Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 1/95 i 19/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 21. maja 2008. godine, donijela je


U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STICANJU
PRAVA NA STAROSNU PENZIJU POD POVOLJNIM
UVJETIMA PRIPADNIKA BIVŠE VOJSKE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I DRŽAVNIH
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA BIVŠEG
FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE


Član 1.


U Uredbi o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/06, 58/07 i 89/07), u članu 3. iza stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Izuzetno, od stava 1. ovog člana osiguranici iz člana 1. stav 2. alineja 1. Uredbe koji su otpušteni 28.02.2005. godine, stiču pravo na starosnu penziju ako su u 2006. godini napunili 40 godina života, a u momentu otpusta imali punih 20 godina penzijskog staža, od čega tri godine (muškarci) odnosno dvije godine (žene) efektivnog staža u toku rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju". Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.


Član 2.


U članu 7, Uredbe iza stava 2 . dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Izuzetno, lica koja su ostvarila pravo na penziju po ranijim propisima, a dobitnici su ratnih priznanja i odlikovanja iz člana 5. stav 3. (I grupe) Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/05 i 61/06), i lica koja imaju lični čin u Vojsci Federacije brigadira ili viši, mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava u skladu sa ovom Uredbom, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe".
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.
Iza stava 4. dodaju se novi st. 5., 6. i 7, koji glase:

"Osiguranicima iz člana 1. stav 2. alineja 1. koji su otpušteni 28.02.2005. godine, prava po zahtjevima podnesenim do 30.09.2007. godine pripadaju najranije od dana stupanja na snagu Uredbe tj. 05.12.2006. godine,.
Izuzetno za osiguranike iz člana 1. stav 2. alineja l. i 2. koji su otpušteni iz vojne ili državne službe u procesu reforme odbrane Bosne i Hercegovine u 2007. godini, a koji do 01.10,2007. godine nisu imali navršenih 40 godina života, mogu ostvariti pravo na penziju po ovoj Uredbi, po ranije podnesenim zahtjevima, ako su zaključno sa 31.12.2007. godine navršili 40 godina života.
Za lica iz člana 1. stav 2. alineja 3. Uredbe, produžava se rok za podnošenje zahtjeva i za ostvarivanje prava, i to najkasnije petnaest dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe".


Član 3.


Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 392/08
21. maja/svibnja 2008. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, s.r.