Z A K O N
O PRAVIMA IZABRANIH DUŽNOSNIKA, NOSITELJA  IZVRŠNIH  FUNKCIJA
I SAVJETNIKA U INSTITUCIJAMA VLASTI FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom uređuju se prava izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)  koja se odnose na plaće, naknade plaće, pravo na mirovinu, i druga prava sukladno ovom zakonu.

Odredbe ovog zakona odnose se i na savjetnike predsjedatelja Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i nositelja izvršnih funkcija, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Članak 2.

Na prava i  obveze koji se odnose na radnopravni status izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika, koja nisu uređena ovim zakonom, primjenjuju se propisi kojima se uređuju prava državnih službenika u organima državne službe u Federaciji, opći propisi o radu i kolektivni ugovori.

Članak 3.

Izabrani dužnosnici u smislu ovog zakona su:

članovi Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Nositelji izvršnih funkcija u smislu ovog zakona su:

Predsjednik i dopredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine;
članovi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije).

Savjetnicima u smislu ovog zakona smatraju se savjetnici predsjedatelja domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i nositelja izvršnih funkcija.

 

II.   PRAVO NA PLAĆU, NAKNADU PLAĆE I DRUGIH MATERIJALNIH
      PRAVA

Plaća

Članak 4.

Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na plaću.

Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici  ostvaruju pravo na plaću danom stupanja na dužnost sukladno općim aktima zakonodavnog odnosno izvršnog organa vlasti  (u daljnjem tekstu: nadležni organ).

Izabrani dužnosnici pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruju počev od dana podnošenja zahtjeva za profesionalnim obavljanjem dužnosti nadležnom povjerenstvu.

Nositelji izvršnih funkcija pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruju danom potvrđivanja izbora odnosno imenovanja u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije).

Savjetnici predsjedatelja domova Parlamenta Federacije i nositelja izvršnih funkcija pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruju danom postavljenja na radno mjesto.

Članak 5.

Izabrani dužnosnici koji ne ostvaruju plaću na temelju zastupničke/izaslaničke dužnosti (neprofesionalci), imaju pravo na razliku plaće koju bi ostvarili na temelju obavljanja zastupničke/izaslaničke dužnosti, ako je plaća koju ostvaruju po drugom temelju manja.

Članak 6.

Plaća  se utvrđuje množenjem osnovice s utvrđenim  koeficijentom i tako utvrđeni iznos uvećava se za 0,5% za svaku započetu godinu radnog staža izabranih dužnosnika,  nositelja izvršnih funkcija i savjetnika, a najviše do 20%.

Osnovicu iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Vlada Federacije svakog mjeseca na temelju podataka Federalnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj plaći po uposlenom u  gospodarstvu u Federaciji.

 

Članak 7.

Koeficijent za utvrđivanje plaće određuje se prema značaju dužnosti koju izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici obavljaju i to:

koeficijent
članovi Parlamenta Federacije:

predsjedatelji domova............................................................   20
potpredsjedatelji domova.........................................................             18
predsjednici radnih tijela.........................................................   15
članovi radnih tijela................................................................. 14,5
zastupnik/izaslanik......................................................................           14

predsjednik Federacije....................................................................   20
dopredsjednici Federacije..............................................................    18

članovi Vlade Federacije:

Premijer...................................................................................            20
zamjenici premijera................................................................. 18
ministri.....................................................................................             17

savjetnici predsjedatelja domova Parlamenta Federacije
i nositelja izvršnih funkcija..............................................................       15

Naknada plaće zbog bolesti ili ozljede

Članak 8.

Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu plaće u visini plaće koju su ostvarili za prethodni mjesec i za prvih 30 dana odsustva sa posla zbog bolesti ili ozljede.

Savjetnicima iz članka 7. stavak 1. točka 5. ovog zakona određuje se koeficijent, sukladno ovom članku i općem aktu nadležnog organa.

      Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu plaće u visini od 90% plaće koju je ostvario za prethodni mjesec prije odsustva sa posla zbog bolesti ili ozljede za odsustvo sa posla više od 30 dana.

            Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu plaće u punom iznosu koju su ostvarili za prethodni mjesec ako je do odsustva sa posla došlo iz razloga ozljede na radu.

Plaća nakon prestanka javne funkcije

Članak 9.

Izabrani dužnosnici i nositelji izvršnih funkcija nakon prestanka javne funkcije, a do početka ostvarivanja plaće po drugom temelju ili do ispunjavanja uvjeta za mirovinu, prema općim propisima imaju:
sa radnim stažom do pet godina, tri mjeseca naknadu plaće koju su ostvarivali dok su bili na javnoj funkciji,  a sljedećih devet mjeseci 50% od te plaće;
sa radnim stažom od pet do 15 godina,  šest mjeseci naknadu plaće koju su ostvarivali  dok su bili na javnoj funkciji, a sljedećih šest mjeseci 50% od te plaće;
sa radnim stažom od 15 do 25 godina, devet mjeseci naknadu plaće koju su ostvarivali  dok su bili na javnoj funkciji,  a sljedeća tri mjeseca 50% od te plaće;
preko 25 godina radnog staža, 12 plaća koje su ostvarivali dok su bili na javnoj funkciji.
Stalno mjesečno novčano primanje (paušal)

Članak 10.

Izabrani dužnosnici u obavljanju svoje dužnosti imaju paušal na ime materijalnih troškova u iznosu koji utvrde nadležna radna tijela domova Parlamenta Federacije. 

Paušal se utvrđuje množenjem koeficijenta sa osnovicom koju utvrdi Vlada Federacije sukladno članku  6. stavak 2. ovog zakona. 

Koeficijent iz stavka 2. ovog članka ne može biti veći od pet.

Visina stalnog mjesečnog novčanog primanja ovisi o angažiranju zastupnika odnosno izaslanika, o čemu odlučuju nadležna radna tijela u domovima Parlamenta Federacije. 

Paušal zastupniku odnosno izaslaniku isplaćuje se mjesečno unatrag, ako nadležna radna tijela domova  Parlamenta Federacije ne odluče drukčije. 

5. Službeni smještaj

Članak 11.

Za vrijeme obnašanja javne funkcije izabrani dužnosnici, sa izuzetkom dužnosnika iz članka 5. ovog zakona, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na službeni smještaj, sukladno općem aktu nadležnog organa.

      6. Naknada za rad članovima povjerenstava
          i odbora domova Parlamenta Federacije

Članak 12.

Izabranim dužnosnicima, članovima povjerenstava i odbora u domovima Parlamenta Federacije za nazočnost i sudjelovanje u radu sjednica  povjerenstava i odbora, pripada naknada.

Visinu naknade, pravo na njeno stjecanje, odnosno prestanak tog prava, utvrdit će posebnim aktom nadležna radna tijela domova Parlamenta Federacije.

Isplata naknade za rad članovima povjerenstava i odbora domova Parlamenta Federacije vrši se  mjesečno za prethodni mjesec.
Pravo iz stavka 1. ovog članka ne može ostvariti izabrani dužnosnik koji je svoju dužnost profesionalizirao.

 

7.  Naknada troškova za službeno putovanje

Članak 13.

Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici upućeni na službeno putovanje imaju pravo na naknadu troškova dnevnice, noćenja, prijevoza i ostalih izdataka nastalih u svezi sa službenim putovanjem.
Službenim putovanjem, u smislu ovog zakona, smatra se obavljanje poslova izvan sjedišta tijela u kome izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije i savjetnik obnaša svoju funkciju.
Službenim putovanjem smatra se i dolazak izabranog dužnosnika, sa izuzetkom dužnosnika iz članka 5. ovog zakona, na zasjedanje domova  Parlamenta Federacije i njihovih radnih tijela.
Putni nalog izdaju tajnici domova Parlamenta Federacije, odnosno osoba koja je općim aktom nadležnog organa ovlašćena za izdavanje putnog naloga.

Članak 14.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji, bez troškova noćenja, utvrđuje se u visini od 10% prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po uposlenom u gospodarstvu i Federaciji za prethodna tri mjeseca.

Troškovi noćenja priznaju se na temelju računa do visine cijena noćenja u hotelu “A” kategorije u mjestu noćenja.

Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu troškova smještaja na temelju računa za korištenje hotela iznad “A” kategorije, u slučaju kada u svojstvu člana izaslanstva sudjeluju na međunarodnim skupovima na kojima organizator odnosno domaćin određuje uvjete smještaja.

Članak 15.

Dnevnica za službeno putovanje obračunava se od povratka sa službenog puta.

Za službeno putovanje koje traje od osam do 12 sati isplaćuje se polovina dnevnice, a za službeno putovanje koje traje od 12 do 24 sata isplaćuje se puna dnevnica.

Članak 16.

Dnevnice za inozemstvo obračunavaju se od sata prelaska granice Bosne i Hercegovine u polasku i do sata prelaska granice Bosne i Hercegovine u povratku sa službenog puta.

Ako se za službeno putovanje koristi zrakoplov, dnevnica se obračunava od sata polijetanja zrakoplova sa aerodroma u Bosne i Hercegovine do sata slijetanja na aerodrom u Bosni i Hercegovini, na kojem je izvršen carinski pregled.

Ako službeni put uključuje posjetu više zemalja, u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj se počinje službeno putovanje, a u povratku dnevnica za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno.

Članak 17.

Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu ostalih izdataka koji nastaju u svezi sa službenim putovanjem kao što su izdaci za pribavljanje putne isprave, osiguranje, vakciniranje, liječnički pregled, službena pošta, pristojbe, troškovi telefona i telefaksa, obrada materijala na računalu po prijepisu ili diktatu i druge usluge, sukladno ovom zakonu.

Izdaci iz stavka 1. ovog članka obračunavaju se prema priloženim računima.

Članak 18.

Na temelju putnog naloga izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici mogu dobiti akontaciju u visini procijenjenih troškova.

Akontacija se utvrđuje tako što se izdatak za ishranu utvrđuje na temelju dnevnice, a ostali izdaci na temelju procijenjenih troškova.

Izdaci za službeno putovanje priznaju se na temelju obračunatih putnih troškova, koji se u roku od pet dana od dana kada je službeno putovanje završeno, podnose uz pisano izvješće koje je ovjerio naredbodavatelj. Uz obračun putnih troškova prilaže se nalog za službeno putovanje, odgovarajući dokaz (račun) za uporabu prijevoznog sredstva, hotelski račun kao i drugi dokazi o načinjenim troškovima.

        8. Naknada za troškove ishrane (topli obrok)

Članak 19.

Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba iz članka 5. ovog zakona, imaju pravo na naknadu troškova ishrane (topli obrok) u visini od 2% osnovice prosječne plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

      Naknada iz stavka 1. ovog članka neće se obračunavati za vrijeme odsustvovanja sa posla po temelju službenog puta, bolovanja ili godišnjeg odmora.

Naknada za odvojeni život od obitelji

Članak 20.

Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba iz članka 5. ovog zakona, ukoliko borave  izvan mjesta prebivališta svoje obitelji koje je udaljeno više od 50 km od sjedišta Parlamenta Federacije, odnosno Vlade Federacije, imaju pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji u visini koju će utvrditi Parlament Federacije za izabrane dužnosnike, a Vlada Federacije za imenovane dužnosnike i savjetnike.

Osobe iz stavka 1. ovog članka, koje nemaju osiguran službeni smještaj, imaju pravo i na naknadu za zakup stana u visini koju će utvrditi Parlament Federacije za izabrane dužnosnike, a Vlada Federacije za imenovane dužnosnike i savjetnike.

Osobe iz stavka 1. ovog članka koje imaju osiguran smještaj, ali za smještaj plaćaju sve troškove, imaju pravo uz naknadu troškova smještaja i naknadu iz stavka 1. ovog članka.

Osobe koje ostvaruju pravo iz stavka 1. ovog članka nemaju pravo na naknadu dnevnica i putnih troškova vezanih za sudjelovanje u radu sjednica domova Parlamenta Federacije i njegovih radnih tijela, a imaju pravo na naknadu troškova prijevoza do mjesta prebivališta obitelji do četiri puta mjesečno.

Za ostvarivanje prava iz ovog članka izabrani dužnosnik podnosi zahtjev o kome nadležno povjerenstvo, kojem su ti poslovi stavljeni u nadležnost poslovnikom, donosi pojedinačnu odluku.

10. Naknada za godišnji odmor (regres)

Članak 21.

Izabrani dužnosnici,  nositelji izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba iz članka 5. ovog zakona, imaju pravo na regres za godišnji odmor u iznosu utvrđenom aktima Vlade Federacije za državne službenike i namještenike.

11. Naknada za slučaj smrti, teškog invaliditeta i bolesti

Članak 22.

Naknadu za slučaj smrti, teškog invaliditeta i bolesti izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ostvaruju na način i pod uvjetima utvrđenim aktima Vlade Federacije za državne službenike i namještenike.

Naknada za otpremninu

Članak 23.

Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na isplatu otpremnine prilikom odlaska u mirovinu, u  iznosu od šest njihovih plaća isplaćenih u prethodnih šest mjeseci ili šest prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, ako je to za njih povoljnije. 

Naknada za korištenje hotelskog i privatnog smještaja

Članak 24.

             Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici koji ne koriste pravo na naknadu za zakup stana iz članka 20. stavak 2. ovog zakona ili nemaju osiguran službeni smještaj, imaju pravo na hotelski smještaj ako je mjesto njihovog prebivališta udaljeno više od 50 km od mjesta rada, radi sudjelovanja u radu sjednica  domova Parlamenta Federacije, radnih tijela, Vlade Federacije i sl. i ostalih poslova iz njihove nadležnosti.

       Osobama iz  stavka 1. ovog članka priznaje se račun za smještaj sukladno članku 14. stavak 2. ovog zakona.

       U slučaju korištenja hotela čije usluge prelaze navedeni iznos, razliku u cijeni snosi izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije i savjetnik.

 

Ostale naknade

Članak 25.

Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na troškove reprezentacije u visini koju svojom odlukom utvrde nadležna povjerenstva domova Parlamenta Federacije, odnosno Vlada Federacije.

III.  DRUGA  PRAVA   IZABRANIH  DUŽNOSNIKA,
NOSITELJA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA

Radni staž i socijalno osiguranje

Članak 26.

Izabranim dužnosnicima, nositeljima izvršne funkcije i savjetnicima, sa izuzetkom osoba iz članka 5. ovog zakona vrijeme provedeno na radu u smislu ovog zakona, uračunava se u radni staž.

Članak 27.
Radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa  izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici dužni su nadležnoj službi, prilikom stupanja na dužnost, predati radnu knjižicu u roku od 30 dana.

Članak 28.

U  vremenu provedenom na radu  izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba iz članka 5. ovog zakona, ostvaruju prava iz radnog odnosa kao i pravo na zdravstvenu zaštitu i zdravstvenu zaštitu članova svoje obitelji, sukladno općim propisima.

Godišnji odmor

Članak 29.

Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba iz članka 5. ovog zakona, imaju  pravo na korištenje godišnjeg odmora na način i pod uvjetima predviđenim za državne službenike uposlene u organima državne službe u Federaciji.

3. Pravo na životno osiguranje

Članak  30.

Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na životno osiguranje, o čemu odlučuje povjerenstvo nadležnog organa.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak  31.

Nadležni organi dužni su uskladiti opće akte sa ovim zakonom, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članak  32.

Na dan stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o novčanim primanjima zastupnika i izaslanika u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 27/98) i Zakon o plaćama i naknadama rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenika koje imenuje odnosno postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 27/98) u dijelu koji se odnosi na nositelje izvršnih funkcija vlasti.

Članak  33.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

  

PREDSJEDATELJ  
DOMA NARODA   
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

  Slavko Matić

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović