Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

U Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04 , 54/04 i 67/05) članak 22. mijenja se i glasi:

„Popuna upražnjenog radnog mjesta

Popuna upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u tijelu državne službe vrši se na način predviđen u čl. od 22a. do 24. i članku 35. ovog zakona za koji se odluči rukovoditelj tijela državne službe“.

Članak 2.

Iza članka 22. dodaju se novi čl. 22a., 22b. i 22c. koji glase:

Članak 22a.

Interni premještaj državnog službenika

1. Ukoliko u tijelu državne službe postoji upražnjeno radno mjesto državnog službenika, u tom slučaju rukovoditelj tijela državne službe prvo razmatra može li na to radno mjesto premjestiti državnog službenika koji se nalazi na sličnom radnom mjestu u istom tijelu državne službe. Premještaj može biti dragovoljan uz suglasnost državnog službenika koji se premješta, a iznimno i nametnut, ako postoje objektivno utvrđene i neodložne potrebe službe. Nametnuti premještaj može biti i zamjena službenika s jednog na drugo radno mjesto. Rješenje o premještaju donosi rukovoditelj tijela državne službe. Primjerak rješenja dostavlja se Agenciji.
2. Prigodom odlučivanja o premještaju u obzir se uzimaju ocjene rezultata rada koje je ostvario državni službenik koji se premješta, kao i njegova ukupna stručna sposobnost za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje se premješta.
3. Ukoliko premještaj podrazumijeva i promjenu prebivališta, državni službenik ima pravo na odgovarajuću naknadu, što se utvrđuje u pravilniku iz stavka 2. članka 46. ovog zakona.

Članak 22b.

Sporazumno preuzimanje dužnosti državnog službenika iz drugog tijela državne službe

Tijelo državne službe može sporazumno s drugim tijelom državne službe iste razine vlasti i uz saglasnost ili pisani zahtjev državnog službenika preuzeti državnog službenika sa iste ili slične pozicije, a kod rukovodećih državnih službenika iz članka 6.stavak 1. točka a) ovog zakona može preuzimati samo one rukovodeće državne službenike iz toč.2., 4. i 5. koji se nalaze na poziciji radnog mjesta koja je istovjetna poziciji radnog mjesta na koje se vrši preuzimanje. Preuzimanje se vrši pisanim sporazumom tijela državne službe od čega se primjerak sporazuma i rješenje o postavljenju dostavljaju Agenciji.

Članak 22c.

Posebni uvjeti za prijem savjetnika u radni odnos kao i uvjeti koje moraju posjedovati savjetnici, koji već obnašaju tu funkciju, moraju biti identični uvjetima za prijem državnog službenika – pomoćnika rukovoditelja tijela državne službe.»

Članak 3.

Članak 23. mijenja se i glasi:

«Popuna upražnjenih radnih mjesta s liste prekobrojnih

1. Kada rukovoditelj tijela državne službe odluči da popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika ne vrši na način predviđen čl. 22a. i 22b. ovog zakona, odnosno ako se popuna ne izvrši na taj način, u tom slučaju rukovoditelj tog tijela podnosi zahtjev Agenciji za popunu tog radnog mjesta.
2. Agencija prvo pokušava popuniti to radno mjesto državnim službenicima koji se nalaze na listi prekobrojnih državnih službenika koju vodi Agencija za sva tijela državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ta popuna se vrši po kriterijima i pravilima za izbor državnih službenika koje podzakonskim aktima utvrđuje Agencija.“

Članak 4.

Članak 24. mijenja se i glasi:

«Javno oglašavanje

1. Ukoliko se upražnjeno radno mjesto u tijelu državne službe ne bude moglo popuniti na način predviđen u članku 23. ovog zakona, u tom slučaju to radno mjesto Agencija popunjava oglašavanjem javnog natječaja koji se provodi prema odredbama ovoga članka i čl. od 25. do 32. ovoga zakona.
2. Zabranjena je diskriminacija temeljem spola u postupku upošljavanja i unaprjeđenja državnog službenika u smislu članka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (« Službeni glasnik BiH», broj 16/03).
3. Javni natječaj se objavljuje najmanje 15. dana prije krajnjeg roka za prijave u «Službenim novinama Federacije BiH» i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i na službenoj internet stranici Agencije.
4. Javni natječaj sadrži:
a) naziv i opis upražnjenog radnog mjesta,
b) opće uvjete iz članka 25. ovoga Zakona,
c) posebne uvjete utvrđene pravilnikom o unutarnjoj organizaciji ,
d) popis potrebnih dokumenata, rok i mjesto njihovog podnošenja.

5. Troškove objavljivanja javnog natječaja snosi tijelo državne službe za čije se
potrebe provodi taj natječaj.»


Članak 5.

U članku 27. stavak 2. u prvom retku riječi: „pet članova“ zamjenjuju se riječima: „tri člana“, a u drugom retku riječi: „najmanje tri“ zamjenjuju se riječju: „dva“, dok se u trećem retku iza riječi: „član“ dodaje riječ: „predstavnik“, a u petom retku riječi: „ostala dva člana“ zamjenjuju riječima: „ostali članovi“.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„4. Članovima Povjerenstva za izbor za rad u povjerenstvu pripada naknada čija se visina utvrđuje rješenjem o imenovanju povjerenstva prema kriterijima koji utvrdi Agencija, a isplata se vrši iz sredstava tijela državne službe za čije je potrebe imenovano to povjerenstvo.“

Članak 6.

Članak 35. mijenja se i glasi:

„Unaprjeđenje državnog službenika

1. Rukovoditelj tijela državne službe može vršiti unaprjeđenje državnog službenika iz tijela kojim rukovodi na izravno više radno mjesto. To unaprjeđenje se vrši u sklopu radnih mjesta iz članka 6. stavak 1. točka b) ovog zakona, a vrši se onda kada postoji upražnjeno rano mjesto.
2. Unaprjeđenje se vrši putem internog oglasa koji ostaje otvoren najmanje sedam dana od dana objave, a objavljuje se na oglasnoj ploči tijela državne službe u kojem se vrši unaprjeđenje.Oglas sadrži: naziv radnog mjesta, opis poslova i uvjete za obavljanje poslova utvrđenih pravilnikom o unutarnjoj organizaciji tijela državne službe.
3. Rukovoditelj tijela državne službe imenuje povjerenstvo od tri člana koja će predložiti za unaprjeđenje onog državnog službenika koji bude imao najbolje stručne i druge kvalitete koji se temelje na ocjeni rada i pokazanim drugim stručnim i profesionalnim sposobnostima državnih službenika koji se prijave na interni oglas, što se procjenjuje putem intervjua. Rješenje o unapređenju donosi rukovoditelj tijela državne službe. Primjerak rješenja dostavlja se Agenciji“.

Članak 7.

Iza članka 37. dodaje se novi članak 37a., koji glasi:

Članak 37a.

Radni odnos na određeno vrijeme

1. U slučaju dužeg izbivanja državnog službenika s posla (bolovanje, porodiljno izbivanje i sl.) može se primiti državni službenik u radni odnos na određeno vrijeme koje traje do povratka izbivalog državnog službenika na posao. Prijam u radni odnos prvo se vrši prema odredbi članka 23. ovoga zakona, a ako takva mogućnost ne postoji, u tom slučaju na zahtjev tijela državne službe Agencija popunu tog radnog mjesta vrši prema članku 24. ovoga zakona.
2. Radni odnos iz stavka 1. ovoga članka ne može prerasti u radni odnos na neodređeno vrijeme.“


Članak 8.

Članak 67. mijenja se i glasi:

„Postojeći državni službenici

1. Državni službenici na radnim mjestima iz članka 6. stavak 1. ovog zakona, u tijelima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se na dan stupanja na snagu ovog zakona nalaze u radnom odnosu u tijelima državne službe, podliježu postupku revizije koju provodi Agencija, a kojom se utvrđuje da li su uposleni u skladu sa zakonom, računajući od dana 01.07.2003. godine, kao dana stupanja na snagu Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno, ispunjavaju li uvjete iz članka 25. ovoga zakona i posebne uvjete utvrđene pravilnikom o unutarnjoj organizaciji tijela državne službe.
2. Agencija donosi rješenje o prestanku radnog odnosa državnim službenicima iz stavka 1. ovog članka za koje utvrdi jesu li uposleni suprotno zakonu iz stavka 1. ovog članka ili koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 25. ovog zakona i posebne uvjete utvrđene u pravilniku o unutarnjoj organizaciji.
3. Iznimno od stavka 2. ovog članka, državnim službenicima koji nemaju položen stručni-upravni ispit Agencija ne donosi rješenje o prestanku radnog odnosa po toj osnovi, s tim što su dužni taj ispit položiti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Državnim službenicima koji u tom roku ne polože stručni-upravni ispit rukovoditelj tijela državne službe donosi rješenje o prestanku radnog odnosa uz pribavljeno mišljenje Agencije.
4. Za radna mjesta koja ostanu upražnjena na osnovi rješenja iz stavka 2. ovog članka, Agencija će, u suradnji s rukovoditeljem tijela državne službe, raspisati javni natječaj u skladu s odredbom članka 24. ovog zakona u roku od 30 dana od dana kada rješenja o prestanku radnog odnosa postanu konačna.
5. Za državne službenike za koje Agencija utvrdi da ne ispunjavaju uvjete iz članka 25. ovog zakona, radni odnos prestaje kada rješenje iz stavka 2. ovog članka postane konačno.
6. Za državne službenike za koje Agencija utvrdi da su uposleni suprotno zakonu iz stavka 1. ovog članka, radni odnos prestaje kada se okonča javni natječaj raspisan u skladu s odredbom stavka 4. ovog članka, ako ne budu primljeni u službu po tom natječaju.
7. Iskustvo kandidata iz stavka 5. ovog članka koji je prethodno bio na radnom mjestu za koje je raspisan javni natječaj prema stavku 3. ovog članka, može biti uzeto u obzir za vrijeme sprovođenja tog natječaja.
8. Ako državni službenik iz stavka 2. članka 25.ovog zakona, u propisanom zakonskom roku stekne univerzitetsku diplomu, odnosno VII. stupanj stručne spreme zadržava status državnog službenika na poslovima na kojima je zatečen.»

Članak 9.

Iza članka 67. dodaje se novi članak 67a. koji glasi:

«Članak 67a.

Na državne službenike u tijelima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine za koje je Agencija izvršila ili započela reviziju do dana stupanja na snagu ovog zakona primjenjuju se odredbe o reviziji utvrđene u čl. 67. do 70. ovog zakona, kao i odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljene u «Službenim novinama Federacije BiH», broj: 67/05.»


Članak 10.

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić

 

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović