ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

U Zakonu o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 9/96, 27/98, 20/00, 45/00, 58/02, 13/03, 19/03 i 47/06) u članu 1. stav 3. iza riječi „bankarskog“ dodaju se riječi:  „i mikrokreditnog“.

Član 2.

U članu 4. stav 1. u tački a) u prvom i četvrtom redu iza riječi „banaka“ dodaju se riječi: „i mikrokreditnih organizacija“.

 U tački b) iza riječi „banke“ dodaju se riječi: „i mikrokreditne organizacije“.

 U tački c) iza riječi „bankama“ dodaju se riječi: „i mikrokreditnim organizacijama“.

 Iza stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:
„Postupci i mjere iz tač. g) do l) stava 1. ovog člana koje Agencija može izreći bankama, odnose se i na mikrokreditne organizacije, ukoliko se steknu uslovi propisani ovim članom. “.

Iza dosadašnjeg stava 7. koji postaje stav 8. dodaje se novi stav 9. koji glasi:
„Pod mikrokreditnom organizacijom podrazumijeva se nebankarska, nedepozitna finansijska organizacija, čije se poslovanje uređuje Zakonom o mikrokreditnim organizacijama, drugim odgovarajućim zakonima i podzakonskim propisima. “.

Član 3.

U članu 5. stav 2. iza riječi: „zaposlenici Agencije“ dodaju se riječi: „privremeni i likvidacioni upravnici“, iza riječi: „kao i“ dodaje se riječ „druge“, a iza riječi: „postupku“ dodaju se riječi: „u vrijeme i po prestanku rada, odnosno angažmana u Agenciji“.

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„Poslove iz djelatnosti Agencije mogu obavljati kontrolori koji imaju položen stručni ispit. Uslove i način polaganja stručnog ispita propisuje Upravni odbor Agencije. “.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

 

Član 4.

U članu 6. stav 2. al. 1. i 2. iza riječi „banaka“ dodaju se riječi: „i mikrokreditnih organizacija“.

U alineji 3. iza riječi „bankama“ dodaju se riječi: „i mikrokreditnim organizacijama“

Član 5.

U članu 11. tačka a) iza riječi „poslova“ dodaju se riječi: „i poslova davanja mikrokredita“. 

U tački b) iza riječi „bankama“ dodaju se riječi „i mikrokreditnim organizacijama“.

Član 6.

U članu 17. riječ „upravni“ zamjenjuje se riječju „nadzorni“, riječi: „na poslove direktora“ zamjenjuju se riječima: „u upravu“, a iza riječi „banke“ dodaju se riječi: „ili mikrokreditne organizacije“.

 

Član 7.

U članu 21. stav 1. u drugom i trećem redu iza riječi „banaka“, dodaju se riječi: „i mikrokreditnih organizacija“.

Član 8.

U naslovu poglavlja 9. iza riječi „BANAKA“ dodaju se riječi: „I MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA“.

 

Član 9.

U članu 23. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„Mikrokreditne organizacije dužne su dostavljati Agenciji godišnji finansijski izvještaj zajedno sa revizorskim izvještajem u skladu sa Zakonom o mikrokreditnim organizacijama. “.

U stavu 3. koji postaje stav 4.  iza riječi „banke“ dodaju se riječi: „i mikrokreditne organizacije“.

U stavu 4. koji postaje stav 5. iza riječi „banke“ dodaju se riječi: „ili mikrokreditne organizacije“.

Član 10.

U članu 24. iza riječi „banka“ dodaju se riječi: „ili mikrokreditna organizacija“.

Član 11.

U članu 25. stav 1. iza riječi „banaka“ dodaju se riječi: „i mikrokreditnih organizacija“.

Član 12.

U članu 26. stav 1. u prvom i trećem redu iza riječi „banaka“ dodaju se riječi: „i mikrokreditnih organizacija“.  

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2.  koji glasi:
„Banke i mikrokreditne organizacije obavezne su omogućiti Agenciji pristup cjelokupnoj dokumentaciji radi obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije. “

 

Član 13.

U članu 27. stav 1. u trećem redu, iza riječi „bankarskog“ dodaju se riječi: „i mikrokreditnog“.

 

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

  

PREDSJEDAVAJUĆI  
DOMA NARODA   
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

  Slavko Matić

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović