Koristeći se ovlastima koje su Visokom predstavniku dane člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja pomenutog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora; i posebice uzevši u obzir članak II. 1. (d) gore navedenog Sporazuma, prema kojem visoki predstavnik "pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u svezi s civilnom provedbom";

Pozivajući se se na stavak XI. 2. Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonnu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu Visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji glede tumačenja Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, "donošenjem obvezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim", u svezi s određenim pitanjima, uključujući (sukladno točki (c) ovog stavka) i "mjere u svrhu osiguranja provedbe Mirovnog sporazuma na čitavom teritoriju Bosne i Hercegovine i njeziih entiteta";

Prisjećajući se također da se Deklaracijom Upravnoga odbora Vijeća za provedbu mira, donesenom na razini političkih direktora, u Sarajevu 24. rujna 2004. godine, zahtijevalo iznalaženje "trajnog rješenja" u svezi s "pitanjem državne imovine";

Konstatirajući da je, na temelju navedenog, Povjerenstvo za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u upravljanju državnom imovinom (u daljem tekstu: Povjerenstvo), u čijem se sastavu nalaze stručnjaci predstavnici iz oba entiteta Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i institucija Bosne i Hercegovine, formirano u prosincu 2004. godine Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 10/05, 18/05, 69/05, 70/05, u daljem tekstu: Odluka);

Smatrajući da je Povjerenstvo, u skladu sa navedenom Odlukom, bilo zaduženo za, između ostaloga, predlaganje zakona kojima se uređuje utvrđivanje imovine koja je u vlasništvu Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kojima se određuju njihova prava vlasništva i upravljanja državnom imovinom;

Podsjećajući, da se Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine, (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 20/05, 17/06, 62/06 i 40/07) privremeno zabranjuju raspolaganja državnom imovinom do stupanja na snagu gore spomenutih zakona o vlasničkim pravima i upravljanjem državnom imovinom, ili do 30. rujna 2007. godine, u zavisnosti od toga što nastupi ranije;

Nadalje smatrajući, da je sukladno članku 4a pomenute Odluke Povjerenstvo dodatno zaduženo da odlučuje po zahtjevima "o izuzimanju određene državne imovine od zabrane propisane zakonima o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom na razini Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske";

Prisjećajući se takođe da je u svojoj Deklaraciji od 19. lipnja 2007. godine, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira izrazio duboko nezadovoljstvo činjenicom da "državni i entitetski organi u tri godine nisu uspjeli postići sporazum o raspolaganju državnom imovinom", što je 30. lipnja 2007. godine zahtijevalo još jednu Odluku Visokog predstavnika kojom je produžio zabranu raspolaganja državnom imovinom;

Uz žaljenje što privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom prestaje 30. rujna 2007. godine prije stupanja na snagu gore pomenutih zakona o pravima vlasništva i nadležnostima za upravljanje Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u vezi sa državnom imovinom;

Nadalje žaleći zbog nepostizanja vidljivog napretka od strane vlasti države, entiteta i Brčko Distrikta do danas u pravcu postizanja sporazuma o podjeli državne imovine, te o novom zakonu kojim bi se ova materija regulirala ubuduće;

Priznajući da je za zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i njenih administrativnih jedinica od potencijalne štete koju bi predstavljalo dalje raspolaganje državnom imovinom prije donošenja odgovarajućih zakona potrebno još jedno produljenje važenja zakona kojima se privremeno zabranjuje raspolaganje državnom imovinom od strane Bosne i Hercegovine, entiteta ili svih njenih administrativnih jedinica;

Uzevši u obzir, konstatirajući, te imajući na umu sve prethodno spomenuto, visoki predstavnik donosi sljedeću:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o izmjenama i dopunama nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Navedeni Zakon stupa na snagu kao zakon Federacije Bosne i Hercegovine, na dan predviđen člankom 2. tog Zakona.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i bez odlaganja se objavljuje u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".


Sarajevo, 28. rujan 2007. godine                                                     Dr Miroslav Lajčak
Visoki predstavnik

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREMENOJ ZABRANI RASPOLAGANJA DRŽAVNOM IMOVINOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U članku 4. Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 20/05, 17/06, 62/06, 40/07) riječi: "30. rujan 2007. godine", mijenjaju se riječima: "31. prosinac 2007. godine".

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu na dan objavljivanja u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".