ZAKON O LOVSTVU

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom uređuje se: organizacija lovstva i lovišta, uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova, katastar lovišta, lovno-gospodarska osnova i planiranje, lovočuvarska služba, upravni i inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog Zakona, kaznene odredbe i druga pitanja od značenja za oblast lovstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).
Lovstvo, u smislu ovog Zakona, predstavlja javnu djelatnost i obuhvata mjere zaštite i uzgoja divljači, uređenje lovišta, lovljenje divljači i racionalnu upotrebu divljači i lovišta, koji doprinosi očuvanju biološke raznolikosti ekoloških sistema i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači.

Član 2.

U ovom Zakonu u upotrebi su pojmovi sa sljedećim značenjem:
Divljač u smislu ovog Zakona jesu određene vrste životinja (lovna divljač) koje slobodno žive u prirodi;
Pravo lova je ovlaštenje da se na određenoj površini zemljišta i voda provedu radnje i preduzimaju mjere uzgoja, zaštite, lova i upotrebe divljači;
Korisnik zemljišta je vlasnik i korisnik zemljišta na kojem je osnovano lovište;
Lovište jeste određena površina zemljišta koja predstavlja zaokruženu prirodnu cjelinu u kojoj postoje ekološki i drugi uvjeti za uzgoj, zaštitu, lov i upotrebu divljači;
Otvoreno lovište je ono u kojem je moguća neometana dnevna i sezonska migracija divljači;
Ograđeno lovište je ono u kojem je smanjena mogućnost (prirodno ili ograđeno preprekama) migracija divljači. Koristi se za intenzivni uzgoj a površina ne može biti manja od 600 ha;
Uzgajalište divljači nalazi se na površinama zemljišta većim od 100 ha a manjim od 2.000 ha, ograđeno je ogradom gdje se proizvodi divljač za reprodukciju i lov;
Zvjerinjak je površina zemljišta do 100 ha ograđena ogradom koju divljač ne može napustiti;
Lovno-gospodarska osnova je planski akt kojom se uređuje gospodarenje divljači i lovištem za desetogodišnji period. Bez lovno-privredne osnove lov divljači nije dopušten;
Program uzgoja divljači je planski i privredni akt kojim se potanko uređuje uzgoj, zaštita, lov i upotreba divljači u uzgajalištima divljači;
Trofej divljači je divljač ili njezini dijelovi uređeni za duže čuvanje i ocjenjivanje;
Vrhunski trofej divljači je trofej ocijenjen većim brojem bodova tačaka od evidentiranog najjačeg trofeja pojedine vrste divljači u Federaciji.
Vrhunski trofeji krupne divljači ne smiju se iznositi iz Federacije;
Lov je skup osmišljenih aktivnosti čovjeka u svrhu odstrijela ili hvatanja životinja zakonom označenih kao divljač.

Član 3.

Divljač je državno vlasništvo i dobro od općeg interesa koje uživa posebnu brigu i zaštitu.
Ulovljena, ranjena i uginula divljač i njeni dijelovi pripadaju korisniku lovišta, a na zemljištima i vodama izvan lovišta pripada kantonalnom ministarstvu nadležnom za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo), ili pravnom ili fizičkom licu kojem je povjerena zaštita divljači izvan lovišta.


II. LOVSTVO - KORISNICI LOVIŠTA I LOVAČKA UDRUŽENJA

Član 4.

Prema namjeni lovstvo može biti gospodarsko, sportsko, gospodarsko-sportsko i sa posebnom namjenom.

Pod gospodarskim lovstvom podrazumijeva se bavljenje lovstvom u cilju sticanja dobiti.

Pod sportskim lovstvom podrazumijeva se bavljenje lovstvom radi lične razonode i rekreacije.

Pod gospodarsko -sportskim lovstvom podrazumijeva se kombinacija gospodarskog i sportskog lovstva.

Pod lovstvom sa posebnom namjenom podrazumijeva se bavljenje lovstvom u cilju naučnih istraživanja, nastave, zaštite naročito rijetkih životinja, kao i za druge potrebe utvrđene posebnim propisima.


Član 5.

Lovljenje divljači obuhvata: traženje, dočekivanje, posmatranje, slijeđenje, odstrjel i hvatanje žive divljači, lovljenje pticama grabljivicama, sakupljanje uginule divljači i njezinih dijelova.


Član 6.

Za vršenje lovstva osnivaju se lovišta.

U lovište ne ulaze:
- izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište;
- javni putevi i druge javne površine uključujući i zaštitni pojas do 300 m od naselja;
- određeni dijelovi prirode koji su proglašeni posebno zaštićenim objektima prirode po propisima o zaštiti prirode u kojima je aktom o proglašenju ili posebnim aktom zabranjen lov (nacionalni parkovi, parkovi prirode, strogi rezervati, specijalni zoološki i ornitološki rezervati i drugi posebno zaštićeni objekti prirode);
- more i privredni ribnjaci sa obalnim zemljištem koji služe za korištenje ribnjaka;
- rasadnici, voćni i lozni nasadi namijenjeni intenzivnoj proizvodnji na površini do 100 ha, ako su ograđeni ogradom koja sprečava prirodnu migraciju dlakave divljači;
- druge površine na kojima je aktom o proglašenju njihove namjene zabranjen lov;
- ograđeni prostori u kojima se umjetno uzgaja divljač;
- privatni posjedi, ako se na njima pričinjava šteta.


Član 7.

Na površinama zemljišta i na vodama izvan lovišta divljač je dužan zaštititi divljač vlasnik zemljišta, pravno ili fizičko lice i kantonalno ministarstvo na čijem se području nalazi zemljište i vode koje se koriste.

Zabranjen je lov zaštićene divljači na zemljištima i vodama izvan lovišta.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučajevima kada se radi o površinama zemljišta većim od 100 ha pravnih ili fizičkih lica koja koriste ta zemljišta, kantonalno ministarstvo povjerit će zaštitu divljači na takvim površinama drugim pravnim ili fizičkim licima.

Član 8.

Lovištima se gospodari na osnovu lovno-gospodarske osnove.


Član 9.

Pravo lova divljači imaju građani koji ispunjavaju uvjete određene ovim Zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog Zakona i općih akata pravnih lica (lovačke organizacije i dr.) koja gospodare lovištem.

Lov divljači može se vršiti samo dozvoljenim sredstvima, na propisan način i u određeno vrijeme.

Godišnji ulov zaštićene divljači može se vršiti samo u granicama godišnjeg plana gospodarenja.

Član 10.

Korisnici lovišta su pravna lica koja su na osnovu odredbi ovog Zakona dobila lovište na gospodarenje.

Korisnici lovišta, u smislu ovog Zakona, mogu biti lovačka udruženja, privredna društva šumarstva, te ostala pravna lica registrirana za bavljenje lovstvom.

Korisnici lovišta mogu se dobrovoljno povezivati u lovačke asocijacije radi unapređenja i ostvarivanja zajedničkog ili općeg interesa ili cilja u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj 45/02).

Član 11.

Lovačka udruženja formiraju se radi organiziranog bavljenja lovstvom, ostvarenja općeg interesa za unapređenje uzgoja i zaštite lovstva i iskorištavanja divljači, zaštite prirode i okoliša u očuvanju prirodnog staništa divljači, njegovanja lovačke etike i običaja ili drugih ciljeva kroz sportsko-rekreacione i ekološke aktivnosti.

Član 12.

Lovački savezi u Federaciji su samostalne organizacije u koje su svojevoljno učlanjeni korisnici lovišta i druge organizacije i udruženja zainteresirane za razvoj lovstva i na koje se primjenjuju sve odredbe zakona koje su inače propisane za udruženja.

Lovački savez, u smislu ovog Zakona, obavlja svoju osnovnu djelatnost (za koju je registriran), te obavlja poslove koji su mu, kao javna ovlaštenja, povjereni ovim Zakonom, odnosno za koje je ovlašten, a naročito:
- unapređenje lovstva;
- pružanje stručne pomoći kod donošenja i provođenja mjera gospodarenja lovištem i obrazovanja lovaca;
- dosljedno provođenje zakona i drugih propisa o lovstvu i davanje prijedloga za njihovo unapređenje;
- ostvarivanje jedinstvene lovne politike iz oblasti lovstva, kao i ostvarivanje odnosasa inozemnim lovačkim udruženjima;
- realizacija lovnog menadžmenta.

Korisnik lovišta je dužan:
- uraditi inventuru životinjskih vrsta i stanja lovišta;
- osiguravati finansijska sredstva za provođenje lovno-gospodarske osnove, za štete na divljači i lovištu, kao i nadoknadu štete koju čini divljač (osiguranjem kod osiguravajućeg zavoda, pologom kod banke, hipotekom na nekretnine i sl.);
- imati stručnu službu, odnosno stručnjaka za provođenje lovno-gospodarske osnove;
- imati organiziranu lovočuvarsku službu;
- imati lovačke pse odgovarajuće pasmine za lovište koje uzima u zakup koji posjeduju rodni list (rodovnik, pedigre) jedne od članica Međunarodne kinološke federacije (FCI) i imaju pozitivnu ocjenu u obliku (eksterijeru) i imaju položen ispit u radu;
- imati lovačkog psa osposobljenog za praćenje krvnog traga, ili krvosljednika sa položenim ispitom, ako u lovištu koje uzima u zakup ima predviđen odstrjel krupne divljači.

Osim uvjeta iz stava 2. ovog člana korisnik lovišta obavezno daje na uvid ispravu iz koje je vidljivo da je registriran za obavljanje lova.


III. DIVLJAČ I NJENA ZAŠTITA

Član 13.

Divljač, u smislu ovog Zakona, su sljedeće vrste životinja:

a) Dlakava divljač (sisari)
- Glodari (Rodentia): zec (Lepus europeaus), divlji kunić (Oryctolagus cuniculus), bizamski pacov (Ondatra zibethicus), puh obični (Glis glis), vjeverica (Sciurus vulgaris);
- Mesojedi (Carnivora): divlja mačka (Felis silvestris), ris (Lynx Iynx), vuk (Canis lupus), čagalj (Anis aureus), lisica (Vulpes vulpes), kuna zlatica (Martes martes), kuna bjelica (Martes foina), smeđi tvor (Putorius putorius), velika lasica - hermelin (Mustela erminea), lasica mala (Mustela nivalis), vidra (Lutra lutra), jazavac (Meles meles), mrki medvjed (Ursus arctos);
- Papkari (Arctiodactyla): obični jelen (Cervus elaphus), jelen lopatar (Dama dama), srna (Capreolus capreolus), divokoza (Rupicapra rupicapra), kozorog (Capra ibex), muflon (Ovis musimon), divlja svinja (Sus scrofa);

b) Pernata divljač (ptice)
- Koke (Phasianidae): fazan (Phasianus colchicus), prepelica počpura (Conturnix coturnix), jarebica poljska - trčka (Perdix perdix), jarebica kamenjarka - grivna (Alectoris graeca), jarebica šumska - lještarka (Terastes bonasia), veliki tetrijeb - gluhan (Tetrao urogallus), mali tetrijeb - ruševac (Lyrurus tetrix);
- Patke (Anatidae): patka gluhara (Anas platyrhynchos), patka pupčanica (Anas crecca), patka glogoljica (Netta rufina), patka kreketaljka (Anas strepera), patka lastarka (Anas acuta), patka kašikara (Anas clypeata), patka krunata (Aythya fuligula), patka glavata (Aythya ferina), utva zlatokrila (Tadorna ferruginea), utva morska (Tadorna tadorna), guska divlja (Anser anser), guska glogovnjača (Anser fabalis), guska lisasta (Anser albiforns), labud crvenokljuni (Cygnus olor), labud žutokljuni (Cygnus cygnus), ronac veliki (Mergus merganser), ronac srednji (Mergus serrator), ronac mali (Mergus albellus);
- Čaplje (Ardeidae): čaplja siva (Ardea cinerea), čaplja danguba (Ardea purpurea), čaplja žuta (Ardeola ralloides), čaplja bijela (Egretta garzetta), gak kvakavac (Nyctocorax nyctocorax), bukavac - nebogled (Botaurus stellaris), čapljica mala (Ixobrychus minutus);
- Rode (Coconidae): bijela roda (Coconia coconia), crna roda (Coconia nigra);
- Ražnji (Threskiornithidae): ražan blistavi (Plegadis fascinellus), žiličarka bijela (Platalea leucordia);
- Pelikani (Pelecanidae): nesit ružičasti (Pelecanus onocrotalus), nesit kudravi (Pelecanus crispus);
- Jastrebovi (Accipitridae): sup bjeloglavi (Gyps fulvus), sup smeđoglavi (Aegypius monachus), kostoberina žutoglava - bradan (Gypeatus barbatus), strvinar bijeli (Neophron percnopterus), orao suri (Aquila chrysaetos), orao krstač (Aquila pomorina), orao štekavac (Haliaetus albicilla), orao ribar (Pandion haliaetus), škanjac mišar (Buteo buteo), škanjac gaćaš (Buteo logopus), jastreb kokošar (Accipiter gentilis), kobac ptičar (Accipiter nisus), eja močvarica (Circus aeruginusus), eja livadarica (Circus pygargus), eja stepska (Circus macrourus), lunja crna (Milvus migrans), lunja hrđasta (Milvus milvus);
- Sokolovi (Falconidae): soko sivi (Falco peregrinus), soko kragujac (Falco subbuteo), soko smeđi (Falco sherrug), soko južni (Falco biarmicus), soko kraguljčić (Falco columbarius), vjetruša kliktava (Falco tinnunculus), vjetruša kopčić (Falco vespertinus), vjetruša bjelonokta (Falco naumanni);
- Ždralovi (Gruidae): sivi ždral (Grus grus);
- Liske (Rallidae): liska crna (Fulica atra), kokošica mlakara (Rallus aquaticus), zelenonoga mlakuša (Gallinula choloropus), hariš prdavac (Crex crex), štijaka kušica (Porzana pusilla), štijaka riđuka (Porzana porzana);
- Droplje (Otidae): droplja velika (Otis tarda), droplja mala (Teatrax tetrax);
- Vivci (Chardriidae): vivak (Vanellus vanellus);
- Šljuke (Scolopacidae): šljuka šumska (Scolopax rusticola), barska šljuka - šljuka kokošica (Gallinago gallinago), šljuka livadarka (Gallinago media), šljuka kozica - mala bokasina (Lymnocryptes minimus), mrka prutka (Tringa ochropus), crvenonoga prutka (Tringa totanus), crvenorepa muljača (Limusa limosa), muljača smeđa (Limosa lapponica);
- Pomornici (Stercorariidae): kratkorepi pomornik (Stercorarius parasiticus), širokorepi pomornik (Stercorarius pomarinus);
- Galebovi (Laridae): galeb riječni (Lurus ridbundus), galeb srebrni (Larus argentatus), galeb obični (Larus caonus), galeb mali (Larus minutus), galeb crni mediteranski (Larus melanocephalus);
- Čigre (Strenidae): čigra obična (Sterna hirundo), čigra mala (Sterna albifrons), čigra crna (Chlidonias niger);
- Golubovi (Columbidae): golub divlji (Columba livia); golub grivnjaš (Columba palumbus), golub dupljaš (Columba oenas), grlica (Streptopelia turtur), gugutka-kumrija (Streptopelia decaocto);
- Sove (Strigidae): velika ušara - buljina (Bbubo bubo), sova šumska (asio otus), ušara šumska (Strix aluco), ćuk (Athene noctua), kukuvija (Tyto alba);
- Vranci, kormorani (Phalacrocoracidae): vranac veliki - kormoran (Phalacrocoraxcarbo), vranac kukmaš (Phalacrocorax aristotelis), vranac mali (Phalacrocorax pigmeus);
- Gnjurci (Podicipedidae): gnjurac čubasti (Podiceps cristatus), gnjurac riđoglavi (Podiceps grisegena), gnjurac zlatouhi (Podiceps nigricollis), gnjurac ušati (Podiceps auritus), gnjurac mali (Podiceps ruficollis);
- Pljenori (Gavidae): pljenor srednji (Gavia arctica), pljenor mali (Gavia stellato);
- Vrane (Corvidae): gavran (Corvs corax), vrana siva (Corvus cornix), gaćac (Corvus frugilegus), čavka (Corvus monedula), kreja - sojka (Garrulus glandarius), svraka (Pica pica), kreja lješnikara (Nucifraga corycatactes), galica planinska (Pyrrhocorax graculus), galica crvenokljuna (Pyrrhocorax pyrrhocorax).

Ako se na teritoriji Federacije pojavi, ili unese nova životinjska vrsta, njen status divljači privremeno će odrediti federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar), dok se to pitanje ne uredi zakonom.


Član 14.

Uzgoj i zaštita divljači obuhvata sve mjere i radnje kojima se pomaže razmnožavanje i opstanak divljači propisano lovno-gospodarskom osnovom, a naročito:
- lovostaj za određene vrste divljači;
- privremena zabrana lova divljači;
- provedba radnji koje uvjetuju opstanak i razmnožavanje divljači koja trajno ili sezonski živi u lovištu, te mjere za očuvanje i poboljšanje staništa;
- održavanje utvrđene brojnosti, omjera spolova i starosti populacije divljači koja se uzgaja;
- osiguravanje uvjeta za razmnožavanje i vođenje mladunčadi;
- unos i čuvanje divljači radi postizanja brojnosti utvrđene lovno-gospodarskom osnovom i programom uzgoja;
- osiguranje provođenja preventivnih dijagnostičkih, kurativnih i higijensko-zdravstvenih mjera u lovištima i ostalim prostorima gdje se divljač uzgaja, ili obitava radi zdravstvene zaštite divljači;
- smanjenje broja divljači koja čini štetu na podnošljiv broj, te uklanjanje pasa i mačaka skitnica;
- spasavanje divljači od elementarnih nepogoda;
- provođenje mjera za osiguranje dovoljne količine kvalitetne hrane i pitke vode;
- podizanje i održavanje lovno-tehničkih i lovno-gospodarskih objekata;
- preduzimanje preventivnih mjera (istjerivanje divljači) prilikom obavljanja poljoprivrednih i drugih radova, te upotreba zaštitnih naprava na poljoprivrednim strojevima;
- upotreba sredstava za zaštitu bilja ili drugih hemijskih sredstava na propisan način i preduzimanje preventivnih mjera pri njihovoj upotrebi, ili paljenje strništa, kukuruzišta, tršćaka i sl.;
- korištenje određenih pasmina radno ispitanih lovačkih pasa;
- čuvanje lovišta;
- suzbijanje nezakonitog lova;
- poboljšanje staništa divljači;
- higijensko-zdravstvene mjere;
- sprečavanje smanjenja i presijecanja površina;
- uklanjanje štetočina.

Za vrijeme zabrane lova ili lovostaja određena vrsta divljači se ne smije loviti, proganjati, ili namjerno uznemirivati, ako zakonom nije drukčije određeno.

Zabranjeno je lovljenjem ili na drugi način ugroziti opstanak bilo koje vrste divljači u prirodi.

Odstrjel bolesne ili ranjene divljači (sanitarni odstrjel) dozvoljen je i u vrijeme zabrane lova i lovostaja.

Zabranjeno je loviti ženku dlakave divljači kada je visoko bremenita, ili dok vodi mladunčad, pernatu divljač kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad, uništavanje i prisvajanje mladunčadi, te uništavanje i oštećivanje legla, gnijezda i jaja divljači.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, može se dopustiti lov za potrebe nauke, nastave, lovnu obuku ptica grabljivica, za potrebe zooloških vrtova, muzeja, te sokolarskih i kinoloških priredbi, uz prethodno odobrenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).

U postupku izdavanja odobrenja korisnici ove vrste lova dužni su podnijeti izvještaj Federalnom ministarstvu o razlozima lova, količini i vrsti divljači, vremenu vršenja lova, mjestu, načinu i sredstvima lova, a sve to uz sudjelovanje nadležnog inspektora, predstavnika Federalnog ministarstva i korisnika lovišta (a po potrebi i drugih zainteresiranih stranaka), uz uvjet da se sačini zapisnik na licu mjesta o preduzetim radnjama.

Federalni ministar ukinut će odobrenje iz stava 6. ovog člana u slučajevima kada korisnik postupi suprotno odredbama stava 7. ovog člana.


Član 15.

Za zaštićenu određuje se sljedeća divljač:
- Dlakava divljač: divokoza, srna, vidra, muflon, kozorog, mrki medvjed, jelen lopatar, zec, vjeverica, puh, ris;
- Pernata divljač: prave koke, divlje patke, divlje guske, šljuke, čaplje (osim sive čaplje), rode, labudovi, supovi – lešinari, orlovi, škanjci, eje, lunje, sokolovi, nesiti, sivi ždralovi, jastrebovi, droplje, liske, žalarke, prutke, muljače, vivak pozvizdač, pomornice, galebovi, čigre, kirgiska sađa, golubovi, sove, ronci, vranci, gnjurci, pljenori, gavran, galica, čolica i galica crvenokljuna.

Korisnik lovišta može proglasiti zaštićenom i divljač koja nije navedena u stavu 1. ovog člana.

Član 16.

Stalna zabrana lova, u skladu sa «Crvenom listom», određuje se za sljedeće vrste zaštićene divljači: vidra, ris, vjeverica, koka velikog tetrijeba, mali tetrijeb i njegova koka, koka šumske jarebice, čaplje (osim sive čaplje), rode, labudovi, supovi – lešinari, orlovi, škanjci, eje, lunje, sokolovi, nesiti, sivi ždral, jastrebovi, droplje, liske (osim crne liske), žalarke, prutke, muljače, vivak pozvizdač, pomornici, galebovi, čigre, kirgiska sađa, sove, ronci, vranci, gnjurci, pljenori, galica, čolica i galica crvenokljuna.

Član 17.

Lovostajem zaštićena divljač je: mrki medvjed na uzgojnim područjima, srna, divokoza, jelen lopatar, muflon, kozorog, zec, vuk, kuna, divlja svinja, veliki tetrijeb-mužjak, fazan, prepelica, jarebica kamenjarka, jarebica poljska, jarebica šumska-mužjak, šljuke, divlji golubovi, grlica, divlje patke, divlje guske i crna liska.

Uzgojno područje za medvjeda iz stava 1. ovog člana obuhvata prostore na kojima postoje ekološki i prirodni uvjeti za njegov opstanak (razvoj i reprodukcija).

Uzgojna područja mogu se osnovati i za druge vrste zaštićene divljači.

Uzgojna područja osniva federalni ministar na prijedlog kantonalnog ministarstva, odnosno kantonalnih ministarstava, ako se lovište nalazi na području više kantona.

Izvan uzgojnog područja medvjed nije zaštićen.

Lovostaj se ne odnosi na divljač koja se uzgoja u ograđenom prostoru čija je površina manja od 1,0 ha.


Član 18.

Privremena zabrana lova određuje se za vrste divljači čija je brojnost u lovištu osjetno smanjena uslijed vremenskih nepogoda, bolesti, požara, ili iz nekih drugih razloga, a koju treba zaštititi na određeno vrijeme u cilju povećanja njihove brojnosti.

Zabranu iz stava 1. ovog člana određuje korisnik lovišta.

Zabranu iz stava 1. ovog člana propisuje federalni ministar za područje više kantona i kantonalni ministar za područje kantona, ako tu zabranu ne odredi korisnik lovišta.


Član 19.

Ako od zaštićene divljači nastupi direktna opasnost po život i zdravlje ljudi, ili za državnu imovinu i za imovinu građana, zaštićena divljač može se odstrijeliti, odnosno njen broj smanjiti, bez obzira na vrijeme zaštite i godišnji plan gospodarenja.

Odobrenje za smanjenje broja zaštićene divljači i način izvršenja izdaje federalni ministar na osnovu zahtjeva zainteresiranih, a po pribavljenom mišljenju korisnika lovišta i nadležne veterinarske službe.


Član 20.

Ako se za zaštitu poljoprivrednih i šumskih kultura upotrebljavaju hemijska sredstva štetna za zaštićenu divljač, upotreba tih sredstava mora se vršiti na način koji je najmanje opasan za divljač.

Radi preduzimanja preventivnih mjera vlasnici, odnosno korisnici zemljišta dužni su najmanje tri dana prije upotrebe sredstava obavijestiti korisnika lovišta o mjestu, vremenu i načinu upotrebe sredstava iz stava 1. ovog člana.


Član 21.

Zabranjen je lov ptica i sisara korisnih za poljoprivredu i šumarstvo, kao i kvarenje i uništavanje njihovih gnijezda, legla i skupljanje i uništavanje mladunčadi i jaja, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Zabranjeno je hvatanje divljači i držanje u zatvorenom ili ograđenom prostoru, ako ovim Zakonom nije drukčije riješeno, odnosno ako to nije u svrhu uzgoja divljači ili poboljšanja prirodnog fonda iste vrste.


Član 22.

Vlasnici ne smiju puštati pse da se bez kontrole kreću po lovištu.

Korisnik lovišta dužan je uklanjati pse i mačke koji se kreću bez kontrole po lovištu na udaljenosti većoj od 300 m od naseljenih objekata.

Član 23.

Ovčarski psi mogu biti u lovištu samo uz stado.

Pse i mačke njihovi vlasnici, a pastiri pastirske pse, ne smiju puštati da se kreću lovištem bez nadzora na udaljenosti od 300 m od nastambe vlasnika, odnosno stada.

Korisnik lovišta ima pravo i dužnost u lovištu ukloniti pse i mačke koji se kreću lovištem protivno odredbi stava 2. ovog člana bez nadoknade vlasniku psa ili mačke.

Nije dozvoljeno ukloniti lovačke pse koji u organiziranom lovu, ispitima, ili utakmicama pasa u gonjenju divljači, pređu u drugo lovište.

Vlasnici pasa odgovorni su za štetu koju njihovi psi počine u lovištu i nadoknađuju je korisniku lovišta.


Član 24.

Federalni ministar propisat će vrijeme lova lovostajem zaštićene divljači i utvrditi koje se ptice i sisari smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo.

Akt iz stava 1. ovog člana propisat će se po prethodno pribavljenom mišljenju kantonalnog ministarstva.


Član 25.

Ograđivanje lovišta, čija površina ne može biti manja od 600 ha, u cilju intenzivnog gospodarenja, ako nije predviđeno lovnom osnovom, može se vršiti samo uz odobrenje Federalnog ministarstva.


Član 26.

Naseljavanje novih vrsta divljači vrši se na osnovu odobrenja Federalnog ministarstva.

Odobrenje se donosi na prijedlog kantonalnog ministarstva.

Naseljavanje iz stava 1. ovog člana vrši se uz prisutnost nadležnog inspektora, predstavnika ministarstva i korisnika, kao i drugih lica na licu mjesta, uz obavezu da se sačini zapisnik i konstatuju urađene radnje.

Uz zahtjev za odobrenje korisnik lovišta dostavlja stručno mišljenje i uvjerenje o zdravstvenom stanju divljači koja se naseljava.


Član 27.

Izuzetno, na osnovu odredaba člana 20. stav 2. ovog Zakona za potrebe naučnog istraživanja, obrazovanja, zooloških vrtova, muzeja, naseljavanja lovišta i suzbijanja zaraznih bolesti federalni ministar može odobriti hvatanje i držanje divljači u zatvorenom, odnosno ograđenom prostoru.

Za potrebe treninga i ispitivanja urođenih osobina lovačkih pasa kantonalni ministar može odobriti držanje nezaštićene divljači u ograđenom prostoru na zahtjev korisnika lovišta.

U slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana u odobrenju će se propisati način i mjere koje će se pri tome provoditi, te rok važnosti odobrenja.


Član 28.

Zabranjeno je:
- žetva i košenje poljoprivrednim strojevima koji nemaju ugrađene uređaje za plašenje i istjerivanje divljači;
- paljenje korova, strnjika, trstika, trave i drugog rastinja u lovištima;
- oblaganje otvorenih kanala, akumulacija jezera i obala vodotoka plastičnim i drugim materijalima na način koji bi ugrožavao divljač;
- upotreba hemijskih preparata na način i u količini koji ugrožavaju zdravlje i opstanak divljači;
- odlaganje otpada, smeća, ili nečiste tvari u prostoru lovišta.

Korisnici lovišta obavezni su iz lovišta ukloniti otpad i smeće i imaju pravo za nadoknadu troškova od fizičkog ili pravnog lica koji su otpad ili smeće deponirali u lovištu, odnosno moraju održavati i poboljšavati životne prostore za divljač poštivajući zahtjeve prirodnog gospodarenja šumama (stvarati prostor za parenje i odmor divljači) i zahtjeve zaštite životinja i biljaka, te zahtjeve javnosti.


Član 29.

Trovanje divljači je zabranjeno.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, federalni ministar može na zahtjev zainteresiranih lica (inspektora, Lovačkog udruženje i dr.) odobriti trovanje određene vrste divljači u slučaju direktne opasnosti koja od te divljači zaprijeti životu ili zdravlju ljudi, zdravlju domaćih životinja ili opstanku zaštićene divljači.

Uz zahtjev se obavezno dostavlja stručno mišljenje o razlozima davanja odobrenja za trovanje određene vrste divljači.

U odobrenju za trovanje divljači odredit će se način i vrijeme upotrebe otrova i lica odgovornog za te poslove.

Član 30.

Zabranjeno je unošenje oružja u lovište koje nije lovačko (vojničko, poluautomatska puška sa više od dva metka, malokalibarsko oružje i samostrijel).

Zabranjeno je kretati se izvan javnih puteva, ili voziti po tuđem lovištu sa lovačkim oružjem koje nije u futroli ili prtljažniku automobila i ispražnjeno.

IV. LOVIŠTA

Član 31.

Lovištem, u smislu ovog Zakona, smatraju se površine zemljišta, šuma i voda koje predstavljaju prostornu, prirodnu i lovno-gospodarsku cjelinu u kojoj postoje uvjeti za trajan opstanak, uzgoj, razmnožavanje, zaštitu i upotrebu divljači, bez obzira na vlasništvo.

Lovište osniva kantonalna skupština na prijedlog kantonalnog ministarstva.

Akt o osnivanju lovišta sadrži: naziv lovišta, granice i ukupnu površinu lovišta, vrste divljači koje ga naseljavaju, divljač koja je pod posebnom zaštitom i druge potrebne podatke.
Lovišta koja se prostiru na površinama šuma sa posebnom namjenom (naučnog, kulturnog, vjerskog, historijskog i dr. značenja), kao i na površinama koje predstavljaju izuzetno prigodna staništa rijetkih, vrlo rijetkih i vrijednih vrsta divljači, Vlada Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), na prijedlog federalnog ministra, može proglasiti posebnim lovištem.

Ako se lovište nalazi na području dvaju ili više kantona, mišljenje za formiranje posebnog lovišta daju sporazumno kantonalni ministri.

Aktom o osnivanju lovišta iz prethodnog stava Vlada Federacije određuje i korisnika lovišta.


Član 32.

Lovnim površinama ne smatraju se: naselja, groblja, javni putevi, plantažni voćnjaci i vinogradi, parkovi u naseljima, objekti za liječenje, odmor i rekreaciju, zračne luke, dvorišta industrijskih i drugih objekata, kao i drugi objekti utvrđeni posebnim propisima.

Ograđeni prostori za umjetni uzgoj divljači se, također, ne smatraju lovnom površinom.


Član 33.

Lovišta su dolinska (nizinska), brdska i planinska.

Nizinskim lovištem smatra se lovište u kojem je više od 50% površine ispod 400 m nadmorske visine.

Brdskim lovištem smatra se lovište u kojem je više od 50% površine lovišta između 400 i 1.000 m nadmorske visine.

Planinskim lovištem smatra se lovište u kojem je više od 50% površine iznad 1.000 m nadmorske visine.


Član 34.

Lovišta se mogu osnivati kao otvorena lovišta, ograđena lovišta i uzgajališta divljači.

Otvoreno lovište je lovište u kojem je omogućena dnevna i sezonska migracija dlakave i pernate divljači. Ovo lovište ne može biti manje od 1.000 ha za nisku i 3.000 ha za visoku divljač.

Ograđeno lovište je lovište koje je ograđeno prirodnim (široki vodotoci, velike vodene površine i sl.) ili umjetnim (ograde ili slični uređaji ili građevine i sl.) preprekama koje sprečavaju ili znatno umanjuju mogućnost da divljač, koja se u njemu prvenstveno uzgaja, štiti i lovi, napusti tu površinu.

Ograđeno lovište obuhvata površinu na kojoj postoje uvjeti za intenzivni uzgoj, zaštitu, lov i upotrebu divljači, a ne može biti manje od 600 ha.

Uzgajalište divljači obuhvata površine zemljišta veće od 100 ha a manje od 2.000 ha na kojima se mogu uzgajati pojedine vrste divljači za proizvodnju većeg broja kvalitetne i zdrave divljači namijenjene lovu i reprodukciji.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, uzgajalište divljači može se osnivati na vlastitim površinama gospodarskog ribnjaka sa obalnim zemljištem, ili rasadnicima i voćnim i loznim nasadima namijenjenim za intenzivnu proizvodnju.


Član 35.

Način određivanja granica lovišta, obilježavanje, kao i postupak osnivanja lovišta propisuje federalni ministar.

Korisnik lovišta je dužan vidljivo obilježiti granice lovišta.

Član 36.

Lovište se daje na gospodarenje korisniku lovišta u skladu sa ovim Zakonom i Zakonom o koncesijama (¨Službene novine Federacije BiH¨, br. 40/02).

Jednom korisniku lovišta na gospodarenje se može dati više lovišta.

Korisnik lovišta lovište, ili njegove dijelove ne može davati pod zakup, ili ustupiti drugom korisniku.

Član 37.

Vlada kantona na prijedlog kantonalne komisije za koncesije dodjeljuje koncesiju najpovoljnijem ponuđaču koji je ispunio i zadovoljio sve kriterije utvrđene u tenderu (poziv na javni tender) i visokog je ranga u odnosu na ostale ponuđače.

Lovište se daje na gospodarenje na određeno vrijeme.

Rok na koji se daje koncesija na lovište ne može biti kraći od 10 godina a ni duži od 30 godina.


Član 38.

Lovište se daje na gospodarenje jednom pravnom licu koje ponudi najpovoljnije uvjete za gospodarenje lovištem i unapređenje lovišta (objekte, uređaje i druga sredstva za uzgoj i zaštitu divljači, stručne kadrove i sl.).

Uvjete gospodarenja lovištem iz stava 1. ovog člana propisuje federalni ministar.

Korisnik zemljišta i voda na kojem je osnovano lovište ima pod jednakim uvjetima iz stava 2. ovog člana pravo prvenstva u dobijanju lovišta na gospodarenje.

Korisnik kome je dato lovište na gospodarenje ne može to lovište ustupati drugim fizičkim ili pravnim licima.


Član 39.

O predaji lovišta na gospodarenje zaključuje se ugovor između kantonalnog ministarstva i korisnika lovišta.

Ako se lovište daje pod koncesiju, ugovor o koncesiji mora obavezno sadržavati sve elemente iz člana 29. Zakona o koncesijama, ali, također, mora sadržavati: naziv lovišta, podatke o sudskoj registraciji korisnika lovišta, vrijeme na koje se daje lovište na gospodarenje, granice lovišta, procjenu brojnog stanja divljači, uvjete kojih se korisnik lovišta mora pridržavati, mjere koje je korisnik lovišta dužan preduzeti u cilju unapređivanja lovišta, mjere zaštite divljači, uvjete organiziranja i finansiranja lovočuvarske službe, odredbe o provođenju lovno-gospodarske osnove, visinu i način plaćanja nadoknade, kao i uvjete za raskidanje ugovora.

Pored elemenata iz stava 2. ovog člana ugovorne strane mogu ugovoriti i druge obligaciono-pravne elemente.


Član 40.

Ugovor o davanju lovišta na gospodarenje može se raskinuti:
- ako korisnik ne ispunjava uvjete, odnosno obaveze određene ovim Zakonom, ugovorom, ili ne gospodari u skladu sa odredbama lovno-gospodarske osnove;
- ako je potrebno da se zemljište, šuma ili voda koristi za ciljeve koji isključuju mogućnost bavljenja lovstvom.

O raskidu ugovora iz stava 1. ovog člana odlučuje kantonalno ministarstvo koje je dalo lovište na gospodarenje.
Korisnik lovišta kojem je lovište oduzeto raskidom ugovora ima pravo na nadoknadu uloženih, a neiskorištenih sredstava.

Visina nadoknade iz stava 3. ovog člana utvrđuje se sporazumom između zainteresiranih ugovornih strana.

U slučaju kada se ne može postići sporazum o visini nadoknade odlučuje nadležni sud.

Nadoknada za izgrađene objekte i uništenu divljač utvrđuje se za objekte prema knjigovodstvenoj vrijednosti a za divljač prema cjenovniku.

Nadoknadu plaća korisnik lovišta kojem je lovište, odnosno dio lovišta nakon raskida ugovora dato na gospodarenje.

Kantonalni, odnosno federalni inspektor za lovstvo pokreće postupak oduzimanja lovišta u slučaju iz stava 1. alineja 1. ovog člana.


Član 41.

Korisnik lovišta dužan je u roku od šest mjeseci od dana preuzimanja lovišta na gospodarenje obilježiti granice lovišta.

Način obilježavanja granica lovišta propisuje federalni ministar.


Član 42.

Korisnik lovišta mora osigurati da planiranje i realiziranje stručnih poslova lovstva obavlja lice sa završenim VII stepenom obrazovanja, šumarskog smjera, koje je izučavalo tokom svog školovanja predmet Lovstvo.

Član 43.

Ako se nakon provođenja postupka iz člana 36. ovog Zakona niko ne javi, ili se ne javi dovoljan broj ponuđača na oglas, ili se od korisnika oduzme lovište na osnovu člana 39. tačka 1. ovog Zakona, lovištem gospodari kantonalno ministarstvo.

Lovište koje putem oglasa nije moglo biti ustupljeno na korištenje u skladu sa stavom 1. ovog člana privremeno se daje na korištenje, bez konkursa, pravnom licu koje obavlja djelatnost lovstva ili udruženju, odnosno organizaciji lovaca do donošenja odluke o davanju lovišta na korištenje u skladu sa članom 36. ovog Zakona.

Ustupanje u pogledu stava 2. ovog člana može trajati najduže jednu godinu.

V. KATASTAR LOVIŠTA

Član 44.

Za svako lovište osniva se i vodi katastar lovišta.

Katastar lovišta osniva i vodi korisnik lovišta, a jedan primjerak katastra obavezno se dostavlja kantonalnom ministarstvu.
Korisnik iz stava 2. ovog člana dostavlja propisane podatke o katastru kantonalnom ministarstvu najdalje do 30. aprila tekuće godine za proteklu lovnu godinu.

Sadržaj i način vođenja katastra lovišta propisuje federalni ministar.


VI. LOVNO-GOSPODARSKA OSNOVA I PLANIRANJE


Član 45.

Za svako lovište donosi se lovno-gospodarska osnova.

Lovno-gospodarska osnova je dugoročni planski dokument kojim se uređuje gospodarenje lovištem i divljači na desetogodišnji period.

Lovno-gospodarsku osnovu donosi korisnik lovišta na period od najmanje 10 godina.

Lovno-gospodarsku osnovu korisnik lovišta dužan je donijeti u roku od jedne godine od dana preuzimanja lovišta, a može je izraditi pravno lice registrirano za djelatnost lovstva, ili fizičko lice (šumarski inženjer, inženjer lovstva i zaštite prirode) sa obrtnicom za obavljanje te djelatnosti.

Odredbe lovno-gospodarske osnove su obavezne i bez nje lov nije dozvoljen.

U finansiranju izrade lovno-gospodarske osnove sudjeluje 50% korisnik lovišta i 50% kantonalno ministarstvo, a ako se lovište daje pod koncesiju koncesionar finansira ukupan iznos izrade lovno-gospodarske osnove.

Član 46.

Federalno ministarstvo daje saglasnost na lovno-gospodarsku osnovu.

Izrada nove lovno-privredne osnove mora biti završena četiri mjeseca prije isteka važeće lovno-gospodarske osnove.

Federalno ministarstvo na osnovu prijedloga stručne komisije donosi rješenje o odobrenju lovno-gospodarske osnove, ili daje primjedbe na ponuđenu osnovu.

Greške i nedostatke lovno-gospodarske osnove utvrđene od stručne komisije dužno je otkloniti lice kojem je povjerena izrada osnove.

Za lovišta koje je osnovala Vlada Federacije lovno-gospodarsku osnovu odobrava Federalno ministarstvo.

Ako se lovište nalazi na području dvaju ili više kantona, mišljenje na lovno-gospodarsku osnovu sporazumno daju kantonalna ministarstva putem zajedničkog akta, a Federalno ministarstvo daje saglasnost na osnovu.

Finansiranje lovno-gospodarskih osnova za posebna lovišta snosi Vlada Federacije.

Sastav, rad i troškove stručne komisije iz stava 2. ovog člana propisat će federalni ministar.


Član 47.

Lovno-gospodarska osnova naročito sadrži: prikaz stanja lovišta, osnovne biološke i fizičke karakteristike lovišta, sastav divljači (kvantitet i kvalitet), ciljeve gospodarenja, vrste i obim radova, mjere i metode za postizanje ciljeva gospodarenja, kao i ekonomsko-finansijsku osnovu gospodarenja, program za unapređenje lovstva i lovočuvarsku službu.

Prikaz stanja lovišta naročito sadrži podatke o: površini lovišta, prirodnim i drugim uvjetima za život i razvoj divljači, stanju fonda divljači po pojedinim vrstama i prirastu divljači u lovištu.

Lovno-gospodarskom osnovom mora se u skladu sa zakonom odrediti vrsta i broj divljači koja će se uzgajati u lovištu kao i obim zaštite i iskorištavanja divljači.

Lovno-gospodarska osnova mora biti usklađena sa dugoročnim programom razvoja poljoprivredne proizvodnje i šumsko-gospodarskom osnovom za površine na kojima se lovište nalazi, kao i sa vodoprivrednom osnovom, prostornim planom i ratifikovanim međunarodnim ugovorom iz oblasti lova, zaštite prirode i prirodnih staništa divljači.

Član 48.

Do donošenja lovno-gospodarske osnove korisnici lovišta gospodare lovištem na osnovu privremenog godišnjeg plana gospodarenja lovištem najduže jednu godinu.

Redovni godišnji plan gospodarenja sadrži naročito mjere za unapređenje lovstva kao i obim korištenja pojedinih vrsta divljači i utvrđuje se prostor u lovištu gdje se mogu obučavati lovački psi.

Godišnji plan donosi se do 31. marta za period od 01. aprila tekuće do 31. marta naredne godine (lovna godina).

Lov se može vršiti tek poslije donošenja godišnjeg plana.

Godišnji plan dostavlja se kantonalnom ministarstvu najkasnije do 30. aprila a izvještaj o izvršenju plana za proteklu godinu do 31. maja.

Suglasnost na godišnji plan gospodarenja lovištem daje kantonalno ministarstvo, a na godišnje planove gospodarenja za posebna lovišta Federalno ministarstvo.

Lov se može vršiti nakon dobijene suglasnosti.


Član 49.

Bliži propis o sadržaju, načinu izrade i nosiocima izrade lovno-gospodarske osnove lovišta, privremenog godišnjeg plana gospodarenja lovištem i godišnjeg plana gospodarenja lovištem donosi Federalno ministarstvo.

Izrada lovno-gospodarske osnove i njena revizija može se povjeriti pravnom licu koje je registrirano za tu djelatnost i ima zaposleno stručno lice sa završenim šumarskim fakultetom ili inženjer lovstva i zaštite prirode.

Revizija lovno-gospodarske osnove vrši se kada se trajno ili bitno izmjene uvjeti i okolnosti na kojima se zasniva lovno-gospodarska osnova, a posebno uslijed uginuća više od 1/3 divljači, požara, elementarnih nepogoda, trovanja i slično.

Revizija lovno-gospodarske osnove vrši se po postupku propisanom za njeno donošenje.


Član 50.

Korisnici lovišta dužni su voditi evidenciju o izvršenim radovima i provedenim mjerama predviđenim lovno-gospodarskom osnovom i godišnjim planom.
Korisnik posebnih lovišta dužan je Federalnom ministarstvu dostaviti izvještaj o izvršenju godišnjeg plana gospodarenja za proteklu godinu.
Izvještaji iz st. 1. i 2. ovog člana dostavljaju se do 31 marta tekuće godine.

Evidencija izvršenih radova iz st. 1. i 2. ovog člana upisuje se u obrasce koje donosi federalni ministar.

Član 51.

Sredstva koja korisnik lovišta ostvari u gospodarenju lovištem smiju se koristiti samo za gospodarenje i unapređivanje lovstva ukoliko ovim Zakonom nije drukčije određeno.
Unapređivanjem lovstva smatra se:
- zaštita, održavanje i poboljšanje životnih uvjeta za divljač u lovištu (poboljšavanje ispasišta, dodatno hranjenje, održavanje solila i pojilišta);
- dostizanje i održavanje odgovarajuće spolne i starosne strukture pojedinih vrsta divljači u okviru utvrđenog kapaciteta lovišta;
- unošenje novih vrsta divljači u lovište;
- čuvanje i zaštita divljači i lovišta;
- izgradnja lovno-uzgojnih i lovno-tehničkih objekata;
- preduzimanje mjera za smanjenje šteta koje počini divljač;
- stručno osposobljavanje kadrova;
- izrada planskih dokumenata;
- naučno-istraživački rad u lovstvu;
- nabavka rasnih lovačkih pasa i
- izdavačka djelatnost.

VII. LOV I UPOTREBA DIVLJAČI

Član 52.

Korisnici lovišta dužni su pri lovljenju i upotrebi divljači spriječiti neetična ponašanja u lovištu, uznemiravanje divljači u njenom staništu (naročito sa psima u vrijeme reprodukcije), otrovima, omamljujućim sredstvima i sl. čime se osigurava provođenje međunarodnih konvencija o zaštiti divljači i ptica.

Član 53.

Korisnici lovišta odredit će svojim aktom ko može i pod kojim uvjetima vršiti lov divljači, kao i učešće lovaca u korištenju ulova.


Član 54.

Odstrjel divljači dozvoljen je samo lovačkom puškom kuglaricom sa izolučenom cijevi i puškom sačmaricom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, odstrjel medvjeda, kozoroga, muflona, srne i divokoze dozvoljen je samo lovačkom puškom kuglaricom sa izolučenom cijevi.

Zabranjen je lov divljači nabojima koji nisu lovački i lovačkom puškom sa glatkim cijevima, koja je izgrađena tako da sadrži više od dva metka istog kalibra, te poluautomatskim i automatskim oružjem sa glatkim ili užlijebljenim cijevima.

Zabranjen je lov krupne divljači, osim divljih svinja, prigonom, progonom ili sa psima.


Odredbe stava 3. ovog člana ne odnose se na lov pernate divljači koja se umjetno uzgaja na površinama koje su namijenjene takvom uzgoju.

Način upotrebe lovačkog oružja i municije propisuje federalni ministar.


Član 55.

Divljač mogu loviti članovi lovačkih udruženja koji imaju položen lovački ispit.

Lica koja su kroz školovanje izučavala i položila predmet Lovstvo oslobođena su polaganja lovačkog ispita.

Program, uvjete i način polaganja lovačkog ispita, kao i izdavanje potvrda, odnosno uvjerenja o položenom ispitu propisuje federalni ministar.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, divljač mogu loviti:
- lovci pripravnici bez prava odstrjela zaštićene divljači i pod nadzorom instruktora;
- strani i domaći lovci turisti u pratnji stručnog lica;
- diplomatski predstavnici u skupnom lovu.

Komisiju za polaganje lovačkog ispita formira federalni ministar.


Član 56.

Članovi lovačkih udruženja lov divljači visokog lova vrše na osnovu odobrenja za odstrjel, a lov divljači niskog lova na osnovu lovne karte.

Strani i domaći lovci turisti love na osnovu odobrenja za odstrjel (dozvole za lov).

Odobrenje za odstrjel i lovnu kartu izdaje korisnik lovišta a jedinstvene obrasce, oblik i sadržaj donosi federalni ministar.


Član 57.

Divljač je zabranjeno uznemiravati i loviti:
- u vrijeme kada je na prostoru na kojem je divljač ugrožena poplavom, snijegom, požarom, poledicom i prirodnim nesrećama;
- otrovom, zamkama, gvožđama, klopkama i omamljujućim sredstvima, a ptice pomoću lijepaka i mreža ili drugih sredstava za masovno uništavanje;
- gađanjem iz motornih vozila, gaženjem motornim vozilima i gađanjem iz motornih čamaca;
- upotrebom reflektora (farova), gramofona, magnetofona, audioaparata i sličnim napravama, živih i umjetnih mamaca - vabila ili pomoću naprava koje djeluju na principu infra-crvenih zraka;
- vojničkim oružjem, vojničkom municijom, sportskim malokalibarskim i poluautomatskim lovačkim oružjem sa više od pet metka;
- hrtovima i nerasnim psima;
- papkastu lovostajem zaštićenu divljač pomoću pasa;
- medvjeda progonom i prigonom;
- pticama grabljivicama i zvijerima;
- upotrebom luka i strijele osim lova na visoku divljač u ograđenim lovištima do 1.000 ha;
- u noćima bez mjesečine (noćni lov) i bez izgrađenih objekata za lov;
- sačmom na udaljenosti od 200 m od naselja i puškom kuglaricom na udaljenosti od 500 m od naselja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, korisnik lovišta može odobriti noćni lov i sa improviziranih objekata, ako je u pitanju sprečavanje šteta na poljoprivrednim imanjima, te može dopustiti hvatanje mladih divljih svinja u cilju suzbijanja svinjske kuge na način i pod uvjetima propisanim u članu 59. ovog Zakona.

Nerasnim psima iz alineje 6. stava 1. ovog člana smatraju se psi koji nisu registrirani kod nadležne kinološke organizacije i koji nemaju odgovarajući rodovnik.

Zabranjeno je sa psima proganjati divljač izvan terena ograđenog za trening u vremenu od 05 januara. do 31.jula.

Zabranjen je lov divljači u plantažnim voćnjacima i vinogradima, rasadnicima i na drugim šumskim i poljoprivrednim površinama koje su ograđene ogradom kroz koju dlakava divljač ne može prolaziti, na površinama koje se koriste za vojne poligone i komunalne potrebe, kao i na drugim površinama i u objektima kada je to utvrđeno posebnim propisima.

Izuzetno od odredaba stava 1. ovog člana, licu koje ima položen sokolarski ispit dopušten je lov divljači pticama grabljivicama koje su za to posebno školovane.

Sokolarski ispit polaže se pred Komisijom za polaganje lovačkog ispita koja se formira pri Federalnom ministarstvu.

Program sokolarskog ispita i način lova divljači sa pticama grabljivicama (sokolarenje) propisuje federalni ministar.


Član 58.

U lovu se smiju isključivo koristiti čistokrvni lovački psi sa položenim ispitom urođenih osobina, potrebnim ispitom u radu propisanim za svaku pasminu pojedinačno koji posjeduje rodni list jedne od članica Međunarodne kinološke federacije (FCI) i koji imaju pozitivnu ocjenu u obliku (eksterijeru).

Kinološki savezi u Federaciji izdaju rodovnik kojim se dokazuje čistokrvnost i pasminska pripadnost, propisuju uvjete za ispit urođenih osobina i svaki pojedini radni ispit, te izdaju certifikat za položene radne ispite.

Vrstu i broj pasa za lov na pojedine vrste divljači u određenim područjima propisuje federalni ministar.

Član 59.

Izuzetno od odredbe člana 57. stav 1. al. 2. i 4., federalni ministar može odobriti korisniku lovišta hvatanje divljači mrežama, klopkama i omamljujućim sredstvima, ali samo u naučne svrhe, za umjetni uzgoj, preseljenje u druga lovišta, kao i za potrebe zooloških vrtova i izvoz.

Član 60.

Kantonalni ministar može propisati da se na zemljištima zasijanim ili zasađenim određenim poljoprivrednim kulturama može zabraniti lov divljači u vrijeme kada bi to štetilo tim kulturama.

Član 61.

Tereni za obuku i trening lovačkih pasa određuju se lovno-gospodarskom osnovom. U tom cilju može se izdvojiti najviše do 5% od ukupne površine lovišta.

Član 62.

Ulovljena ili uginula divljač i njeni dijelovi pripadaju korisniku lovišta.
Za korištenje divljači i njenih dijelova, kao i za pružene usluge u lovištu korisniku lovišta plaća se nadoknada, osim u ograđenim prostorima za obuku pasa.
Ulovljena ili uginula divljač i njeni dijelovi na površinama izvan lovišta pripadaju kantonalnom ministarstvu ili licima kojim je povjerena zaštita divljači na tim površinama.

Lovac, član lovačkog udruženja koji je korisnik lovišta, plaća za upotrebu divljači i njenih dijelova:
- za visoku divljač 40% od tržišne vrijednosti,
- za nisku divljač 25% od tržišne vrijednosti.

Strani i domaći lovci turisti za upotrebu divljači i njenih dijelova i drugih usluga plaćaju punu tržišnu cijenu.

Cjenovnik odstrjela i upotrebe divljači te drugih usluga u lovištu na bazi tržišne vrijednosti donosi federalni ministar.


Član 63.

Ulovljena ili uginula divljač i njeni dijelovi mogu se iznositi iz lovišta samo uz potvrdu korisnika lovišta.

Potvrdu o porijeklu divljači i njenih dijelova na propisanom obrascu izdaje korisnik lovišta.

Obrazac potvrde o porijeklu divljači i njenih dijelova iz stava 2. ovog člana i uvjete pod kojima se može vršiti prepariranje divljači i držanje trofeja javno izloženih u objektima, kao i upotreba mesa divljači u ugostiteljskim objektima, donosi federalni ministar.


Član 64.

Trofejima od divljači, u smislu ovog Zakona, smatraju se rogovi srndaća, jelena, jelena lopatara, divojarca, divokoze, muflona i alpskog kozoroga, kljove divljeg vepra, lubanja i krzno medvjeda, vuka i divlje mačke, lubanja jazavca i lisice, kao i cijeli primjerak velikog i malog tetrijeba.

Trofeji od divljači mogu se iznositi iz lovišta samo uz trofejni list.

Korisnik lovišta izdaje trofejni list i vodi evidenciju o izdatim trofejnim listovima.


Član 65.

Trofej ocjenjuje komisija sastavljena od tri člana koju formira korisnik lovišta.

Komisija iz stava 1. ovog člana vrši ocjenu trofeja na osnovu standarda Međunarodnog savjeta za lovstvo i zaštitu divljači (u daljnjem tekstu: CIC).

Članovi komisije iz stava 1. ovog člana moraju imati položen ispit za ocjenjivanje trofeja.

Program i način polaganja ispita iz stava 3. ovog člana donosi Lovački savez.


Član 66.

Bliže propise o obliku obrasca, sadržaju, načinu i postupku izdavanja potvrda i trofejnog lista donosi federalni ministar.

Član 67.

Vrhunskim trofejima smatraju se tri po broju CIC poena najjača trofeja određene vrste divljači u Federaciji na osnovu banke podataka o vrijednim trofejima.

Banku podataka o vrijednim trofejima vodi Lovački savez.

Korisnici lovišta dužni su nadležnom Lovačkom savezu dostaviti podatke iz trofejnog lista za trofeje vrijednosti bronzane medalje pa naviše.

Vrhunski trofej je vlasništvo onog ko je divljač odstrijelio, ali se ne može iznijeti izvan teritorije Federacije sve dok prema vrijednosti CIC poena ne dođe na 4. mjesto.

Korisnik lovišta dužan je upoznati stranog državljanina prije odlaska u lov sa propisima koji vrijede za vrhunske trofeje.

Obavijest o izlaženju određenog trofeja iz kategorije vrhunskih daje lovački savez.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, federalni ministar, na prijedlog Lovačkog saveza ili Lovačkog udruženja, može odobriti iznošenje vrhunskog trofeja izvan teritorije Federacije.

Bliži propis o bankama podataka vrijednih trofeja, kategoriji vrhunskih trofeja i trajanju tog akta odredit će federalni ministar posebnim aktom.


VIII. SPREČAVANJE I NADOKNADA ŠTETE

Član 68.

Korisnik lovišta dužan je preduzimati mjere za sprečavanje šteta koju divljač može učiniti imovini ili ljudima na zemljištu i vodi na kojima se nalazi lovište (održavanje broja divljači prema kapacitetu lovišta, osiguranje prehrane u lovištu, postavljanje čuvara i dr.).

Vlasnici zemljišta i stoke, odnosno korisnici zemljišta na kojem je osnovano lovište dužni su na zemljištu, objektima gdje stoka boravi i opremi koja se koristi u obradi zemlje preduzimati uobičajene mjere za sprečavanje šteta od divljači i na divljači (učinkovitom ogradom, električnim pastirom, postavljanjem plašila, zaštitom mladih sadnica omotavanjem ili premazivanjem, ispašom stoke sa pastirom na površinama dozvoljenim za pašu, postavljanjem plašilica na kosačice i kombajne, sudjelovanjem u organiziranom progonu i sl.).

Mjere iz stava 2. ovog člana propisuje kantonalni ministar.

Korisnik lovišta i korisnici zemljišta i voda na čijem je području osnovano lovište, kao i korisnici okolnih zemljišta i voda mogu pitanje nadoknade štete koju divljač počini regulirati i međusobnim sporazumom (ugovaranje paušalne nadoknade, osiguranje kod osiguravajućeg društva i sl.).

Član 69.

Ako se radnjama, odnosno mjerama iz člana 68. stav 1. ovog Zakona, počini šteta, korisnik lovišta dužan je nadoknaditi štetu vlasniku, odnosno korisniku zemljišta na kojem se nalazi lovište.


Član 70.

Za štetu koju počini lovostajem zaštičena divljač odgovoran je korisnik lovišta u čijem je lovištu šteta počinjena, ukoliko je oštećeni preduzeo propisane mjere zaštite.

Štetu koju počini divljač za koju je propisana stalna ili privremena zabrana lova dužan je nadoknaditi onaj ko je propisao zabranu.

Izuzetno, za štetu koji počini medvjed na utvrđenim uzgojnim područjima nadoknadu plaća Federacija u visini od 45%, kantoni u visini od 25% i korisnik lovišta u visini od 30% od procjene štete.

Nema odgovornosti za štetu koju je počinio medvjed na stoci bez pastira kao i u područjima gdje je paša zabranjena.

Obaveza oštećenog je da sačuva sve tragove koji ukazuju na pričinjenu štetu.

Član 71.

Za štetu koju prilikom lova divljači učine lovci i njihovi pomoćnici odgovoran je korisnik lovišta, a korisnik lovišta ima pravo regresa od lovaca, odnosno njihovih pomoćnika.


Član 72.

Fizička ili pravna lica koja odstrijele, ili nanesu štetu divljači bespravnim lovom, ili na drugi nezakonit način, dužni su korisniku lovišta, u čijem lovištu ta divljač stalno boravi, nadoknaditi štetu prema odštetnom cjenovniku, a u slučaju spora određuje se nadležnost suda prema mjestu nastanka štete.

Odštetni cjenovnik iz stava 1. ovog člana donosi federalni ministar.

Sporove o nadoknadi štete iz stava 1. ovog člana rješava nadležni sud.


Član 73.

Prijava o pričinjenoj šteti od divljači podnosi se kantonalnom ministarstvu odmah a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je šteta nastala.

Kantonalno ministarstvo dužno je odmah a najkasnije tri dana po prijemu prijave štete odrediti komisiju za utvrđivanje uzroka štete i procjenu vrijednosti.

Komisiju sačinjavaju tri člana: predstavnik kantonalnog ministarstva (predsjednik komisije), stručno lice za procjenu vrijednosti štete (poljoprivredni ili veterinarski stručnjak) i stručno lice za utvrđivanje uzroka štete (vještak za lovstvo), šumarske, veterinarske, poljoprivredne ili biološke struke sa iskustvom na tim poslovima.

Komisija je dužna odmah izvršiti uviđaj i o svom radu sačini zapisnik. Na uviđaj se poziva oštećeni i korisnik lovišta.

Zapisnik komisije naročito sadrži: mjesto i način nastanka štete, znakove koji upućuju na određenu vrstu divljači, obim i visinu štete, kao i preduzete mjere oštećenog prije i poslije počinjene štete.

Član 74.

Po prijemu zapisnika iz člana 73. stav 4. ovog Zakona, kantonalno ministarstvo pokušat će sporazumno utvrditi štetu između oštećenog i korisnika, odnosno organa odgovornog za nadoknadu štete.

Sporazum o nadoknadi štete naročito sadrži visinu nadoknade i rok njene isplate.

Sporazum o nadoknadi štete ima snagu izvršnog naslova.

Ako ne dođe do sporazuma, oštećeni će se pravno uputiti za podnošenje tužbe nadležnom sudu u pogledu utvrđivanja štete i njene visine.

IX. LOVOČUVARSKA SLUŽBA

Član 75.

Korisnik lovišta dužan je osigurati lovočuvarsku službu.

Lovočuvarsku službu vrše lovočuvari kao službena (ovlaštena) lica zaposlena u lovištu.

Lovočuvari vrše dužnost naoružani lovačkim oružjem u uniformi sa službenom oznakom - lovočuvar.

Lovočuvar može biti lice koje je završilo najmanje III stepen srednje škole (šumarske, poljoprivredne ili veterinarske struke), koje je zdravstveno sposobno za obavljanje određenih poslova utvrđenih za to radno mjesto, sa položenim lovačkim i lovočuvarskim ispitom, koje ispunjava uvjete za nošenje oružja, kao i druge uvjete utvrđene zakonom i aktima korisnika lovišta.

Lovočuvar posjeduje legitimaciju lovočuvara koju izdaje korisnik lovišta.

Federalni ministar propisat će vrstu uniforme, oznake, uvjete za nošenje oružja, vrstu oružja i veličinu lovočuvarskog rejona.


Član 76.

Lovočuvar je ovlašten:
- od lica zatečenih sa sredstvima za lov u lovištu zahtijevati da pokažu odobrenje za odstrijel, odnosno lovačku kartu, kao i druge isprave kojima se utvrđuje identitet tih lica;
- zahtijevati ličnu ispravu od lica zatečenog u vršenju prekršaja, ili kaznenog djela koji se odnose na lovstvo i od lica za koje postoji osnovana sumnja da su izvršila takvo djelo ili prekršaj, ako ne može na drugi način da utvrdi identitet tog lica;
- radi pronalaženja predmeta kojima je izvršen prekršaj ili kazneno djelo koji se odnose na lovstvo, vršiti pregled vozila i drugih sredstava za prijevoz i prenošenje stvari za koja postoji osnovana sumnja da prevoze, odnosno prenose ulovljenu divljač, dijelove ulovljene divljači, ili trofeje od divljači;
- pregledati ulov i sredstva za lov, kao i utvrditi da li je lov obavljen u skladu sa propisima;
- privremeno oduzimati i bez odlaganja predati nadležnom organu ulov, sredstva za lov, kao i druge predmete pronađene u lovištu, ako postoji osnovana sumnja da su upotrijebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje kaznenog dijela ili prekršaja koji se odnosi na lov, ili da su nastali ili pribavljeni izvršenjem takvog kaznenog dijela ili prekršaja;
- odstraniti ranjenu i bolesnu divljač;
- obavještavati o pojavi bolesti ili uginuću divljači i opasnosti od elementarnih nepogoda.

Lovočuvar je dužan licu od kojeg su oduzeti ulov, psi i drugi predmeti za lov izdati potvrdu o oduzimanju spomenutih sredstava.

Sa privremeno oduzetim sredstvima iz prethodnog stava korisnik ne može raspolagati (uništiti, prodati, predati, zamijeniti i sl.) do okončanja prekršajnog postupka ili postupka pred drugim nadležnim organom.

Zapisnik i potvrda o oduzimanju sredstava za lov koriste se u prekršajnom postupku kao dokaz uz prijavu za pokretanje prekršajnog postupka koji podnosi nadležni lovni inspektor ili oštećeni.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana lice koje je zatečeno sa sredstvima za lov u lovištu dužno je, na zahtjev lovočuvara, pokazati odobrenje za odstrjel, odnosno lovačku kartu i ispravu kojom se utvrđuje njegov identitet, kao i omogućiti pregled ulova, sredstava za lov, pregled vozila i drugih sredstava za prijevoz i prenošenje stvari.


Član 77.

Oblik i sadržaj obrasca legitimacije lovočuvara, vođenje evidencije o izdatim legitimacijama i sadržaju službene knjige lovočuvara propisuje federalni ministar.

Lovočuvar je dužan voditi službenu knjigu.


Član 78.

Zahtjev za pokretanje sudskog postupka za bespravan lov, pričinjenu štetu na divljači i lovištu podnosi korisnik lovišta na osnovu izvještaja – prijave lovočuvara i drugih službenih lica.


X. NADZOR NAD PROVOĐENJEM OVOG ZAKONA


Član 79.

Federalno ministarstvo vrši upravni nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona koji su ovim Zakonom dati u nadležnost Federacije, kao i upravni nadzor nad radom ovlaštenih pravnih lica u prenijetim poslovima određenim ovim Zakonom koji predstavljaju vršenje javnih ovlaštenja.

Federalno ministarstvo vrši instancijski nadzor, daje stručna uputstva i objašnjenja u primjeni zakona nad radom pravnih lica kojima su povjerena javna ovlaštenja.

Federalno ministarstvo vrši i nadzor nad kantonalnim ministarstvima u dijelu izvršenja federalne politike u oblasti lovstva na teritoriji Federacije.

Kantonalna ministarstva vrše upravni nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona koji su zakonom dati u nadležnost kantona, kao i upravni nadzor nad obavljanjem poslova određenih ovim Zakonom koji predstavljaju vršenje javnih ovlaštenja, a dati su u nadležnost kantona.


Član 80.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog Zakona vrše federalni lovni inspektori, federalni granični lovni inspektori i kantonalni lovni inspektori u skladu sa odredbama ovog Zakona i Zakona o šumama (¨Službene novine Federacije BiH¨, br. 20/02, 29/03 i 37/04).

Federalni lovni inspektor ima sljedeće nadležnosti:
1. pregleda lovno-gospodarsku osnovu i provjerava kako se ona primjenjuje;
2. kontrolira primjenu godišnjeg plana gospodarenja lovištem, poslovne knjige i ostalu dokumentaciju kada je to potrebno radi kontrole primjene propisa i mjera koje se odnose na divljač i lovišta;
3. kontrolira rad lovačkih saveza u poslovima koji su im povjereni kao javna ovlaštenja ovim Zakonom;
4. kontrolira provođenje odredbi ovog Zakona o sanacijskom odstrjelu, odstrjelu za naučno-istraživačke svrhe, kao i sokolarenju;
5. obavlja sve poslove i zadatke iz nadležnosti kantonalnog inspektora za lovstvo ukoliko ovaj iz bilo kojeg razloga ne obavlja poslove i zadatke utvrđene ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

Ukoliko nađe da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na osnovu njega federalni lovni inspektor ima pravo i obavezu:
- rješenjem narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku;
- podnijeti nadležnom organu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka;
- preduzeti i druge mjere, odnosno izvršiti druge radnje za koje je posebnim propisima ovlašten.

Kantonalni lovni inspektor ima sljedeće ovlasti:
1. kontrolira da li korisnik lovišta ispunjava propisane uvjete za gospodarenje;
2. kontrolira da li je godišnji plan gospodarenja lovištem u skladu sa lovno-gospodarskom osnovom;
3. kontrolira lovljenje divljači, odobrenje za odstrjel divljači, lovne karte i trofejne listove za ulovljenu divljač;
4. pregleda radove i objekte u lovištima;
5. oduzima do odluke nadležnog organa bespravno ulovljenu ili bespravno prisvojenu uginulu divljač ili njene dijelove, kao i predmete kojima su izvršene ove bespravne radnje;
6. naređuje privremene mjere za sprečavanje štete u hitnim slučajevima u kojima bi mogla nastupiti šteta;
7. prikuplja, kad je to potrebno, obaviještenja od svjedoka, vještaka, odgovornih i drugih lica;
8. vodi službene podatke za područje kantona o povredama odredaba ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega;
9. obavještava nadležne organe federalne uprave o nepravilnostima i predlaže provođenje određenih mjera, ako sam nije ovlašten za preduzimanje odgovarajućih mjera;
10. podnosi prijavu za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede odredaba ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega;
11. preduzima i druge mjere i radnje za koje je ovlašten posebnim propisima.


Član 81.

Kada nadležni inspektor prilikom vršenja inspekcijskog nadzora utvrdi da propis nije primijenjen, ili je nepravilno primijenjen donijet će rješenje kojim će naložiti otklanjanje utvrđene nepravilnosti i odrediti rok u kom se one moraju otkloniti.

Protiv rješenja kantonalnog lovnog inspektora može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Protiv rješenja kantonalnog ministarstva može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Protiv rješenja federalnog lovnog inspektora može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema rješenja.


XI. KAZNENE ODREDBE

Član 82.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:
1. lovi zaštićenu divljač na zemljištima i vodama izvan lovišta (član 7. st. 1. i 2.);
2.za vrijeme zabrane lova ili lovostaja lovi, proganja ili namjerno uznemirava divljač (član 14. st. 2. i 3.);
3.dozvoli lov vrsta za koje je propisana stalna zabrana lova (član 16.) ili lovostajem zaštićenih vrsta za vrijeme trajanja lovostaja (član 17.) ili privremena zabrana lova (član 18.),
4. vrši smanjenje broja zaštićene divljači bez dozvole Federalnog ministarstva (član 19. stav 2.);
5. postupi protivno odredbama člana 21.;
6. vrši trovanje divljači (član 29. stav 1.);
7. vrši trovanje divljači bez odobrenja federalnog ministra (član 29. stav 2);
8. unosi u lovište oružje koje nije lovačko i postupa sa njim suprotno odredbama člana 30.;
9. korisnik lovišta dâ u podzakup, ili ustupi drugom korisniku lovište (član 38. stav 4.);
10. korisnik lovišta ne osigura obavljanje stručnih poslova licima predviđenim u članu 42.;
11. korisnik lovišta ne vodi katastar lovišta na način kako je propisano članom 44.;
12. na vrijeme ne donese lovno-gospodarsku osnovu (čl. 45. i 46.);
13. ne donese i ne dostavi na odobrenje u propisanom roku privremeni plan gospodarenja i godišnji plan gospodarenja lovištem (član 48.);
14.ne donese opći akt iz člana 53.;
15.postupi protivno odredbama člana 56. st. 1. i 2. i člana 57. stav 1.al. od 1. do 12. i st. 4. i 5.;
16.ne osigura i ne organizira lovočuvarsku službu na način kako je propisano članom 75.;
17.lovnom inspektoru ne omogući pregled na osnovu ovlaštenja iz člana 80.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 2.000 KM i odgovorno lice u pravnom licu.


Član 83.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:
1. vlasnik pušta pse bez kontrole po lovištu, odnosno korisnik lovišta ne uklanja pse i mačke koji se kreću bez kontrole po lovištu (član 22.);
2. vrši ograđivanje lovišta protivno odredbama člana 25.;
3. vrši naseljavanje novih vrsta divljači bez odobrenja Federalnog ministarstva (član 26.);
4. postupi protivno odredbama člana 27.;
5. korisnik lovišta vidljivo ne obilježi granice lovišta (čl. 35. i 41.);
6. ne uosnovi katastar lovišta, ili ne dostavi kantonalnom ministarstvu katastar lovišta (član 44.);
7. korisnik lovišta lov vrši prije dobivene suglasnosti (član 48. stav 7.);
8. ne izvrši reviziju lovno-gospodarske osnove (član 49. stav 3.);
9. na propisanim obrascima i rokovima ne vodi evidenciju o izvršenim radovima i mjerama predviđenim lovno-gospodarskom osnovom i godišnjim planom (član 50.);
10. koristi ostvarena sredstva za druge svrhe, a ne za gospodarenje i unapređenje lovišta (član 51.);
11. korisnik lovišta ne spriječi sva neetička ponašanja u lovištu (član 52.);
12. dozvoli lov članovima lovačkog udruženja koji nemaju položen lovački ispit (član 55.) i koji nisu članovi lovačkih udruženja;
13.ne osigura odobrenje za odstrjel, odnosno lovnu kartu (član 56.);
14. korisnik lovišta ne vodi evidenciju o izdatim trofejnim listovima (član 64. stav 3.);
15. nadležni lovački savez ne vodi banku podataka o vrijednim trofejima (član 67. stav 2.);
16.dozvoli iznošenje trofeja izvan teritorije Federacije (član 67. st. 4. i 7.);
17.ne izda legitimaciju lovočuvaru i lovočuvar ne vodi službenu knjigu (član 77. st. 1. i 2.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 2.000 KM i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 84.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 2.000 KM kaznit će se za prekršaj pojedinac (fizičko lice) ako:
1. za vrijeme zabrane lova ili lovostaja proganja, lovi ili uznemirava divljač, ili na neki drugi način ugrožava opstanak divljači (član 14. stav 2.);
2. vrši lov ptica i sisara korisnih za poljoprivredu i šumarstvo (član 21. stav. 1.);
3. bez odobrenja kantonalnog ministra drži divljač u ograđenom prostoru (član 27. stav 2.);
4. vrši trovanje divljači (član 29. stav 1.);
5. vrši odstrjel divljači nelovačkim oružjem (član 54. stav 1.);
6. lov vrši nabojima koji nisu lovački, ili poluautomatskom ili automatskom puškom (član 54. stav 3.);
7. vrši lov krupne divljači, osim svinja, prigonom i progonom ili sa psima (član 54. stav 4.);
8. vrši lov bez lovne karte, odnosno odobrenja za odstrjel (član 56. stav 1.);
9. lovi divljač u slučajevima navedenim u članu 57. stav 1. al. 1. do 12., i st. 4. i 5.;
10. u lovu se koristi nečistokrvnim lovačkim psima (član 58. stav 1.);
11. vrši lov divljači mrežama, klopkama i omamljujućim sredstvima bez odobrenja federalnog ministra (član 59. stav 1.);
12. uginulu divljač, ili ulovljenu divljač koristi suprotno članu 62. stav 1.;
13. vrši promet divljači i njenih dijelova protivno odredbama člana 63. stav 1.;
14.iznosi sa područja lovišta ulovljenu divljač i njene dijelove bez popratnice, odnosno trofejnog lista (član 64. stav 2.);
15. na zahtjev lovočuvara ne pokaže lovačke i druge isprave, ili ne dozvoli pregled ulova, sredstava za lov ili sredstava za prijevoz, odnosno prijenos stvari (član 76. stav 1. al. 1. do 5.).


Član 85.

Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj pojedinac ako:
1. lovi divljač na zemljištima i vodama izvan lovišta (član 7. stav 2.);
2. lovi divljač nedozvoljenim sredstvima, na nepropisan način i izvan određenog vremena (član 9. stav 2.);
3. vrši lov ženki dok su bremenite, leže na jajima ili se hrane, uništava legla, gnijezda i jaja divljači (član 14. stav 5.);
4. vrši lov medvjeda i drugih zaštićenih divljači unutar zaštićenog uzgojnog područja (član 17.);
5. vrši lov određene vrste divljači za vrijeme privremene zabrane lova (član 18. stav 1.);
6. koristi hemijska sredstva štetna za divljač (član 20. stav 1.);
7. pušta pse da se bez kontrole kreću po lovištu (član 22. stav 1.);
8. pušta ovčarske pse po lovištu izvan stada (član 22. stav 1. i član 23. stav 1.);
9. vlasnici pasa i mačaka puštaju pse i mačke u lovištu bez nadzora na udaljenosti od 300 m od nastambe ili stada (član 23. stav 2.);
10. postupi protivno odredbama člana 28. stav 1. al. 1. do 5.;
11. unosi u lovište oružje koje nije lovačko, ili se kreće izvan javnih puteva, ili vozi po tuđem lovištu sa oružjem koje nije u futroli ili prtljažniku vozila i ispražnjeno (član 30. st. 1. i 2.);
12. vrši trening i obuku pasa protivno članu 61.;
13. bespravnim lovom nanese štetu divljači (član 72. stav 1.).


Član 86.

U postupku po prekršaju pored novčane kazne izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja sredstava koja su upotrijebljena ili namijenjena za počinjenje prekršaja.

Licu koje počini prekršaj iz člana 84. stav 1. tač. od 1. do 8. i člana 85. stav 1. tač. 3. i 4. ovog Zakona, uz izrečenu kaznu, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja sredstava koja su upotrijebljena za počinjenje prekršaja i oduzimanje imovinske koristi pribavljene počinjenim prekršajem.

Za slučaj iz stava 2. ovog člana izreći će se mjera oduzimanja dozvole za držanje i nošenje oružja u trajanju od dvije do pet godina.


XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 87.

Postupak za nadoknadu štete pričinjene od divljači započet prije stupanja na snagu ovog Zakona nastavit će se prema odredbama ovog Zakona, ako do dana stupanja na snagu ovog Zakona nije doneseno prvostepeno rješenje o nadoknadi štete.

Ako je u postupku nadoknade štete doneseno prvostepeno rješenje do dana stupanja na snagu ovog Zakona, postupak po žalbi nastavit će se prema odredbama koje su bile na snazi do tog dana.

Ako je rješenje iz stava 2. ovog člana poništeno prije stupanja na snagu ovog Zakona, postupak nadoknade štete nastavit će se prema odredbama ovog Zakona.


Član 88.

Korisnici koji gospodare lovištima dužni su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona uskladiti svoje poslovanje, opće i druge akte sa odredbama ovog Zakona.


Član 89.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje primjena Zakona o lovstvu («Službeni list SRBiH», br. 7/77, 30/90, 4/93 i 13/94).

Do donošenja podzakonskih propisa predviđenih u članu 90. ovog Zakona, na teritoriji Federacije primjenjivat će se podzakonski propisi koji su se primjenjivali do stupanja na snagu ovog Zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona.

Član 90.

Federalni ministar u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijet će sljedeće provedbene propise o:
- načinu, sredstvima i alatima kojima se vrši lov iz člana 9. stav 2.;
- privremenoj zabrani lova iz člana 18. stav 3.;
- vremenu lova divljači zaštićene lovostajem iz člana 24. stav 1.;
- uvjetima gospodarenja lovištem iz člana 38. stav 2.;
- načinu obilježavanja granica lovišta iz člana 41. stav 2.;
- sadržaju i načinu vođenja katastra lovišta iz člana 44. stav 4.;
- evidentiranju obavljenih radova iz člana 50. stav 4.;
- načinu upotrebe lovačkog oružja i municije iz člana 54. stav 6.;
- programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita iz člana 55. stav 3.;
- programu sokolarskog ispita i načinu lova divljači pticama grabljivicama (sokolarenje) iz člana 57. stav 8.;
- vrsti i broju pasa za lov pojedinih vrsta divljači u određenim područjima iz člana 58. stav 3.;
- cjenovniku odstrjela i korištenja divljači i drugih usluga u lovištu iz člana 62. stav 6.;
- obrascu potvrde o porijeklu divljači i njenih dijelova i uvjetima pod kojim se može vršiti prepariranje divljači i držanje trofeja javno izloženih u objektima, kao i upotrebi mesa divljači u ugostiteljskim objektima iz člana 63. stav 3.;
- obliku obrasca, sadržaju, načinu i postupku izdavanja potvrde i trofejnog lista iz člana 66.;
- o banci podataka vrijednih trofeja i kategoriji vrhunskih trofeja iz člana 67. stav 8.;
- odštetnom cjenovniku iz člana 72. stav 2.;
- o obliku i sadržaju obrasca legitimacije lovočuvara, vrsti uniforme, oznake, uvjetima za nošenje oružja, vrsti oružja i veličini lovočuvarskog rejona iz člana 75. stav 6.;
- o obliku i sadržaju obrasca legitimacije, vođenju evidencije o izdatim legitimacijama i sadržaju službene knjige lovočuvara iz člana 77. stav 1.

Član 91.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ¨Službenim novinama Federacije BiH¨.

 


PREDSJEDAVAJUĆI                                               PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                                        PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                         PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić                                                                Muhamed Ibrahimović