijama prema definiciji datoj u vrijedećim zakonima koji reguliraju tu oblast;"


Članak 19.


U članku 42. točka e) riječ "dugovanja." zamjenjuje se riječju "tražbina;"

Iza točke e) dodaje se nova točka f) koja glasi:
"f) zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnome poduzeću, pod povoljnijim uvjetima, koje utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine."


Članak 20.

Javna poduzeća su dužna organizaciju i poslovanje uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu.


Članak 21.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Stjepan Krešić

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Safet Softić