Z A K O N
O SUKOBU INTERESA
U ORGANIMA VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I. SUKOB INTERESA


Članak 1.


Opće odredbe


(1) Radi sprječavanja sukoba interesa ovim se zakonom uređuju posebne obveze izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kantona i jedinica lokalne samouprave u obnašanju javne funkcije.
(2) Sukob interesa postoji u situacijama u kojima izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju privatni interes koji utječe ili može utjecati na zakonitost, otvorenost, objektivnost i nepristrasnost u obnašanju javne funkcije.


Članak 2.


Načela djelovanja


(1) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici u obnašanju javnih funkcija moraju postupati zakonito, učinkovito, nepristrano, časno, te se pridržavati načela odgovornosti, poštenja, savjesnosti, otvorenosti i vjerodostojnosti.
(2) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici osobno su odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih funkcija na koje su imenovani, odnosno izabrani i politički su odgovorni prema organu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali.
(3) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici koji obnašaju javne funkcije trebaju se ponašati savjesno i odgovorno, da ne ugrožavaju povjerenje i pouzdanje građana, te da poštuju kako zakonske, tako i druge propise kojima se određuju prava, obveze i odgovornosti u obnašanju javnih funkcija.
(4) U obnašanju javne funkcije izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici moraju se pridržavati etike poziva i funkcije koju obnašaju.
(5) U obnašanju javne funkcije izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa.
(6) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju koristiti javnu funkciju za osobnu dobit osobe koja je s njima povezana. Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu objektivnost.

(7) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici kao javne osobe moraju djelovati u interesu građana.
(8) U obnašanju funkcija izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici obvezni su imovinu, sredstva za rad i financijska sredstva što su im povjerena koristiti isključivo u svrhu za koju su namijenjena i na učinkovit način.
(9) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici u vrijeme obnašanja javne funkcije primaju plaću i naknade za funkciju koju obnašaju sukladno zakonskim propisima o plaćama i naknadama uposlenih u Federaciji i drugim propisima.


Članak 3.


Definicije

U smislu ovoga zakona:

a) "ovlaštenom osobom" smatra se osoba koja je osnivačkim aktom ili statutom poduzeća ovlaštena da predstavlja i zastupa poduzeće. Pod ovlaštenom osobom podrazumijeva se i poduzetnik, odnosno fizička osoba koja samostalno na tržištu obavlja djelatnosti radi stjecanja dobiti;
b) "srodnici" su bliski srodnici, srodnici u pravoj liniji, srodnici u pobočnoj liniji do trećeg stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja i dijete bračnog druga;
c) "bliskim srodnikom" smatraju se bračni i izvanbračni drug, dijete, majka, otac, usvojitelj i usvojenik izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika;
d) "interesno povezana osoba" podrazumijeva srodnika ili osobu koja je s izabranim dužnosnikom, nositeljem izvršne funkcije i savjetnikom u osobnoj, političkoj, ekonomskoj ili drugoj vezi koja bi mogla utjecati na objektivnost u radu izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika;
e) "izabranim dužnosnicima" smatraju se:
1. zastupnici i izaslanici Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije),
2. zastupnici u zakonodavnim organima kantona,
3. vijećnici u gradskim i općinskim vijećima;
f) "nositeljima izvršnih funkcija" smatraju se predsjednik i dopredsjednici Federacije, članovi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) i vlada kantona, gradonačelnici i općinski načelnici, direktori i zamjenici direktora agencija, direkcija, zavoda, ustanova i drugih institucija u Federaciji i kantonima koji su izabrani i imenovani, ili je za njihov izbor ili imenovanje data suglasnost od predsjednika, dopredsjednika Federacije, Parlamenta Federacije ili zakonodavnog organa kantona ili gradskih i općinskih vijeća, Vlade Federacije ili vlada kantona, a koji nisu obuhvaćeni Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06);
g) "savjetnicima" se smatraju savjetnici izabranim dužnosnicima i nositeljima izvršnih funkcija kako je utvrđeno Zakonom o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/06 i 23/08);
h) "ulaganje kapitala" je ulaganje novca, stvari i prava u vlasničku strukturu poduzeća;
i) "financijski interes" znači:
1. svaki interes kojim se izabranom dužnosniku, nositelju izvršne funkcije ili savjetniku omogućava da primi novac u vrijednosti većoj od 1.000,00 KM godišnje, kao i
2. svaki vlasnički interes koji ima izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik koji odgovara vrijednosti od najmanje 10.000,00 KM u nekom poduzeću, društvu s neograničenom odgovornošću, komanditnom društvu, dioničarskom društvu ili društvu s ograničenom odgovornošću;
j) "dar" znači svaku isplatu, djelovanje, uslugu ili predmet od vrijednosti učinjene izravno primatelju, bez naknade ili očekivanja naknade. Darovi primljeni od bliskog srodnika, kao i darovi čija vrijednost ne prelazi 200,00 KM nisu obuhvaćeni ovim zakonom;
k) "privatno poduzeće" označava svako zakonom utvrđeno poduzeće koje nije javno poduzeće definirano u daljnjem tekstu;
l) "javno poduzeće" podrazumijeva poduzeće kako je to definirano zakonima o javnim poduzećima;
m) "javna funkcija" podrazumijeva poslove izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika koji proizilaze iz funkcije koju obnaša;
n) "vlada" podrazumijeva Vladu Federacije, vlade kantona, gradonačelnike gradova i načelnike općina koji su ovlašteni da raspolažu novčanim sredstvima, imovinom i pravima;
o)"osobna usluga" podrazumijeva svako djelovanje kojim se jedna strana obvezuje obaviti određeni posao, a druga platiti joj za to određenu naknadu, a koja ne proizilazi iz radnog odnosa.

Članak 4.


Nespojivosti


(1) Članstvo u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu ili u svojstvu ovlaštene osobe u javnom poduzeću nespojivo je s javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika.
(2) Članstvo u upravnom ili nadzornom odboru ili obnašanje funkcije direktora direkcije ili agencije za privatizaciju nespojivi su s javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika.
(3) Angažman u privatnom poduzeću u uvjetima u kojima se stvara sukob interesa, nespojiv je s javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika.
(4) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici moraju podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija i poslova najkasnije u roku od tri dana nakon preuzimanja javne funkcije.


Članak 5.


Javna poduzeća i agencije za privatizaciju


(1) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici za vrijeme vršenja javne funkcije i šest mjeseci nakon prestanka vršenja te funkcije ne mogu biti članovi upravnoga odbora, nadzornoga odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta niti biti u svojstvu ovlaštene osobe u javnom poduzeću.

(2) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici za vrijeme vršenja javne funkcije i šest mjeseci nakon prestanka vršenja te funkcije ne mogu biti članovi upravnoga ili nadzornoga odbora, niti direktori direkcije ili agencije za privatizaciju.


Članak 6.


Vladina ulaganja u privatna poduzeća


(1) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu biti članovi skupštine, nadzornoga odbora, uprave ili menadžmenta niti biti u svojstvu ovlaštene osobe svakog privatnog poduzeća u koje je organ vlasti čiji je član izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik ulagao kapital u razdoblju od četiri godine prije preuzimanja funkcije i za vrijeme vršenja funkcije izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika.
(2) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici, za vrijeme obnašanja funkcije, ne mogu biti članovi skupštine, nadzornog odbora, uprave ili menadžmenta, niti biti u svojstvu ovlaštene osobe bilo kojeg privatnog poduzeća koje sklapa ugovore vrijednosti veće od 5.000,00 KM godišnje, s organima koji se financiraju iz proračuna na bilo kojoj razini vlasti.


Članak 7.


Zabrana djelovanja u slučaju sukoba interesa


(1) Izabrani dužnosnici i nositelji izvršnih funkcija ne mogu glasovati po bilo kojem pitanju koje se izravno tiče privatnoga poduzeća u kojem taj izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili interesno povezane osobe imaju financijski interes. Izabrani dužnosnici i nositelji izvršnih funkcija koji se nađu u takvim situacijama uzdržat će se od glasovanja, te na otvorenoj sjednici objasniti razloge zbog kojih su uzdržani.
(2) Nositelji izvršnih funkcija i savjetnici neće poduzimati nikakve službene radnje koje bi mogle izravno utjecati na privatno poduzeće u kojem nositelj izvršne funkcije ili savjetnik ili interesno povezane osobe imaju financijski interes. Nositelji izvršnih funkcija i savjetnici u takvim će situacijama proslijediti donošenje odluke o poduzimanju radnje drugom mjerodavnom tijelu i pisanim putem navesti razloge za takvo proslijeđivanje.
(3) U slučaju da izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik prekrši odredbe ovoga članka, glas ili odluka dužnosnika ili nositelja izvršne funkcije smatrat će se ništavnim.


Članak 8.


Ugovori o osobnim uslugama


(1) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu sklapati ugovore o pružanju osobnih usluga s bilo kojim javnim poduzećem.
(2) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu sklapati ugovore o pružanju osobnih usluga s bilo kojim privatnim poduzećem koje sklapa ugovore ili na drugi način posluje s vladama na bilo kojoj razini. Odredba ovoga članka primjenjuje se samo na privatna poduzeća koja su sklopila ugovor ili posluju s vladama istodobno dok izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik vrši funkciju i samo onda kada vrijednost ugovora ili posla s vladom prelazi 5.000,00 KM godišnje.
(3) U slučaju da izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik prekrši odredbe ovoga članka, ugovor dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika smatrat će se ništavnim.


Članak 9.


Angažman bliskih srodnika


Pod uvjetima definiranim u čl. 4., 5., 6. i 8. ovoga zakona, angažman bliskih srodnika izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika također dovodi do situacije u kojoj za ovog izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika dolazi do sukoba interesa.


Članak 10.


Zabranjene aktivnosti


Osim ako je to izričito propisano odredbama ovoga zakona, izabranom dužnosniku, nositelju izvršne funkcije i savjetniku se zabranjuje:

a) primiti ili zahtijevati dar ili drugu korist ili obećanje dara ili druge koristi radi obnašanja javne funkcije;
b) primiti dodatnu naknadu za poslove vršenja javne funkcije protivno odredbama pozitivnih zakonskih propisa o plaćama i naknadama uposlenih u organima vlasti u Federaciji i drugih propisa;
c) tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojem pitanju ili utjecati na odluku nekog organa ili osobe;
d) obećavati uposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za dar ili obećanje dara;
e) privilegirati osobe radi stranačkog ili drugog opredjeljenja ili radi podrijetla, osobnih ili obiteljskih veza;
f) odbiti uvid u svoje financijsko poslovanje;
g) utjecati na dobivanje poslova ili narudžbi države u cilju stjecanja materijalne ili nematerijalne koristi za sebe ili za drugoga;
h) koristiti povlaštene informacije o radu državnih tijela radi osobne koristi ili koristi interesno povezanih osoba i
i) na drugi način koristiti svoj položaj kako bi utjecali na zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti te tako postigli osobnu korist ili korist interesno povezanih osoba, neku povlasticu ili pravo, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj interesno povezanoj osobi.


Članak 11.


Primanje dara


(1) Darom u smislu ovoga zakona smatra se osobna korist u svezi vršenja javne funkcije, a podrazumijeva: stvari, prava, usluge bez naknade te neku drugu osobnu korist datu ili obećanu dužnosniku, nositelju izvršne funkcije i savjetniku.
(2) Dar u vrijednosti do 200,00 KM izabrani dužnosnici, nositelji izvršne funkcije i savjetnici mogu zadržati i ne trebaju ga prijaviti.
(3) Darom u smislu stavka (2) ovoga članka smatra se i više darova darovanih od iste osobe u razdoblju od jedne godine.
(4) Darove iznad vrijednosti iz stavka (2) ovoga članka izabrani dužnosnici, nositelji izvršne funkcije i savjetnici ne smiju zadržati već su ih obvezni prijaviti i predati organu vlasti u čije ime obnašaju povjerenu javnu funkciju.
(5) Izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije i savjetnik ne smije primiti novac, ček ili drugi vrijednosni papir bez obzira na iznos.
(6) U slučaju sumnje o vrijednosti dara izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije i savjetnik dužan je zatražiti račun od davatelja dara.
(7) Vrijednost dara je njegova tržišna vrijednost.
(8) Primanje dara prema st. (1) do (7) ovoga članka odnosi se i na osobe koje bi primile dar u korist izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika s tim da takva osoba zna za primanje dara.


Članak 12.


Zabrana obavljanja drugih poslova dužnosnika


(1) Za vrijeme vršenja javne funkcije izabrani dužnosnici, nositelji izvršne funkcije i savjetnici ne smiju obavljati funkciju ovlaštenih osoba u fondacijama i udrugama, osnovanim sukladno zakonima o udrugama i fondacijama, a koje se financiraju iz proračuna bilo koje razine vlasti u iznosu većem od 10.000,00 KM godišnje odnosno u iznosu većem od 50.000,00 KM godišnje u fondacijama i udrugama iz oblasti kulture i sporta.
(2) Iznimno od prethodnih odredaba, izabrani dužnosnici, nositelji izvršne funkcije i savjetnici mogu obnašati izvršnu funkciju u fondacijama i udrugama, koje se ne financiraju iz proračuna bilo koje razine vlasti utemeljenim sukladno zakonima o udrugama i fondacijama.


II. OTVORENOST


Članak 13.


Osobno financijsko stanje

Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici dostavljaju redovita financijska izvješća kako je predviđeno zakonom i propisima Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.


III. IMPLEMENTACIJA I POSTUPAK PRED SREDIŠNJIM
IZBORNIM POVJERENSTVOM BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 14.


Implementacija


Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine odlučuje da li neko stanje, postupak ili radnja predstavljaju kršenje odredaba ovoga zakona kao i o svakoj stvari u svezi s implementacijom ovoga zakona sukladno Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08).


Članak 15.


Postupak pred Središnjim Izbornim povjerenstvom Bosne i Hercegovine


Postupak pred Središnjim izbornim povjerenstvom Bosne i Hercegovine kao i prizivni postupak pokreće se i vodi sukladno Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine.


Članak 16.


Sankcije


(1) Ako se utvrdi da neki izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik krši odredbe čl. 5., 6., 8. i 9. ovoga zakona, on se smatra nepodobnim da se kandidira za bilo koju funkciju izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika u razdoblju od četiri godine nakon počinjenog prekršaja. Pored toga, izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik može biti novčano kažnjen u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.
(2) Ako se utvrdi da neki izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik krši odredbe čl. 7., 10., 11. i 12. taj izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik kažnjava se novčano u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM. Izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik također ima obvezu vratiti dar ili novac koji je ekvivalentan vrijednosti dara.
(3) Novčane kazne uplaćuju se u Proračun Federacije Bosne i Hercegovine.


Članak 17.


Zastarjevanje


Postupak za primjenu sankcija u svezi s kršenjem ovoga zakona mora se pokrenuti u roku od četiri godine od navodnog kršenja Zakona.


IV. ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 18.


Stupanje Zakona na snagu


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Stjepan Krešić

 

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Safet Softić