Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje narečenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i člankom II 1. (d) prethodno narečenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u svezi s civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini; 

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokoga predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore naređenom, "donošenjem obvezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim", o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta koje "mogu obuhvatati mjere protiv osoba na javnim dužnostima (...) za koje visoki predstavnik ustanovi da su prekršile zakonske obveze preuzete sukladno Mirovnom ugovoru ili uvjete za njegovu provedbu"; 

Svjestan da je prošlo gotovo osam mjeseci od održavanja općih izbora, a gotovo sedam od osnivanja kantonalne skupštine; 

Konstatirajući da su određeni politički subjekti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, svojim krajnje neodgovornim ponašanjem, pretpostavili svoje pojedinačne i stranačke interese interesima građana te tako zlouporabili povjerenje svojih glasača i građana uopće; 

Osuđujući što kao rezultat ovog neodgovornog ponašanja političkih subjekata izvršne vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu još uvijek nisu uspostavljene i što je tijekom cijelog tog razdoblja na dužnosti vlada u tehničkom mandatu; 

Podsjećajući da je, na sjednici koja je održana na razini političkih direktora 20. listopada 2006. godine, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozdravio održavanje izbora od 1. listopada i pozvao na što skorije okončanje formiranja vlasti; 

Podsjećajući na pismo visokog predstavnika od 11. svibnja 2007. godine upućenog predstavnicima političkih stranaka, u kojem je istim predstavnicima ukazano na činjenicu da je stanje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu neodrživo i upozoreni su da bi visoki predstavnik mogao poduzeti određene mjere u cilju promjene takvoga stanja; 

Uvjeren da HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ i SBiH kao politički subjekti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu moraju preuzeti svoj dio odgovornosti za stanje koje se pokazalo kao vrlo nezadovoljavajuće u pogledu izvršnih vlasti u tom kantonu; 

Imajući na umu da su, na sastanku s predstavnicima političkih stranaka održanom u Mostaru 6. lipnja 2007. godine, relevantni politički subjekti pružili uvjeravanja visokom predstavniku da će kantonalna vlada biti imenovana bez odlaganja i da su u tom pogledu utvrdili rokove; 

Uzevši u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik donosi sljedeću 

ODLUKU 

KOJOM SE MIJENJA ODLUKA KOJOM SE OBUSTAVLJAJU SVE ISPLATE SA UTVRĐENIH PRORAČUNSKIH POZICIJA ZA POTREBE FINANCIRANJA POLITIČKIH STRANAKA HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ I SBiH IZ PRORAČUNA BOSNE I HERCEGOVINE, PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I PRORAČUNA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA I UMANJUJE SE FINANCIRANJE ZA POTREBE POLITIČKIH STRANAKA HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ I SBiH IZ PRORAČUNA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA OD 29. SVIBNJA 2007. GODINE 

Članak 1. 

Članak 3. Odluke kojom se obustavljaju sve isplate sa utvrđenih proračunskih pozicija za potrebe financiranja političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ i SBiH iz proračuna Bosne i Hercegovine, proračuna Federacije Bosne i Hercegovine i proračuna Hercegovačko-neretvanskog kantona i umanjuje se financiranje za potrebe političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ i SBiH iz proračuna Hercegovačko-neretvanskog kantona od 29. svibnja 2007. godine (u daljnjem tekstu: Odluka od 29. svibnja 2007.), mijenja se i glasi: 

"(1)    Zakonodavno tijelo Hercegovačko-neretvanskog kantona će potvrditi kandidate za mjesta predsjedavajućeg i dopredsjedavajućih Kantonalne skupštine najkasnije do 7. lipnja 2007. godine. 

(2)    Političke stranke će predložiti i dostaviti predsjedavajućem Kantonalne skupštine prijedlog svojih kandidata za mjesto premijera najkasnije do 11. lipnja 2007. godine. 

(3)    Predsjedavajući Kantonalne skupštine će, nakon konzultacija sa svojim dopredsjedavajućim, imenovati kandidata za mjesto premijera Hercegovačko-neretvanskog kantona najkasnije do 15. lipnja 2007. godine. 

(4)    Zakonodavno tijelo Kantona će potvrditi Kantonalnu vladu najkasnije do 22. lipnja 2007. godine odnosno u roku od dva dana od okončanja postupka provjere, ovisno o tome koji dan nastupi kasnije. 

(5)    Ukoliko zakonodavno tijelo Hercegovačko-neretvanskog kantona ne ispoštuje bilo koji od rokova predviđenih u st. (1) do (4) ovog članka, daljnjih dvadeset posto (20%) sredstava s utvrđenih proračunskih pozicija za fiskalnu 2007. godinu, namijenjenih za potrebe financiranja političkih stranaka, koja tek trebaju da se isplate u korist stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990-HZ i SBiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, odbijat će se odmah na tjednoj osnovi, sve dotle dok se Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona ne potvrdi." 

Članak 2. 

Stavak 1. članka 8. Odluke od 29. svibnja 2007. godine mijenja se i glasi: 

"Iznos sredstava odbijenih sukladno čl. 3. ove Odluke prenosi se na proračunske pozicije koje se odnose na fondove za socijalnu zaštitu/skrb kako slijedi: 614300 JAN014 (stalna novčana pomoć)." 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i "Službenim/narodnim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona". 

Broj 50/07
7. lipnja 2007. godine
Sarajevo 


Visoki predstavnik
dr. Christian Schwarz-Schilling