Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STICANJU
PRAVA NA STAROSNU MIROVINU POD
POVOLJNIJIM UVJETIMA PRIPADNIKA BIVŠE
VOJSKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA BIVŠEG
FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRANE


Članak 1.


U Uredbi o sticanju prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva obrane ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/06) članak 1. mijenja se i glasi:
"Ovom Uredbom privremeno se ureduju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima za otpuštene pripadnike bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (Hrvatskog vijeća obrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine), pripadnike bivše Vojske Federacije kojima nije produžen ugovor o službi u Oružanim snagama BiH i službenike i namještenike bivšeg Federalnog ministarstva obrane koji nisu raspoređeni na poslove i zadatke u Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine.
Osobe odnosno osiguranici iz stavka 1. ovog članka stiču pravo na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima, ako kumulativno ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Uredbe i sljedeće uvjete:
- ako su pripadnici bivše Vojske Federacije BiH, ako su otpušteni odnosno nije im produžen profesionalni ugovor zbog racionalizacije i smanjenja brojnog stanja (prema propisima koji su važili u vrijeme kada su otpušteni) u periodu od dana 27.08.1996. godine (stupanja na snagu Zakona o obrani Federacije BiH -"Službene novine Federacije BiH", broj 15/96) do dana stupanja na snagu ove Uredbe;
- ako su službenici i namještenici bivšeg Federalnog ministarstva obrane, a zbog prekobrojnosti nisu raspoređeni na nove poslove i zadatke u Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine;
- ako su dobitnici ratnih priznanja i odličja iz članka 5. stavak 3. (I grupe) Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/05 i 61/06), generali, brigadiri i vojne starješine koji su u ratu obavljali dužnost i to zapovjednika u postrojbama razine bojne iste ili više razine, načelnika stožera i zamjenika zapovjednika u postrojbama razine bojne iste ili više razine i ako su navedene dužnosti obavljali najmanje 12 mjeseci (neovisno da li je to bilo u kontinuitetu), bez vremenskog ograničenja iz alineje 1. stavak 2. ovog članka;
- ratni vojni invalidi iz bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, ako su na dan stupanja na snagu ove Uredbe imali status profesionalne vojne osobe ili civilne osobe na službi u Oružanim snagama BiH ili status službenika i namještenika u Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine;
- invalidi II kategorije ograničeno radno sposobni iz bivše Vojske Federacije BiH, kojima je navedena invalidnost utvrđena od strane nadležnog organa u Federaciji BiH do dana stupanja na snagu ove Uredbe, i ako su na dan stupanja na snagu ove Uredbe imali status profesionalne vojne ili civilne osobe u Oružanim snagama BiH".


Članak 2.


Članak 2. mijenja se i glasi:
"Osobe iz članka 1. ove Uredbe pravo na starosnu mirovinu ostvaruju ako ispunjavaju propisane uvjete na dan stupanja na snagu ove Uredbe".
"Osobe odnosno osiguranici iz članka 1. ove Uredbe pravo na starosnu mirovinu ostvaruju na osobni zahtjev korisnika prava".


Članak 3.


Članak 3. mijenja se i glasi:
"Osobe odnosno osiguranici iz članka 1. stavak 2. alineje 1. i 2. stiču pravo na starosnu mirovinu ako su u godini u kojoj su otpušteni, odnosno nisu raspoređeni napunili, odnosno pune 40 godina života, i ako u trenutku otpuštanja ili prestanka radnog odnosa imaju najmanje 20 godina mirovinskog staža, od čega tri godine (muškarci) odnosno dvije godine (žene) efektivnog staža tijekom rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju.
Osobe odnosno osiguranici iz članka 1. stavak 2. alineja 3. i 4. stiču pravo na starosnu mirovinu, bez obzira na godine ostvarenog mirovinskog staža i godina života".
Osobe odnosno osiguranici iz članka 1. stavak 2. alineja 5. stiču pravo na starosnu mirovinu, ako imaju tri godine (muškarci) dvije godine (žene) efektivnog staža tijekom rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju, bez obzira na godine ostvarenog mirovinskog staža i godina života".


Članak 4.


U članku 7. u stavku 1. "31.03.2007." zamjenjuje se datumom "30.09.2007".


Članak 5.


Članak 8. mijenja se i glasi:
"Prava po ovoj Uredbi mogu ostvariti:
- otpušteni pripadnici bivše Vojske Federacije BiH koji su dobili donacije (oprema, sredstva za rad, novac i si.) i/ili otpremnine u ukupnoj vrijednosti 6.000,00 KM, i ako su otpušteni iz razloga racionalizacije i smanjenja brojnog stanja u bivšoj Vojsci Federacije BiH",
- aktivni pripadnici bivše Vojske Federacije BiH kojima nije produžen profesionalni ugovor, ako im je isplaćena otpremnina 6.000,00 KM",
- državni službenici i namještenici bivšeg Federalnog ministarstva obrane ako. im je zbog prekobrojnosti isplaćena otpremnina 6.000,00 KM".


Članak 6.


U članku 9. iza riječi "BiH" zarez se zamjenjuje točkom, a ostali dio teksta briše se.


Članak 7.


Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 549/07
22. kolovoza 2007. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, v.r.