ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.

U Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04 i 67/05) član 22. mijenja se i glasi:

«Popuna upražnjenog radnog mjesta

Popuna upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u organu državne službe vrši se na način predviđen u čl. od 22a. do 24. i članu 35. ovog Zakona za koji se odluči rukovodilac organa državne službe.“

Član 2.

Iza člana 22. dodaju se novi čl. 22a., 22b. i 22c. koji glase:

Član 22.a

Interni premještaj državnog službenika

1. Ukoliko u organu državne službe postoji upražnjeno radno mjesto državnog službenika u tom slučaju rukovodilac organa državne službe prvo razmatra da li može na to radno mjesto premjestiti državnog službenika koji se nalazi na sličnom radnom mjestu u istom organu državne službe. Premještaj može biti dobrovoljan, uz saglasnost državnog službenika koji se premješta, a izuzetno i nametnut, ako postoje objektivno utvrđene i neodložne potrebe službe. Nametnuti premještaj može biti i zamjena službenika sa jednog na drugo radno mjesto. Rješenje o premještaju donosi rukovodilac organa državne službe. Primjerak rješenja dostavlja se Agenciji.
2. Kod odlučivanja o premještaju u obzir se uzimaju ocjene rezultata rada koje je ostvario državni službenik koji se premješta, kao i njegova ukupna stručna sposobnost za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje se premješta.
3. Ukoliko premještaj podrazumijeva i promjenu prebivališta državni službenik ima pravo na odgovarajuću naknadu, što se utvrđuje pravilnikom iz stava 2. član 46. ovog Zakona.

Član 22b.

Sporazumno preuzimanje dužnosti državnog službenika iz drugog organa državne službe

Organ državne službe može sporazumno sa drugim organom državne službe istog nivoa vlasti i uz saglasnost ili pisani zahtjev državnog službenika preuzeti državnog službenika sa iste ili slične pozicije, a kod rukovodećih državnih službenika iz člana 6. stav 1. tačka a) ovog Zakona može preuzimati samo one rukovodeće državne službenike iz tač. 2., 4. i 5. koji se nalaze na poziciji radnog mjesta koja je istovjetna poziciji radnog mjesta na koje se vrši preuzimanje. Preuzimanje se vrši


pisanim sporazumom organa državne službe od čega se primjerak sporazuma i rješenje o postavljenju dostavljaju Agenciji.

Član 22.c

Posebni uvjeti za prijem savjetnika u radni odnos kao i uvjeti koje moraju ispunjavati savjetnici koji već vrše tu funkciju moraju biti identični uvjetima za prijem državnog službenika - pomoćnika rukovodioca organa državne službe.»

Član 3.

Član 23. mijenja se i glasi:

«Popuna upražnjenih radnih mjesta sa liste prekobrojnih

1. Kada rukovodilac organa državne službe odluči da popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika ne vrši na način predviđen čl. 22a. i 22b. ovog Zakona, odnosno ako se popuna ne izvrši na taj način, u tom slučaju rukovodilac tog organa podnosi zahtjev Agenciji za popunu tog radnog mjesta.
2. Agencija prvo pokušava popuniti to radno mjesto državnim službenicima koji se nalaze na listi prekobrojnih državnih službenika koju vodi Agencija za sve organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Popuna se vrši prema kriterijima i pravilima za izbor državnih službenika koje podzakonskim aktima utvrđuje Agencija.“

Član 4.

Član 24. mijenja se i glasi:

«Javno oglašavanje

1. Ukoliko se upražnjeno radno mjesto u organu državne službe ne bude moglo popuniti na način predviđen u članu 23. ovog Zakona, u tom slučaju to radno mjesto Agencija popunjava oglašavanjem javnog konkursa koji se provodi prema odredbama ovog člana i čl. od 25. do 32. ovog Zakona.
2. Zabranjena je diskriminacija na osnovu spola u postupku zapošljavanja i unapređenja državnog službenika u smislu člana 3. Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (« Službeni glasnik BiH», br. 16/03).
3. Javni konkurs objavljuje se najmanje 15. dana prije krajnjeg roka za prijave u «Službenim novinama Federacije BiH» i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i na službenoj internet stranici Agencije.
4. Javni konkurs sadrži:
a) naziv i opis upražnjenog radnog mjesta,
b) opće uvjete iz člana 25. ovog Zakona,
c) posebne uvjete utvrđene pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji,
d) spisak potrebnih dokumenata, rok i mjesto njihovog podnošenja.


5. Troškove objavljivanja javnog konkursa snosi organ državne službe za čije se potrebe provodi taj konkurs.»

Član 5.

U članu 27. u stavu 2. u prvom redu riječi: „pet članova“ zamijenjuju se riječima: „tri člana“, a u drugom redu riječi: „najmanje tri“ zamijenjuju se riječju „dva“, dok se u trećem redu iza riječi „član“ dodaje riječ „predstavnik“, a u petom redu riječi: „ostala dva člana“ zamijenjuju se riječima: „ostali članovi“.
Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„4. Članovima komisije za izbor za rad u komisiji pripada naknada čija se visina utvrđuje rješenjem o imenovanju komisije prema kriterijima koji utvrdi Agencija, a isplata se vrši iz sredstava organa državne službe za čije je potrebe imenovana ta komisija.“

Član 6.

Član 35. mijenja se i glasi:

„Unapređenje državnog službenika

1. Rukovodilac organa državne službe može vršiti unapređenje državnog službenika iz organa kojim rukovodi na neposredno više radno mjesto. Unapređenje se vrši u okviru radnih mjesta iz člana 6. stav 1. tačka b) ovog Zakona, a vrši se onda kada postoji upražnjeno radno mjesto.
2. Unapređenje se vrši putem internog oglasa koji traje najmanje sedam dana od dana objavljivanja a objavljuje se na oglasnoj tabli organa državne službe u kojem se vrši unapređenje. Oglas sadrži naziv radnog mjesta, opis poslova i uvjete za obavljanje poslova utvrđenih u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe.
3. Rukovodilac organa državne službe imenuje komisiju od tri člana koja će predložiti za unapređenje onog državnog službenika koji bude imao najbolje stručne i druge kvalitete koji se zasnivaju na ocjeni rada i pokazanim drugim stručnim i profesionalnim sposobnostima državnih službenika koji se prijave na interni oglas što se procjenjuje putem intervjua. Rješenje o unapređenju donosi rukovodilac organa državne službe. Primjerak rješenja dostavlja se Agenciji.“

Član 7.

Iza člana 37. dodaje se novi član 37a. koji glasi:

Član 37a.

Radni odnos na određeno vrijeme

1. U slučaju duže odsutnosti državnog službenika sa posla (bolovanje, porodiljsko odsustvo i sl.) može se primiti državni službenik u radni odnos na određeno vrijeme koje traje do povratka odsutnog državnog službenika na posao. Prijem u radni odnos prvo se vrši prema odredbi člana 23. ovog Zakona, a ako takva mogućnost ne postoji u tom slučaju na zahtjev organa državne službe Agencija popunu tog radnog mjesta vrši prema članu 24. ovog Zakona.
2. Radni odnos iz stava 1. ovog člana ne može prerasti u radni odnos na neodređeno vrijeme.“

Član 8.

Član 67. mijenja se i glasi:

„Postojeći državni službenici

1. Državni službenici na radnim mjestima iz člana 6. stav 1. ovog Zakona u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se na dan stupanja na snagu ovog Zakona nalaze u radnom odnosu u organima državne službe, podliježu postupku revizije koju provodi Agencija a kojom se utvrđuje da li su zaposleni u skladu sa Zakonom, računajući od 01.07.2003. godine kao danom stupanja na snagu Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno da li ispunjavaju uvjete iz člana 25. ovog Zakona i posebne uvjete utvrđene pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe.
2. Agencija donosi rješenje o prestanku radnog odnosa državnim službenicima iz stava 1. ovog člana za koje utvrdi da su zaposleni suprotno Zakonu iz stava 1. ovog člana, ili koji ne ispunjavaju uvjete iz člana 25. ovog Zakona i posebne uvjete utvrđene pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.
3. Izuzetno od stava 2. ovog člana, državnim službenicima koji nemaju položen stručni upravni ispit Agencija ne donosi rješenje o prestanku radnog odnosa po tom osnovu, s tim što su dužni položiti ispit u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Državnim službenicima koji u tom roku ne polože stručni upravni ispit rukovodilac organa državne službe donosi rješenje o prestanku radnog odnosa uz pribavljeno mišljenje Agencije.
4. Za radna mjesta koja ostanu upražnjena na osnovu rješenja iz stava 2. ovog člana Agencija će, u saradnji sa rukovodiocem organa državne službe, raspisati javni konkurs u skladu sa odredbom člana 24. ovog Zakona u roku od 30 dana od dana kada rješenja o prestanku radnog odnosa postanu konačna.
5. Za državne službenike za koje Agencija utvrdi da ne ispunjavaju uvjete iz člana 25. ovog Zakona radni odnos prestaje kada rješenje iz stava 2. ovog člana postane konačno.
6. Za državne službenike za koje Agencija utvrdi da su zaposleni suprotno zakonu iz stava 1. ovog člana radni odnos prestaje kada se okonča javni konkurs raspisan u skladu sa odredbom stava 4. ovog člana, ako ne budu primljeni u službu po tom konkursu.
7. Iskustvo kandidata iz stava 5. ovog člana koji je prethodno bio na radnom mjestu za koje je raspisan javni konkurs prema stavu 3. ovog člana, može biti uzeto u obzir za vrijeme provođenja tog konkursa.
8. Ako državni službenik iz stava 2. član 25. ovog Zakona u propisanom zakonskom roku stekne univerzitetsku diplomu, odnosno VII stepen stručne spreme zadržava status državnog službenika na poslovima na kojima je zatečen.»

Član 9.

Iza člana 67. dodaje se novi član 67a. koji glasi:

Član 67a.

Na državne službenike u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine za koje je Agencija izvršila, ili započela reviziju do dana stupanja na

snagu ovog Zakona primjenjuju se odredbe o reviziji utvrđene u čl. od 67. do 70. ovog Zakona, kao i odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljene u «Službenim novinama Federacije BiH», br. 67/05.“

Član 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.


PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović