ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

U Zakonu o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 9/96, 27/98, 20/00, 45/00, 58/02, 13/03, 19/03 i 47/06) u članku 1. stavak 3. iza riječi „bankarskog“ dodaju se riječi:  „i mikrokreditnog“.

 

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. u točki a) u prvom i četvrtom retku iza riječi „banaka“ dodaju se riječi: „i mikrokreditnih organizacija“.

 U točki b) iza riječi „banke“ dodaju se riječi: „i mikrokreditne organizacije“.

 U točki c) iza riječi „bankama“ dodaju se riječi: „i mikrokreditnim organizacijama“.

 Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:
„Postupci i mjere iz toč. g) do l) stavka 1. ovoga članka koje Agencija može izreći bankama, odnose se i na mikrokreditne organizacije, ukoliko se steknu uvjeti propisani ovim člankom. “.

Iza dosadašnjeg stavka 7. koji postaje stavak 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:
„Pod mikrokreditnom organizacijom podrazumijeva se nebankarska, nedepozitna financijska organizacija, čije se poslovanje uređuje Zakonom o mikrokreditnim organizacijama, drugim odgovarajućim zakonima i podzakonskim propisima. “.

Članak 3.

            U članku 5. stavak 2. iza riječi: „zaposlenici Agencije“ dodaju se riječi: „privremeni i likvidacioni upravnici“, iza riječi: „kao i“ dodaje se riječ „druge“, a iza riječi „postupku“ dodaju se riječi: „u vrijeme i po prestanku rada, odnosno angažmana u Agenciji“.

Iza stavka 2.dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Poslove iz djelatnosti Agencije mogu obavljati kontrolori koji imaju položen stručni ispit. Uvjete i način polaganja stručnog ispita propisuje Upravni odbor Agencije. “

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

 

Članak 4.

U članku 6. stavak 2. al. 1. i 2. iza riječi „banaka“ dodaju se riječi: „i mikrokreditnih organizacija“.

U alineji 3. iza riječi „bankama“ dodaju se riječi: „i mikrokreditnim organizacijama“.

 

Članak 5.

U članku 11. točka a) iza riječi „poslova“ dodaju se riječi: „i poslova davanja mikrokredita“. 

U točki b) iza riječi „bankama“ dodaju se riječi „i mikrokreditnim organizacijama“.

Članak 6.

U članku 17. riječ „upravni“ zamjenjuje se riječju „nadzorni“,  riječi: „na poslove direktora“ zamjenjuju se riječima: „u upravu“, a iza riječi „banke“ dodaju se riječi: „ili mikrokreditne organizacije“.

 

Članak 7.

U članku 21. stavak 1. u drugom i trećem retku iza riječi „banaka“, dodaju se riječi: „i mikrokreditnih organizacija“.

 

Članak 8.

U naslovu poglavlja 9. iza riječi „BANAKA“ dodaju se riječi: „I MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA“.

Članak 9.

U članku 23. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Mikrokreditne organizacije dužne su dostavljati Agenciji godišnje financijsko izvješće zajedno sa revizorskim izvješćem sukladno Zakonu o mikrokreditnim organizacijama. “.

U stavku 3. koji postaje stavak 4.  iza riječi „banke“ dodaju se riječi: „i mikrokreditne organizacije“.

U stavku 4. koji postaje stavak 5. iza riječi „banke“ dodaju se riječi: „ili mikrokreditne organizacije“.

 

Članak 10.

U članku 24. iza riječi „banka“ dodaju se riječi: „ili mikrokreditna organizacija“.

 

Članak 11.

U članku 25. stavak 1. iza riječi „banaka“ dodaju se riječi: „i mikrokreditnih organizacija“.

 

Članak 12.

U članku 26. stavak 1. u prvom i trećem retku iza riječi „banaka“ dodaju se riječi: „i mikrokreditnih organizacija“. 

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2.  koji glasi:
„Banke i mikrokreditne organizacije obvezne su omogućiti Agenciji pristup cjelokupnoj dokumentaciji radi obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije. “.

 

Članak 13.

U članku 27. stavak 1. u trećem retku, iza riječi „bankarskog“ dodaju se riječi: „i mikrokreditnog“.

 

Članak 14.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

  

PREDSJEDATELJ  
DOMA NARODA   
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

  Slavko Matić

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović