Z А K O N
O IZMJENАMА ZАKONА O VLАDI FEDERАCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

            U Zakonu o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03 i 2/06), u članku 6. st. 3. i 4. se brišu.
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3.

Član 2.

            Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, v.r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, v.r.