Z А K O N  
O
IZMJENАMА ZАKONА O VLАDI FEDERАCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

            U Zakonu o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03 i 2/06), u članu 6. st. 3. i 4. brišu se.
Dosadašnji stav 5. postaje stav 3.

Član 2.

            Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, s.r.