Z A K O N
O PRAVIMA IZABRANIH DUŽNOSNIKA, NOSILACA  IZVRŠNIH  FUNKCIJA
I SAVJETNIKA U INSTITUCIJAMA VLASTI FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I.  OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Zakonom uređuju se prava izabranih dužnosnika i nosilaca izvršnih funkcija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)  koja se odnose na plaće, naknade plaće, pravo na penziju, i druga prava u skladu sa ovim Zakonom.

Odredbe ovog Zakona odnose se i na savjetnike predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i nosilaca izvršnih funkcija, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

 

Član 2.

Na prava i  obaveze koji se odnose na radnopravni status izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se propisi kojima se uređuju prava državnih službenika u organima državne službe u Federaciji, opći propisi o radu i kolektivni ugovori.

 

Član 3.

Izabrani dužnosnici u smislu ovog Zakona su:

članovi Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Nosioci izvršnih funkcija u smislu ovog Zakona su:

Predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine;
članovi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije).

Savjetnicima u smislu ovog Zakona smatraju se savjetnici predsjedavajućih domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i nosilaca izvršnih funkcija.

II.  PRAVO NA PLAĆU, NAKNADU PLAĆE I DRUGIH MATERIJALNIH
      PRAVA

 

Plaća

 

Član 4.

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na plaću.

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici  ostvaruju pravo na plaću danom stupanja na dužnost u skladu sa općim aktima zakonodavnog odnosno izvršnog organa vlasti  (u daljnjem tekstu: nadležni organ).

Izabrani dužnosnici pravo iz stava 1. ovog člana ostvaruju počev od dana podnošenja zahtjeva za profesionalnim obavljanjem dužnosti nadležnoj komisiji.

Nosioci izvršnih funkcija pravo iz stava 1. ovog člana ostvaruju danom potvrđivanja izbora odnosno imenovanja u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije).

Savjetnici predsjedavajućih domova Parlamenta Federacije i nosioca izvršnih funkcija pravo iz stava 1. ovog člana ostvaruju danom postavljenja na radno mjesto.

 

Član 5.

Izabrani dužnosnici koji ne ostvaruju plaću na osnovu poslaničke/delegatske dužnosti (neprofesionalci), imaju pravo na razliku plaće koju bi ostvario na osnovu obavljanja poslaničke/delegatske dužnosti, ako je plaća koju ostvaruju po drugom osnovu manja.

 

Član 6.

Plaća  se utvrđuje množenjem osnovice s utvrđenim  koeficijentom i tako utvrđeni iznos uvećava se za 0,5% za svaku započetu godinu radnog staža izabranih dužnosnika,  nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, a najviše do 20%.

Osnovicu iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada Federacije svakog mjeseca na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj plaći po zaposlenom u  privredi u Federaciji.

  

Član 7.

Koeficijent za utvrđivanje plaće određuje se prema značaju dužnosti koju izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici obavljaju i to:

koeficijent
članovi Parlamenta Federacije:

predsjedavajući domova.............................................................          20
potpredsjedavajući domova........................................................          18
predsjednici radnih tijela.............................................................           15
članovi radnih tijela.....................................................................          14,5
poslanik/delegat.........................................................................           14

predsjednik Federacije.......................................................................            20
potpredsjednici Federacije................................................................            18

članovi Vlade Federacije:

Premijer...................................................................................            20
zamjenici premijera................................................................. 18
ministri.....................................................................................             17

Savjetnici predsjedavajućih domova Parlamenta Federacije
i nositelja izvršnih funkcija.............................................................          15

 

Naknada plaće zbog bolesti ili povrede

 

Član 8.

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu plaće u visini plaće koju su ostvarili za prethodni mjesec i za prvih 30 dana odsustva sa posla zbog bolesti ili povrede.

Savjetnicima iz člana 7. stav 1. tačka 5. ovog Zakona određuje se koeficijent, u skladu sa ovim članom i općim aktom nadležnog organa.

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu plaće u visini od 90% plaće koju su ostvarili za prethodni mjesec prije odsustva sa posla zbog bolesti ili povrede za odsustvo sa posla više od 30 dana.

            Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu plaće u punom iznosu koju su ostvarili za prethodni mjesec ako je do odsustva sa posla došlo iz razloga povrede na radu.

 

Plaća nakon prestanka javne funkcije

Član 9.

Izabrani dužnosnici i nosioci  izvršnih funkcija nakon prestanka javne funkcije, a do početka ostvarivanja plaće po drugom osnovu ili do ispunjavanja uvjeta za penziju, prema općim propisima imaju:
sa radnim stažom do pet godina, tri mjeseca naknadu plaće koju su ostvarivali dok su bili na javnoj funkciji,  a sljedećih devet mjeseci 50% od te plaće;
sa radnim stažom od pet do 15 godina,  šest mjeseci naknadu plaće koju su ostvarivali  dok su bili na javnoj funkciji, a sljedećih šest mjeseci 50% od te plaće;
sa radnim stažom od 15 do 25 godina, devet mjeseci naknadu plaće koju su ostvarivali  dok su bili na javnoj funkciji,  a sljedeća tri mjeseca 50% od te plaće;
preko 25 godina radnog staža, 12 plaća koje su ostvarivali dok su bili na javnoj funkciji.

 

Stalno mjesečno novčano primanje (paušal)

Član 10.

Izabrani dužnosnici u obavljanju svoje dužnosti imaju paušal na ime materijalnih troškova u iznosu koji utvrde nadležna radna tijela domova Parlamenta Federacije. 

Paušal se utvrđuje množenjem koeficijenta sa osnovicom koju utvrdi Vlada Federacije u skladu sa članom  6. stav 2. ovog Zakona. 

Koeficijent iz stava 2. ovog člana ne može biti veći od pet.

Visina stalnog mjesečnog novčanog primanja zavisi o angažovanju poslanika odnosno delegata, o čemu odlučuju nadležna radna tijela u domovima Parlamenta Federacije. 

      Paušal poslaniku odnosno delegatu isplaćuje se mjesečno unatrag, ako nadležna radna tijela u domovima  Parlamenta Federacije ne odluče drugačije. 

 

5. Službeni smještaj

 

 

Član 11.

Za vrijeme obavljanja javne funkcije izabrani dužnosnici, sa izuzetkom dužnosnika iz člana 5. ovog Zakona, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na službeni smještaj, u skladu sa općim aktom nadležnog organa.

      6. Naknada za rad članovima komisija
          i odbora domova Parlamenta Federacije

Član 12.

Izabranim dužnosnicima, članovima komisija i odbora u domovima Parlamenta Federacije za prisustvo i sudjelovanje u radu sjednica  komisija i odbora, pripada naknada.

Visinu naknade, pravo na njeno sticanje, odnosno prestanak tog prava, utvrdit će posebnim aktom nadležna radna tijela domova Parlamenta Federacije.

Isplata naknade za rad članovima komisija i odbora domova Parlamenta Federacije vrši se  mjesečno za prethodni mjesec.

Pravo iz stava 1. ovog člana ne može ostvariti izabrani dužnosnik koji je svoju dužnost profesionalizirao.

 

7.  Naknada troškova za službeno putovanje

Član 13.

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici upućeni na službeno putovanje imaju pravo na naknadu troškova dnevnice, noćenja, prevoza i ostalih izdataka nastalih u vezi sa službenim putovanjem.
Službenim putovanjem, u smislu ovog Zakona, smatra se obavljanje poslova van sjedišta tijela u kome izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije i savjetnik obavlja svoju funkciju.
Službenim putovanjem smatra se i dolazak izabranog dužnosnika, sa izuzetkom dužnosnika iz člana 5. ovog Zakona, na zasjedanje domova  Parlamenta Federacije i njihovih radnih tijela.
Putni nalog izdaju sekretari domova Parlamenta Federacije, odnosno osoba koja je općim aktom nadležnog organa ovlašćena za izdavanje putnog naloga.

Član 14.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji, bez troškova noćenja, utvrđuje se u visini od 10% prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u privredi u Federaciji za prethodna tri mjeseca.

Troškovi noćenja priznaju se na temelju računa do visine cijena noćenja u hotelu “A” kategorije u mjestu noćenja.

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu troškova smještaja na osnovu računa za korištenje hotela iznad “A” kategorije, u slučaju kada u svojstvu člana delegacije učestvuju na međunarodnim skupovima na kojima organizator odnosno domaćin određuje uvjete smještaja.

 

Član 15.

Dnevnica za službeno putovanje obračunava se od povratka sa službenog puta.

Za službeno putovanje koje traje od 8 do 12 sati isplaćuje se polovina dnevnice, a za službeno putovanje koje traje od 12 do 24 sata isplaćuje se puna dnevnica.

 

Član 16.

Dnevnice za inostranstvo obračunavaju se od sata prelaska granice Bosne i Hercegovine u polasku i do sata prelaska granice Bosne i Hercegovine u povratku sa službenog puta.

Ako se za službeno putovanje koristi avion, dnevnica se obračunava od sata polijetanja aviona sa aerodroma u Bosni i Hercegovini do sata slijetanja na aerodrom u Bosni i Hercegovini, na kojem je izvršen carinski pregled.

Ako službeni put uključuje posjetu više zemalja, u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj se počinje službeno putovanje, a u povratku dnevnica za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno.

 

Član 17.

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu ostalih izdataka koji nastaju u vezi sa službenim putovanjem kao što su izdaci za pribavljanje putne isprave, osiguranje, vakcinisanje, ljekarski pregled, službena pošta, takse, troškovi telefona i telefaksa, obrada materijala na računaru po prijepisu ili diktatu i druge usluge, u skladu sa ovim Zakonom.

Izdaci iz stava 1. ovog člana obračunavaju se prema priloženim računima.

 

Član 18.

Na osnovu putnog naloga izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici mogu dobiti akontaciju u visini procijenjenih troškova.

Akontacija se utvrđuje tako što se izdatak za ishranu utvrđuje na osnovu dnevnice, a ostali izdaci na osnovu procijenjenih troškova.

Izdaci za službeno putovanje priznaju se na osnovu obračunatih putnih troškova, koji se u roku od pet dana od dana kada je službeno putovanje završeno, podnose uz pisani izvještaj koji je ovjerio naredbodavac. Uz obračun putnih troškova prilaže se nalog za službeno putovanje, odgovarajući dokaz (račun) za upotrebu prijevoznog sredstva, hotelski račun kao i drugi dokazi o načinjenim troškovima.

 

        8. Naknada za troškove ishrane (topli obrok)

Član 19.

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba iz člana 5. ovog Zakona, imaju pravo na naknadu troškova ishrane (topli obrok) u visini od 2% osnovice prosječne plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Naknada iz stava 1. ovog člana neće se obračunavati za vrijeme odsustvovanja sa posla po osnovu službenog puta, bolovanja ili godišnjeg odmora.

 

Naknada za odvojeni život od porodice

 

Član 20.

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba iz člana 5. ovog Zakona, ukoliko borave  van mjesta prebivališta svoje porodice koje je udaljeno više od 50 km od sjedišta Parlamenta Federacije, odnosno Vlade Federacije, imaju pravo na naknadu za odvojeni život od porodice u visini koju će utvrditi Parlament Federacije za izabrane dužnosnike, a Vlada Federacije za imenovane dužnosnike i savjetnike.

Osobe iz stava 1. ovog člana, koje nemaju osiguran službeni smještaj, imaju pravo i na naknadu za zakup stana u visini koju će utvrditi Parlament Federacije za izabrane dužnosnike, a Vlada Federacije za imenovane dužnosnike i savjetnike.

Osobe iz stava 1. ovog člana koje imaju osiguran smještaj, ali za smještaj plaćaju sve troškove, imaju pravo uz naknadu troškova smještaja i naknadu iz stava 1. ovog člana.

Osobe koje ostvaruju pravo iz stava 1. ovog člana nemaju pravo na naknadu dnevnica i putnih troškova vezanih za sudjelovanje u radu sjednica domova Parlamenta Federacije i njegovih radnih tijela, a imaju pravo na naknadu troškova prevoza do mjesta prebivališta porodice do četiri puta mjesečno.

Za ostvarivanje prava iz ovog člana izabrani dužnosnik podnosi zahtjev o kome nadležna komisija, kojoj su ti poslovi stavljeni u nadležnost poslovnikom, donosi pojedinačnu odluku.

 

Naknada za godišnji odmor (regres)

 

Član 21.

Izabrani dužnosnici,  nosioci izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba iz člana 5. ovog Zakona, imaju pravo na regres za godišnji odmor u iznosu utvrđenom aktima Vlade Federacije za državne službenike i namještenike.

 

Naknada za slučaj smrti, teške invalidnosti i bolesti

 

Član 22.

Naknadu za slučaj smrti, teške invalidnosti i bolesti izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ostvaruju na način i pod uvjetima utvrđenim aktima Vlade Federacije za državne službenike i namještenike.

 

Naknada za otpremninu

Član 23.

zabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na isplatu otpremnine prilikom odlaska u penziju, u  iznosu od šest njihovih plaća isplaćenih u prethodnih šest mjeseci ili šest prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, ako je to za njih povoljnije. 

 

Naknada za korištenje hotelskog i privatnog smještaja

Član 24.

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici koji ne koriste pravo na naknadu za zakup stana iz člana 20. stav 2. ovog Zakona ili nemaju osiguran službeni smještaj, imaju pravo na hotelski smještaj ako je mjesto njihovog prebivališta udaljeno više od 50 km od mjesta rada, radi sudjelovanja u radu sjednica  domova Parlamenta Federacije, radnih tijela, Vlade Federacije i sl. i ostalih poslova iz njihove nadležnosti.

Osobama iz  stava 1. ovog člana priznaje se račun za smještaj u skladu sa članom 14. stav 2. ovog Zakona.

U slučaju korištenja hotela čije usluge prelaze navedeni iznos, razliku u cijeni snosi izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije i savjetnik.

 

Ostale naknade

Član 25.

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na troškove reprezentacije u visini koju svojom odlukom utvrde nadležne komisije domova Parlamenta Federacije, odnosno Vlada Federacije.

 

III.  DRUGA  PRAVA   IZABRANIH  DUŽNOSNIKA,
NOSILACA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA

 

Radni staž i socijalno osiguranje

 

Član 26.

Izabranim dužnosnicima, nosiocima izvršne funkcije i savjetnicima, sa izuzetkom osoba iz člana 5. ovog Zakona vrijeme provedeno na radu u smislu ovog Zakona, uračunava se u radni staž.

Član 27.

Radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa  izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici dužni su nadležnoj službi, prilikom stupanja na dužnost, predati radnu knjižicu u roku od 30 dana.  

Član 28.

 

U  vremenu provedenom na radu  izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba iz člana 5. ovog Zakona, ostvaruju prava iz radnog odnosa kao i pravo na zdravstvenu zaštitu i zdravstvenu zaštitu članova svoje porodice, u skladu sa općim propisima.

 

   2. Godišnji odmor

Član 29.

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba iz člana 5. ovog Zakona, imaju  pravo na korištenje godišnjeg odmora na način i pod uvjetima predviđenim za državne službenike zaposlene u organima državne službe u Federaciji.

3.Pravo na životno osiguranje

 

Član  30.

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na životno osiguranje, o čemu odlučuje komisija nadležnog organa.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član  31.

Nadležni organi dužni su uskladiti opće akte sa ovim Zakonom, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član  32.

Na dan stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o novčanim primanjima poslanika i delegata u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 27/98) i Zakon o plaćama i naknadama rukovodioca izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenika koje imenuje odnosno postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 27/98) u dijelu koji se odnosi na nosioce izvršnih funkcija vlasti.

Član  33.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

  

PREDSJEDAVAJUĆI  
DOMA NARODA   
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

  Slavko Matić

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović