Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik "pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi s implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora";

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonnu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi sa tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, sukladno s gore narečenim, "donošenjem obvezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) "mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta";

Konstatirajući da je Vijeće za provedbu mira u svojoj Deklaraciji donesenoj u Bruxellesu 24. svibnja 2000. godine, u kontekstu naglašavanja ključnih ekonomskih reformi potrebnih za stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora i omogućavanje rasta privatnog sektora, između ostaloga, pozvalo organe vlasti Bosne i Hercegovine da utvrde i uspostave adekvatne domaće izvore financiranja za državni proračun, te dalje apeliralo na organe vlasti Bosne i Hercegovine da nastave sa sveobuhvatnim reformama sustava oporezivanja i carina;

Uzimajući u obzir communiqué koji je na nivou političkih direktora donio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira dana 21. studenog 2002. godine, u kojem se Bosna i Hercegovina poziva da žurno usvoji ekonomske reforme uključujući: "Ujedinjenje carinskog sustava kako bi se zaustavilo dupliciranje poslova i pronevjera", te "uvođenje PDV-a na državnoj razini kako bi se pojednostavio i učinio efikasnijim sustav oporezivanja, te pomoglo u smanjenju cjelokupnih poreskih obveza";

Uzimajući u obzir takođe Deklaraciju Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira donesenu dana 30. siječnja 2003. godine kojom je, u svezi sa procesom ekonomskih reformi, objavljeno "da uvođenje jedinstvene carinske uprave i poreza na dodanu vrijednost (u daljem tekstu: PDV-a) na državnoj razini predstavljaju suštinski dio ovog procesa reformi";

Uzimajući u obzir također communiqué koji je na nivou političkih direktora donio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira dana 15. ožujka 2006. godine, u kojem se organi vlasti Bosne i Hercegovine pozivaju da osiguraju svoju potporu Upravi za neizravno oporezivanje i njezinom Upravnom odboru;

Upoznat s communiquéom Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, donesenim 23. lipnja 2006. godine, u kojem je istaknuto da bi organi vlasti u BiH što žurnije trebali riješiti spor oko raspodjele i pripadnosti prihoda;

Uzimajući u obzir communiqué Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, donesen 7. prosinca 2006. godine, u kojem je Upravni odbor izrazio zabrinutost zbog činjenice da, unatoč prethodnim urgencijama da se pronađe zadovoljavajuće rješenje pitanja raspodjele prihoda od PDV-a, Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje do sada nije uspio utvrditi način za rješavanje ovog pitanja na sistematičan način;

Nadalje uzimajući u obzir communiqué Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, donesen 27. veljače 2007. godine, u kojem je Upravni odbor izrazio zabrinutost zbog činjenice da, unatoč prethodnim urgencijama da se pronađe zadovoljavajuće rješenje pitanja raspodjele prihoda od PDV-a, Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje još uvijek nije dogovorio način za rješavanje ovog pitanja na sistematičan način;

Uzimajući u obzir također članak 28. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 44/03, 52/04 i 34/07), u kojem se predviđa mogućnost imenovanja dodatnog člana Upravnog odbora koji bi obnašao dužnost predsjedatelja ovog odbora i u kojem se zahtijeva od navedene osobe da posjeduje stručnost u odgovarajućoj oblasti te da je pokazala visoke standarde poštenja i savjesnosti u obavljanju svojeg posla;

Pozivajući se na Odluku visokog predstavnika br. 177/04 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 3/04 od 19. veljače 2004. godine), prema kojoj je imenovan prvi predsjedatelj Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje na prvi mandat u trajanju godinu dana, i članak 2. iste Odluke kojim se predviđa mogućnost produženja mandata prema nahođenju visokog predstavnika;

S obzirom na Odluku visokog predstavnika br. 20/06 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 54/06 od 17. srpnja 2006. godine), kojom je imenovan g. Peter Nicholl na dužnost inicijalnog predsjedatelja Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje do 31. prosinca 2006. godine, zaključno s tim nadnevkom, pod istim uvjetima utvrđenim i definiranim u Odluci visokog predstavnika br. 177/04 o imenovanju prvog predsjedavajućeg Upravnog odbora sustava za neizravno oporezivanje;

Uzimajući u obzir Odluku visokog predstavnika br. 31/06 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 01/07) od 8. siječnja 2007. godine, o produženju mandata g. Petera Nicholla kao inicijalnog predsjedatelja Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje do 31. svibnja 2007. godine, zaključno s tim nadnevkom, i Odluku visokog predstavnika br. 49/07 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 41/07) od 31. svibnja 2007. godine o produženju mandata g. Petera Nicholla kao inicijalnog predsjedatelja Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje do 13. siječnja 2008. godine, zaključno s tim nadnevkom;

Nadalje uzimajući u obzir pismo od 25. prosinca 2007. godine u kom je Predsjedatelj Vijeća ministara zatražio od visokog predstavnika da produži mandat inicijalnom predsjedatelju Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje kako bi pomogao odboru u postizanju dogovora o stalnoj metodologiji za raspodjelu prihoda od neizravnog oporezivanja;
Konstatirajući da se stavkom 2. članka 28. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, izmijenjenim i dopunjenim Odlukom visokog predstavnika br. 16/08, predviđa da prvi predsjedatelj ima mandat do 30. lipnja 2008.godine;

Svjestan potrebe da se osigura neometano rukovođenje Upravom za neizravno oporezivanje pravovremenim imenovanjem predsjedatelja Upravnog odbora sustava za neizravno oporezivanje;
Imajući na umu sveukupnost gore navedenih pitanja, visoki predstavnik donosi sljedeću:

ODLUKU
o produženju mandata g. Petera Nicholla na dužnost inicijalnog predsjedatelja Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje

Članak 1.


Gospodin Peter Nicholl se ovom Odlukom imenuje na dužnost inicijalnog predsjedatelja Upravnog odbora sustava neizravnog oporezivanja (u daljem tekstu: predsjedatelj), utvrđenu u stavcima 1. i 2. članka 28. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04 i 34/07), do 30. lipnja 2008. godine, zaključno s tim nadnevkom.

Članak 2.


G. Peter Nicholl će nastaviti da djeluje na dužnosti predsjedatelja pod istim uvjetima koji su utvrđeni i definirani u Odluci visokog predstavnika br. 177/04 o imenovanju prvog predsjedatelja Upravnog odbora sustava neizravnog oporezivanja.


Članak 3.


Izuzetno od odredaba bilo kojeg zakona kojim se suprotno propisuje, inicijalni predsjedatelj će uživati potpuni imunitet tokom čitavog razdoblja od svih postupaka pokrenutih pred bilo kojim sudom u svezi s radnjama koje izvrši u okviru mandata koji mu je dodijeljen ovom Odlukom i u tijeku obnašanja dužnosti koje vrši prema ovoj Odluci, pred bilo kojim sudom.


Članak 4.


Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, i u Službenom glasniku Republike Srpske.


Sarajevo, 8. siječnja 2008. godine

Miroslav Lajčák
Visoki predstavnik