Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik "pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora";

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenim "donošenjem obvezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o određenim pitanjima, uključujući i (na temelju točke (c) stavka XI.2) "mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta";

Uzimajući u obzir članak IV.B.5.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojim se predviđa, između ostalog, sljedeće: "Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je izabrana, nakon što je njeno imenovanje potvrdio većinom glasova Predstavnički dom Federacije";

S obzirom da je svojim pismom od 28. studenog 2002. godine, visoki predstavnik odlučio da evoluirajuća priroda mirovnog procesa iziskuje produženje "procesa provjere" i shodno tome iziskuje od organa vlasti Bosne i Hercegovine da saopće Uredu visokog predstavnika imena podobnih kandidata za određena ministarska mjesta na državnom, entitetskom i županijskom nivou prije njihovog imenovanja i/ili potvrđivanja;

Imajući na umu činjenicu da je predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine, dana 9. ožujka 2007. godine, proslijedila visokom predstavniku listu podobnih kandidata za mjesta koja podliježu provjeri, spominjući potrebu da se okonča proces provjere prije njihovog definitivnog imenovanja;

Konstatirajući da je 21. ožujka 2007. godine predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine, u suglasnosti sa svojim potpredsjednicima, usvojila Odluku o imenovanju premijera/predsjednika, zamjenikâ premijera i ministara u vladi Federacije Bosne i Hercegovine i da je proslijedila ovu Odluku Predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine na potvrđivanje;

Konstatirajući također, da rok od deset radnih dana u kojem visoki predstavnik nastoji okončati proces provjere prema svojoj Odluci od 28. studenog 2002. godine ističe 23. ožujka 2007;

Osuđujući stoga to što je Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine, donio Odluku o potvrđivanju Odluke o imenovanju premijera/predsjednika, zamjenikâ premijera i ministara u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine prije okončanja procesa provjere;

Uz potpuno shvatanje da je institut provjere i dalje neophodan kako bi se ojačao sustav podrobnog ispitivanja nominiranih kandidata za ministarske pozicije i spriječila zlouporaba ovlasti od strane javnih dužnosnika te da je navedeni institut stoga i dalje od od suštinskog značaja za proces provedbe mira;

Svjestan da institut provjere treba prenijeti na domaće institucije i uz žaljenje što niti jedan pravni propis nisu u tom pogledu donijeli organi vlasti Federacije Bosne i Hercegovine;

Uzevši u obzir i razmotrivši cjelokupnost prethodno pomenutih pitanja, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću:

ODLUKU
kojom se poništava Odluka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o potvrđivanju Odluke o imenovanju premijera/predsjednika, zamjenikâ premijera i ministara u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine donesena na sjednici Predstavničkog doma održanoj 22. ožujka 2007.

Članak 1.

Odluka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o potvrđivanju Odluke o imenovanju premijera/predsjednika, zamjenikâ premijera i ministara u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Odluka o potvrđivanju), donesena na sjednici Predstavničkog doma održanoj 22. ožujka 2007. godine, ovim se proglašava ništavnom ab initio, i ne proizvodi nikakav pravni učinak.

Članak 2.

Radi otklanjanja svake nedoumice, ovim se posebno izjavljuje da će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine iz prethodnog saziva i njezini članovi nastaviti da djeluju u tehničkom mandatu sve dotle dok na snagu ne stupi nova Odluka o potvrđivanju imenovanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Članak 3.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine može donijeti novu Odluku o potvrđivanju imenovanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine isključivo nakon izričitog obavještenja od strane visokog predstavnika o rezultatima procesa provjere.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Visoki predstavnik
Dr. Cristian Schwarz - Schiling