Koristeći se ovlastima datim visokom predstavniku člankom V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u svezi sa provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi sa tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenim “donošenjem obvezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Konstatirajući da je Vijeće za provedbu mira u svojoj Deklaraciji usvojenoj u Briselu 24. svibnja 2000. godine, u kontekstu naglašavanja ključnih reformi gospodarstva potrebnih za stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora i omogućavanje rasta privatnog sektora, između ostaloga, pozvalo organe vlasti Bosne i Hercegovine da utvrde i uspostave adekvatne domaće izvore financiranja za državni proračun, te dalje apelovalo na organe vlasti Bosne i Hercegovine da nastave sa sveobuhvatnim reformama sustava oporezivanja i carina;

Uzimajući u obzir kominikej koji je na nivou političkih direktora donio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira dana 21. studenog 2002. godine, u kojem se Bosna i Hercegovina poziva da hitno usvoji gospodarstvene reforme uključujući: “Ujedinjenje carinskog sustava kako bi se zaustavilo dupliciranje poslova i pronevjera”, te “uvođenje PDV-a na državnom nivou kako bi se pojednostavio i postigao učinkovitiji sustav oporezivanja, te pomoglo u smanjenju cjelokupnih poreskih obveza”;

Uzimajući u obzir takođe Deklaraciju Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira donesenu dana 30. siječnja 2003. godine kojom je, u svezi sa procesom gospodarstvenih  preobrazbi, objavljeno “da uvođenje jedinstvene carinske uprave i poreza na dodanu vrijednost (u daljem tekstu: PDV-a) na državnom nivou predstavljaju suštinski dio ovog procesa reformi”;

Uzimajući u obzir takođe kominike koji je na nivou političkih direktora donio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira dana 15. ožujka 2006. godine, u kojem se organi vlasti Bosne i Hercegovine pozivaju da osiguraju svoju potporu Upravi za neizravno oporezivanje i njenom Upravnom odboru;

Imajući na umu da je provedba Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 9/05 i 35/05) započelo 1. siječna 2006. godine, te da je stoga postojanje odgovarajuće uprave ključna komponenta za osiguranje pravilne primjene PDV-a, i da, naročito u početnoj fazi primjene, mogu biti potrebne brze reakcije i djelovanje Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje;

Upoznat s kominikeom Upravnog odbora Vijeća za provedbu donesenim 23. lipnja 2006. godine, u kojem se naglašava da bi organi vlasti u BiH što žurnije trebali riješiti spor oko raspodjele i pripadnosti prihoda;

Uzimajući u obzir kominikej Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira donesen 7. prosinca 2006. godine, u kojem je Upravni odbor izrazio zabrinutost zbog činjenice da, usprkos prethodnim urgencijama da se pronađe zadovoljavajuće rješenje pitanja raspodjele prihoda od PDV-a, Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje do sada nije uspio utvrditi način za rješenje ovog pitanja na sistematičan način;

Uzimajući u obzir također članak 28. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 44/03 i 52/04), u kojem se predviđa mogućnost imenovanja dodatnog člana Upravnog odbora koji bi obnašao funkciju predsjedavajućeg ovog odbora i u kojem se zahtijeva od navedene osobe da posjeduje stručnost u odgovarajućoj oblasti te da je pokazala visoke standarde poštenja i savjesnosti u obnašanju svojih dužnosti;

Pozivajući se na Odluku visokog predstavnika br. 177/04 (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 3/04 od 19. veljače 2004. godine), prema kojoj je imenovan prvi predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje na prvi mandat u trajanju godinu dana, i članak 2 iste Odluke kojim se predviđa mogućnost produženja mandata prema nahođenju visokog predstavnika;

S obzirom na Odluku visokog predstavnika br. 20/06 (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 54/06 od 17. srpnja 2006. godine), kojom je imenovan g. Peter Nicholl na funkciju inicijalnog predsjedavajućeg Upravog odbora Uprave za neizravno oporezivanje do 31. prosinca 2006. godine, zaključno s tim datumom, pod istim uvjetima utvrđenim i definiranim u Odluci visokog predstavnika br. 177/04 o imenovanju prvog predsjedavajućeg Upravnog odbora sustava za neizravno oporezivanje;

Svjestan potrebe da se osigura neometano rukovođenje Upravom za neizravno oporezivanje pravovremenim imenovanjem predsjedavajućeg Upravnog odbora sustava za neizravno oporezivanje;

Imajući na umu sveukupnost gore navedenih pitanja, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o produženju mandata g. Petera Nicholla na funkciji inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje

 

Članak 1.

Gospodin Peter Nicholl se ovom Odlukom imenuje na funkciju inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora sustava neizravnog oporezivanja (u daljem tekstu: predsjedavajući), utvrđenu u stavku 1. i 2. članka 28. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/03 i 52/04), do 31. svibnja 2006. godine, uključujući i taj datum.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako nakon 31. ožujka 2007. godine Vijeće ministara imenuje inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora sustava za neizravno oporezivanje sukladno proceduri utvrđenoj u stavku 3. članka 28. Zakona o neizravnom oporezivanju, mandat g. Petera Nicholla će isteći prvog dana mandata inicijalnog predsjedavajućeg imenovanog od strane Vijeća ministara.

Članak 2.

G. Peter Nicholl će nastaviti da djeluje u funkciji predsjedavajućeg pod istim uvjetima koji su utvrđeni i definirani u Odluci visokog predstavnika br. 177/04 o imenovanju prvog predsjedavajućeg Upravnog odbora sustava neizravnog oporezivanja.

Članak 3.

Izuzetno od odredbi bilo kojeg zakona kojim se suprotno propisuje, inicijalni predsjedavajući će uživati potpuni imunitet tokom čitavog perioda od svih postupaka pokrenutih pred bilo kojim sudom u svezi s radnjama koje izvrši u okviru mandata koji mu je dodijeljen ovom Odlukom i u toku obnašanja dužnosti koje vrši prema ovoj Odluci, pred bilo kojim sudom.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, i u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 31/06

Sarajevo, 19. prosinca 2006.  
 
Dr. Christian Schwarz-Schilling
Visoki predstavnik