Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gore narečenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, sukladno s gore narečenim, “donošenjem obvezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Konstatirajući da je Vijeće za provedbu mira u svojoj Deklaraciji donesenoj u Briselu 24. svibnja 2000. godine, u kontekstu naglašavanja ključnih gospodarskih reformi potrebnih za stvaranje jedinstvenog gospodarskog prostora i omogućavanje rasta privatnog sektora, između ostaloga, pozvalo organe vlasti Bosne i Hercegovine da utvrde i uspostave adekvatne domaće izvore financiranja za državni proračun, te dalje apeliralo na organe vlasti Bosne i Hercegovine da nastave sa sveobuhvatnim reformama sustava oporezivanja i carina;

Uzimajući u obzir communiqué koji je na razini političkih direktora donio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira dana 21. studenog 2002. godine, u kojem se Bosna i Hercegovina poziva da žurno usvoji gospodarske reforme uključujući: “Ujedinjenje carinskog sustava kako bi se zaustavilo dupliciranje poslova i pronevjera”, te “uvođenje PDV-a na državnoj razini kako bi se pojednostavio i učinio efikasnijim sustav oporezivanja, te pomoglo u smanjenju cjelokupnih poreskih obveza”;

Uzimajući u obzir također Deklaraciju Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira donesenu dana 30. siječnja 2003. godine kojom je, u svezi s procesom gospodarskih reformi, objavljeno “da uvođenje jedinstvene carinske uprave i poreza na dodanu vrijednost (u daljem tekstu: PDV-a) na državnoj razini predstavljaju suštinski dio ovoga procesa reformi”;

Uzimajući u obzir također communiqué koji je na razini političkih direktora donio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira dana 15. ožujka 2006. godine, u kojem se organi vlasti Bosne i Hercegovine pozivaju da osiguraju svoju potporu Upravi za neizravno oporezivanje i njezinom Upravnom odboru;

Imajući na umu da je provedba Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 9/05 i 35/05) započela 1. siječnja 2006. godine, te da je stoga postojanje odgovarajuće uprave ključna komponenta za osiguranje pravilne primjene PDV-a, i da, naročito u početnoj fazi primjene, mogu biti potrebne brze reakcije i djelovanje Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje;

Upoznat s communiquéom Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, donesenim 23. lipnja 2006. godine, u kojem je istaknuto da bi organi vlasti u BiH što žurnije trebali riješiti spor oko raspodjele i pripadnosti prihoda;

Uzimajući u obzir communiqué Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, donesen 7. prosinca 2006. godine, u kojem je Upravni odbor izrazio zabrinutost zbog činjenice da, unatoč prethodnim urgencijama da se pronađe zadovoljavajuće rješenje pitanja raspodjele prihoda od PDV-a, Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje do sada nije uspio utvrditi način za rješavanje ovog pitanja na sistematičan način;

Uzimajući u obzir također članak 28. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 44/03 i 52/04), u kojem se predviđa mogućnost imenovanja dodatnog člana Upravnog odbora koji bi obnašao dužnost predsjedatelja ovog odbora i u kojem se zahtijeva od navedene osobe da posjeduje stručnost u odgovarajućoj oblasti te da je pokazala visoke standarde poštenja i savjesnosti u obavljanju svojeg posla;

Pozivajući se na Odluku visokog predstavnika br. 177/04 (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 3/04 od 19. veljače 2004. godine), prema kojoj je imenovan prvi predsjedatelj Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje na prvi mandat u trajanju godinu dana, i članak 2 iste Odluke kojim se predviđa mogućnost produženja mandata prema nahođenju visokog predstavnika;

S obzirom na Odluku visokog predstavnika br. 20/06 od 5. srpnja 2006. godine, (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 54/06), kojom je imenovan g. Peter Nicholl na dužnost inicijalnog predsjedatelja Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje do 31. prosinca 2006. godine, zaključno s tim nadnevkom, pod istim uvjetima utvrđenim i definiranim u Odluci visokog predstavnika br. 177/04 o imenovanju prvog predsjedatelja Upravnog odbora sustava za neizravno oporezivanje;

Uzimajući u obzir Odluku visokog predstavnika br. 31/06 od 19. prosinca 2006. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 01/07), kojom se produžuje mandat g. Peteru Nichollu kao inicijalnom predsjedatelju Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje do 31. svibnja 2007. godine, zaključno s tim nadnevkom, i kojom se predviđa imenovanje narednog predsjedatelja prije isteka produženog mandata g. Nicholla;

Imajući u vidu to da Vijeće ministara nije moglo imenovati inicijalnog predsjedatelja koji bi naslijedio g. Petera Nicholla u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje kako je predviđeno člankom 1, stavak 2. Odluke visokog predstavnika br. 31/06, i sukladno s postupkom utvrđenim u članku 28. stavak 3. Zakona o neizravnom oporezivanju;

Svjestan potrebe da se osigura neometano rukovođenje Upravom za neizravno oporezivanje pravovremenim imenovanjem predsjedatelja Upravnog odbora sustava za neizravno oporezivanje;

Imajući na umu sveukupnost gore narečenih pitanja, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o produženju mandata g. Petera Nicholla na dužnosti inicijalnog predsjedatelja Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje

 

Članak 1.

Gospodin Peter Nicholl se ovom Odlukom imenuje na dužnost inicijalnog predsjedatelja Upravnog odbora sustava neizravnog oporezivanja (u daljnjem tekstu: predsjedatelj), utvrđenu u stavcima 1. i 2. članka 28. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/03 i 52/04), do 13. siječnja 2008. godine, uključujući i taj nadnevak.

Članak 2.

G. Peter Nicholl će nastaviti da djeluje na dužnosti predsjedatelja pod istim uvjetima koji su utvrđeni i definirani u Odluci visokog predstavnika br. 177/04 o imenovanju prvog predsjedatelja Upravnog odbora sustava neizravnog oporezivanja.

Članak 3.

Izuzetno od odredaba bilo kojeg zakona kojim se suprotno propisuje, inicijalni predsjedatelj će uživati potpuni imunitet tijekom cjelokupnog razdoblja od svih postupaka pokrenutih pred bilo kojim sudom u svezi s radnjama koje izvrši u okviru mandata koji mu je dodijeljen ovom Odlukom i u tijeku obnašanja dužnosti koje vrši prema ovoj Odluci, pred bilo kojim sudom.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, i u Službenom glasniku Republike Srpske.

 

Sarajevo, 31. svibnja 2007.
 
 
Dr. Christian Schwarz-Schilling
Visoki predstavnik