ZAKON O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA


I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom uređuju se uvjeti, način preuzimanja, te postupak provođenja preuzimanja i prava i obaveze učesnika u postupku preuzimanja kontrole nad dioničkim društvima (u daljnjem tekstu: društvo) u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Član 2.

(1) Odredbe ovog Zakona odnose se na:
a) društva upisana u registar emitenata kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija);
b) vrijednosne papire i to:
1. dionice sa pravom glasa a to su sve dionice emitenta koje daju pravo glasa, uključujući i dionice čije je pravo glasa ograničeno,
2. obveznice koje sadrže pravo na zamjenu za dionice (zamjenjive obveznice), ili pravo preče kupnje dionica (obveznice sa pravom preče kupnje);
c) promet vrijednosnih papira koji su upisani u Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Registar) kojima se trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, kao i izvan berze ili drugog uređenog javnog tržišta.
(2) Odredbe ovog Zakona ne odnose se na dionice i promet dionica u postupku privatizacije preduzeća/društava.

Član 3.

Izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja:
a) emitent - je dioničko društvo u smislu propisa kojim se uređuje osnivanje, poslovanje, upravljanje i prestanak privrednih društava, kao i zakona kojim se uređuje emisija i promet vrijednosnih papira i učesnici u prometu vrijednosnih papira;
b) ponuda za preuzimanje emitenta - je javna ponuda za kupovinu svih dionica emitenta sa pravom glasa upućena vlasnicima vrijednosnih papira, a uz uvjete i na način određen ovim zakonom;
c) sticatelj - je fizičko ili pravno lice koje stiče ili je steklo dionice emitenta koje daju pravo glasa i čijim sticanjem postaje vlasnikom dionica;
d) ponuditelj - je fizičko ili pravno lice koje je, u skladu sa odredbama ovog Zakona, obavezno objaviti tender ponudu za preuzimanje, ili namjerava izvršiti preuzimanje i objaviti ponudu za preuzimanje, iako to nije obavezno prema odredbama ovog Zakona;
e) depozitar - je banka koja je ovlaštena za obavljanje poslova depozitara.


II. OBAVEZA OBJAVLJIVANJA TENDER PONUDE ZA PREUZIMANJE

Član 4.


(1) Fizičko ili pravno lice koje stekne dionice emitenta kojima, zajedno sa dionicama koje već ima, stekne više od 30 % dionica sa pravom glasa, obavezno je o sticanju najkasnije u roku od osam dana od dana sticanja obavijestiti Komisiju i emitenta. Saglasno sa članom 14. ovog Zakona to lice dužno je podnijeti Komisiji zahtjev za odobrenje tender ponude za preuzimanje pod uvjetima i na način određen ovim Zakonom.
(2) Obavijest o sticanju dionica iz stava (1) ovog člana mora sadržavati i iskaz namjere o zaključenju teretnog pravnog posla za slučaj iz člana 7. tačka f) ovog Zakona.
(3) Lice koje nije steklo dionice iznad iznosa propisanog stavom (1) ovog člana, a koje namjerava izvršiti preuzimanje društva, Komisiji podnosi zahtjev za odobrenje provođenja tender ponude za preuzimanje u skladu sa članom 14. st. (3) i (4) ovog Zakona. Podnošenjem zahtjeva za podnositelja nastaje obaveza provođenja tender ponude pod uvjetima i na način određen ovim Zakonom.
(4) Lice koje po provedbi tender ponude za preuzimanje ima manje od 2/3 dionica sa pravom glasa obavezno je u slučaju daljnjeg sticanja dionica istog emitenta objaviti tender ponudu za preuzimanje na način i po postupku iz ovog Zakona.
(5) Lice koje je izvršilo ponovno objavljivanje tendera u slučaju iz stava (4) ovog člana nema obavezu daljnjeg objavljivanja tendera.
(6) Lice koje je u toku procesa privatizacije steklo dionice u iznosu koji je veći od iznosa iz stava (1) ovog člana ima obavezu u slučaju daljnjeg sticanja dionica istog emitenta objaviti ponudu za preuzimanje.
(7) Emitent je, bez odlaganja, u roku od tri dana od dana prijema obavijesti obavezan obavijestiti Komisiju o prijemu i sadržaju obavijesti.
(8) Obavijest iz stava (1) ovog člana mora sadržavati:
a) podatke o ponuditelju i licima sa kojima zajednički djeluje;
b) podatke o emitentu;
c) podatke o postojećem vlasničkom učešću, odnosno broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu o svim dionicama emitenta koje pripadaju ponuditelju uključujući i dionice lica sa kojima ponuditelj zajednički djeluje;
d) izjavu ponuditelja da će u zakonom propisanom roku objaviti ponudu za preuzimanje.
(9) Obaveza obavještavanja iz st. (1) i (7) ovog člana provodi se uvijek kada za ponuditelja nastane obaveza provedbe tender ponude za preuzimanje.

Član 5.

Fizičkom i/ili pravnom licu nije dozvoljeno upućivati ponudu ili opću ponudu, niti je dozvoljen javni ili drugi poziv upućen dioničarima emitenta za davanje ponude s namjerom sticanja dionica emitenta sa pravom glasa, ukoliko tim sticanjem nastaje obaveza objavljivanja tender ponude za preuzimanje iz člana 4. stav (1) ovog Zakona.

Član 6.

Dionice ponuditelja i dionice lica koja sa njim zajednički djeluju a koje su stečene iznad iznosa iz člana 4. stav (1) ovog Zakona ne daju pravo glasa sve dok ponuditelj ne provede postupak preuzimanja u skladu sa odredbama ovog Zakona.

III. IZUZECI OD OBAVEZE OBJAVLJIVANJA TENDER PONUDE ZA PREUZIMANJE

Član 7.

Sticatelj nije obavezan objaviti ponudu za preuzimanje ako:
a) stekne dionice emitenta koji broji 40 i manje od 40 dioničara;
b) stekne dionice emitenta nasljeđivanjem;
c) stekne dionice emitenta diobom bračne stečevine;
d) stekne dionice emitenta na osnovu javnog upisa dionica prilikom povećanja osnovnog kapitala;
e) stekne dionice emitenta prilikom povećanja osnovnog kapitala emisijom dionica putem zatvorene prodaje, a skupština emitenta prije upisa dionica, ne računajući glasove sticatelja i lica koja sa njim zajednički djeluju, odobri to sticanje pri čemu sticatelj može steći više od 30% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa bez obaveze objavljivanja tender ponude za preuzimanje;
f) obavijesti Komisiju, na način iz člana 4. stav (2) ovog Zakona da namjerava obaviti zaključeni teretni pravni posao nad viškom dionica iznad propisanog iznosa na lice koje, u smislu odredaba ovog Zakona, sa njim nije vlasnički povezano, niti sa njim zajednički djeluje, uz uvjet da vlasništvo nad viškom dionica bude stvarno preneseno kod Registra u roku od 30 dana od dana sticanja dionica;
g) stekne dionice emitenta kao stečajnog dužnika u stečajnom postupku;
h) stekne dionice emitenta u postupku pripajanja i spajanja društava;
i) dionice emitenta prenose se između pravnih lica koja čine isti dioničari ili se prenose radi prestrukturiranja unutar supsidijarnih društava.

IV. ZAJEDNIČKO DJELOVANJE

Član 8.


(1) Fizička i/ili pravna lica djeluju zajednički ako:
a) supružnici su ili su u krvnom srodstvu u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do prvog stepena srodstva;
b) jedno od njih direktno i/ili indirektno kontrolira drugo lice ili druga lica;
c) sva ta lica su pod kontrolom trećeg lica i/ili su treća lica pod kontrolom članova iste grupacije na osnovu njihovog osnivanja;
d) takva lica sklopila su ugovor, ili su se sporazumjela, ili je jedno ponudilo a drugo prihvatilo preuzimanje obaveze da zajednički i usaglašeno djeluju prema emitentu;
e) sporazumjela su se da usklađeno djeluju u vezi sa ostvarivanjem prava glasa prema emitentu;
f) takva lica koja u cilju ostvarivanja više od 30% dionica sa pravom glasa u skupštini izvrše organizirano prikupljanje ovlaštenja za zastupanje na skupštini;
g) jedno lice nastupa za račun drugog lica, osim ako nastupa kao profesionalni posrednik na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu;
h) jedno od njih drži dionice za račun drugog lica.
(2) Smatra se da fizičko i/ili pravno lice kontrolira pravno lice u smislu odredaba stava (1) tačka b) ovog člana ako:
a) direktno i/ili indirektno ima 30% i više dionica i/ili udjela;
b) ima pravo upravljanja poslovnim i finansijskim politikama emitenta na osnovu ovlaštenja iz statuta, sporazuma, kao i na osnovu ugovora o upravljanju zaključenog prema odredbama posebnog zakona kojim se uređuju uvjeti i način osnivanja i poslovanja društava za upravljanje fondovima i uzajamnim i investicionim fondovima i društava za upravljanje privatizacijskim investicionim fondovima i fondova koji se osnivaju i posluju kao posrednici u realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije;
c) ima direktno i/ili indirektno preovladavajući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka.
(3) Kad obaveza objavljivanja tender ponude za preuzimanje nastane uspostavljanjem odnosa zajedničkog djelovanja u smislu st. (1) i (2) ovog člana glasovima sticatelja pribrajaju se glasovi lica koja sa njim zajednički djeluju.
(4) Zajedničko djelovanje po različitim osnovama iz st. (1) i (2) ovog člana međusobno se ne isključuje.
(5) O zajedničkom djelovanju u smislu odredbi ovog Zakona sticatelji imaju obavezu informirati Komisiju.


V. OSIGURANJE SREDSTAVA

Član 9.

(1) Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje tender ponude za preuzimanje ponuditelj je obavezan sa bankom sklopiti ugovor kojim će se regulirati isplata cijene vrijednosnih papira kupljenih u tender ponudi.
(2) Ugovorom iz stava (1) ovog člana osigurat će se da se na poseban račun kod banke depozitara izdvoje novčana sredstva, osigura kredit za tu namjenu, ili osigura neopoziva bankarska garancija na prvi poziv, ili garancija drugog pravnog lica koje depozitar prihvata kao valjanu u korist dioničara čije će dionice biti vođene u posebnoj evidenciji za iznos potreban za plaćanje svih dionica na koje se odnosi tender ponuda za preuzimanje.
(3) Rok trajanja bankarske garancije iz stava (2) ovog člana treba biti prihvatljiv u smislu osiguranja plaćanja dionica u skladu sa odredbama ovog Zakona.
(4) Kada tender ponudu za preuzimanje objavljuje banka obavezna je ugovoriti s drugom bankom osiguranje sredstava na način iz stava (1) ovog člana.
(5) Ponuditelj ne smije raspolagati novčanim sredstvima koja su radi isplate dionica u posebnoj evidenciji odvojena na posebnom računu, osim radi isplate tih dionica.
(6) Po isteku roka važenja tender ponude za preuzimanje ponuditelj može sa posebnog računa podići višak iznad sredstava potrebnih za plaćanje dionica vođenih u posebnoj evidenciji.
(7) Ponuditelj ne smije mijenjati uvjete ugovora sa bankom depozitarom (ugovor o posebnom računu, ili ugovor o odobrenom kreditu, ili ugovor o bankarskoj garanciji) za plaćanje svih dionica na koje se odnosi tender ponuda za preuzimanje, osim ako je sasvim izvjesno da promjena uvjeta ne može umanjiti sigurnost dioničara.
(8) O svakoj izmjeni ugovora sa bankom depozitarom (uvjeti ugovora o posebnom računu, kreditu, ili bankarskoj garanciji) ponuditelj je obavezan bez odgađanja obavijestiti Komisiju i dostaviti joj primjerak izmjene ugovora.

Član 10.

Banka depozitar je u skladu sa zaključenim ugovorom iz člana 9. ovog Zakona odgovorna za plaćanje vrijednosnih papira kupljenih po ponudi ponuditelja.


VI. OSIGURANJE POSEBNE EVIDENCIJE DIONICA


Član 11.

(1) Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje tender ponude za preuzimanje ponuditelj je obavezan radi prihvatanja ponude za preuzimanje kod Registra osigurati posebnu evidenciju na način koji je utvrđen aktom Registra.
(2) Osiguranje posebne evidencije kod Registra ponuditelj vrši putem profesionalnog posrednika.
(3) Svaku izmjenu tender ponude za preuzimanje ponuditelj je obavezan bez odgode dostaviti Registru.
(4) Registar je obavezan vrijednosne papire, koji su predmet odgovora na ponudu, voditi u posebnoj evidenciji na način da u svakom trenutku prije završetka ponude za ponuditelja mora biti poznat vlasnik svakog vrijednosnog papira u posebnoj evidenciji.
(5) Registar je obavezan osigurati ponuditelju uvid u posebnu evidenciju iz stava (4) ovog člana.


VII. OGRANIČENJA DJELOVANJA EMITENTA


Član 12.

(1) Nakon što sticatelj obavijesti emitenta o sticanju dionica na način iz člana 4. stav (1) ovog Zakona, zbog kojeg je obavezan objaviti tender ponudu za preuzimanje, organi emitenta ograničavaju se u djelovanju do okončanja tender ponude.
(2) Nadzorni odbor i uprava emitenta u smislu ograničenja iz stava (1) ovog člana ne mogu:
a) donijeti odluku o povećanju osnovnog kapitala,
b) donijeti odluku o preduzimanju vanrednih poslova koji bi značajno promijenili stanje imovine ili obaveza društva,
c) odlučiti, bez odobrenja skupštine, da društvo stekne ili proda vlastite dionice.
(3) Skupština emitenta u smislu ograničenja iz stava (1) ovog člana ne može se zakazati u cilju donošenja odluka o:
a) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
b) podjeli, prestanku i promjeni oblika društva,
c) izmjenama i dopunama statuta,
d) opozivu članova nadzornog odbora.
(4) Ako je emisija dionica u svrhu povećanja osnovnog kapitala započeta prije obavještenja iz stava (1) ovog člana, te ako su nove dionice upisane prije objavljivanja tender ponude, ali nije podnesena prijava za upis povećanja osnovnog kapitala kod Komisije, osnovni kapital može se povećati samo ako je datum upisa novih dionica ovjerilo ovlašteno lice banke depozitara koja je ovlaštena za izvršavanje obaveza prema vlasniku vrijednosnog papira pri toj emisiji.
(5) Ako je prije obavještenja iz stava (1) ovog člana zakazano održavanje skupštine, postupak provođenja tendera zaustavit će se do donošenja odluka iz stava (3) ovog člana.

Član 13.

(1) Nadzorni odbor emitenta, ili uprava po ovlaštenju nadzornog odbora može iskazati svoje obrazloženo mišljenje/preporuku o ponudi za preuzimanje u cijelosti, a posebno u odnosu na cijenu koju se ponuditelj obavezuje platiti po dionici.
(2) Osim davanja mišljenja/preporuke iz stava (1) ovog člana članovi uprave i nadzornog odbora emitenta ne smiju činiti ništa što bi za cilj imalo bilo kakav uticaj na tender ponudu za preuzimanje.
(3) Lice koje je direktni učesnik u tender ponudi ili bilo kojoj konkurentnoj ponudi nema pravo glasanja ili učestvovanja u davanju mišljenja/preporuka.
(4) Direktnim učesnikom u smislu stava (3) ovog člana smatra se:
a) ponuditelj u toj ponudi, ili član grupe koja čini ponuditelja;
b) zaposlenici, ili član uprave ili bilo kojeg organa upravljanja ponuditelja, ili grupe koja čini ponuditelja;
c) lice koje u smislu odredaba ovog Zakona ima kontrolu nad ponuditeljem,ili nad članom grupe koja čini ponuditelja;
d) lice koje djeluje kao profesionalni savjetnik ponuditelja, ili člana grupe koja je ponuditelj;
e) lice koje je član uže porodice, ili zajedničkog domaćinstva nekog od lica iz tačke a), b), c) i d).


VIII. TENDER PONUDA ZA PREUZIMANJE


Član 14.

(1) Ponuditelj je obavezan u roku od 30 dana od dana nastanka obaveze provođenja tender ponude za preuzimanje Komisiji podnijeti zahtjev za odobrenje tender ponude za preuzimanje, tender ponudu i isprave iz st. (3) i (4) ovog člana.
(2) Rok nastanka obaveze provođenja računa se od dana sticanja dionica iz člana 4. stav (1) ovog Zakona.
(3) Tender ponuda mora sadržavati:
a) ime i prezime, adresu, odnosno firmu, sjedište i poslovnu adresu ponuditelja; odnosno ime i prezime i adresu lica sa kojima ponuditelj zajednički djeluje;
b) naziv profesionalnog posrednika za prikupljanje odgovora na ponudu sa kojim zaključuje ugovor;
c) firmu, sjedište i poslovnu adresu emitenta vrijednosnih papira koji su predmet tender ponude;
d) podatke o broju, vrsti i klasi vrijednosnih papira emitenta koje je ponuditelj stekao prije tender ponude za preuzimanje u njihovom apsolutnom i postotnom iznosu, uključujući i vrijednosne papire lica sa kojima ponuditelj djeluje pojedinačno i zbirno;
e) podatke o broju, vrsti i klasi vrijednosnih papira na koje se ponuda odnosi;
f) cijenu ponuditelja po dionici iskazanu u KM i postotnom iznosu u odnosu na nominalnu vrijednost dionice;
g) minimalni iznos vrijednosnih papira koji mora biti ponuđen do isteka roka tender ponude kako bi ponuda bila obavezujuća kod podnošenja zahtjeva za odobrenje tender ponude za preuzimanje u slučaju kada ponuditelj nije sticatelj dionica putem propisanog iznosa iz člana 4. stav (1) ovog Zakona;
h) rok trajanja ponude za preuzimanje;
i) način dostavljanja pisanog pristanka na tender ponudu;
j) rok i način plaćanja u skladu sa članom 19. stav (1) ovog Zakona;
k) jasan i nedvosmislen navod uvjeta, ili načina na koje će ponuditelj ispoštovati uvjete tender ponude definirane u čl. 17., 18. i 19. ovog Zakona;
l) podatke o izvorima finansiranja predložene kupovine;
m) svrhu i ciljeve tender ponude sa programskom orijentacijom i načinom upravljanja koju ponuditelj ima namjeru koristiti u slučaju preuzimanja društva, a posebno sa stanovišta prestrukturiranja društva, politike zapošljavanja, promjene statuta društva i raspodjele dobiti društva;
n) podatke o pregovorima i njihovom ishodu, ako ih je bilo, obavljenim u prethodnoj godini između emitenta i ponuditelja ili bilo kojeg člana grupe koja čini ponuditelja u pogledu kupoprodaje u smislu odredaba ovog Zakona;
o) druge podatke koje Komisija ocijeni potrebnim.
(4) Ponuditelj je uz tender ponudu obavezan priložiti sljedeće isprave:
a) o pravnom poslu kojim je ponuditelj stekao dionice emitenta u periodu od šest mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva za odobrenje tender ponude za preuzimanje;
b) ugovor sa bankom depozitarom o osiguranju sredstava za plaćanje vrijednosnih papira na koje se odnosi tender ponuda za preuzimanje;
c) dokaz da su poslovi provedbe tendera povjereni profesionalnom posredniku;
d) prethodnu saglasnost nadležne institucije u slučajevima kada je to zakonom propisano;
e) ukoliko je ponuditelj pravno ili fizičko lice sa sjedištem, odnosno prebivalištem ili trajnim boravištem u inozemstvu potrebno je priložiti:
1) izjavu kojom imenuje opunomoćenika (firma, sjedište, poslovna adresa, odnosno ime i prezime, adresa) za dostavu pismena u Federaciji,
2) izvod iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljiv pravni oblik, sjedište, poslovna adresa, popis lica ovlaštenih za zastupanje u prijevodu na jednom od službenih jezika Federacije po ovlaštenom sudskom tumaču,
3) dokaz o uplati naknade Komisiji propisane odlukom o tarifi naknade.
(5) Nadležnu instituciju iz stava (4) tačka d) ovog člana Komisija obavještava
o odobrenju koje se odnosi na tender ponudu ponuditelja koji je priložio saglasnost te institucije.
(6) Postupak provođenja tender ponude reguliran ovim Zakonom obavlja profesionalni posrednik.

Član 15.

(1) Ako zahtjev ponuditelja za odobrenje tender ponude za preuzimanje ima formalne nedostatke, Komisija će o tome obavijestiti ponuditelja i dati rok za ispravljanje nedostataka u zahtjevu.
(2) Komisija će o zahtjevu ponuditelja za odobrenje tender ponude za preuzimanje donijeti rješenje o odobrenju, ili odbijanju ponude za preuzimanje u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva.
(3) Ako Komisija ne donese rješenje o zahtjevu za odobrenje tender ponude za preuzimanje u roku iz stava (2) ovog člana, zahtjev se smatra odbijenim.
(4) Ponuditelj može Komisiji podnijeti zahtjev za odobrenje izmjene tender ponude za preuzimanje, a izmjena se može odnositi samo na povećanje cijene ponude.
(5) Zahtjev iz stava (4) ovog člana podnosi se najkasnije 15 dana prije isteka roka trajanja tender ponude.
(6) Komisija će o zahtjevu ponuditelja za odobrenje izmjene tender ponude za preuzimanje donijeti rješenje u roku od osam dana od dana prijema urednog zahtjeva.
(7) Ako Komisija ne donese rješenje o zahtjevu za izmjenu tender ponude za preuzimanje u roku iz stava (6) ovog člana, zahtjev se smatra odobrenim.
(8) Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u tender ponudi za preuzimanje.

Član 16.

(1) Obavezu da kupi dionice na koje se odnosi tender ponuda za preuzimanje ponuditelj ne može ničim uvjetovati.
(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, ponuditelj može u ponudi navesti da neće kupiti dionice koje su u posebnoj evidenciji kod Registra i to:
a) dionice na kojima je zasnovan teret, ili
b) dionice koje su u posebnoj evidenciji radi prihvatanja tender ponude za preuzimanje, ali ukupan broj glasova koji daju dionice u posebnoj evidenciji, zajedno sa ukupnim brojem glasova sa kojima ponuditelj već raspolaže, ne prelazi više od 50% dionica sa pravom glasa, ili dvije trećine dionica sa pravom glasa od ukupno izdatih dionica sa pravom glasa.
(3) Odredba stava (2) tačka b) primjenjuje se pod uvjetom iz člana 14. stav (3) tačka g) ovog Zakona.

Član 17.

(1) Rok važenja ponude je od 30 do 60 dana od dana objavljivanja.
(2) U slučaju objavljivanja izmjene tender ponude za preuzimanje rok važenja ponude produžava se za 15 dana osim izmjene u slučaju produženja roka zbog provođenja konkurentnih ponuda. U slučaju provođenja konkurentnih ponuda za preuzimanje ponuditelj može produžiti taj rok sve do isteka roka važenja konkurentnih ponuda.

Član 18.

(1) Ponuđena cijena ne može biti niža od najviše cijene po kojoj je ponuditelj ili lice koje sa njim zajednički djeluje stekao dionice sa pravom glasa u periodu od šest mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva za odobrenje tender ponude za preuzimanje.
(2) Ako je ponuđena cijena iz stava (3) ovog člana niža od prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, i/ili izvan berze ili drugog uređenog javnog tržišta, evidentirane prije dana podnošenja zahtjeva za odobrenje tender ponude za preuzimanje, ponuditelj mora ponuditi najmanje prosječnu cijenu ostvarenu na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, i/ili izvan berze ili drugog uređenog javnog tržišta.
(3) Ako ponuditelj ili lice sa kojim zajednički djeluje nije u periodu od šest mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva za odobrenje tender ponude stekao dionice emitenta koje su predmet ponude, cijena u ponudi ne smije biti niža od prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, i/ili izvan berze ili drugog uređenog javnog tržišta.
(4) Prosječna cijena dionica na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, i/ili izvan berze ili drugog uređenog javnog tržišta izračunava se kao ponderisani prosjek zaključnih cijena u posljednjih šest mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva za odobrenje tender ponude za preuzimanje ili prije dana određenog stavom (6) ovog člana.
(5) Računanje cijene po metodi iz st. (1), (2), (3) i (4) neće se vršiti od dana podnošenja zahtjeva u slučajevima kada:
a) ponuditelj ili lice sa kojim ponuditelj zajednički djeluje nije podnio zahtjev za provedbu tendera u roku koji je utvrđen ovim Zakonom;
b) Komisija zbog nedostataka u zahtjevu ponuditelja nije mogla u roku iz ovog Zakona donijeti rješenje o odobrenju provedbe tender ponude za preuzimanje;
c) ponuditelj ili lice sa kojim ponuditelj zajednički djeluje iskaže namjeru oslobađanja viška dionica preko propisanog iznosa, ali to ne obavi.
(6) Kao dan prije kojeg će se računati cijena kod slučaja iz stava (5) ovog člana uzima se posljednji dan roka za podnošenje zahtjeva, ili dan podnošenja zakašnjelog zahtjeva, ili dan kompletiranja dokumentacije po podnesenom zahtjevu kod Komisije, s tim što će se kao dan računanja cijene uzeti onaj dan od čijeg računanja će se dobiti veća cijena.

Član 19.

(1) Rok plaćanja računa se brojem dana od dana isteka roka važenja ponude i ne može biti duži od sedam dana od posljednjeg dana tender ponude. Ponuditelj ne smije plaćati prije isteka roka važenja ponude.
(2) Ponuditelj ne može mijenjati utvrđene elemente ponude osim izmjene cijene u smislu člana 15. stav (4) ovog Zakona. Za svaku dionicu tražene klase ponuditelj mora platiti istu cijenu.
(3) Ako ponuditelj povisuje ponuđenu cijenu, mora osigurati sredstva za podmirenje u skladu sa odredbama ovog Zakona.
(4) Dioničar prihvata ponudu u trenutku podnošenja pisanog pristanka na ponudu ponuditelja.
(5) Dionice koje su predmetom ponude za preuzimanje evidentiraju se posebno kod Registra na način utvrđen aktom Registra.
(6) Dioničar ne može raspolagati dionicama koje je izdvojio u posebnu evidenciju radi prihvatanja tender ponude.
(7) Ponuditelj nema pravo glasa i druga prava koja proizilaze iz vrijednosnih papira dioničara koji su izdvojili dionice radi prihvatanja ponude prije nego što ih plati.

Član 20.

(1) Ponuditelju nije dozvoljeno sticanje, niti mu je dozvoljeno obavezivanje na sticanje dionica sa pravom glasa na drugi način osim tender ponudom za preuzimanje u periodu od trenutka nastanka obaveze provođenja tender ponude za preuzimanje do objavljivanja ponude, kao i od objavljivanja ponude do isteka roka trajanja ponude.
(2) Zabrana sticanja dionica sa pravom glasa iz stava (1) ovog člana odnosi se na sva lica koja zajednički djeluju.

Član 21.

(1) Prijenos dionica teretnim pravnim poslom i obavezivanje na zaključenje teretnog pravnog posla dozvoljeno je u slučaju kada sticatelj obavijesti Komisiju o namjeri zaključenja teretnog pravnog posla u skladu sa odredbama člana 4. stav (2) ovog Zakona.
(2) Krajnji rok za zaključenje i izvršenje teretnog pravnog posla dionica iz stava (1) ovog člana je 30 dana od dana nastanka okolnosti iz člana 4. stav (1) ovog Zakona.
(3) O izvršenju teretnog pravnog posla iz stava (2) ovog člana ponuditelj je obavezan obavijestiti Komisiju i emitenta.

Član 22.

Ponuditelj snosi troškove posebne evidencije dionica, plaća cijenu dionica, snosi sve troškove prijenosa dionica, kao i sve ostale troškove koji proizilaze iz tender ponude.


IX. KONKURENTNA PONUDA ZA PREUZIMANJE


Član 23.

(1) Konkurentna tender ponuda za preuzimanje je ponuda kupovine za dionice za koje je već tender ponuda u toku, a koju u skladu sa odredbama ovog Zakona može podnijeti svako pravno ili fizičko lice.
(2) Konkurentna tender ponuda za preuzimanje može se dati samo u roku od 15 dana od dana objavljivanja tender ponude za preuzimanje.
(3) Rok za podnošenje zahtjeva za odobrenje konkurentne tender ponude računa se od dana prvog objavljivanja tender ponude.
(4) Komisija će o zahtjevu ponuditelja za odobrenje konkurentne tender ponude za preuzimanje donijeti rješenje o odobrenju, ili odbijanju ponude za preuzimanje u roku od osam dana od dana prijema urednog zahtjeva.
(5) Ako Komisija ne donese rješenje po urednom zahtjevu za odobrenje konkurentne tender ponude u roku iz stava (4) ovog člana, zahtjev se smatra odobrenim.
(6) Ponuditelju konkurentne tender ponude nije dozvoljena izmjena odobrene tender ponude.
(7) Konkurentna ponuda ne smije biti uvjetovana elementima iz člana 16. stav (2) ovog Zakona ukoliko takvi uvjeti nisu postavljeni i u prethodnoj tender ponudi.

Član 24.

Dioničar koji je dao pisani pristanak na tender ponudu ima pravo odstupiti od prethodno datog pristanka samo u slučaju prihvatanja konkurentne tender ponude.

Član 25.

(1) Nakon što ponuditelj objavi tender ponudu za preuzimanje, trećim licima nije dozvoljeno u sredstvima javnog informiranja, ili u elektronskim medijima dostupnim javnosti objavljivati namjeru sticanja dionica emitenta, već su ta lica dužna objaviti konkurentnu ponudu za preuzimanje u skladu sa odredbama ovog Zakona.
(2) Za sve što nije regulirano odredbama ovog Zakona, a koje se odnose na konkurentnu ponudu, primjenjivat će se odredbe ovog Zakona koje se odnose na tender ponudu.

X. OBJAVLJIVANJE PONUDE

Član 26.

(1) Ponudu za preuzimanje i svaku izmjenu ponuditelj je obavezan objaviti u najmanje jednim dnevnim novinama koje se redovno distribuiraju na teritoriju Federacije najkasnije u roku od pet dana od dana prijema rješenja o odobravanju tender ponude za preuzimanje.
(2) Ako ponuditelj objavi tender ponudu u više dnevnih novina, rok važenja ponude računa se od dana prvog objavljivanja.
(3) Uz navedeni način objavljivanja ponuditelj može dati objavu i putem elektronskih medija, radio i televizijskog programa koji se emituje na teritoriju Federacije i koji je moguće pratiti u mjestu sjedišta emitenta, kao i na drugi način o čemu odlučuje ponuditelj.
(4) Tender ponudu za preuzimanje i svaku izmjenu ponuditelj je obavezan, istovremeno sa objavljivanjem, dostaviti direktno emitentu i svakom organiziranom tržištu na kojem se trguje traženim vrijednosnim papirima pri čemu dostavljanju putem faksa ili e-maila mora prethoditi telefonska ili druga usmena obavijest da dostava informacije slijedi.
(5) Emitent je obavezan svakom dioničaru koji to zahtijeva dati sve informacije kojima raspolaže u vezi sa ponudom za preuzimanje i njenim izmjenama.

Član 27.

(1) Ponuditelj je obavezan o objavljivanju obavijestiti Komisiju u roku od tri dana od dana prvog objavljivanja iz člana 26. stav (1) ovog Zakona.
(2) Uz obavijest iz stava (1) ovog člana Komisiji se dostavlja dokaz o objavljivanju.
(3) Ako ponuditelj ne objavi odobrenu tender ponudu za preuzimanje iz člana 24. ovog Zakona na način i u roku propisanom ovim Zakonom obavezan je o tome obavijestiti Komisiju, te ukoliko želi realizirati ponudu za preuzimanje obavezan je podnijeti novi zahtjev za odobrenje tender ponude za preuzimanje u skladu sa ovim Zakonom. O opravdanosti podnošenja novog zahtjeva odlučit će Komisija.


Član 28.

(1) Nakon objavljivanja tender ponude pa do isteka roka za prijem ponuda ponuditelj može, ako je predviđeno tenderom, povući tender ponudu u slučaju kada drugo lice, u skladu sa odredbama ovog Zakona, da konkurentnu ponudu, ili ako nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveza ponuditelja u tolikoj mjeri da kupovina vrijednosnih papira više ne odgovara očekivanjima ponuditelja te bi bilo nepravedno održati ponudu važećom.
(2) Povlačenje tender ponude ponuditelj mora objaviti na način propisan za objavljivanje tender ponude.
(3) Opoziv tender ponude stupa na snagu od dana objavljivanja.
(4) O povlačenju tender ponude ponuditelj je dužan obavijestiti Komisiju, Registar, banku depozitara, emitenta i organizirano tržište iz člana 26. stav (4) ovog Zakona.

Član 29.

Kada je za sticatelja nastala obaveza provođenja tender ponude za preuzimanje Registar je obavezan sticatelju, na njegov zahtjev, omogućiti uvid u podatke koji se odnose na dioničare i dionice emitenta u posebnoj evidenciji kod Registra.


XI. DIONICE U POSEBNOJ EVIDENCIJI


Član 30.

Dionice koje su u pravnom prometu posebno se evidentiraju preknjižavanjem sa računa dioničara na poseban račun otvoren za potrebe evidencije dionica radi prihvatanja tender ponude za preuzimanje.

Član 31.

U slučaju povlačenja dionica iz posebne evidencije zbog konkurentne ponude, sastavnim elementom izjave o prihvatu konkurentne ponude mora biti i izjava o povlačenju izjave koja je data po tender ponudi.


XII. PRIJENOS DIONICA

Član 32.

(1) Ako je dioničar izdvojio dionice u skladu sa uvjetima iz tender ponude za preuzimanje obaveza prihvatanja tender ponude za preuzimanje i obaveza plaćanja cijene za dionice u posebnoj evidenciji nastaje istekom roka važenja tender ponude za preuzimanje, osim u slučajevima iz člana 16. stav (2) i člana 28. stav (1) ovog Zakona.
(2) Prijenos vlasništva nad vrijednosnim papirima izvršit će se u skladu sa propisima Komisije.
(3) Banka depozitar obavezna je po nalogu ponuditelja i uz izvještaj Registra o izdvojenim dionicama u posebnoj evidenciji u roku iz člana 19. stav (1) ovog Zakona izvršiti plaćanje kupljenih vrijednosnih papira direktno vlasnicima vrijednosnih papira.
(4) Ponuditelj ne može preuzeti dionice iz posebne evidencije, odnosno one ne mogu biti prenesene na ponuditelja dok ne budu plaćene.


XIII. IZVJEŠTAJI

Član 33.

(1) Nakon isteka roka važenja tender ponude za preuzimanje i nakon isteka roka za plaćanje ponuditelj je obavezan u roku od sedam dana objaviti izvještaj o preuzimanju na način propisan ovim Zakonom za objavljivanje tender ponude za preuzimanje.
(2) Banka depozitar obavezna je u roku od tri dana od dana plaćanja dostaviti izvještaj ponuditelju i Registru.
(3) Objava izvještaja mora sadržavati podatke o ponuditelju i emitentu, te broj vlasnika vrijednosnih papira koji su prihvatili ponudu, uz navođenje postotka ukupnog broja kupljenih dionica emitenta na koje se ponuda odnosila.
(4) Ponuditelj je obavezan u roku iz stava (1) ovog člana dostaviti Komisiji i emitentu izvještaj o tenderu koji mora sadržavati podatke:
a) o ponuditelju i emitentu;
b) broj i datum rješenja o odobrenju koje je izdala Komisija;
c) broj, vrstu i klasu izdvojenih dionica koje je ponuditelj isplatio i preuzeo, uključujući i dionice sa pravom glasa koje pripadaju licima koja sa ponuditeljem zajednički djeluju;
d) cijenu koja je isplaćena po vrijednosnom papiru;
e) izvještaj banke depozitara o tenderu.

Član 34.

Ako je tender ponuda neuspješna zbog neispunjenja uvjeta iz člana 16. stav (2) ovog Zakona, ili zbog neodazivanja na tender, ponuditelj je obavezan u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti od Registra o stanju dionica u posebnoj evidenciji objaviti izvještaj na način iz člana 33. ovog Zakona.


XIV. NADZOR

Član 35.

Komisija vrši nadzor nad provođenjem ovog Zakona te u tom smislu, pored propisanih ovlaštenja, može rješenjem:
a) obustaviti postupak preuzimanja i poništiti tender ponudu za preuzimanje u slučaju kada ponuditelj ne postupi u skladu sa aktom Komisije, kao i u slučaju kad se radi o nepravilnostima koje je prouzrokovao ponuditelj i koje nije moguće otkloniti;
b) utvrditi postojanje obaveze provođenja postupka tender ponude u slučaju kada fizičko ili pravno lice koje je obavezno provesti postupak tender ponude za preuzimanje to ne učini u zakonskom roku;
c) odrediti ograničenja, odnosno zabranu sticatelju i licima sa kojima zajedno djeluje, daljnju kupovinu, odnosno sticanje vrijednosnih papira koji su predmet tendera osim na način koji je propisan ovim Zakonom.


XV. ZAŠTITA DIONIČARA

Član 36.

(1) Svaki dioničar emitenta može putem nadležnog suda zahtijevati obavezno sklapanje ugovora o prodaji dionica sa licem iz člana 4. stav (1) ovog Zakona koje je imalo obavezu objaviti tender ponudu za preuzimanje, ali to nije učinilo.
(2) Sklapanje ugovora može se zahtijevati pod uvjetima pod kojima je morala biti objavljena tender ponuda za preuzimanje.

XVI. OGRANIČENJA UČESNIKA U POSTUPKU PREUZIMANJA

Član 37.

Profesionalni posrednik u prometu vrijednosnih papira obavezan je odbiti prijem naloga za kupovinu, ili prodaju vrijednosnih papira ukoliko zna, ili bi morao znati kako bi realizacijom naloga došlo do povrede odredaba ovog Zakona.

Član 38.

Dionice koje su stečene na osnovu pravnog posla koji je u suprotnosti sa ovim Zakonom ne daju pravo glasa pri upravljanju u društvu i ne daju druga prava sadržana u dionicama iznad ograničenja iz člana 4. stav (1) ovog Zakona.


XVII. KAZNENE ODREDBE

Član 39.

Ako fizičko lice ne objavi tender ponudu za preuzimanje kada je to obavezno prema ovom Zakonu čini krivično djelo i kaznit će se novčanom kaznom, ili kaznom zatvora od tri mjeseca do jedne godine.

Član 40.

(1) Ako pravno lice ne objavi tender ponudu za preuzimanje kada je to obavezno prema ovom Zakonu, kaznit će se za privredni prijestup novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 KM do 70.000,00 KM.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za privredni prijestup iz stava (1) ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 41.

(1) Za privredni prijestup kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 70.000,00 KM pravno lice ako:
a) ne obavijesti Komisiju i emitenta o sticanju dionica u skladu sa odredbama člana 4. ovog Zakona;
b) tender ponudu za preuzimanje objavi suprotno uvjetima i na način koji su određeni ovim Zakonom;
c) dioničarima emitenta uputi ponudu ili opću ponudu, te javni ili drugi poziv u cilju sticanja dionica emitenata sa pravom glasa (član 5. ovog Zakona);
d) ostvari pravo glasa suprotno odredbi člana 6. ovog Zakona;
e) ne postupi po članu 8. stav (5) ovog Zakona;
f) mijenja uvjete ugovora o kreditu, uvjete ugovora o posebnom računu, ili uvjete bankarske garancije za plaćanje ponuđenih dionica suprotno odredbi člana 9. stav (7) ovog Zakona;
g) članovi uprave ili nadzornog odbora emitenta postupe suprotno odredbama čl. 12. i 13. ovog Zakona;
h) podatke iz člana 14. stav (3) ne navede tačno;
i) tender ponudu za preuzimanje, odnosno njenu izmjenu objavi sa sadržajem različitim od teksta koji je Komisija odobrila, ili se smatra odobrenim, ili ako tender ponudu za preuzimanje, odnosno njenu izmjenu objavi bez odobrenja Komisije;
j) uvjetuje obavezu kupovine dionica na koje se odnosi tender ponuda za preuzimanje suprotno odredbama člana 16. ovog Zakona;
k) cijenu, način, ili rok plaćanja u ponudi za preuzimanje odredi, ili mijenja suprotno odredbama čl. 18. i 19. ovog Zakona;
l) ponuditelj ne osigura sredstva za plaćanje dionica u slučaju povećanja cijene (član 19. stav (3) ovog Zakona);
m) raspolaže dionicama koje su izdvojene radi prihvatanja ponude suprotno odredbi člana 19. stav (7) ovog Zakona;
n) stiče, ili se obavezuje na sticanje dionica suprotno odredbi člana 20. ovog Zakona;
o) ne podmiri propisane troškove, ili ne isplati cijenu dionica na način iz člana 22. ovog Zakona;
p) ponudu za preuzimanje, ili izmjenu ponude ne objavi na način propisan odredbom člana 26. ovog Zakona;
q) emitent ne pruži dioničarima informacije kojima raspolaže na način iz odredbe člana 26. stav (5) ovog Zakona;
r) ponudu za preuzimanje povuče suprotno odredbama člana 28. ovog Zakona;
s) ne objavi, ili Komisiji i emitentu ne dostavi propisani izvještaj, ili izvještaj ne sadrži propisane podatke (čl. 33. i 34. ovog Zakona);
t) profesionalni posrednik postupi suprotno odredbama člana 37. ovog Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za privredni prijestup iz stava (1) ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 42.

(1) Za privredni prijestup kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM pravno lice ako:
a) u roku od tri dana ne obavijesti Komisiju o prijemu i sadržaju obavijesti iz člana 4. stav (7) ovog Zakona;
b) obavijest ne sadrži sve propisane podatke, ili su podaci u obavijesti netačno navedeni (član 4. stav (8) ovog Zakona);
c) o izmjeni ugovora sa bankom depozitarom bez odgađanja ne obavijesti Komisiju, ili ako Komisiji ne dostavi primjerak izmjene ugovora (član 9. stav (8) ovog Zakona);
d) obavijest nije dostavljena na način iz člana 26. stav (1) ovog Zakona;
e) suprotno odredbi člana 32. stav (4) ovog Zakona preuzme, ili omogući preuzimanje dionica u posebnoj evidenciji;
f) izvrši objavu, odnosno dostavu izvještaja koji nema propisan sadržaj, kao i tačno iskazane podatke, ili ne objavi izvještaj (čl. 33. i 34. ovog Zakona).
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se za privredni prijestup iz stava (1) ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 43.


Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pojedinac ako:
a) ne obavijesti Komisiju i emitenta o sticanju dionica u skladu sa odredbama člana 4. ovog Zakona;
b) tender ponudu za preuzimanje objavi suprotno uvjetima i načinu koji su određeni ovim Zakonom;
c) dioničarima emitenta uputi ponudu, ili opću ponudu, te javni ili drugi poziv u cilju sticanja dionica emitenta sa pravom glasa (član 5. ovog Zakona);
d) ostvari pravo glasa suprotno odredbi člana 6. ovog Zakona;
e) ne postupi po članu 8. stav (5) ovog Zakona;
f) mijenja uvjete ugovora o kreditu, uvjete ugovora o posebnom računu, ili uvjete bankarske garancije za plaćanje ponuđenih dionica suprotno odredbi člana 9. stav (7) ovog Zakona;
g) u svojstvu člana uprave, ili nadzornog odbora emitenta postupa suprotno odredbi čl. 12. i 13. ovog Zakona;
h) podatke iz člana 14. stav (3) ne navede tačno, a Komisija to utvrdi;
i) tender ponudu za preuzimanje, odnosno njenu izmjenu objavi sa sadržajem različitim od teksta koji je Komisija odobrila, ili se smatra odobrenim, ili ako tender ponudu za preuzimanje, odnosno njenu izmjenu objavi bez odobrenja Komisije;
j) uvjetuje obavezu kupovine dionica na koje se odnosi tender ponuda za preuzimanje suprotno odredbama člana 16. ovog Zakona;
k) cijenu, način, ili rok plaćanja u ponudi za preuzimanje odredi, ili mijenja suprotno odredbama čl. 18. i 19. ovog Zakona;
l) ponuditelj ne osigura sredstva za plaćanje dionica u slučaju povećanja cijene iz člana 19. stav (3) ovog Zakona;
m) raspolaže dionicama koje je izdvojio radi prihvatanja ponude suprotno odredbi člana 19. stav (7) ovog Zakona;
n) stiče ili se obavezuje na sticanje dionica suprotno odredbi člana 20. ovog Zakona;
o) ne podmiri propisane troškove, ili ne isplati cijenu dionica na način iz člana 22. ovog Zakona;
p) ponudu za preuzimanje, ili izmjenu ponude ne objavi na način propisan odredbom člana 26. ovog Zakona;
q) ponudu za preuzimanje povuče suprotno odredbama člana 28. ovog Zakona, ili povlačenje ponude ne objavi na način propisan odredbama člana 28. ovog Zakona;
r) ne objavi, ili Komisiji i emitentu ne dostavi propisan izvještaj, ili izvještaj ne sadrži propisane podatke (čl. 33. i 34. ovog Zakona).

Član 44.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pojedinac ako:
a) obavijest ne sadrži sve propisane podatke, ili su podaci u obavijesti netačno navedeni (član 4. stav (7) ovog Zakona);
b) o izmjeni ugovora sa bankom depozitarom bez odgađanja ne obavijesti Komisiju, ili ako Komisiji ne dostavi primjerak izmjene ugovora (član 9. stav (8) ovog Zakona);
c) obavijest nije dostavljena na način iz člana 26. ovog Zakona;
d) ponuditelj ne dostavi obavijest na način propisan članom 27. ovog Zakona;
e) suprotno odredbi člana 32. stav (4) ovog Zakona preuzme, ili omogući preuzimanje dionica u posebnoj evidenciji;
f) objavi, odnosno dostavi izvještaj koji nema propisan sadržaj, kao i tačno iskazane podatke, ili ne objavi izvještaj (čl. 33. i 34. ovog Zakona).


XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 45.

(1) Postupci preuzimanja dioničkih društava započeti do dana stupanja na snagu ovog Zakona završit će se po odredbama Zakona o vrijednosnim papirima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 39/98 i 36/99) i Pravilnika o uslovima i postupku kontrole nad dioničkim društvom i provođenju tender ponude za kupovinu vrijednosnih papira (“Službene novine Federacije BiH”, br. 57/00 i 8/03).
(2) Na obveznike provedbe tendera za preuzimanje prema odredbama propisa iz stava (1) ovog člana koji do dana stupanja na snagu ovog Zakona nisu podnijeli zahtjev za provedbu tendera za preuzimanje primjenjivat će se odredbe ovog Zakona.
(3) Ako je prije stupanja na snagu ovog Zakona doneseno rješenje kojim se postupak pred sudom okončava, daljnji postupak provest će se prema odredbama ovog Zakona.

Član 46.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić


PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović