Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi, na 32. sjednici održanoj 9. novembra 2007. godine,


U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STICANJU
PRAVA NA STAROSNU PENZIJU POD POVOLJNIJIM
UVJETIMA PRIPADNIKA BIVŠE VOJSKE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I DRŽAVNIH
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA BIVŠEG
FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE


Član 1.


U Uredbi o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/06 i 58/07), u članu 4. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Ukoliko je za lica iz člana 1. stav 2. alineja 3. Uredbe povoljnije, penzijski osnov utvrdiće se od osnova koji predstavlja prosječnu plaću u Federaciji Bosne i Hercegovine u godini koja prethodi godini ostvarivanja ili nevalorizirani mjesečni prosjek plaća koju je ostvario vojnik, odnosno starješina istog ranga u Ministarstvu odbrane BiH u godini koja prethodi godini ostvarivanja prava".


Član 2.


U članu 6. Uredbe riječ "vojnim" zamjenjuje se riječju "svim".


Član 3.


U članu 7. Uredbe, iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Za lica iz člana 1. stav 2. alineje 3. Uredbe, produžava se rok za podnošenje zahtjeva i za ostvarivanja prava, i to najkasnije petnaest dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe".


Član 4.


U članu 8. Uredbe, iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Za lica iz člana 1. stav 2. alineje 3. Uredbe, ne odnose se ograničenja o visini otpremnine iz prethodnog stava ovog člana".


Član 5.


Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 849/07
9. novembra/studenog 2007. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, s.r.