ZAKON O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom uređuju se uvjeti, način preuzimanja, te postupak provođenja preuzimanja prava i obveza sudionika u postupku preuzimanja kontrole nad dioničkim društvima (u daljnjem tekstu: Društvo) u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga zakona odnose se na:
a) društva upisana u registar izdavatelja kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija);
b) vrijednosne papire, i to:
1. dionice s pravom glasa, a to su sve dionice izdavatelja koje daju pravo glasa, uključujući i dionice čije je pravo glasa ograničeno,
2. obveznice koje sadrže pravo na zamjenu za dionice (zamjenjive obveznice) ili pravo preče kupnje dionica (obveznice s pravom preče kupnje);

c) promet vrijednosnih papira koji su upisani u Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Registar) kojima se trguje na burzi ili drugom uređenom javnom tržištu kao i izvan burze ili drugog uređenog javnog tržišta.
(2) Odredbe ovoga zakona se ne odnose na dionice i promet dionica u postupku
privatiziranja poduzeća/društava.

Članak 3.

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:
a) izdavatelj je dioničko društvo u smislu propisa kojima se uređuju utemeljivanje, poslovanje, upravljanje i prestanak gospodarskih društava, kao i zakona kojima se uređuju izdavanje i promet vrijednosnih papira i sudionici u prometu vrijednosnih papira;
b) ponuda za preuzimanje izdavatelja je javna ponuda za kupnju svih dionica izdavatelja s pravom glasa upućena vlasnicima vrijednosnih papira, a uz uvjete i na način određen ovim zakonom;
c) stjecatelj je fizička ili pravna osoba koja stječe ili je stekla dionice izdavatelja koje daju pravo glasa i stjecanjem postaje vlasnikom dionica;
d) ponuditelj je fizička ili pravna osoba koja je, u skladu s odredbama ovoga zakona, obvezna objaviti tender, ponudu za preuzimanje ili namjerava izvršiti preuzimanje i objaviti ponudu za preuzimanje, iako to nije obvezna prema odredbama ovoga zakona;
e) depozitar je banka koja je ovlaštena za obavljanje poslova depozitara.

II. OBVEZA OBJAVLJIVANJA TENDER PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 4.

(1) Fizička ili pravna osoba koja stekne dionice izdavatelja kojima, zajedno s dionicama koje već ima, stekne više od 30 % dionica s pravom glasa, obvezna je o stjecanju, najkasnije u roku od osam dana od dana stjecanja, obavijestiti Komisiju i izdavatelja.Sukladno članku 14. ovoga zakona, ta osoba je dužna podnijeti Komisiji zahtjev za odobrenje tender ponude za preuzimanje pod uvjetima i na način određen ovim zakonom.
(2) Obavijest o stjecanju dionica iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i iskaz namjere o zaključenju teretnog pravnog posla za slučaj iz članka 7. točka f) ovoga zakona.
(3) Osoba koja nije stekla dionice iznad iznosa propisanog stavkom 1. ovoga članka, a koja namjerava izvršiti preuzimanje društva, Komisiji podnosi zahtjev za odobrenje provođenja tender ponude za preuzimanje u skladu s člankom 14. stavak 3. i 4. ovoga zakona. Podnošenjem zahtjeva za podnositelja nastaje obveza provođenja tender ponude pod uvjetima i na način određen ovim zakonom.
(4) Osoba koja po provedbi tender ponude za preuzimanje ima manje od 2/3 dionica s pravom glasa, obvezna je u slučaju daljnjeg stjecanja dionica istog izdavatelja objaviti tender ponudu za preuzimanje na način i po postupku iz ovoga zakona.
(5) Osoba koja je izvršila ponovno objavljivanje tendera u slučaju iz stavka 4. ovoga članka, nema obvezu daljnjeg objavljivanja tendera.
(6) Osoba koja je u tijeku procesa privatizacije stekla dionice u iznosu koji je veći od iznosa iz stavka 1. ovoga članka ima obvezu u slučaju daljnjeg stjecanja dionica istog izdavatelja objaviti ponudu za preuzimanje.
(7) Izdavatelj je, bez odlaganja, u roku od tri dana od dana prijama obavijesti, obvezan obavijestiti Komisiju o primitku i sadržaju obavijesti.
(8) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
a) podatke o ponuditelju i osobama s kojima zajednički djeluje;
b) podatke o izdavatelju;
c) podatke o postojećem vlasničkom sudjelovanju, odnosno broj glasova u apsolutnom i postotnom iznosu o svim dionicama izdavatelja koje pripadaju ponuditelju uključujući i dionice osoba s kojima ponuditelj zajednički djeluje;
d) izjavu ponuditelja da će, u zakonom propisanom roku, objaviti ponudu za preuzimanje.
(9) Obveza izvješćivanja iz stavka 1. i 7. ovoga članka se provodi uvijek kada za ponuditelja nastane obveza provedbe tender ponude za preuzimanje.

Članak 5.

Fizičkoj i/ili pravnoj osobi nije dopušteno upućivati ponudu ili opću ponudu niti je dopušten javni ili drugi poziv upućen dioničarima izdavatelja na davanje ponude s namjerom stjecanja dionica izdavatelja s pravom glasa, ukoliko tim stjecanjem nastaje obveza objavljivanja tender ponude za preuzimanje iz članka 4. stavak 1. ovoga zakona.

Članak 6.

Dionice ponuditelja i dionice osoba koje s njim zajednički djeluju koje su stečene iznad iznosa iz članka 4. stavak 1. ovoga zakona ne daju pravo glasa sve dok ponuditelj ne provede postupak preuzimanja u skladu s odredbama ovoga zakona.

III. IZUZETCI OD OBVEZE OBJAVLJIVANJA
TENDER PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 7.

Stjecatelj nije obvezan objaviti ponudu za preuzimanje ako:
a) stekne dionice izdavatelja koji broji 40 i manje od 40 dioničara;
b) stekne dionice izdavatelja nasljeđivanjem;
c) stekne dionice izdavatelja diobom bračne stečevine;
d) stekne dionice izdavatelja temeljem javnog upisa dionica prigodom povećanja temeljnog kapitala;
e) stekne dionice izdavatelja prigodom povećanja temeljnog kapitala izdavanjem dionica putem zatvorene prodaje, a skupština izdavatelja, prije upisa dionica, ne računajući glasove stjecatelja i osoba koje s njim zajednički djeluju, odobri to stjecanje pri čemu stjecatelj može steći preko 30 % ukupnog broja dionica s pravom glasa, bez obveze objavljivanja tender ponude za preuzimanje;
f) stjecatelj, na način iz članka 4. stavak 2. ovoga zakona, izvijesti Komisiju o tome da namjerava izvršiti zaključeni teretni pravni posao nad viškom dionica iznad propisanog iznosa na osobu koja, u smislu odredaba ovoga zakona, s njim nije vlasnički povezana niti s njim zajednički djeluje, uz uvjet da vlasništvo nad viškom dionica bude stvarno preneseno kod Registra u roku od 30 dana od dana stjecanja dionica;
g) stekne dionice izdavatelja kao stečajnog dužnika u stečajnom postupku;
h) stekne dionice izdavatelja u postupku pripajanja i spajanja društava;
i) se dionice izdavatelja prenose između pravnih osoba koje čine isti dioničari ili se prenose radi prestrukturiranja unutar supsidijarnih društava.

IV. ZAJEDNIČKO DJELOVANJE

Članak 8.

(1) Fizičke i/ili pravne osobe djeluju zajednički ako:
a) su supružnici ili su u krvnom srodstvu u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do prvog stupnja srodstva;
b) jedno od njih izravno i/ili neizravno kontrolira drugu osobu ili druge osobe;
c) su sve te osobe pod kontrolom treće osobe i/ili su treće osobe pod kontrolom članova iste grupacije na osnovi njihovog osnivanja;
d) su takve osobe sklopile ugovor ili su se sporazumjele ili je jedna ponudila, a druga prihvatila preuzimanje obveze da zajednički i usuglašeno djeluju prema izdavatelju;
e) su se sporazumjele da usklađeno djeluju u svezi ostvarivanja prava glasa prema izdavatelju;
f) takve osobe, koje s ciljem ostvarivanja više od 30% dionica s pravom glasa u skupštini, izvrše organizirano prikupljanje ovlaštenja za zastupanje na skupštini;
g) jedna osoba nastupa za račun druge osobe, izuzev ako nastupa kao profesionalni posrednik na burzi ili drugom uređenom javnom tržištu;
h) jedna od njih drži dionice za račun druge osobe.
(2) Smatra se da fizička i/ili pravna osoba kontrolira pravnu osobu u smislu odredaba stavka
1. točka b) ovoga članka ako:
a) izravno i/ili neizravno ima 30% i više dionica i/ili udjela;
b) ima pravo upravljanja poslovnim i financijskim politikama izdavatelja na temelju ovlasti iz statuta, sporazuma kao i temeljem ugovora o upravljanju zaključenog po odredbama posebnog zakona, kojim se uređuju uvjeti i način utemeljivanja i poslovanja društava za upravljanje fondovima i uzajamnim i investicijskim fondovima i društava za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondovima i fondova koji se utemeljuju i posluju kao posrednici u realiziranju tražbina građana u postupku privatizacije;
c) ima izravno i/ili neizravno prevladavajući utjecaj na vođenje poslova i donošenje odluka.
(3) Kad obveza objavljivanja tender ponude za preuzimanje nastane uspostavljanjem odnosa zajedničkog djelovanja u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka, glasovima stjecatelja pribrajaju se glasovi osoba koje s njim zajednički djeluju.
(4) Zajedničko djelovanje po različitim osnovima iz stavka 1. i 2. ovoga članka se međusobno ne isključuje.
(5) O zajedničkom djelovanju u smislu odredaba ovoga zakona stjecatelji imaju obvezu informirati Komisiju.


V. OSIGURANJE SREDSTAVA

Članak 9.

(1) Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje tender ponude za preuzimanje, ponuditelj je obvezan s bankom sklopiti ugovor kojim će se regulirati isplata cijene vrijednosnih papira kupljenih u tender ponudi.
(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka će se osigurati da se na poseban račun u banci depozitara izdvoje novčana sredstva, osigura kredit za tu namjenu ili osigura neopozivo bankarsko jamstvo na prvi poziv ili jamstvo druge pravne osobe koju depozitar prihvaća kao valjanu, u korist dioničara čije će dionice biti vođene u posebnoj evidenciji, za iznos potreban za plaćanje svih dionica na koje se odnosi tender ponuda za preuzimanje.
(3) Rok trajanja bankarskog jamstva iz stavka 2. ovoga članka treba biti prihvatljiv u smislu osiguranja plaćanja dionica u skladu s odredbama ovoga zakona.
(4) Kada tender ponudu za preuzimanje objavljuje banka osiguranje sredstava, na način iz stavka 1. ovoga članka, obvezna je ugovoriti s drugom bankom.
(5) Ponuditelj ne smije raspolagati novčanim sredstvima koja su, radi isplate dionica u posebnoj evidenciji, odvojena na posebnom računu, osim radi isplate tih dionica.
(6) Po proteku roka važenja tender ponude za preuzimanje, ponuditelj može s posebnog računa podignuti višak iznad sredstava potrebnih za plaćanje dionica vođenih u posebnoj evidenciji.
(7) Ponuditelj ne smije mijenjati uvjete ugovora s bankom depozitarom (ugovora o posebnom računu ili ugovora o odobrenom kreditu ili ugovora o bankarskom jamstvu) za plaćanje svih dionica na koje se odnosi tender ponuda za preuzimanje, osim ako je sasvim izvjesno da promjena uvjeta ne može umanjiti sigurnost dioničara.
(8) O svakoj izmjeni ugovora s bankom depozitarom (uvjeta ugovora o posebnom računu, kreditu ili bankarskom jamstvu) ponuditelj je obvezan bez odgode izvijestiti Komisiju i dostaviti joj primjerak izmjene ugovora.

Članak 10.

Banka depozitar je, suglasno zaključenom ugovoru iz članka 9. ovoga zakona, odgovorna za plaćanje vrijednosnih papira kupljenih po ponudi ponuditelja.

VI. OSIGURANJE POSEBNE EVIDENCIJE DIONICA

Članak 11.

(1) Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje tender ponude za preuzimanje, ponuditelj je obvezan radi prihvata ponude za preuzimanje, u Registru osigurati posebnu evidenciju na način koji je utvrđen aktom Registra.
(2) Osiguranje posebne evidencije u Registru ponuditelj vrši preko profesionalnog posrednika.
(3) Svaku izmjenu tender ponude za preuzimanje ponuditelj je obvezan bez odgode dostaviti Registru.
(4) Registar je obvezan vrijednosne papire, koji su predmet odgovora na ponudu, voditi u posebnoj evidenciji na način da u svakom trenutku prije okončanja ponude za ponuditelja mora biti poznat vlasnik svakog vrijednosnog papira u posebnoj evidenciji.
(5) Registar je obvezan osigurati ponuditelju uvid u posebnu evidenciju iz stavka 4. ovoga članka.

VII. OGRANIČENJA DJELOVANJA IZDAVATELJA

Članak 12.

(1) Nakon što stjecatelj obavijesti izdavatelja o stjecanju dionica, na način iz članka 4. stavak 1. ovoga zakona, zbog kojeg je obvezan objaviti tender ponudu za preuzimanje, tijela izdavatelja se ograničavaju u djelovanju do okončanja tender ponude.
(2) Nadzorni odbor i uprava izdavatelja u smislu ograničenja iz stavka 1. ovoga članka ne mogu:
a) donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala;
b) donijeti odluku o poduzimanju izvanrednih poslova koji bi značajno promijenili stanje imovine ili obveza društva;
c) odlučiti, bez odobrenja skupštine, da društvo stekne ili proda vlastite dionice.
(3) Skupština izdavatelja u smislu ograničenja iz stavka 1. ovoga članka se ne može zakazati radi donošenja odluka o:
a) povećanju i smanjenju temeljnog kapitala;
b) podjeli, prestanku i promjeni oblika društva;
c) izmjenama i dopunama statuta;
d) opozivu članova nadzornog odbora.
(4) Ako je izdavanje dionica u svrhu povećanja temeljnog kapitala započeto prije obavještavanja iz stavka 1. ovoga članka, te ako su nove dionice upisane prije objavljivanja tender ponude, ali Komisiji nije podnesena prijava za upis povećanja temeljnog kapitala, temeljni kapital se može povećati samo ako je datum upisa novih dionica ovjerila ovlaštena osoba banke depozitara, koja je ovlaštena za izvršavanje obveza prema vlasniku vrijednosnog papira pri tom izdavanju.
(5) Ako je prije obavještavanja iz stavka 1. ovoga članka zakazano održavanje skupštine, postupak provođenja tendera će se zaustaviti do donošenja odluka iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 13.

(1) Nadzorni odbor izdavatelja ili uprava po ovlaštenju nadzornog odbora može iskazati svoje obrazloženo mišljenje/preporuku o ponudi za preuzimanje u cijelosti, a posebice u odnosu na cijenu koju se ponuditelj obvezuje platiti po dionici.
(2) Osim davanja mišljenja/preporuke iz stavka 1. ovoga članka, članovi uprave i nadzornog odbora izdavatelja ne smiju činiti ništa što bi za cilj imalo bilo kakvo utjecanje na tender ponudu za preuzimanje.
(3) Osoba koja je izravni sudionik u tender ponudi ili bilo kojoj konkurentnoj ponudi nema pravo glasovanja ili sudjelovanja u davanju mišljenja/preporuke.
(4) Izravnim sudionikom u smislu stavka 3. ovoga članka, smatra se:
a) ponuditelj u toj ponudi ili član skupine koja čini ponuditelja;
b) uposlenici ili član uprave ili bilo kojeg tijela upravljanja ponuditelja ili skupine koja čini ponuditelja;
c) osoba koja u smislu odredaba ovog zakona ima kontrolu nad ponuditeljem ili nad članom skupine koja čini ponuditelja;
d) osoba koja djeluje kao profesionalni savjetnik ponuditelja ili člana skupine koja je ponuditelj;
e) osoba koja je član uže obitelji ili zajedničkog kućanstva nekog od osoba iz točke a), b), c) i d).

VIII. TENDER PONUDA ZA PREUZIMANJE

Članak 14.

(1) Ponuditelj je obvezan u roku od 30 dana od dana nastanka obveze provođenja tender ponude za preuzimanje, podnijeti Komisiji zahtjev za odobrenje tender ponude za preuzimanje, tender ponudu i isprave iz stavka 3. i 4. ovoga članka.
(2) Rok nastanka obveze provođenja se računa od dana stjecanja dionica iz članka 4. stavka 1. ovoga zakona.
(3) Tender ponuda mora sadržavati:
a) ime i prezime, adresu, odnosno tvrtku, sjedište i poslovnu adresu ponuditelja; odnosno ime i prezime i adresu osoba s kojima ponuditelj zajednički djeluje;
b) naziv profesionalnog posrednika za prikupljanje odgovora na ponudu s kojim zaključuje ugovor;
c) tvrtku, sjedište i poslovnu adresu izdavatelja vrijednosnih papira koji su predmet tender ponude;
d) podatke o broju, vrsti i klasi vrijednosnih papira izdavatelja koje je ponuditelj stekao prije tender ponude za preuzimanje u njihovom apsolutnom i postotnom iznosu, uključujući i vrijednosne papire osoba s kojima ponuditelj zajednički djeluje pojedinačno i zbirno;
e) podatke o broju, vrsti i klasi vrijednosnih papira na koje se ponuda odnosi;
f) cijenu ponuditelja, po dionici, iskazanu u KM i postotnom iznosu u odnosu na nominalnu vrijednost dionice;
g) minimalni iznos vrijednosnih papira koji mora biti ponuđen do isteka roka tender ponude kako bi ponuda bila obvezujuća, pri podnošenju zahtjeva za odobrenje tender ponude za preuzimanje u slučaju kada ponuditelj nije stjecatelj dionica preko propisanog iznosa iz članka 4. stavak 1. ovoga zakona;
h) rok trajanja ponude za preuzimanje;
i) način dostavljanja pismenog pristanka na tender ponudu;
j) rok i način plaćanja, u skladu s člankom 19. stavak 1. ovoga zakona;
k) jasan i nedvosmislen navod uvjeta ili načina na koji će ponuditelj ispoštivati uvjete tender ponude, definirane u čl. 17., 18. i 19. ovoga zakona;
l) podatke o izvorima financiranja predložene kupnje;
m) svrhu i ciljeve tender ponude s programskom orijentacijom i načinom upravljanja koju ponuditelj ima namjeru koristiti u slučaju preuzimanja društva, a posebice sa stajališta prestrukturiranja društva, politike upošljavanja, promjene statuta društva i raspodjele dobiti društva;
n) podatke o pregovorima i ishodu istih, ako ih je bilo, obavljenim u protekloj godini između izdavatelja i ponuditelja ili bilo kojeg člana skupine koja čini ponuditelja u pogledu kupoprodaje u smislu odredaba ovoga zakona;
o) druge podatke koje Komisija ocijeni potrebnim.
(4) Ponuditelj je, uz tender ponudu, obvezan priložiti sljedeće isprave:
a) isprave o pravnom poslu kojim je ponuditelj stekao dionice izdavatelja u razdoblju od šest mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva za odobrenje tender ponude za preuzimanje;
b) ugovor s bankom depozitarom o osiguranju sredstava za plaćanje vrijednosnih papira na koje se odnosi tender ponuda za preuzimanje;
c) dokaz da su poslovi provedbe tendera povjereni profesionalnom posredniku;
d) prethodnu suglasnost nadležne institucije, u slučajevima kada je to zakonom propisano;
e) ukoliko je ponuditelj pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno, prebivalištem ili trajnim boravištem u inozemstvu, potrebno je priložiti:
1) izjavu kojom imenuje opunomoćenika (tvrtka, sjedište, poslovna adresa, odnosno, ime i prezime, adresa) za dostavu pismena u Federaciji;
2) izvod iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljiv pravni oblik, sjedište, poslovna adresa, popis osoba ovlaštenih za zastupanje, u prijevodu na jedan od službenih jezika Federacije po ovlaštenom sudskom tumaču;
3) dokaz o uplati naknade Komisiji propisane odlukom o tarifi naknade.
(5) Nadležnu instituciju iz stavka 4. točka d) ovoga članka, Komisija obavještava o
odobrenju koje se odnosi na tender ponudu ponuditelja koji je priložio suglasnost te institucije.
(6) Postupak provođenja tender ponude reguliran ovim zakonom obavlja profesionalni posrednik.

Članak 15.

(1) Ako zahtjev ponuditelja za odobrenje tender ponude za preuzimanje ima formalne nedostatke, Komisija će o tome obavijestiti ponuditelja i ostaviti rok za ispravljanje nedostataka u zahtjevu.
(2) Komisija će o zahtjevu ponuditelja za odobrenje tender ponude za preuzimanje donijeti rješenje o odobrenju ili odbijanju ponude za preuzimanje u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva.
(3) Ako Komisija ne donese rješenje o zahtjevu za odobrenje tender ponude za preuzimanje u roku iz stavka 2. ovoga članka, zahtjev se smatra odbijenim.
(4) Ponuditelj može Komisiji podnijeti zahtjev za odobrenje izmjene tender ponude za preuzimanje, a izmjena se može odnositi samo na povećanje cijene ponude.
(5) Zahtjev iz stavka 4.ovoga članka se podnosi najkasnije 15 dana prije proteka roka trajanja tender ponude.
(6) Komisija će o zahtjevu ponuditelja za odobrenje izmjene tender ponude za preuzimanje donijeti rješenje u roku od osam dana od dana primitka urednog zahtjeva.
(7) Ako Komisija ne donese rješenje o zahtjevu za izmjenu tender ponude za preuzimanje u roku iz stavka 6. ovoga članka, zahtjev se smatra odobrenim.
(8) Komisija ne odgovara za točnost i istinitost podataka navedenih u tender ponudi za preuzimanje.

Članak 16.

(1) Obvezu kupnje dionica na koje se odnosi tender ponuda za preuzimanje ponuditelj ne može ničim uvjetovati.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ponuditelj može u ponudi navesti da neće kupiti dionice koje su u posebnoj evidenciji u Registru, i to:
a) dionice na kojima je utemeljen teret, ili
b) dionice koje su u posebnoj evidenciji radi prihvata tender ponude za preuzimanje, ali ukupan broj glasova koji daju dionice u posebnoj evidenciji, zajedno s ukupnim brojem glasova s kojima ponuditelj već raspolaže, ne premašuje više od 50% dionica s pravom glasa ili dvije trećine dionica s pravom glasa od ukupno izdanih dionica s pravom glasa.
(3) Odredba stavka 2. točka b) se primjenjuje pod uvjetom iz članka 14. stavak 3. točka g) ovoga zakona.

Članak 17.

(1) Rok važenja ponude iznosi 30 do 60 dana od dana objave.
(2) U slučaju objave izmjene tender ponude za preuzimanje, rok važenja ponude se produžava za 15 dana, osim izmjene u slučaju produljenja roka zbog provođenja konkurentnih ponuda. U slučaju provođenja konkurentnih ponuda za preuzimanje, ponuditelj može produljiti taj rok sve do proteka roka važenja konkurentnih ponuda.

Članak 18.

(1) Ponuđena cijena ne može biti niža od najviše cijene po kojoj je ponuditelj, ili osoba koja s njim zajednički djeluje, stekao dionice s pravom glasa u razdoblju od šest mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva za odobrenje tender ponude za preuzimanje.
(2) Ako je ponuđena cijena iz stavka 3. ovoga članka niža od prosječne cijene ostvarene na burzi ili drugom uređenom javnom tržištu i/ili izvan burze ili drugog uređenog javnog tržišta evidentirane prije dana podnošenja zahtjeva za odobrenje tender ponude za preuzimanje, ponuditelj mora ponuditi najmanje prosječnu cijenu ostvarenu na burzi ili drugom uređenom javnom tržištu i/ili izvan burze ili drugog uređenog javnog tržišta.
(3) Ako ponuditelj ili osoba s kojom zajednički djeluje nije u razdoblju od šest mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva za odobrenje tender ponude, stekao dionice izdavatelja koje su predmet ponude, cijena u ponudi ne smije biti niža od prosječne cijene ostvarene na burzi ili drugom uređenom javnom tržištu i/ili izvan burze ili drugog uređenog javnog tržišta.
(4) Prosječna cijena dionica na burzi ili drugom uređenom javnom tržištu i/ili izvan burze ili drugog uređenog javnog tržišta izračunava se kao ponderirani prosjek zaključnih cijena u zadnjih šest mjeseci, prije dana podnošenja zahtjeva za odobrenje tender ponude za preuzimanje ili prije dana određenog stavkom 6. ovoga članka.
(5) Računanje cijene po metodi iz stavka 1., 2., 3. i 4. se neće vršiti od dana podnošenja zahtjeva u slučajevima kada:
a) ponuditelj ili osoba s kojom ponuditelj zajednički djeluje nije podnijela zahtjev za provedbu tendera u roku koji je utvrđen ovim zakonom;
b) Komisija zbog nedostataka u zahtjevu ponuditelja nije mogla u roku iz ovoga zakona donijeti rješenje o odobrenju provedbe tender ponude za preuzimanje;
c) ponuditelj ili osoba s kojom ponuditelj zajednički djeluje iskaže namjeru oslobađanja viška dionica preko propisanog iznosa, ali to ne obavi.
(6) Kao dan prije kojeg će se računati cijena u slučaju iz stavka 5. ovoga članka, uzima se zadnji dan roka za podnošenje zahtjeva ili dan podnošenja zakašnjelog zahtjeva, ili dan kompletiranja dokumentacije po podnesenom zahtjevu Komisiji, s tim što će se kao dan računanja cijene uzeti onaj dan od kojeg će se dobiti veća cijena.

Članak 19.

(1) Rok plaćanja određuje se brojem dana od dana proteka roka važenja ponude i ne može biti dulji od sedam dana od zadnjeg dana tender ponude. Ponuditelj ne smije plaćati prije proteka roka važenja ponude.
(2) Ponuditelj ne može mijenjati utvrđene elemente ponude osim izmjene cijene u smislu članka 15. stavak 4. ovoga zakona. Za svaku dionicu tražene klase ponuditelj mora platiti istu cijenu.
(3) Ako ponuditelj povisuje ponuđenu cijenu, mora osigurati sredstva za podmirenje u skladu s odredbama ovoga zakona.
(4) Dioničar prihvaća ponudu u trenutku podnošenja pismenog pristanka na ponudu ponuditelja.
(5) Dionice koje su predmetom ponude za preuzimanje evidentiraju se posebno u Registru na način utvrđen aktom Registra.
(6) Dioničar ne može raspolagati dionicama koje je izdvojio u posebnu evidenciju radi prihvata tender ponude.
(7) Ponuditelj nema pravo glasa i druga prava koja proistječu iz vrijednosnih papira dioničara koji su izdvojili dionice radi prihvata ponude prije nego što ih plati.

Članak 20.

(1) Ponuditelju nije dopušteno stjecanje, niti mu je dopušteno obvezivanje na stjecanje dionica s pravom glasa na drugi način, osim tender ponudom za preuzimanje u razdoblju od trenutka nastanka obveze provođenja tender ponude za preuzimanje do objavljivanja ponude, kao i od objavljivanja ponude do proteka roka trajanja ponude.
(2) Zabrana stjecanja dionica s pravom glasa iz stavka 1. ovoga članka se odnosi na sve osobe koje zajednički djeluju.

Članak 21.

(1) Prijenos dionica teretnim pravnim poslom i obvezivanje na zaključenje teretnog pravnog posla je dopušteno u slučaju kada stjecatelj izvijesti Komisiju o namjeri zaključenja teretnog pravnog posla, u skladu s odredbama članka 4. stavak 2. ovoga zakona.
(2) Krajnji rok za zaključenje i izvršenje teretnog pravnog posla dionica iz stavka 1. ovoga članka je 30 dana od dana nastanka okolnosti iz članka 4. stavka 1. ovoga zakona.
(3) O izvršenju teretnog pravnog posla iz stavka 2. ovoga članka ponuditelj je obvezan obavijestiti Komisiju i izdavatelja.

Članak 22.

Ponuditelj snosi troškove posebne evidencije dionica, plaća cijenu dionica, snosi sve troškove prijenosa dionica, kao i sve ostale troškove koji proistječu iz tender ponude.

IX. KONKURENTNA PONUDA ZA PREUZIMANJE

Članak 23.

(1) Konkurentna tender ponuda za preuzimanje je ponuda kupnje za dionice za koje je već tender ponuda u tijeku, a koju u skladu s odredbama ovoga zakona, može podnijeti svaka pravna ili fizička osoba.
(2) Konkurentna tender ponuda za preuzimanje može se dati samo u roku od 15 dana od dana objave tender ponude za preuzimanje.
(3) Rok za podnošenje zahtjeva za odobrenje konkurentne tender ponude se računa od dana prvog objavljivanja tender ponude.
(4) Komisija će o zahtjevu ponuditelja za odobrenje konkurentne tender ponude za preuzimanje donijeti rješenje o odobrenju ili odbijanju ponude za preuzimanje u roku od osam dana od dana primitka urednog zahtjeva.
(5) Ako Komisija ne donese rješenje po urednom zahtjevu za odobrenje konkurentne tender ponude, u roku iz stavka 4. ovoga članka, zahtjev se smatra odobrenim.
(6) Ponuditelju konkurentne tender ponude nije dopuštena izmjena odobrene tender ponude.
(7) Konkurentna ponuda ne smije biti uvjetovana elementima iz članka 16. stavka 2. ovoga zakona ukoliko takvi uvjeti nisu postavljeni i u prethodnoj tender ponudi.

Članak 24.

Dioničar koji je dao pismeni pristanak na tender ponudu ima pravo odstupiti od prethodno danog pristanka samo u slučaju prihvata konkurentne tender ponude.

Članak 25.

(1) Nakon što ponuditelj objavi tender ponudu za preuzimanje, trećim osobama nije dopušteno u sredstvima javnog priopćavanja ili u elektronskim medijima dostupnima javnosti objavljivati namjeru stjecanja dionica izdavatelja, već su te osobe dužne objaviti konkurentsku ponudu za preuzimanje u skladu s odredbama ovoga zakona.
(2) Za sve što nije regulirano odredbama ovoga zakona, a koje se odnose na konkurentnu ponudu, primjenjivat će se odredbe ovoga zakona koje se odnose na tender ponudu.

X. OBJAVLJIVANJE PONUDE

Članak 26.

(1) Ponudu za preuzimanje i svaku izmjenu ponuditelj je, najkasnije u roku od pet dana od dana primitka rješenja o odobravanju tender ponude za preuzimanje, obvezan objaviti u najmanje jednim dnevnim novinama koje se redovito distribuiraju na teritoriju Federacije.
(2) Ako ponuditelj izvrši objavljivanje tender ponude u više dnevnih novina, rok važenja ponude računa se od dana prve objave.
(3) Uz naprijed navedeni način objavljivanja ponuditelj može izvršiti objavu i putem elektronskih medija, radio i televizijskog programa koji se emitira na teritoriju Federacije i koji je moguće pratiti u mjestu sjedišta izdavatelja, kao i na drugi način o kojem odluči ponuditelj.
(4) Tender ponudu za preuzimanje i svaku izmjenu ponuditelj je obvezan istodobno s objavljivanjem dostaviti izravno izdavatelju i svakom organiziranom tržištu na kojem se trguje traženim vrijednosnim papirima, pri čemu dostavljanju putem faksa ili e-maila mora prethoditi telefonska ili druga usmena obavijest da dostava informacije slijedi.
(5) Izdavatelj je obvezan svakom dioničaru koji to zahtijeva dati sve informacije kojima raspolaže u svezi s ponudom za preuzimanje i njezinim izmjenama.

Članak 27.

(1) Ponuditelj je obvezan o objavljivanju izvijestiti Komisiju u roku od tri dana od dana prve objave iz članka 26. stavka 1. ovoga zakona.
(2) Uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka Komisiji se dostavlja dokaz o objavi.
(3) Ako ponuditelj ne objavi odobrenu tender ponudu za preuzimanje iz članka 24. ovoga zakona na način i u roku propisanom ovim zakonom obvezan je o tome izvijestiti Komisiju, te ukoliko želi realizirati ponudu za preuzimanje, obvezan je podnijeti novi zahtjev za odobrenje tender ponude za preuzimanje, u skladu s ovim zakonom. O opravdanosti podnošenja novog zahtjeva odlučit će Komisija.

Članak 28.

(1) Nakon objavljivanja tender ponude pa do proteka roka za primitak ponuda ponuditelj može, ako je predviđeno tenderom, povući tender ponudu u slučaju kada druga osoba, u skladu s odredbama ovoga zakona, da konkurentnu ponudu ili ako nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obveza ponuditelja u tolikoj mjeri da kupnja vrijednosnih papira više ne odgovara očekivanjima ponuditelja, te da bi bilo nepravedno održati ponudu važećom.
(2) Povlačenje tender ponude ponuditelj mora objaviti na način propisan za objavljivanje tender ponude.
(3) Opoziv tender ponude stupa na snagu od dana objave.
(4) O povlačenju tender ponude ponuditelj je dužan izvijestiti Komisiju, Registar, banku depozitara, izdavatelja i organizirano tržište iz članka 26. stavak 4. ovoga zakona.

Članak 29.

Kada je za stjecatelja nastala obveza provođenja tender ponude za preuzimanje, Registar je obvezan stjecatelju, na njegov zahtjev, omogućiti uvid u podatke koji se odnose na dioničare i dionice izdavatelja u posebnoj evidenciji u Registru.

XI. DIONICE U POSEBNOJ EVIDENCIJI

Članak 30.

Dionice koje su u pravnom prometu, posebno se evidentiraju preknjižavanjem s računa dioničara na poseban račun otvoren za potrebe evidencije dionica radi prihvaćanja tender ponude za preuzimanje.

Članak 31.

U slučaju povlačenja dionica iz posebne evidencije zbog konkurentne ponude, sastavnim elementom izjave o prihvaćanju konkurentne ponude mora biti i izjava o povlačenju izjave koja je dana po tender ponudi.

XII. PRIJENOS DIONICA

Članak 32.

(1) Ako je dioničar izdvojio dionice u skladu s uvjetima iz tender ponude za preuzimanje, obveza prihvata tender ponude za preuzimanje i obveza plaćanja cijene za dionice u posebnoj evidenciji nastaje protekom roka važenja tender ponude za preuzimanje, osim u slučajevima iz članka 16. stavak 2. i članka 28. stavak 1. ovoga zakona.
(2) Prijenos vlasništva nad vrijednosnim papirima će se izvršiti u skladu s propisima Komisije.
(3) Banka depozitar je obvezna, po nalogu ponuditelja i uz izvješće Registra o izdvojenim dionicama u posebnoj evidenciji, u roku iz članka 19. stavak 1. ovoga zakona, izvršiti plaćanje kupljenih vrijednosnih papira izravno vlasnicima vrijednosnih papira.
(4) Ponuditelj ne može preuzeti dionice iz posebne evidencije, odnosno one ne mogu biti prenesene na ponuditelja dok ne budu plaćene.

XIII. IZVJEŠĆA

Članak 33.

(1) Nakon proteka roka važenja tender ponude za preuzimanje i nakon proteka roka za plaćanje, ponuditelj je obvezan u roku od sedam dana objaviti izvješće o preuzimanju na način propisan ovim zakonom za objavljivanje tender ponude za preuzimanje.

(2) Banka depozitar je obvezna u roku od tri dana od dana plaćanja dostaviti izvješće ponuditelju i Registru.
(3) Objava izvješća mora sadržavati podatke o ponuditelju i izdavatelju, te broj vlasnika vrijednosnih papira koji su prihvatili ponudu uz navođenje postotka ukupnog broja kupljenih dionica izdavatelja na koje se ponuda odnosila.
(4) Ponuditelj je obvezan, u roku iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti Komisiji i izdavatelju izvješće o tenderu koje mora sadržavati podatke:
a) o ponuditelju i izdavatelju;
b) broj i datum rješenja o odobrenju koje je izdala Komisija;
c) broj, vrstu i klasu izdvojenih dionica koje je ponuditelj isplatio i preuzeo, uključujući i dionice s pravom glasa koje pripadaju osobama koje s ponuditeljem zajednički djeluju;
d) cijenu koja je isplaćena po vrijednosnom papiru;
e) izvješće banke depozitara o tenderu.

Članak 34.

Ako je tender ponuda neuspješna zbog neispunjenja uvjeta iz članka 16. stavak 2. ovoga zakona ili zbog neodziva na tender, ponuditelj je obvezan u roku od sedam dana od dana primitka obavijesti od Registra o stanju dionica u posebnoj evidenciji objaviti izvješće na način iz članka 33. ovoga zakona.

XIV. NADZOR

Članak 35.

Komisija vrši nadzor nad provođenjem ovoga zakona, te u tom smislu, pored propisanih ovlaštenja, može:
a) rješenjem obustaviti postupak preuzimanja i poništiti tender ponudu za preuzimanje u slučaju kada ponuditelj ne postupi u skladu s aktom Komisije, kao i u slučaju kad se radi o nepravilnostima koje je prouzročio ponuditelj i koje nije moguće otkloniti;
b) rješenjem utvrditi postojanje obveze provođenja postupka tender ponude, u slučaju kada fizička ili pravna osoba koja je obvezna provesti postupak tender ponude za preuzimanje to ne učini u zakonskom roku;
c) rješenjem odrediti ograničenja, odnosno zabranu stjecatelju i osobama s kojima zajedno djeluje, daljnju kupnju, odnosno stjecanje vrijednosnih papira koji su predmetom tendera, osim na način koji je propisan ovim zakonom.


XV. ZAŠTITA DIONIČARA

Članak 36.

(1) Svaki dioničar izdavatelja može putem nadležnog suda zahtijevati obvezno sklapanje ugovora o prodaji dionica s osobom iz članka 4. stavak 1. ovoga zakona koja je imala obvezu objaviti tender ponudu za preuzimanje, ali to nije učinila.
(2) Sklapanje ugovora se može zahtijevati pod uvjetima pod kojima je morala biti objavljena tender ponuda za preuzimanje.

XVI. OGRANIČENJA SUDIONIKA U POSTUPKU PREUZIMANJA

Članak 37.

Profesionalni posrednik u prometu vrijednosnih papira je obvezan odbiti primitak naloga za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira ukoliko zna ili bi morao znati kako bi realiziranjem naloga došlo do povrjede odredaba ovoga zakona.

Članak 38.

Dionice koje su stečene na temelju pravnog posla koji je u suprotnosti s ovim zakonom ne daju pravo glasa pri upravljanju u društvu i ne daju druga prava sadržana u dionicama iznad ograničenja iz članka 4. stavak 1. ovoga zakona.

XVII. KAZNENE ODREDBE

Članak 39.

Ako fizička osoba ne objavi tender ponudu za preuzimanje kada je to obvezna po ovom zakonu, počinja kazneno djelo i kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora od tri mjeseca do jedne godine.

Članak 40.

(1) Ako pravna osoba ne objavi tender ponudu za preuzimanje kada je to obvezna po ovom zakonu, kaznit će se za gospodarski prijestup novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 KM do 70.000,00 KM.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za gospodarski prijestup iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 41.

(1) Za gospodarski prijestup kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 70.000 KM pravna osoba ako:
a) ne izvijesti Komisiju i izdavatelja o stjecanju dionica u skladu s odredbama članka 4. ovoga zakona;
b) tender ponudu za preuzimanje objavi protivno uvjetima i načinu koji su određeni ovim zakonom;
c) dioničarima izdavatelja uputi ponudu ili opću ponudu te javni ili drugi poziv s ciljem stjecanja dionica izdavatelja s pravom glasa (članak 5. ovoga zakona);
d) ostvari pravo glasa protivno odredbi članka 6. ovoga zakona;
e) ne postupi po članku 8. stavak 5. ovoga zakona;
f) mijenja uvjete ugovora o kreditu, uvjete ugovora o posebnom računu ili uvjete bankarskog jamstva za plaćanje ponuđenih dionica, protivno odredbi članka 9. stavka 7. ovoga zakona;
g) članovi uprave ili nadzornog odbora izdavatelja postupe protivno odredbama članka 12. i 13. ovoga zakona;
h) podatke iz članka 14. stavak 3. ne navede točno;
i) tender ponudu za preuzimanje odnosno njezinu izmjenu objavi sa sadržajem različitim od teksta koji je Komisija odobrila ili se smatra odobrenim, ili ako tender ponudu za preuzimanje, odnosno njezinu izmjenu objavi bez odobrenja Komisije;
j) uvjetuje obvezu kupnje dionica na koje se odnosi tender ponuda za preuzimanje, protivno odredbama članka 16. ovoga zakona;
k) cijenu, način ili rok plaćanja u ponudi za preuzimanje odredi ili mijenja protivno odredbama članka 18. i 19. ovoga zakona;
l) ponuditelj ne osigura sredstva za plaćanje dionica u slučaju povećanja cijene (članak 19. stavak 3. ovoga zakona);
m) raspolaže dionicama koje su izdvojene radi prihvata ponude protivno odredbi članka 19. stavak 7. ovoga zakona;
n) stječe ili se obvezuje na stjecanje dionica protivno odredbi članka 20. ovoga zakona;
o) ne podmiri propisane troškove ili ne isplati cijenu dionica, na način iz članka 22. ovoga zakona;
p) ponudu za preuzimanje ili izmjenu ponude ne objavi na način propisan odredbom članka 26. ovoga zakona;
q) izdavatelj ne pruži dioničarima informacije kojima raspolaže na način iz odredbe članka 26. stavak 5. ovoga zakona;
r) ponudu za preuzimanje povuče suprotno odredbama članka 28. ovoga zakona;
s) ne objavi ili Komisiji i izdavatelju ne dostavi propisano izvješće ili izvješće ne sadrži propisane podatke (članak 33. i 34. ovoga zakona);
t) profesionalni posrednik postupi protivno odredbama članka 37. ovoga zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za gospodarski prijestup iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 42.

(1) Za gospodarski prijestup kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM pravna osoba ako:
a) u roku od tri dana ne izvijesti Komisiju o primitku i sadržaju obavijesti iz članka 4. stavak 7. ovoga zakona;
b) obavijest ne sadrži sve propisane podatke ili su podatci u obavijesti netočno navedeni (članak 4. stavak 8. ovoga zakona);
c) o izmjeni ugovora s bankom depozitarom bez odgode ne izvijesti Komisiju ili ako Komisiji ne dostavi primjerak izmjene ugovora (članak 9. stavak 8. ovoga zakona);
d) obavijest nije dostavljena na način iz članka 26. stavak 1. ovoga zakona;
e) protivno odredbi članka 32. stavak 4. ovoga zakona preuzme ili omogući preuzimanje dionica u posebnoj evidenciji;
f) izvrši objavu odnosno dostavu izvješća koje nema propisan sadržaj kao i točno iskazane podatke ili ne objavi izvješće (članak 33. i 34. ovoga zakona).
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se za gospodarski prijestup iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 43.


Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pojedinac ako:
a) ne izvijesti Komisiju i izdavatelja o stjecanju dionica suglasno odredbama članka 4. ovoga zakona;
b) tender ponudu za preuzimanje objavi protivno uvjetima i načinu koji su određeni ovim zakonom;
c) dioničarima izdavatelja uputi ponudu ili opću ponudu te javni ili drugi poziv s ciljem stjecanja dionica izdavatelja s pravom glasa (članak 5. ovoga zakona);
d) ostvari pravo glasa protivno odredbi članka 6. ovoga zakona;
e) ne postupi po članku 8. stavak 5. ovoga zakona;
f) mijenja uvjete ugovora o kreditu, uvjete ugovora o posebnom računu ili uvjete bankarskog jamstva za plaćanje ponuđenih dionica, protivno odredbi članka 9. stavka 7. ovoga zakona;
g) u svojstvu člana uprave ili nadzornog odbora izdavatelja postupa protivno odredbi članka 12. i 13. ovoga zakona;
h) podatke iz članka 14. stavka 3. ne navede točno, a Komisija to utvrdi;
i) tender ponudu za preuzimanje, odnosno njezinu izmjenu objavi sa sadržajem različitim od teksta koji je Komisija odobrila ili se smatra odobrenim, ili ako tender ponudu za preuzimanje odnosno njezinu izmjenu objavi bez odobrenja Komisije;
j) uvjetuje obvezu kupnje dionica na koje se odnosi tender ponuda za preuzimanje, protivno odredbama članka 16. ovoga zakona;
k) cijenu, način ili rok plaćanja u ponudi za preuzimanje odredi ili mijenja protivno odredbama članka 18. i 19. ovoga zakona;
l) ponuditelj ne osigura sredstva za plaćanje dionica u slučaju povećanja cijene iz članka 19. stavak 3. ovoga zakona;
m) raspolaže dionicama koje je izdvojio radi prihvata ponude protivno odredbi članka 19. stavka 7. ovoga zakona;
n) stječe ili se obvezuje na stjecanje dionica, protivno odredbi članka 20. ovoga zakona;
o) ne podmiri propisane troškove ili ne isplati cijenu dionica, na način iz članka 22. ovoga zakona;
p) ponudu za preuzimanje ili izmjenu ponude ne objavi na način propisan odredbom članka 26. ovoga zakona;
q) ponudu za preuzimanje povuče suprotno odredbama članka 28. ovoga zakona ili povlačenje ponude ne objavi na način propisan odredbama članka 28. ovoga zakona;
r) ne objavi ili Komisiji i izdavatelju ne dostavi propisano izvješće ili izvješće ne sadrži propisane podatke (članak 33. i 34. ovoga zakona).

Članak 44.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pojedinac ako:
a) obavijest ne sadrži sve propisane podatke ili su podatci u obavijesti netočno navedeni (članak 4. stavak 7. ovoga zakona);
b) o izmjeni ugovora s bankom depozitarom bez odgode ne izvijesti Komisiju ili ako Komisiji ne dostavi primjerak izmjene ugovora (članak 9. stavak 8. ovoga zakona);
c) obavijest nije dostavljena na način iz članka 26. ovoga zakona;
d) ponuditelj ne dostavi obavijest na način propisan člankom 27. ovoga zakona;
e) protivno odredbi članka 32. stavak 4. ovoga zakona preuzme ili omogući preuzimanje dionica u posebnoj evidenciji;
f) objavi odnosno dostavi izvješće koje nema propisan sadržaj kao i točno iskazane podatke ili ne objavi izvješće (članak 33. i 34. ovoga zakona).

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

(1) Postupci preuzimanja dioničkih društava započeti do dana stupanja na snagu ovoga zakona dovršit će se po odredbama Zakona o vrijednosnim papirima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 39/98 i 36/99) i Pravilnika o uvjetima i postupku kontrole nad dioničkim društvom i provođenju tender ponude za kupnju vrijednosnih papira (“Službene novine Federacije BiH”, br. 57/00 i 8/03).
(2) Na obveznike provedbe tendera za preuzimanje po odredbama propisa iz stavka 1. ovoga članka, koji do dana stupanja na snagu ovoga zakona nisu podnijeli zahtjev za provedbu tendera za preuzimanje, primjenjivat će se odredbe ovoga zakona .
(3) Ako je prije stupanja na snagu ovoga zakona doneseno rješenje kojim se postupak pred sudom okončava, daljnji postupak sprovest će se po odredbama ovoga zakona.

Članak 46.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Muhamed Ibrahimović