Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik "pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora";

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim "donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) "mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta";

Uzimajući u obzir član IV.B.5.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojim se predviđa, između ostalog, sljedeće: "Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je izabrana, nakon što je njeno imenovanje potvrdio većinom glasova Predstavnički dom Federacije";

S obzirom da je svojim pismom od 28. novembra 2002. godine, visoki predstavnik odlučio da evoluirajuća priroda mirovnog procesa iziskuje produženje "procesa provjere" i shodno tome iziskuje od organa vlasti Bosne i Hercegovine da saopšte Uredu visokog predstavnika imena podobnih kandidata za određena ministarska mjesta na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou prije njihovog imenovanja i/ili potvrđivanja;

Imajući na umu činjenicu da je predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine, dana 9. marta 2007. godine, proslijedila visokom predstavniku listu podobnih kandidata za mjesta koja podliježu provjeri, spominjući potrebu da se okonča proces provjere prije njihovog definitivnog imenovanja;

Konstatirajući da je 21. marta 2007. godine predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine, u saglasnosti sa svojim potpredsjednicima, usvojila Odluku o imenovanju premijera/predsjednika, zamjenikâ premijera i ministara u vladi Federacije Bosne i Hercegovine i da je proslijedila ovu Odluku Predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine na potvrđivanje;

Konstatirajući takođe
, da rok od deset radnih dana u kojem visoki predstavnik nastoji okončati proces provjere prema svojoj Odluci od 28. novembra 2002. godine ističe 23. marta 2007;

Osuđujući stoga to što je Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj sjednici održanoj 22. marta 2007. godine, donio Odluku o potvrđivanju Odluke o imenovanju premijera/predsjednika, zamjenikâ premijera i ministara u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine prije okončanja procesa provjere;

Uz potpuno shvatanje
da je institut provjere i dalje neophodan kako bi se ojačao sistem podrobnog ispitivanja nominiranih kandidata za ministarske pozicije i spriječila zloupotreba ovlasti od strane javnih zvaničnika te da je navedeni institut stoga i dalje od od suštinskog značaja za proces provedbe mira;

Svjestan da institut provjere treba prenijeti na domaće institucije i uz žaljenje što nijedan pravni propis nisu u tom pogledu donijeli organi vlasti Federacije Bosne i Hercegovine;

Uzevši u obzir i razmotrivši
sveukupnost prethodno spomenutih pitanja, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću:

ODLUKU
kojom se poništava Odluka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o potvrđivanju Odluke o imenovanju premijera/predsjednika, zamjenikâ premijera i ministara u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine donesena na sjednici Predstavničkog doma održanoj 22. marta 2007.


Član 1.

Odluka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o potvrđivanju Odluke o imenovanju premijera/predsjednika, zamjenikâ premijera i ministara u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Odluka o potvrđivanju), donesena na sjednici Predstavničkog doma održanoj 22. marta 2007. godine, ovim se proglašava ništavnom ab initio, i ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo.

Član 2.

Radi otklanjanja svake sumnje, ovim se posebno izjavljuje da će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine iz prethodnog saziva i njeni članovi nastaviti da djeluju u tehničkom mandatu sve dotle dok na snagu ne stupi nova Odluka o potvrđivanju imenovanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine može donijeti novu Odluku o potvrđivanju imenovanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine isključivo nakon izričitog obavještenja od strane visokog predstavnika o rezultatima procesa provjere.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Službenom glasniku Federacije Bosne i Hercegovine".

Sarajevo, 23. mart 2007.