Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i člankom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u svezi s civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini; 

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu s gore naređenim, "donošenjem obvezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim", o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta koje "mogu obuhvatati mjere protiv osoba na javnim dužnostima (...) za koje visoki predstavnik ustanovi da su prekršile zakonske obveze preuzete sukladno Mirovnom ugovoru ili uvjete za njegovu provedbu"; 

Svjestan da je prošlo gotovo osam mjeseci od održavanja općih izbora, a gotovo sedam od osnivanja kantonalnih skupština; 

Konstatirajući da su određeni politički subjekti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, svojim krajnje neodgovornim ponašanjem, pretpostavili svoje pojedinačne i stranačke interese interesima građana, te tako zlouporabili povjerenje svojih glasača i građana uopće; 

Osuđujući što, kao rezultat ovog neodgovornog ponašanja političkih subjekata izvršne vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu još uvijek nisu formirane i što je tijekom cijelog tog razdoblja na dužnosti vlada u tehničkom mandatu; 

Podsječajući da je, na sjednici koja je održana na razini političkih direktora 20. listopada 2006. godine, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozdravio održavanje izbora od 1. listopada i pozvao na što skorije okončanje formiranja vlasti; 

Podsječajući na pismo visokoga predstavnika od 11. svibnja 2007. godine, upućeno predstavnicima političkih stranaka, u kojem je istim predstavnicima ukazano na činjenicu da je situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu neodrživa i upozoreni su da bi visoki predstavnik mogao poduzeti određene mjere u cilju promjene takvog stanja; 

Uvjeren da HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ i SBiH, kao politički subjekti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, moraju preuzeti svoj dio odgovornosti za stanje koje se pokazalo kao vrlo nezadovoljavajuće u pogledu izvršnih vlasti u tom kantonu; 

Uzevši u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik donosi sljedeću 

ODLUKU 

KOJOM SE OBUSTAVLJAJU SVE ISPLATE SA UTVRĐENIH PRORAČUNSKIH POZICIJA ZA POTREBE FINANCIRANJA POLITIČKIH STRANAKA HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ I SBiH IZ PRORAČUNA BOSNE I HERCEGOVINE, PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I PRORAČUNA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA I UMANJUJE SE FINANCIRANJE ZA POTREBE POLITIČKIH STRANAKA HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ I SBiH IZ PRORAČUNA HERCEGOVAČKO- NERETVANSKOG KANTONA 

Članak 1. 

Sve isplate sa utvrđenih proračunskih pozicija za potrebe financiranja političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ i SBiH iz proračuna Bosne i Hercegovine, proračuna Federacije Bosne i Hercegovine i proračuna Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2007. godinu, odmah se obustavljaju. 

Obustava isplate sa utvrđenih proračunskih pozicija za potrebe financiranja političkih stranaka, utvrđena u stavku 1. ovog članka, ostaje na snazi sve dotle dok Kantonalnu vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona ne potvrdi Kantonalna skupština sukladno članku V.8 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 

Članak 2. 

Sredstva sa utvrđenih proračunskih pozicija za fiskalnu 2007. godinu, namijenjena za potrebe financiranja političkih stranaka, koja treba da se isplate iz proračuna Hercegovačko-neretvanskog kantona u korist stranaka HDZ BiH i SDA, ovim se umanjuju za četrdeset posto (40%). 

Sredstva sa utvr|enih prora~unskih pozicija za fiskalnu 2007. godinu, namijenjena za potrebe financiranja politi~kih stranaka, koja treba da se isplate iz prora~una Hercegova~ko-neretvanskog kantona u korist stranaka HDZ 1990-HZ i SBiH, ovim se umanjuju za dvadeset posto (20%). 

Članak 3. 

Ukoliko Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona ne potvrdi Kantonalnu vladu nakon 7. lipnja 2007. godine, dodatnih dvadeset posto (20%) sredstava sa utvrđenih proračunskih pozicija za fiskalnu 2007. godinu namijenjenih za potrebe financiranja političkih stranaka, koja treba da se isplate u korist stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990-HZ i SBiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, odbijat će se na tjednoj osnovi sve dotle dok Kantonalna vlada ne bude potvrđena. 

Članak 4. 

Ukoliko Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona ne potvrdi Kantonalnu vladu do 28. lipnja 2007. godine, visoki predstavnik zadržava pravo da donese dodatnu odluku kojom će se umanjiti financiranje za potrebe političkih stranaka predviđeno u čl. 1. do 3. ove Odluke iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine i/ili proračuna institucija Bosne i Hercegovine. 

Članak 5. 

Ministrima financija na razini Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Hercegovačko-neretvanskog kantona, ili svakoj drugoj osobi koja bi eventualno mogla postupati u ime navedenih ministara, ovom se Odlukom naređuje da: 

1)  realiziraju odredbe ove Odluke u mjeri u kojoj se ista na njih primjenjuje; 

2)  u roku od najkasnije tri (3) radna dana od dana potpisivanja ove Odluke, dostave dokaz Uredu visokog predstavnika, u formi pismenog jamstva, o tome da su odredbe čl. 1. i 2. ove Odluke izvršene; i 

3)  u roku od najkasnije tri (3) radna dana od dana potpisivanja ove Odluke, dostave dokaz Uredu visokog predstavnika, u formi pismenog jamstva, o tome da su odredbe članka 3. ove Odluke izvršene. 

Ministri financija, odnosno, u slučaju njihove odsutnosti sve druge osobe koje bi eventualno mogle postupati u njihovo ime, smatrat će se odgovornim za uredno izvršenje ove Odluke. 

Članak 6. 

Ova Odluka ne iziskuje poduzimanje dodatnih proceduralnih radnji i ima veću pravnu snagu u odnosu na bilo koji propis ili zakon koji eventualno može biti u suprotnosti s njom. Ovom Odlukom navedene političke stranke se ni na koji način ne oslobađju svojih obveza prema Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine ili Zakonu o financiranju političkih stranaka Bosne i Hercegovine. 

Članak 7. 

Radi otklanjanja svake sumnje, ovim se izričito izjavljuje i ukazuje da je ovdje sadržane odredbe, svaku od njih, utvrdio visoki predstavnik sukladno svojem međunarodnom mandatu i da ih, stoga, ne mogu osporavati sudovi Bosne i Hercegovine, niti sudovi njezinih entiteta, niti na drugom mjestu, te da se pred bilo kojim sudom ni u jednom trenutku ne može pokrenuti postupak u svezi s obvezama čije izvršenje iz njih proistječe. 

Članak 8. 

Iznos sredstava odbijenih sukladno čl. 2. i 3. ove Odluke prenosi se na proračunske pozicije koje se odnose na fondove za socijalnu zaštitu/skrb kako slijedi: 614300/JAN17 (Kućna njega i pomoć u kući), 614300/JAN022 (Los Rossales), 614300/ JAN010 (Sveta obitelj), 614300/JAM017 (Pomoć djeci oboljeloj od celijakije). 

Preneseni iznosi iz stavka 1. ovog članka smatraju se sredstvima za konkretne projekte, neće imati nikakav utjecaj na financiranje koje je već predviđeno proračunom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2007. godinu, i trošit će se isključivo za potrebe štićenika ovih ustanova. 

Primatelji sredstava iz stavka 1. ovog članka dužni su dostaviti izviješće Uredu visokog predstavnika, putem Ministarstva financija Hercegovačko-neretvanskog kantona, o načinu utroška dodatnih sredstava. 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i "Službenim/narodnim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona". 

 

                                                                                   
Sarajevo,29. svibnja 2007. godine   
                                              
                   
dr. Christian Schwarz- Schilling,
Visoki predstavnik