Z A K O N
O JAVNOME SERVISU RADIO-TELEVIZIJE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.


Predmet zakona


(1) Ovim se zakonom uređuje Javni radio-televizijski servis Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: RTVFBiH), a posebice pitanja registracije, firme i sjedišta, prava i odgovornosti, djelatnost, zastupljenost sukladno Ustavu, programski servisi, Statut RTVFBiH, produkcijski kapaciteti, arhiv, prava uposlenih u odnosu na položaj uposlenih i minimum radnih obveza, imovina, temeljna pitanja financiranja, tijela RTVFBiH, programska načela i programske zabrane i zastupljenost programa, marketinška oglašavanja i sponzoriranje, oglašavanje u izbornoj kampanji, zaštita intelektualnog vlasništva, pristojba za posjedovanje prijemnika, način naplate i visina raspodjele RTV pristojbe s kontrolom naplate i kaznene odredbe.


Članak 2.


Definicije


(1) Izrazi rabljeni u ovome zakonu imaju sljedeće značenje:

"marketing oglašavanje" znači svaki plaćeni, slično nadoknađeni ili samopromotivni javni oglas, uključujući sponzoriranje u svrhu promocije prodaje, kupovine ili iznajmljivanja proizvoda ili usluga, promocije ideje ili cilja, ili uzrokovanja nekog drugog željenog učinka od oglašivača ili samog servisa;
"neto-prihod od marketing oglašavanja" znači ukupan prihod ostvaren na osnovi prodaje radio, tv i multimedijalnog marketing oglašavanja umanjen za dogovorenu proviziju koja pripada Korporaciji u okviru koje se nalazi prodajna kuća;
"javni RTV servis" je fizička ili pravna osoba s uredničkom odgovornošću za pripremu usluge radio i televizijskog programa namijenjenog emitiranju za javnost;
"europski programi" podrazumijevaju kreativne programe čiju proizvodnju ili koprodukciju vode europske fizičke ili pravne osobe;
"sponzoriranje" znači sudjelovanje fizičke ili pravne osobe koja nije uključena u aktivnosti emitiranja ili u proizvodnju audio-vizualnih djela, u izravnome ili neizravnome financiranju programa u svrhu promocije njihovog imena, zaštitnog znaka, djelatnosti ili dostignuća;
"emitiranje" je početna emisija putem zemaljskog, kablovskog ili satelitskog predajnika, u kodiranom ili dekodiranom obliku, radio ili televizijske usluge namijenjene javnosti;
"virtualno marketing oglašavanje" znači uporabu elektronskih sustava koji djelomice mijenjaju televizijski signal tako što se u televizijsku sliku dodaje marketing oglas koji u stvarnosti ne postoji na mjestu s kojeg se signal prenosi;
"reemitiranje" je vremenski odložena emisija putem zemaljskog, kablovskog i satelitskog predajnika u kodiranom ili dekodiranom obliku radio ili televizijske usluge namijenjene javnosti;
"teleshopping" predstavlja teleshopping spotove kojima se putem emisije TV signala vrši prodaja određenih proizvoda, a čija je duljina trajanja određena načelima Europske konvencije o prekograničnoj TV;

"RTV pristojba" je pristojba na posjedovanje radija ili TV prijemnika u domaćinstvu i kod pravne osobe;
"dozvola sustava" - pojedinačne dozvole tri javna servisa čine dozvolu sustava;
"Odbor sustava" je tijelo koje čine svi članovi upravnih odbora javnih RTV servisa kako je predviđeno Zakonom o radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine.


Članak 3.


Opće odredbe


(1) Sustav javnoga emitiranja u Bosni i Hercegovini sačinjavaju Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine, Radio-televizija Republike Srpske i Korporacija javnih RTV servisa Bosne i Hercegovine.
(2) RTVFBiH je dužna poštivati pravila i propise Regulatorne agencije za komunikacije (u daljnjem tekstu: Regulatorna agencija) ukoliko oni nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine. RTVFBiH podliježe svim postojećim sankcijama za neispunjavanje pravila i propisa Regulatorne agencije i uvjeta dozvole sustava/servisa odnosno programskih načela, osim suspenzije i gašenja. Regulatorna agencija od RTVFBiH naplaćuje odgovarajuću administrativnu naknadu na ime troškova izdavanja dozvole sukladno važećim propisima.


Članak 4.


Registracija


(1) Osnivačka prava prema RTVFBiH vrši Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu: Parlament Federacije).
(2) Prava i obveze po osnovi osnivačkih prava prema RTVFBiH vrše tijela Federacije Bosne i Hercegovine kao prema gospodarskom subjektu koji obavlja djelatnost od javnog društvenog interesa.
(3) RTVFBiH ima status javnoga poduzeća osnovanog kao javni radio-televizijski servis i kao takvo se upisuje u sudski registar kod mjerodavnoga suda u sjedištu. U sudski se registar upisuju podaci kako je to regulirano važećim propisima o registraciji poslovnih subjekata u mjeri u kojoj je gore navedeno primjenjivo na RTVFBiH, među kojima naročito:
a) firma i sjedište,
b) djelatnost,
c) odgovornost u unutarnjem pravnom prometu,
d) odgovornost u spoljnotrgovinskom pravnom prometu, i
e) imena osoba ovlaštenih za zastupanje.


Članak 5.


Firma i sjedište


(1) Naziv javnoga poduzeća je: "Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine".
(2) Skraćeni naziv javnog poduzeća je: RTVFBiH.
(3) Sjedište RTVFBiH je u Sarajevu.
(4) Nazivi javnog poduzeća RTVFBiH i javnog RTV sustava moraju se istaknuti na zgradi u kojoj se nalaze prostorije sjedišta, napisani na jezicima u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini, latinicom i ćirilicom.

Članak 6.


Prava i odgovornost


(1) RTVFBiH je pravna osoba i može u pravnom prometu sticati prava i preuzimati obveze, biti vlasnik pokretnih i nepokretnih stvari te biti stranka u postupcima pred sudovima, drugim državnim organima i tijelima s javnim ovlastima.
(2) RTVFBiH odgovara za svoje obveze cjelokupnom svojom imovinom.


Članak 7.


Djelatnost


(1) Djelatnosti RTVFBiH su:
a) priprema, proizvodnja, prijenos i emitiranje vlastitih radio i televizijskih programa i multimedijalnih sadržaja i naručivanje;
b) izdavanje i raspodjela tiskanog materijala vezanog sa sopstvenim programom ili s pitanjima o emitiranju uopće;
c) skladištenje i korištenje arhiva tonskih i videozapisa;
d) organizacija kulturnih, glazbenih i drugih događaja;
e) istraživanje javnoga mnijenja, marketinške usluge i usluge oglašavanja;
f) pružanje usluga teleteksta i djelatnosti vezanih uz ostala polja tehnologije emitiranja.
(2) Putem zajedničkog pravnog subjekta Korporacije, RTVFBiH sudjeluje u sljedećem:
a) nabava programa;
b) uvođenje i korištenje novih tehnologija u oblasti emitiranja;
c) razmjena i sudjelovanje u zajedničkim tehničkim i drugim tehnološkim projektima s drugim javnim radio-televizijskim agencijama i producentima programa;
d) druge aktivnosti sukladno ovom zakonu i Zakonu o javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine.
(3) Ukoliko je to sukladno uvjetima dozvole sustava i na temelju odluke Regulatorne agencije, RTVFBiH može pružati dodatne programske servise, bez obzira na metod dostave (npr. on-line) ili modalitete financiranja (npr. Pay-TV).
(4) Statutom RTVFBiH mogu se odrediti i druge djelatnosti, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s osnovnom djelatnošću određenom ovim zakonom.


Članak 8.

Zastupljenost sukladno Ustavu


(1) RTVFBiH u obavljanju djelatnosti i u kadrovskoj strukturi provodi odgovarajuće ustavne odredbe u svezi s jednakim pravima konstitutivnih naroda i ostalih u Bosni i Hercegovini.


Članak 9.


Programski servisi


(1) RTVFBiH ima pravo prenositi program putem zemaljske mreže, satelita, kabla, interneta ili drugih tehničkih sredstava. RTVFBiH može pružati usluge teleteksta i uključiti se u svako novo polje odašiljačke tehnologije ili servisa u najširem smislu riječi.
(2) RTVFBiH ostvaruje djelatnosti iz članka 7. putem proizvodnje i emitiranja programa na jednoj radio i jednoj televizijskoj mreži na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu: Federacija).
(3) Zahtjevi za proširenje usluga ili dodatne kanale podnose se Regulatornoj agenciji sukladno proceduri predviđenoj Zakonom o javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine.


Članak 10.


Statut RTVFBiH


(1) RTVFBiH ima Statut kojim se utvrđuje njeno unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih organa, te uređuju druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje RTVFBiH.
(2) Statut RTVFBiH donosi Upravni odbor, a potvrđuje ga Parlament Federacije.
(3) Statut RTVFBiH objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".
(4) RTVFBiH ima i druge opće akte sukladno zakonu i Statutu.


Članak 11.


Dozvola


(1) Na temelju Zakona o javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine i drugih odgovarajućih zakona Regulatorna agencija izdaje dozvolu kojom se RTVFBiH omogućava da posluje sukladno ovom zakonu. RTVFBiH neće početi raditi prije nego što joj Regulatorna agencija ne izda dozvolu.
(2) Dozvola izdata sukladno odredbi stavka (1) ovoga članka je zasebna dozvola RTVFBiH, ali komplementarna s preostalim dozvolama izdatim od Regulatorne agencije sukladno odredbama Zakona o javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine.
(3) Dozvola iz stavka (1) ovoga članka izdaje se RTVFBiH na razdoblje od pet godina i podliježe svim sankcijama za kršenje uvjeta iz te dozvole.


Članak 12.


Pravo na prigovor


(1) Dozvolom iz članka 11. bit će utvrđen skup obveza RTVFBiH sukladno dozvoli sustava.
(2) Bilo koji korisnik ili zainteresirana strana ima pravo podnijeti prigovor Regulatornoj agenciji kako je predviđeno odredbom članka 45. Zakona o komunikacijama Bosne i Hercegovine te odgovarajućim odredbama Zakona o javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine.
(3) Regulatorna agencija dužna je odlučiti po svakom podnesenom prigovoru sukladno proceduri utvrđenoj Zakonom o komunikacijama Bosne i Hercegovine.


Članak 13.


Produkcijski kapaciteti


(1) Korporacija javnih servisa u Bosni i Hercegovini, sukladno Zakonu o javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine, upravlja prostornim, proizvodnim i tehničkim kapacitetima RTVFBiH.


Članak 14.


Arhiv


(1) RTVFBiH je dužna organizirati prikupljanje, čuvanje i arhivsku obradu svih proizvedenih i emitiranih audio-vizualnih snimaka na suvremen način arhiviranja sukladno zakonu.
(2) RTVFBiH ima sva prava i na novo intelektualno vlasništvo koje RTVFBiH doda u arhiv.
(3) RTVFBiH ima pristup arhivskoj građi Radio-televizije Bosne i Hercegovine i Radio-televizije Republike Srpske i obrnuto.
(4) Korporacija rukovodi postupkom čuvanja, obrade i korištenja arhivske građe sukladno važećim zakonima a ugovor o upravljanju zaključuje se između RTVFBiH i Korporacije.


Članak 15.


Položaj uposlenih


(1) Na pravni položaj uposlenih u RTVFBiH, uvjete za zaključenje ugovora o radu, plaće i druga pitanja primjenjuju se važeći propisi o radu i Statut.


Članak 16.


Minimum radnih obveza


(1) U slučaju štrajka djelatnika ne smiju biti ugrožene minimalne programske funkcije RTVFBiH. Generalni direktor će posebnim aktom regulirati koje su to minimalne programske funkcije.
(2) Generalni direktor, nakon konzultacija s predstavnikom većinskog sindikata, određuje djelatnike RTVFBiH koji će obavljati osnovne programske funkcije iz stavka (1) ovoga članka.
(3) Ukoliko djelatnici određeni za obavljanje osnovnih programskih funkcija odbiju raditi sukladno ovom članku, generalni direktor može za obavljanje ovih poslova angažirati djelatnike koji nisu članovi sindikata RTVFBiH, kao i osobe koje nisu uposlene u RTVFBiH.


Članak 17.


Imovina


(1) Imovinu RTVFBiH čine sredstva prenesena u postupku likvidacije Javnoga poduzeća Radio-televizije Bosne i Hercegovine kao i sredstva stečena iz drugih izvora.
(2) Korporacija javnih servisa Bosne i Hercegovine upravlja imovinom sukladno Zakonu o radio-televizijskom sustavu Bosne i Hercegovine.


Članak 18.


Financiranje redovite djelatnosti


(1) Redovita djelatnost RTVFBiH primarno se financira iz sljedećih izvora:
a) radio i televizijska pristojba (u daljnjem tekstu: RTV pristojba),
b) marketing.
(2) Raspodjela prihoda prikupljenih od RTV pristojbe vrši se sukladno odredbi članka 23. Zakona o javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine.
(3) Prihodi koje RTVFBiH ostvaruje od marketinga primarno se koriste za financiranje vlastite djelatnosti.
(4) RTVFBiH može ostvarivati prihode iz vlastite djelatnosti, uključujući komercijalizaciju autorskih i srodnih prava, proizvodnju i prodaju audio-vizualnih djela, pružanje usluga teleteksta i drugih servisa.


Članak 19.


Odgovornost za financiranje


(1) Generalni direktor priprema financijski plan za narednu godinu i dostavlja ga na usvajanje Upravnom odboru najkasnije do 1. studenog tekuće godine.

(2) Generalni direktor podnosi izvješće o poslovanju u prethodnoj godini i dostavlja ga na usvajanje Upravnom odboru najkasnije do 28. veljače svake godine.
(3) U svakoj financijskoj godini RTVFBiH mora osigurati da ukupni rashodi budu pokriveni ukupnim prihodima RTVFBiH.


Članak 20.


Obveza revizije


(1) Obvezna je godišnja revizija poslovanja RTVFBiH od neovisne revizorske tvrtke.
(2) Koordinacijski odbor Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine usuglasit će metodologiju i način nadzora nad neovisnom revizijom.


Članak 21.


Članstvo u međunarodnim organizacijama


(1) Interese RTVFBiH u međunarodnim radio-difuznim organizacijama i asocijacijama zastupa Korporacija javnih RTV servisa Bosne i Hercegovine.


Članak 22.


Tijela RTVFBiH


(1) Tijela RTVFBiH su:
a)Upravni odbor,
b)Poslovodni odbor.
(2) Radom RTVFBiH rukovodi Poslovodni odbor koji čine generalni direktor i rukovoditelji sektora RTVFBiH. Poslovnikom o radu, koji donosi generalni direktor, bit će reguliran način rada Poslovodnog odbora.
(3) RTVFBiH mora osigurati naknade za članove svoga Upravnog odbora uključujući i naknade za rad u Odboru sustava.


Članak 23.


Upravni odbor


(1) Upravni odbor zastupa i štiti interese javnosti u pogledu radio i televizijskih programa, vrši nadzor nad cjelokupnim poslovanjem kao i korištenjem i raspolaganjem imovinom RTVFBiH.


Članak 24.


Sastav Upravnog odbora


(1) Upravni odbor ima četiri člana.
(2) Članovi Upravnog odbora mogu biti samo državljani Bosne i Hercegovine.
(3) Upravni odbor ima četiri člana i to po jednog iz reda svakog od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine i iz reda ostalih.
(4) Članovi Upravnog odbora samostalni su u obavljanju svoje dužnosti i ne primaju upute od tijela koje ih je imenovalo.
(5) Mandat članova Upravnoga odbora je četiri godine i ne može se obnoviti.
(6) Član Upravnoga odbora koji je u posljednjoj godini svog četvorogodišnjeg mandata obavlja dužnost predsjedatelja Upravnog odbora u toj godini.
(7) Upravni odbor donosi vlastiti Poslovnik o radu.


Članak 25.


Izbor, imenovanje i razrješenje Upravnoga odbora


(1) Parlament Federacije imenuje članove Upravnoga odbora s rang-liste kandidata koji su ušli u uži izbor (u daljnjem tekstu: rang-lista), a koju mu dostavljaju povjerenstva za izbor i imenovanja oba doma Parlamenta Federacije u roku od 30 dana od dostavljanja rang-liste. Povjerenstva za izbor i imenovanja provode pravičan, otvoren i transparentan postupak izbora, koristeći se standardima i rokovima opisanim Zakonom o ministarskim i drugim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine u cilju odabira najkvalificiranijih kandidata. Postupak za sačinjavanje rang-liste kandidata koji su ušli u uži izbor povjerenstva za izbor i imenovanja započinju četiri mjeseca prije isteka mandata članovima Upravnoga odbora.
(2) Za članove Upravnoga odbora ne mogu biti imenovani:
a) nositelji dužnosti u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti, na bilo kojoj razini vlasti,
b) članovi tijela političkih stranaka,
c) uposleni u Radio-televiziji Bosne i Hercegovine, RTVFBiH i Radio-televiziji Republike Srpske i Korporaciji,
d) uposleni u drugim tvrtkama koje obavljaju djelatnost radijskog ili televizijskog emitiranja, uključujući i agencije koje prikupljaju RTV pristojbu, članovi njihovih uprava ili nadzornih odbora, ili osobe koje obavljaju poslove zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.
(3) Parlament Federacije ima ovlast donijeti odluku o razrješenju člana Upravnoga odbora u slučaju da član sam zatraži razrješenje, tri puta neopravdano izostane sa sjednice Upravnoga odbora ili u razdoblju od tri mjeseca ne sudjeluje u radu Upravnoga odbora. Upravni odbor je obvezan obavijestiti Parlament Federacije o navedenim okolnostima i na taj način pokrenuti postupak razrješenja.
(4) Parlament Federacije ima ovlast donijeti odluku o razrješenju člana Upravnoga odbora na preporuku Regulatorne agencije ukoliko član Upravnoga odbora nije ispoštovao uvjete iz dozvole sustava i/ili dozvole RTVFBiH.
(5)Parlament Federacije je mjerodavan za donošenje odluke o razrješenju Upravnoga odbora u slučajevima kada Regulatorna agencija ustanovi da Upravni odbor nije ispoštovao uvjete iz dozvole sustava i/ili dozvole servisa što je dovelo do ozbiljnog kršenja ili narušavanja interesa ili prava bilo kojeg od konstitutivnih naroda ili ostalih, te u slučajevima ponovljenog ili nastavljenog narušavanja ili kršenja. U slučaju da je Upravni odbor razriješen sukladno ovoj odredbi, provodi se postupak imenovanja sukladno stavku (1) ovoga članka.
(6) Parlament Federacije može razriješiti Upravni odbor u cjelini ili svakog člana pojedinačno ukoliko se na temelju izvješća utvrdi da u svome radu krši zakone Bosne i Hercegovine, zakone Federacije, ili se utvrdi loše i nesavjesno poslovanje.


Članak 26.


Kvorum i odlučivanje u Upravnome odboru


(1) Upravni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnoga broja svih članova.
(2) Za imenovanje i razrješenje generalnog direktora, usvajanje Statuta, programskih planova radija i televizije, kao i za donošenje financijskih planova i godišnjih proračuna potreban je konsenzus članova Upravnoga odbora.


Članak 27.


Naknada za rad članovima Upravnoga odbora


(1) Članovi Upravnoga odbora imaju obvezu najmanje pet dana u mjesecu raditi u Upravnome odboru i za svoj rad imaju pravo na naknadu u iznosu od tri minimalne plaće u Federaciji, kao i na naknadu razumnih putnih i materijalnih troškova sukladno važećim aktima RTVFBiH.
(2) RTVFBiH mora osigurati naknade za članove svoga Upravnoga odbora uključujući i naknade za rad u Odboru sustava.


Članak 28.


Mjerodavnost Upravnoga odbora


(1) Upravni odbor mjerodavan je:
a) donositi Statut i druge opće akte,
b) odlučivati o raspolaganju imovinom sukladno Zakonu i Statutu,
c) odlučivati o ulaganjima za razvitak RTVFBiH sukladno Zakonu i Statutu,
d) usvajati izvješća o financijskome poslovanju,
e) odobravati godišnji proračun i financijski plan,
f) usvajati programske planove za radio i televiziju, sukladno dozvoli sustava
g) imenovati i razrješavati generalnoga direktora,
h) davati suglasnost na imenovanje nositelja najviših programskih funkcija,
i) odlučivati o nazivu i logu radija i televizije,
j) pratiti i kontrolirati zakonitost i uspješnost rada RTVFBiH,
k) predstavljati Parlamentu Federacije i javnosti godišnje financijske planove i planove programa i podnositi izvješća o realizaciji tih planova,
l) obavljati druge poslove sukladno Zakonu i Statutu,
m) osiguravati uvjete iz dozvole sustava.
(2) Neovisno o pravu svakog korisnika ili zainteresirane strane da podnese prigovor vezan uz servis, Upravni odbor je odgovoran za nadzor i kontrolu ispravne provedbe programskih načela sukladno odredbi članka 38. ovoga zakona.


Članak 29.


Savjetodavna tijela


(1) Upravni odbor može osnovati savjetodavna tijela za razmatranje i savjetovanje o različitim aspektima djelatnosti RTVFBiH.
(2) Radi potpunijeg zastupanja i zaštite interesa javnosti u programima RTVFBiH, Upravni odbor će osnovati Programsko vijeće koje ima isključivo savjetodavnu ulogu.


Članak 30.


Sastav Programskog vijeća


(1) Programsko vijeće čini 11 članova, predstavnika znanstvenih, obrazovnih, kulturnih, gospodarskih, umjetničkih i sportskih institucija i udruga, predstavnika mladih i umirovljenika koje na temelju javnoga natječaja predlaže Upravni odbor te imenuje Parlament Federacije.
(2) Ograničenja utvrđena za izbor članova Upravnoga odbora odredbom članka 25. stavak (2) primjenjuju se i kod izbora članova Programskog vijeća.
(3) Članovi Programskog vijeća mogu biti samo državljani Bosne i Hercegovine.
(4) Članovi Programskog vijeća dužni su predstavljati i u obavljanju svog posla zastupati interese javnosti.
(5) Mandat članova Programskog vijeća je četiri godine i ne može se obnoviti


Članak 31.


Izbor, imenovanje i razrješenje članova Programskog vijeća


(1) Prilikom izbora članova Programskog vijeća Upravni odbor i Parlament Federacije dužni su voditi računa da su u Programskom vijeću zastupljeni svi kantoni, kao i svi konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini i ostali.
(2) Parlament Federacije imenuje i razrješava članove Programskog vijeća na prijedlog Upravnoga odbora.
(3) Član Programskog vijeća može biti razriješen ukoliko sam zatraži razrješenje.


Članak 32.


(1) Programsko vijeće bira svog predsjednika i donosi Poslovnik o radu.


Članak 33.


Djelokrug rada Programskog vijeća


(1) Programsko vijeće savjetodavnu ulogu ostvaruje naročito kod:
a) donošenja programskih planova RTVFBiH;
b) predstavljanja javnosti i Parlamentu Federacije godišnjih planova i izvješća o realizaciji tih planova od Upravnog odbora;
c) primjene usvojenih programskih smjernica i načela RTVFBiH utvrđenih ovim zakonom;
d) imenovanja rukovodnih osoba RTVFBiH.


Članak 34.


Imenovanje i mandat generalnoga direktora


(1) Generalnoga direktora imenuje Upravni odbor na temelju javnoga natječaja, a na način određen u članku 26. stavak (2) ovoga zakona.
(2) Mandat generalnoga direktora traje pet godina. Pripadnik istog konstitutivnog naroda ne može biti imenovan za generalnog direktora dva mandata uzastopce
(3) Generalni direktor može biti osoba koja je državljanin Bosne i Hercegovine i ispunjava sve uvjete predviđene Statutom.
(4) Za generalnoga direktora ne može biti imenovana osoba koja obnaša izvršnu, zakonodavnu ili sudsku dužnost na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini, ili koja je vlasnik odnosno suvlasnik poduzeća koje obavlja djelatnost radijskog ili televizijskog emitiranja i ukoliko je njegova dužnost nespojiva sa Zakonom o sukobu interesa.


Članak 35.


Mjerodavnost generalnoga direktora


(1) Generalni direktor rukovodi poslovanjem, predstavlja i zastupa RTVFBiH i odgovoran je za zakonitost poslovanja i provođenje odluka Upravnoga odbora.
(2) Generalni direktor odgovoran je za pripremu programske sheme RTVFBiH i za osiguranje poštivanja utvrđenih programskih smjernica i načela određenih zakonom.
(3) Generalni direktor imenuje rukovodne osobe, sukladno najvišim profesionalnim kriterijima i na način određen Statutom.
(4) Generalni direktor obavlja druge poslove, sukladno Zakonu i Statutu.
(5) Generalni direktor odgovara Upravnom odboru za ispunjenje uvjeta iz dozvole sustava i dozvole za RTVFBiH.
(6) Generalni direktor osigurava izradu godišnjeg financijskog plana i proračuna za RTVFBiH u suradnji s generalnim direktorom Korporacije.

(7) Generalni direktor osigurava koordinaciju i suradnju s generalnim direktorima Radio-televizije Bosne i Hercegovine, Radio - televizije Republike Srpske i Korporacije.


Članak 36.


Razrješenje generalnoga direktora


(1) Upravni odbor je obvezan razriješiti generalnoga direktora u sljedećim slučajevima:
a) ako generalni direktor sam zatraži razrješenje sukladno ugovoru o radu,
b) ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu.
(2) Upravni odbor dužan je razriješiti generalnoga direktora ukoliko Regulatorna agencija ocijeni da generalni direktor ne vrši svoje obveze sukladno dozvoli sustava/servisa u slučaju da je takvo neizvršavanje rezultiralo ozbiljnim narušavanjem ili kršenjem prava bilo kojeg od konstitutivnih naroda ili ostalih
(3) Upravni odbor može razriješiti generalnoga direktora ukoliko ocijeni da generalni direktor ne vrši svoju dužnost sukladno zakonu, dozvoli sustava, dozvoli RTVFBiH, Statutu, općim aktima i njegovom ugovoru o radu.
(4) Dozvola sustava koju izdaje Regulatorna agencija će kao integralni dio sadržavati i detaljne odredbe o slučajevima nepostupanja sukladno dozvoli i programskim načelima, kao i sankcije za nepostupanje sukladno njima, suglasno odredbama članka 38. ovoga zakona te odredbama članka 26. Zakona o javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine.
(5) U slučaju razrješenja generalnoga direktora Upravni odbor je dužan odmah imenovati vršitelja dužnosti, a u roku od 60 dana imenovati novog generalnog direktora.


Članak 37.


Samostalnost


(1) RTVFBiH samostalna je u obavljanju djelatnosti, ima uređivačku neovisnost i institucionalnu autonomiju naročito u oblastima kao što su:
a) utvrđivanje programske sheme;
b) koncepcija i produkcija programa;
c) uređivanje i prezentiranje vijesti i informativnog programa;
d) upravljanje i raspolaganje imovinom;
e) upošljavanje i prava i obveze uposlenika;
f) uređivanje djelatnosti i unutarnjeg ustrojstva;
g) priprema i izvršenje proračuna;
h) pregovori, priprema i potpisivanje pravnih akata vezanih uz funkcioniranje servisa;
i) predstavljanje RTVFBiH u pravnim postupcima;
j) kupovina, iznajmljivanje, prodaja i korištenje roba i usluga.


Članak 38.


Programska načela

(1) Program RTVFBiH služi interesu javnosti i mora biti sukladan profesionalnim standardima i propisima i pravilima Regulatorne agencije. RTVFBiH je dužna osigurati raznovrstan i izbalansiran radijski i televizijski program, koji ispunjava visoke etičke standarde i standarde kvalitete, poštivanje ljudskog života, dostojanstva i fizičkog integriteta ličnosti i promoviranje demokratskih sloboda, društvene pravde i međunarodnog razumijevanja i mira.
(2) RTVFBiH će pripremati, proizvoditi i emitirati: informativni program, obrazovni program, programe iz kulture, sportski, zabavni, dokumentarni, dramski program, igrani, dječji program i ostale programe.
(3) Program RTVFBiH uključuje informacije, kulturu, obrazovanje, zabavu i sport.
(4) Program RTVFBiH će uvažavati nacionalne, regionalne, tradicijske, vjerske, kulturne, jezične i druge karakteristike konstitutivnih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine. Program RTVFBiH također će afirmirati kulturne i druge potrebe nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.
(5) Program RTVFBiH uvažavat će ustavna prava građana, konstitutivnih naroda i ostalih i bit će uređivan jednakopravno na tri službena jezika i dva pisma.
(6) U proizvodnji vlastitog programa i programa u koprodukciji RTVFBiH će osigurati jednakopravnu zastupljenost sadržaja koji odgovaraju tradiciji i baštini sva tri naroda i odgovarajuću zastupljenost ostalih.
(7) RTVFBiH će proizvoditi i uređivati programe sukladno najvišim profesionalnim kriterijima, uz poštivanje umjetničkih i stvaralačkih sloboda, neovisno o stajalištu državnih tijela, političkih stranaka i drugih interesnih skupina.
(8) RTVFBiH ima pravo, sukladno svojim uređivačkim smjernicama, prenositi sjednice ili dijelove sjednica Parlamenta Federacije, a obvezno dijelove sjednica za koje Kolegij nekog od domova Parlamenta Federacije procijeni da treba prenositi. RTVFBiH ima obvezu informirati javnost o parlamentarnim aktivnostima, putem parlamentarnih kronika, najkasnije tri do pet dana od dana održavanja sjednice Parlamenta Federacije, i u terminima koji se uklapaju u programsku shemu RTVFBiH. U tu svrhu RTVFBiH ima slobodan pristup sjednicama Parlamenta Federacije.
(9) RTVFBiH je dužna predstaviti Parlamentu Federacije i javnosti svoje godišnje planove programa i izvješća o realizaciji tih planova. Svaka osoba ima pravo predati RTVFBiH prigovore i prijedloge što se odnose na njezin program.
(10) Jednom godišnje RTVFBiH će Parlamentu Federacije dostaviti izvješće o svojim aktivnostima, uključujući i financijsko izvješće zajedno sa izvješćem o reviziji financijskoga poslovanja.


Članak 39.


Ostvarivanje programskih načela


(1) U ostvarivanju temeljnih programskih načela RTVFBiH će naročito:
a) istinito, cjelovito, nepristrasno i pravodobno informirati javnost o političkim, ekonomskim, obrazovnim, znanstvenim, religijskim, kulturnim, sportskim i drugim događajima u zemlji i svijetu;
b) osigurati otvorenu i slobodnu raspravu o pitanjima od javnog interesa vodeći računa o zastupljenosti svih interesa i ukusa;
c) poštivati i podsticati pluralizam političkih, religijskih i drugih ideja;
d) sva politička, ekonomska, obrazovna, znanstvena, religijska, kulturna i druga pitanja tretirati nepristrasno omogućavajući jednakopravno sučeljavanje različitih stajališta s ciljem jačanja demokratskog duha, međusobnog razumijevanja i tolerancije;
e) njegovati i razvijati sve oblike stvaralaštva koji doprinose razvitku kulture, umjetnosti i zabave;
f) doprinositi poštivanju i promociji temeljnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti i institucija, te promicanju kulture javnog dijaloga;
g) poštivati privatnost, dostojanstvo, ugled i čast čovjeka i temeljna prava drugih, a posebice djece i omladine.
(2) RTVFBiH je dužna prilagoditi praćenje informativnog, kulturnog, obrazovnog i zabavnog programa potrebama osoba oštećenog sluha i drugih osoba s posebnim potrebama.
(3) RTVFBiH će poštivati programski kodeks sustava javnoga emitiranja u Bosni i Hercegovini, kojim se uređuju temeljna načela uređivačke politike sukladno najvišim profesionalnim kriterijima.
(4) Vijesti moraju biti nepristrasne, neovisne i točne. Prije objavljivanja, s razumnom pozornošću, ovisno o okolnostima, mora se provjeriti sadržaj, podrijetlo i istinitost informativnog materijala predviđenog za vijesti. Komentari moraju biti na jasan način odvojeni od vijesti.


Članak 40.


Programske zabrane


(1) U programima je zabranjeno:
a) podsticati i širiti nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju i netrpeljivost, antisemitizam i ksenofobiju, kao i podsticati na diskriminaciju i neprijateljstvo prema pojedincima ili skupinama, zbog njihova podrijetla, boje kože, političkog uvjerenja, religije, zdravstvenog stanja, spola, seksualnih ili drugih određenja ili osobina;
b) negirati genocid počinjen u Srebrenici, a potvrđen presudom Međunarodnog suda u Hagu ili se na bilo koji način nedostojno odnositi prema toj činjenici;
c) objavljivati priloge i emisije nemoralnog sadržaja;
d) objavljivati priloge i emisije pornografskog sadržaja;
e) na bilo koji način podsticati i veličati nasilje i kriminal, te podsticati građane, a posebice djecu i omladinu na uporabu duhanskih proizvoda, alkohola ili droge;
f) bez znanja gledatelja, odnosno slušatelja, uporabom nekog tehničkog sredstva prenositi određene poruke ili utjecati na gledatelje, odnosno slušatelje, a da oni toga nisu svjesni;
g) emitirati programski sadržaj koji očigledno šteti fizičkom, duševnom ili moralnom razvitku djece i omladine i ne smije biti na rasporedu kada će ih oni zbog vremena prijenosa vjerojatno gledati. Emitiranje takvog sadržaja mora biti najavljeno jasnim upozorenjem. Zabranjeno je emitiranje programa koji mogu ozbiljno ugroziti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika, posebice programa koji sadržavaju pornografiju i nepotrebno nasilje.
(2) RTVFBiH neće kršiti opće kulturne standarde pristojnosti i uljudnosti u svom programskom sadržaju i terminima emitiranja, a naročitu će pozornost posvetiti zaštiti psihofizičkog razvoja djece.
(3) RTVFBiH ne smije emitirati bilo kakav materijal za koji zna da je lažan ili je bilo moguće utvrditi da je lažan na temelju zdravog razuma ili rutinskom provjerom, ili postoji opravdana osnova za pretpostavku da je lažan.


Članak 41.


Zastupljenost programa

(1) RTVFBiH će osigurati gdje god je to moguće i koristeći odgovarajuća sredstva da stanice rezerviraju većinu svog vremena u eteru za europske sadržaje, ne računajući vrijeme određeno za vijesti, sportske događaje, zabavu, oglašavanje, usluge teleteksta i teleshoppinga.
(2) RTVFBiH rezervirat će najmanje 40% vremena za emitiranje domaćih programa u svim žanrovima, osim vijesti i sportskog programa.
(3) Najmanje 10% vremena emitiranja, izuzevši informativne emisije, sportski program i marketing oglase, RTVFBiH mora naručiti od neovisnih producenata i/ili komercijalnih radio-televizijskih postaja.
(4) Postotke iz st. (2) i (3) ovoga članka RTVFBiH dužna je dostići u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona o javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine.


Članak 42.


Načela marketinškog oglašavanja


(1) Marketing oglasi moraju biti jasno prepoznatljivi kao takvi i uočljivo odvojeni od drugih programskih sadržaja, putem vizualnih i akustičnih sadržaja.
(2) Osoba ili organizacija koja oglašava ne može utjecati na koncept programa, sadržaj ili uređivačku politiku RTVFBiH.
(3) RTVFBiH ima pravo odbiti emitiranje marketing oglasa čiji je sadržaj protivan programskim načelima utvrđenim ovim zakonom, te drugim pravilima i propisima za javno oglašavanje.
(4) Osobe koje redovito prezentiraju vijesti i informativne programe ne mogu sudjelovati u procesu pripreme, proizvodnje i emitiranju marketing oglasa.
(5) Prikriveno i neizravno marketing oglašavanje nije dozvoljeno.
(6) Televizijsko reklamiranje i teleshopping neće:
a) ugrožavati poštivanje ljudskog digniteta,
b) sadržavati diskriminaciju na temelju rase, spola i nacionalnosti,
c) biti uvredljivo za religiju i politička uvjerenja,
d) podsticati radnje koje mogu ugroziti zdravlje i sigurnost,
e) podsticati radnje koje mogu ugroziti zaštitu okoline.
(7) Televizijsko reklamiranje ne smije biti uzrok moralne i fizičke štete za maloljetnike, a također ne smije izravno podsticati maloljetnike, iskorištavajući njihovo neiskustvo ili lakovjernost da kupuju proizvode i usluge.
(8) Televizijsko reklamiranje i teleshopping alkoholnih pića ne smiju biti izravno usmjereni na maloljetnike, ne smiju stvarati utisak da konzumiranje poboljšava fizičke aktivnosti, da doprinosi socijalnom ili seksualnom uspjehu, rješavanju osobnih problema ili da imaju ljekovita svojstva.


Članak 43.


Trajanje marketinškog oglašavanja


(1) Trajanje marketing oglasa i drugih plaćenih poruka, kao i njihova redistribucija u udarnom terminu, ne može biti dulje od trajanja koje je odredilo Vijeće Regulatorne agencije.
(2) Udarni termin u radioprogramu je u razdoblju od 06.00 sati do 15.00 sati. Udarni termin u televizijskom programu je u razdoblju od 17.30 sati do 22.30 sati.

(3) Regulatorna agencija će, u okviru svojih mjerodavnosti, utvrditi duljinu reklamnog prostora i odrediti pravilan tretman korisnika dozvola u kompletnom sektoru emitiranja.
(4) RTVFBiH će se pridržavati odluke Vijeća Regulatorne agencije kojom će biti određen maksimalni i minimalni omjer trajanja emitiranog dnevnog oglašavanja i teleshoppinga sukladno europskim standardima vodeći računa o konkurentnosti (financijskoj održivosti) javnih RTV servisa.


Članak 44.


Virtualno marketinško oglašavanje


(1) Virtualno marketing oglašavanje dozvoljeno je pod uvjetom da je organizator priredbe ili događaja dao prethodnu suglasnost i da su televizijski gledatelji obaviješteni o virtualnom marketing oglašavanju u konkretnom slučaju.
(2) Virtualni marketing oglas može se umetati samo na mjestima koja se inače koriste za marketing oglašavanje, ali ne smije biti uočljiviji od marketing oglasa koji se nalaze na tim mjestima, niti se smije pojavljivati na osobama, na njihovoj odjeći ili opremi.


Članak 45.


Sponzoriranje


(1) Zabranjeno je sponzoriranje vijesti i informativnih programa.
(2) Svi sponzorirani programi moraju biti jasno prepoznatljivi kao takvi.
(3) Zabranjen je bilo kakav utjecaj sponzora na sadržaj programa.
(4) Regulatorna agencija može zabraniti RTVFBiH da emitira sponzorirane programe ukoliko ne ispunjavaju pravila i propise iz dozvole.
(5) RTVFBiH ne može prihvatiti sponzoriranje programa od kompanija koje se bave proizvodnjom ili prodajom cigareta i ostalih duhanskih proizvoda, alkoholnih pića, narkotika, naoružanja i pirotehničkih sredstava.
(6) RTVFBiH ne može prihvatiti sponzoriranje programa od kompanija koje se bave proizvodnjom ili prodajom medicinskih proizvoda ili sredstava za liječenje, ali mogu promovirati ime ili imidž kompanije ne promovirajući specifičnosti medicinskih proizvoda ili tretmana koji su dostupni samo na temelju liječničkog recepta.


Članak 46.


Oglašavanje u izbornoj promidžbi


(1) Nije dozvoljeno emitiranje propagandnih poruka političkih stranaka i kandidata, izuzev u razdobljima trajanja zvanične predizborne promidžbe sukladno Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine i prema propisima i pravilima Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.

(2) Tijekom predizborne promidžbe RTVFBiH je dužna omogućiti političkim strankama i kandidatima da predstave svoje izborne programe pod jednakopravnim uvjetima. Radio i televizija moraju ustupiti dio svojeg programskog vremena za prezentaciju kandidata, političkih stranaka i njihovih programa bez naplate troškova.


Članak 47.


Zaštita intelektualnog vlasništva


(1) RTVFBiH je dužna osigurati potpunu primjenu zakona kojima se uređuje zaštita autorskih i srodnih prava i intelektualnog vlasništva, i u tome se pridržavati najviših međunarodnih standarda. RTVFBiH je obvezna na ime naknada autorskih i srodnih prava odrediti godišnji proračun.


Članak 48.


Emitiranje za treće osobe


(1) RTVFBiH će bez odgađanja i naplate emitirati obavijesti tijela vlasti čije je objavljivanje žurno, kao što su obavijesti o opasnosti po život i zdravlje, o ugrožavanju imovine, sigurnosti, javnoga reda i mira.
(2) RTVFBiH nije odgovorna za sadržaj obavijesti iz stavka (1) ovoga članka.
(3) Detalji vezani uz emitiranje za ostale treće osobe utvrđuju se Statutom RTVFBiH.


Članak 49.


Pravo na odgovor


(1) Osoba čijim pravnim interesima je nanesena šteta, čiji su čast i ugled povrijeđeni u emitiranim navodima u radio ili televizijskom programu RTVFBiH ima pravo na odgovor u roku od 15 dana od dana emitiranja.
(2) Odgovor se podnosi RTVFBiH u pisanome obliku i sveden na činjenice. Odgovor mora biti potpisan od zainteresirane strane ili njezinog zastupnika.
(3) RTVFBiH ima pravo ukloniti uvredljive ili kriminalne sadržaje iz odgovora, pridržavajući se sadržajne cjeline odgovora, kao i skratiti ili odbiti objavljivanje odgovora ako nije u svezi s emitiranim navodima.
(4) Ako se prigovor odnosi na dnevno-informativni program, RTVFBiH je dužna besplatno emitirati odgovor najkasnije u roku od tri dana od dana prijema prigovora, na način i u vremenu emitiranja navoda na koje se odgovor odnosi. Ako se prigovor odnosi na periodične emisije, odgovor se mora besplatno emitirati u prvoj narednoj emisiji.
(5) Ako RTVFBiH ne objavi odgovor ili to ne učini na odgovarajući način, osoba iz stavka (1) ovoga članka može u roku od osam dana od dana isteka roka za objavljivanje podnijeti prigovor Upravnom odboru RTVFBiH.

(6) Ako podnositelj prigovora nije zadovoljan odlukom Upravnoga odbora, ima pravo tražiti sudsku zaštitu u parničnom postupku u roku od 15 dana od dana prijema pisane odluke, odnosno u roku od 30 dana od dana izjavljivanja prigovora, ako odluka nije donesena ili mu nije dostavljena.
(7) RTVFBiH može odbiti da emitira odgovor ako podnositelj zahtjeva nema pravnog interesa za objavljivanje odgovora ili ako zahtjev za odgovor nije podnesen pravodobno.
(8) RTVFBiH ima pravo odbiti emitiranje prigovora ako odgovor prelazi duljinu originalnog materijala, kada nije u svezi s originalnim materijalom i kada se smatra da je protivan pravu zaštićenih trećih osoba.
(9) Pravo na odgovor je dostupno samo u onim slučajevima u kojima su narušena prava pojedinaca uključujući ona iz Zakona o kleveti.


Članak 50.


Ispravke


(1) Na zahtjev za ispravak pogrešno navedenih činjenica primjenjuje se isti postupak kao kod prava na odgovor.


Članak 51.


Dužnost čuvanja snimaka


(1) RTVFBiH je dužna organizirati čuvanje i obradu svih audio-vizualnih snimaka korištenih u programu.
(2) Snimci svih programa moraju se čuvati najmanje šest tjedana od dana emitiranja.
(3) U slučaju zahtjeva od Regulatone agencije ili u slučaju pokretanja sudskog ili drugog spora, RTVFBiH je dužna čuvati snimke za traženo razdoblje, odnosno do donošenja konačne odluke.


Članak 52.


Povjerljivost izvora


(1) Zajamčena je povjerljivost izvora informacije.
(2) Otkrivanje izvora informacija i saznatih činjenica koje je saznao novinaru može naložiti samo sud u slučaju kada je to prijeko potrebno radi sprječavanja nastanka teških kaznenih djela.


Članak 53.


Pristup i emitiranje događaja

(1) RTVFBiH će imati pristup javnim, kulturnim, sportskim i drugim događajima, radi informiranja najšire javnosti. Izvješće koje se emitira bez plaćanja ne smije trajati dulje nego što je potrebno da se javnost informira o događaju, u smislu vijesti.
(2) RTVFBiH ima pravo, u okviru svog redovitog informativnog programa, besplatno citirati programe drugih servisa ako je riječ o događajima iz stavka (1) ovoga članka. Citat ne smije trajati dulje od 90 sekundi, a izvor citata mora biti jasno naveden.
(3) Pravo iz stavka (2) ovoga članka pod istim uvjetima imaju sve radio-televizijske postaje u odnosu na program RTVFBiH.


Članak 54.

Pristojba za posjedovanje prijemnika


(1) Svako domaćinstvo i pravna osoba na teritoriju Bosne i Hercegovine koji posjeduju radio ili televizijski prijemnik dužni su plaćati mjesečnu pristojbu na posjedovanje tog prijemnika (u daljnjem tekstu: RTV pristojba), pod uvjetima određenim ovim zakonom.
(2)Od obveze iz prethodnog stavka izuzimaju se domaćinstva i pravne osobe kojima se ne isporučuje signal nijednog javnog servisa u Bosni i Hercegovini.
(3) Prihod od RTV pristojbe može se koristiti samo za financiranje osnovne djelatnosti RTVFBiH.
(4) Prihod od RTV pristojbi ne podliježe poreznim obvezama.


Članak 55.


Oslobađanje od plaćanja RTV pristojbe


(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja RTV pristojbe podnose domaćinstva i pravne osobe putem lokalne zajednice (općinske službe ili mjesne zajednice), a oslobađanje od plaćanja RTV pristojbe utvrđuje se uvjerenjem koje donosi, za određeno područje, mjerodavno ministarstvo na temelju mjerenja službe RTVFBiH.
(2) Služba RTVFBiH je dužna organizirati mjerenje po zahtjevu lokalne zajednice u roku od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva.


Članak 56.


Vjerodostojna isprava


(1) Računi ili izvodi iz poslovnih knjiga javnih servisa u odnosu na potraživanja RTV pristojbe predstavljaju vjerodostojnu ispravu u smislu Zakona o izvršnom postupku.


Članak 57.


Način naplate


(1) Način naplate RTV pristojbe određuje i uspostavlja Odbor sustava.
(2) Organizacijska jedinica zadužena za pristojbu u RTVFBiH prati naplatu RTV pristojbe, i o tome obavješćuje Odbor sustava.
(3) Naplatu RTV pristojbe može vršiti RTVFBiH putem vlastite službe ili taj posao na ugovornoj osnovi povjeriti drugim pravnim osobama (javna poduzeća, agencije i sl.).
(4) RTVFBiH vrši naplatu RTV pristojbe na području Federacije. Naplaćena RTV pristojba raspoređuje se sukladno članku 23. Zakona o javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine.
(5) U svim ugovorima koji se odnose na prikupljanje RTV pristojbe iz stavka (3) ovoga članka, a sukladno odredbama članka 18. Zakona o javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine, RTVFBiH će biti ugovorna strana.


Članak 58.


Pretpostavka o posjedovanju


(1) Smatra se da jedna osoba u svakom domaćinstvu i svaka registrirana pravna osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine ima radio ili televizijski prijemnik.
(2) Pretpostavka iz stavka (1) ovoga članka može se osporiti pisanom izjavom nositelja domaćinstva, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe.
(3) Pisana izjava dostavlja se RTVFBiH i istovremeno podrazumijeva pristanak da ovlašteni predstavnik javnih servisa izvrši izravnu kontrolu točnosti navoda iz izjave. U slučaju nedozvoljavanja izravne kontrole, pisana izjava ne proizvodi pravna djelovanja.


Članak 59.


Broj prijemnika


(1) Svako domaćinstvo dužno je plaćati RTV pristojbu za samo jedan prijemnik, bez obzira na njihov ukupan broj u domaćinstvu. Samo jedan član domaćinstva može biti evidentiran kao obveznik plaćanja RTV pristojbe.
(2) Svaka pravna osoba osim onih navedenih u stavku (3) ovoga članka dužna je plaćati RTV pristojbu za svaki prijemnik koji posjeduje.
(3) Javne zdravstvene institucije, javne obrazovne institucije, institucije za socijalnu pomoć, radio-televizijske postaje i pravne osobe koje se bave proizvodnjom, servisiranjem, instalacijom, prodajom ili iznajmljivanjem radio ili televizijskih prijemnika plaćaju jednu pristojbu po instituciji, prodavnici, odnosno poslovnici ili ispostavi.

Članak 60.


Obveza prijavljivanja prijemnika

(1) Svako domaćinstvo ili pravna osoba dužna je RTVFBiH prijaviti nabavu radio ili televizijskog prijemnika, u roku od 30 dana, ako se tom nabavom za njega stvara obveza plaćanja RTV pristojbe utvrđena ovim zakonom.
(2) Svaki pretplatnik dužan je prijaviti RTVFBiH promjenu adrese stanovanja, odnosno sjedišta pravne osobe.
(3) Obveza plaćanja RTV pristojbe nastaje od prvog dana narednog mjeseca od dana nabave radio ili televizijskog prijemnika.


Članak 61.


Visina i raspodjela RTV pristojbe


(1) Visina i raspodjela RTV pristojbe unutar Javnog radio-televizijskog sustava Bosne i Hercegovine propisana je Zakonom o javnom radio-televizijskom sustavu Bosne i Hercegovine.


Članak 62.


Kontrola naplate


(1) RTVFBiH ima pravo u svakom trenutku imati izravan uvid u naplatu i raspodjelu RTV pristojbe.
(2) Obvezna je godišnja kontrola naplate RTV pristojbe od neovisne revizorske institucije, kojom se utvrđuje iznos i stupanj naplate, kao i pravilnost raspodjele prikupljenih sredstava.


Članak 63.


Kaznene odredbe


(1) Fizičkoj osobi koja ne ispuni obveze propisane st. (1) i (2) članka 60. ovoga zakona ili koja da lažnu izjavu, koristeći se pravom iz članka 58. ovoga zakona, bit će za prekršaj izrečena novčana kazna u iznosu od 100 do 300 KM.
(2) Pravnoj osobi koja ne ispuni obveze propisane st. (1) i (2) članka 60. ovoga zakona ili koja da lažnu izjavu koristeći se pravom iz članka 58. stavak (2) ovoga zakona bit će za prekršaj izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000 do 3.000 KM, a odgovornoj osobi u toj pravnoj osobi novčana kazna u iznosu od 200 do 500 KM.
(3) Fizičkoj osobi koja ne ispuni obvezu plaćanja navedenu u članku 59. stavak (1) ovoga zakona bit će u prekršajnom postupku izrečena novčana kazna u iznosu od 100 do 300 KM.
(4) Pravnoj osobi koja ne ispuni obvezu plaćanja navedenu u članku 59. stavak (2) ovoga zakona bit će u prekršajnom postupku izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000 do 3.000 KM, a odgovornoj osobi u toj pravnoj osobi novčana kazna u iznosu od 200 do 500 KM.

Članak 64.


Prestanak RTVFBiH


(1) Odluka o prestanku RTVFBiH može biti donesena samo u obliku zakona.
(2) Zakonom o prestanku RTVFBiH određuje se postupak prestanka i način raspodjele imovine.


Članak 65.


Prijelazne i završne odredbe


(1) Do dana konstituiranja Upravnoga odbora sukladno ovom zakonu traje mandat postojećeg Upravnoga odbora RTVFBiH.
(2) Stupanjem na snagu ovoga zakona Regulatorna agencija će u roku od 30 dana pripremiti listu kandidata koji su ušli u uži izbor, a u roku od 60 dana Parlament Federacije će imenovati sve članove prvog Upravnoga odbora prema odredbama ovoga zakona.
(3) Konstitutivna sjednica prvog Upravnoga odbora RTVFBiH bit će sazvana u roku od 15 dana od imenovanja svih članova. Upravni odbor dužan je usvojiti Statut, imenovati generalnoga direktora i osigurati registraciju u roku od 60 dana od konstituiranja.
(4) Mandat članova Upravnoga odbora traje četiri godine, međutim, kada Upravni odbor bude prvobitno konstituiran, članovi Upravnog odbora bit će imenovani na sljedeći način:
a) jedan član na četiri godine,
b) jedan član na tri godine,
c) jedan član na dvije godine, i
d) jedan član na jednu godinu izabran iz reda članova postojećeg Upravnoga odbora RTVFBiH.
(5) Član imenovan na tri godine ostat će na dužnosti predsjedatelja u trajanju trogodišnjeg mandata.
(6) Nakon isteka razdoblja predviđenog u stavku (5) ovoga članka predsjedatelj će se rotirati između članova Upravnoga odbora sukladno članku 24. stavak (6) ovoga zakona.


Članak 66.


Važenje propisa


(1) Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a koja se tiču registracije, organizacije, poslovanja i djelatnosti RTVFBIH, primjenjivat će se važeći propisi o javnim poduzećima, gospodarskim društvima, registraciji poslovnih subjekata i drugi odgovarajući propisi, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim zakonom ili Zakonom o javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine.
(2) Svi ranije doneseni zakoni i podzakonski akti koji su regulirali RTVFBiH stupanjem na snagu ovoga zakona prestaju važiti.


Članak 67.


Stupanje na snagu i objavljivanje


(1) Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Safet Softić


PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Stjepan Krešić