Koristeći se ovlaštenjima koja su Visokom predstavniku data članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja pomenutog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II. 1. (d) gore navedenog Sporazuma, prema kojem visoki predstavnik "pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom";

Pozivajući se se na stav XI. 2. Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, "donošenjem obavezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim", u vezi sa određenim pitanjima, uključujući (u skladu sa tačkom (c) ovog stava) i "mjere u svrhu osiguranja implementacije Mirovnog sporazuma na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta";

Prisjećajući se takođe da se Deklaracijom Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, donesenom na nivou političkih direktora, u Sarajevu 24. septembra 2004. godine, zahtijevalo iznalaženje "trajnog rješenja" u vezi s "pitanjem državne imovine";

Konstatirajući da je, na osnovu pomenute Deklaracije, Komisija za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obaveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u upravljanju državnom imovinom (u daljem tekstu: Komisija), u čijem se sastavu nalaze stručnjaci predstavnici iz oba entiteta Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i institucija Bosne i Hercegovine, formirana u decembru 2004. godine Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 10/05, 18/05, 69/05, 70/05, u daljem tekstu: Odluka);

Smatrajući da je Komisija, u skladu sa navedenom Odlukom, bila zadužena za, između ostalog, predlaganje zakona kojima se uređuje utvrđivanje imovine koja je u vlasništvu Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kojima se određuju njihova prava vlasništva i upravljanja državnom imovinom;

Podsjećajući, da se Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine, (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 20/05, 17/06, 62/06 i 40/07) privremeno zabranjuju raspolaganja državnom imovinom do stupanja na snagu gore spomenutih zakona o vlasničkim pravima i upravljanjem državnom imovinom, ili do 30. septembra 2007. godine, u zavisnosti od toga šta nastupi ranije;

Nadalje smatrajući, da je u skladu s članom 4a pomenute Odluke Komisija dodatno zadužena da odlučuje po zahtjevima "o izuzimanju određene državne imovine od zabrane propisane zakonima o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske";

Prisjećajući se takođe da je u svojoj Deklaraciji od 19. juna 2007. godine, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira izrazio duboko nezadovoljstvo činjenicom da "državni i entitetski organi u tri godine nisu uspjeli postići sporazum o raspolaganju državnom imovinom", što je 30. juna 2007. godine zahtijevalo još jednu Odluku Visokog predstavnika kojom je produžio zabranu raspolaganja državnom imovinom;

Uz žaljenje što privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom prestaje 30. septembra 2007. godine prije stupanja na snagu gore pomenutih zakona o pravima vlasništva i nadležnostima za upravljanje Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u vezi sa državnom imovinom;

Nadalje žaleći zbog nepostizanja vidljivog napretka od strane vlasti države, entiteta i Brčko Distrikta do danas u pravcu postizanja sporazuma o podjeli državne imovine, te o novom zakonu kojim bi se ova materija regulisala ubuduće;

Priznajući da je za zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i njenih administrativnih jedinica od potencijalne štete koju bi predstavljalo dalje raspolaganje državnom imovinom prije donošenja odgovarajućih zakona potrebno još jedno produženje važenja zakona kojima se privremeno zabranjuje raspolaganje državnom imovinom od strane Bosne i Hercegovine, entiteta ili svih njenih administrativnih jedinica;

Uzevši u obzir, konstatirajući, te imajući na umu sve prethodno spomenuto, visoki predstavnik donosi sljedeću:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o izmjenama i dopunama nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Navedeni Zakon stupa na snagu kao zakon Federacije Bosne i Hercegovine, na dan predviđen članom 2. tog Zakona.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i bez odlaganja se objavljuje u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".


Sarajevo, 28. septembar 2007. godine                                                    Dr Miroslav Lajčak
Visoki predstavnik


ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREMENOJ ZABRANI RASPOLAGANJA DRŽAVNOM IMOVINOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U članu 4. Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 20/05, 17/06, 62/06, 40/07) riječi: "30. septembar 2007. godine", mijenjaju se riječima: "31. decembar 2007. godine".

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu na dan objavljivanja u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".