ZAKON  
O MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA

  

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se zakonom uređuje osnivanje, registriranje, djelatnost, oblik organiziranja, poslovanje, način upravljanja, prestanak rada i nadzor poslovanja mikrokreditnih  organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)

Članak 2.

Mikrokreditna organizacija je u smislu ovoga zakona nedepozitna financijska organizacija čija je osnovna djelatnost davanje mikrokredita.

Mikrokreditna organizacija obavlja djelatnost mikrokreditiranja sukladno ovome zakonu, s ciljem poboljšanja materijalnoga položaja korisnika mikrokredita, povećanja uposlenosti, pružanja potpore razvitku poduzetništva i stjecanja dobiti.

Članak 3.

            Mikrokreditna organizacija je pravna osoba koja se može osnovati i poslovati kao mikrokreditno društvo ili mikrokreditna fondacija.

Svojstvo pravne osobe mikrokreditno društvo stječe upisom u registar poslovnih subjekata kod nadležnoga suda (u daljnjem tekstu: sudski registar) sukladno ovome zakonu i Zakonu o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 27/05 i 68/05).

Svojstvo pravne osobe mikrokreditna fondacija stječe upisom u registar fondacija sukladno ovome zakonu i Zakonu o udrugama i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02).

Prijava za upis u sudski registar odnosno registar fondacija podnosi se najkasnije 30 dana od dana dobivanja dozvole za rad za obavljanje poslova davanja mikrokredita (u daljnjem tekstu: dozvola) Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija).

U sudski se registar upisuju i organizacijski dijelovi mikrokreditnoga društva, osim u slučaju iz članka 9. stavak 1. ovoga zakona.

U registar fondacija upisuju se organizacijski dijelovi mikrokreditnih fondacija, osim u slučaju iz članka 9. stavak 1. ovoga zakona.

 

 

Članak 4.

Mikrokredit u smislu odredaba ovoga zakona je kredit koji se može odobriti u najvećem iznosu do 50.000 KM od mikrokreditnoga društva ili do 10.000 KM od mikrokreditne fondacije.

U ograničenje iz stavka 1. ovoga članka uključuju se svi krediti iste mikrokreditne organizacije i grupe osoba povezanih s mikrokreditnom organizacijom dati istomu korisniku kredita, koji se zbrajaju.

Osobama povezanim s mikrokreditnom organizacijom iz stavka 2. ovoga članka posebno se smatraju:

 1. članovi nadzornoga odbora mikrokreditnoga društva odnosno  upravnoga odbora mikrokreditne fondacije, uprave mikrokreditnoga društva i ravnatelj mikrokreditne fondacije, članovi odbora za reviziju i drugih tijela mikrokreditne organizacije te članovi njihovih užih obitelji do trećega stupnja po krvnome srodstvu ili braku, ili osobe koje žive u istome kućanstvu ili imaju međusobno povezane ili zajedničke investicije;
 2. osnivatelji mikrokreditnih fondacija, osobe sa značajnim vlasničkim interesom, odnosno glasačkim pravom u mikrokreditnome društvu, te članovi njihovih užih obitelji do trećega stupnja po krvnome srodstvu ili braku, ili osobe koje žive u istome kućanstvu, ili imaju međusobno povezane ili zajedničke investicije;
 3. pravne osobe u kojima mikrokreditna organizacija ima značajan vlasnički interes;
 4. pravne osobe u kojima značajan vlasnički interes odnosno glasačko pravo imaju iste pravne ili fizičke osobe koje imaju značajan vlasnički interes odnosno glasačko pravo u mikrokreditnome društvu, odnosno su osnivatelji mikrokreditne fondacije;
 5. pravne osobe u kojima je imatelj značajnoga vlasničkog interesa član nadzornoga odbora mikrokreditnoga društva odnosno upravnoga odbora mikrokreditne fondacije, uprave mikrokreditnoga društva i ravnatelj mikrokreditne fondacije, članovi odbora za reviziju i drugih tijela mikrokreditne organizacije jeste jedna od osoba spomenutih u toč. 1. do 4. ovoga članka i
 6. povezane osobe osnivatelja mikrokreditne fondacije odnosno vlasnika mikrokreditnoga društva.

 

Članak 5.

Poslove davanja mikrokredita kao djelatnost mogu obavljati isključivo mikrokreditne organizacije koje su za obavljanje tih poslova dobile dozvolu Agencije i izvršile upis u sudski registar ili registar fondacija.

Dozvola iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na neodređeno vrijeme i nije prenosiva.

Agencija propisuje uvjete koji moraju biti ispunjeni i dokumentaciju koja se podnosi za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka. 

Članak 6.

Mikrokreditna organizacija može obavljati djelatnost mikrokreditiranja u svome sjedištu i u organizacijskim dijelovima izvan sjedišta.

Organizacijski dijelovi mikrokreditne organizacije iz stavka 1. ovoga članka i njihova ovlašćenja utvrđuju se statutom mikrokreditne organizacije i imaju ovlašćenja  u platnome prometu.

Organizacijski dio strane mikrokreditne organizacije koji želi da se bavi mikrokreditnom djelatnošću u Federaciji mora se registrirati kao pravna osoba i dužan je dobiti dozvolu iz članka 5. stavak 1. ovoga zakona i ispuniti uvjete koje propisuje Agencija.

 

II. OSNIVANJE MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE

 

Članak 7.

Mikrokreditnu organizaciju mogu osnovati najmanje tri domaće ili strane fizičke osobe ili najmanje jedna domaća ili strana pravna osoba, pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom.

Osoba koja je osnivačkim aktom ovlašćena za zastupanje mikrokreditne organizacije podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje dozvole s dokazima o ispunjavanju uvjeta i propisanom dokumentacijom, sukladno članku 5. stavak 3. ovoga zakona.

O odobravanju ili odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole iz stavka 2. ovoga članka Agencija donosi rješenje u roku od 60 dana od dana prijama urednoga i potpunoga zahtjeva.

Članak 8.

Agencija daje suglasnost na osnivačke i druge akte mikrokreditne organizacije koje propiše Agencija, kao i izmjene i dopune ovih akata sukladno ovome zakonu.

Članak 9.

Mikrokreditna organizacija sa sjedištem u Federaciji može obavljati djelatnost davanja mikrokredita osnivanjem organizacijskih dijelova u Federaciji bez dozvole Agencije, kada se takvi organizacijski dijelovi ne upisuju u registar.

Mikrokreditna organizacija sa sjedištem u Federaciji može obavljati djelatnost davanja mikrokredita izvan Federacije osnivanjem organizacijskih dijelova sukladno ovome zakonu i propisima zemlje, odnosno entiteta u kome namjerava obavljati djelatnost.

O osnovanom organizacijskom dijelu izvan Federacije mikrokreditna organizacija dužna je obavijestiti Agenciju u roku od osam dana od dana upisa u registar organizacijskoga dijela.

 

Članak 10.

Mikrokreditne organizacije sa sjedištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt) mogu osnivati organizacijske dijelove u Federaciji.

Za osnivanje organizacijskih dijelova iz stavka 1. ovoga članka mikrokreditne organizacije su dužne dobiti dozvolu Agencije.dozvole/saglasnost Agencije.

Agencija propisuje uvjete koji moraju biti ispunjeni i dokumentaciju koja se podnosi za izdavanje dozvole iz stavka 2. ovoga članka.

U slučaju  prestanka ispunjavanja uvjeta iz stavka 3. ovoga članka Agencija će oduzeti izdatu dozvolu.

Postupak oduzimanja izdate dozvole Agencija propisuje svojim aktom.

 

Članak 11.

Statut mikrokreditne organizacije, pored obvezatnih elemenata utvrđenih zakonima koji se, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno, shodno primjenjuju na mikrokreditne organizacije, mora sadržavati i odredbe o pitanjima na koje ovaj zakon upućuje da budu statutom uređene.

 

Članak 12.

Rješenja su Agencije konačna.

Protiv rješenja Agencije iz stavka 1. ovoga članka mikrokreditna organizacija može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim sudom.

 

Članak 13.

Agencija vodi registar mikrokreditnih organizacija sa sjedištem u Federaciji i registar organizacijskih dijelova u Federaciji mikrokreditnih organizacija iz Republike Srpske, Brčko Distrikta i organizacijskih dijelova stranih organizacija.

Podaci su iz registra mikrokreditnih organizacija javni.

Članak 14.

Mikrokreditne organizacije mogu osnovati neovisnu, dragovoljnu i neprofitnu udrugu mikrokreditnih organizacija.

Udruga mikrokreditnih organizacija osniva se zaključivanjem ugovora o osnivanju i usvajanjem  statuta i drugih općih akata.

Statut udruge mikrokreditnih organizacija mora sadržavati klauzulu da mikrokreditne organizacije ne mogu potpisivati ugovore s drugim mikrokreditnim organizacijama ili udrugama mikrokreditnih organizacija koji bi mogli ograničiti načelo slobodnoga tržišta i transparentne konkurencije u poslovanju mikrokreditnih organizacija.

 

III. DJELATNOST MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE

Članak 15.

Mikrokreditna organizacija može obavljati samo poslove odobravanja mikrokredita kao osnovnu djelatnost upisanu u sudski registar odnosno registar fondacija.

Mikrokreditna organizacija može obavljati u manjem obimu ili privremeno i druge djelatnosti koje služe i koje se uobičajeno obavljaju uz djelatnost mikrokreditiranja, uključujući:

 1. primanje i davanje darova i donacija i pribavljanje novčanih sredstava i drugih oblika imovine iz bilo kojega zakonitog izvora;
 2. davanje i uzimanje u zalog/hipoteku imovine, uključujući mikrokredite radi osiguranja pozajmica i
 3. kreditne konzultacije, poslovno savjetovanje i tehničku pomoć u cilju unaprjeđenja kreditnih aktivnosti mikrokreditne organizacije i poslovnih aktivnosti korisnika mikrokredita.

Mikrokreditna organizacija ne može primati novčane depozite i uloge na štednju od fizičkih i pravnih osoba.

Članak 16.

Mikrokreditna organizacija je dužna propisati i učiniti dostupnim javnosti uvjete odobravanja mikrokredita, koji mogu uključivati odredbe o načinu osiguranja mikrokredita, odnosno založnome pravu nad stvarima ili pravima korisnika mikrokredita.

Članak 17.

Mikrokreditna organizacija dužna je objavljivati efektivnu kamatnu stopu na mikrokredite.

Način obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na mikrokredite iz stavka 1. ovoga članka propisuje Agencija.

IV.  IZVJEŠĆIVANJE I REVIZIJA

Članak 18.

Mikrokreditna organizacija je obvezatna voditi i čuvati knjigovodstvene evidencije i dokumente, te sastavljati i objavljivati financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje oblast računovodstva i revizije.

Financijska izvješća iz stavka 1. ovoga članka mikrokreditna organizacija dužna je podnositi nadležnim tijelima na način i u rokovima utvrđenim zakonom i drugim  propisima kojima se uređuje oblast računovodstva i revizije.

Mikrokreditna organizacija dužna je imenovati, uz suglasnost Agencije, vanjskoga revizora koji će izvršiti reviziju godišnjih financijskih izvješća i sačiniti revizorsko izvješće, sukladno zakonu i drugim propisima kojima se uređuje oblast računovodstva i revizije.

Mikrokreditna organizacija obvezatna je Agenciji dostaviti godišnje financijsko izvješće, zajedno s revizorskim izvješćem, najkasnije pet mjeseci po isteku poslovne godine na koju se izvješća odnose.

Mikrokreditna organizacija je dužna da revizorska izvješća, u skraćenome obliku, u roku od 30 dana po njegovom prijamu, objavi u jednome ili više dnevnih tisaka dostupnih na cijelome teritoriju Bosne i Hercegovine i o tome, uz dostavu preslika objave, odmah obavijesti Agenciju.

 

Članak 19.

Mikrokreditna organizacija dužna je dostavljati Agenciji izvješća o poslovanju u obliku, sadržaju i rokovima koje propisuje Agencija, kao i staviti na uvid poslovne knjige i dokumentaciju radi obavljanja kontrole.

 

V.  NADZOR MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA

Članak 20.

Agencija vrši nadzor nad poslovanjem:

 1. mikrokreditnih organizacija sa sjedištem u Federaciji kao i njihovih organizacijskih dijelova u Federaciji;
 2. organizacijskih dijelova u Federaciji mikrokreditnih organizacija  iz Republike Srpske i Brčko Distrikta,  i
 3. organizacijskih dijelova stranih organizacija.

Nadzor nad radom organizacijskih dijelova mikrokreditnih organizacija iz Federacije u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Agencija obavlja u sjedištu mikrokreditne organizacije.

Agencija nalaže mjere za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih u vršenju nadzora.

 

Članak 21.

Agencija svojim aktom propisuje način vršenja nadzora, postupak izdavanja naloga i poduzimanje mjera, kao i rokove za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

 

 1. Oduzimanje dozvole

Članak 22.

Agencija će oduzeti mikrokreditnoj organizaciji dozvolu za obavljanje poslova davanja mikrokredita ako mikrokreditna organizacija:

 1. u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole ne podnese zahtjev za upis u nadležni registar,
 2. u roku od četiri mjeseca od upisa u nadležni registar ne počne obavljati poslove mikrokreditiranja ili ako te poslove ne obavlja u razdoblju dužem od 6 mjeseci,
 3. je dozvolu pribavila na temelju lažnih navoda i podataka kojima je Agencija dovedena u zabludu,
 4. prestane ispunjavati uvjete propisane za dobijanje dozvole,
 5. ne održava temeljni kapital, odnosno ulog i pričuve najmanje u minimalnome iznosu utvrđenom ovim zakonom i propisima Agencije,
 6. obavlja djelatnosti koje nisu poslovi mikrokreditiranja,
 7. u roku utvrđenom aktom Agencije ne postupi po nalogu za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti, odnosno nepravilnosti,
 8. ne ispunjava uvjete za poslovanje i poslove davanja mikrokredita ne obavlja sukladno odredbama ovoga zakona i aktima Agencije,
 9. ako je donesena pravomoćna presuda koja predstavlja smetnju za obavljanje poslova i
 10. ima odluku osnivatelja o likvidiranju mikrokreditne organizacije.

Članak 23.

Mikrokreditne organizacije dužne su Agenciji plaćati naknadu za vršenje poslova nadzora i kontrole sukladno propisanoj tarifi naknada Agencije.

 

VI. OBLIK ORGANIZIRANJA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE

1. Mikrokreditno društvo

  1. Osnivanje

 

Članak 24.

Mikrokreditno društvo osniva se i posluje kao gospodarsko društvo s ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo.

Odredbe Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 68/05) primjenjuju se na mikrokreditno društvo, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Naziv mikrokreditnoga društva, pored obvezatnih elemenata koji su sukladni zakonu iz stavka 2. ovoga članka, mora sadržavati oznaku "mikrokreditno društvo".

Nitko ne smije koristiti oznaku "mikrokreditno društvo" u smislu označavanja djelatnosti bez dozvole Agencije.

Članak 25.

Za upis mikrokreditnoga društva u sudski registar, pored općih uvjeta propisanih za upis u registar poslovnih subjekata, dozvola Agencije iz članka 5. stavak 1. ovoga zakona predstavlja poseban uvjet.

Osoba ovlašćena za zastupanje mikrokreditnoga društva dužna je Agenciji podnijeti prijavu o svakoj  promjeni podataka ili dokumenata na temelju kojih je izdana dozvola iz članka 5. stavak 1. ovoga zakona, u roku od osam dana od dana nastanka takve promjene.

Promjene podataka ili dokumenata iz stavka 2. ovoga članka prijavljuju se za upis u sudski registar, u slučaju kada je takva obveza predviđena zakonom iz članka 24. stavak 2. ovoga zakona.

  1. Kapital

 

Članak 26.

Minimalan iznos temeljnoga kapitala mikrokreditnoga društva iznosi 500.000 KM  i u cijelosti mora biti uplaćen u novcu.

Temeljni kapital mikrokreditnoga društva uplaćen u stvarima i pravima izraženim u novčanoj vrijednosti procjenjuje ovlašćeni procjenitelj.

Minimalan iznos temeljnoga kapitala koji mikrokreditno društvo mora održavati ne može biti manji od iznosa utvrđenoga u stavku 1. ovoga članka.

Uplaćenim se temeljnim kapitalom ne može smatrati kapital koji je:
a) financiran sredstvima kredita koji je odobrilo mikrokreditno društvo u čiji kapital se vrši uplata;
b) financiran sredstvima kredita koji je druga mikrokreditna organizacija ili banka odobrila za drugu namjenu ili
c) financiran sredstvima kredita čiji je povrat jamčilo mikrokreditno društvo u čiji se kapital vrši uplata.

 

  1. Pričuve

Članak 27.

Mikrokreditno društvo dužno je uspostaviti i održavati obvezatne pričuve za pokriće kreditnih gubitaka sukladno Zakonu o gospodarskim društvima.

Osim obvezatne pričuve, mikrokreditno je društvo dužno sukladno propisu Agencije formirati i održavati pričuve za pokriće kreditnih gubitaka.

  1. Tijela

 

Članak 28.

Tijela mikrokreditnoga društva su:

 1. skupština,
 2. nadzorni odbor,
 3. uprava, koju čine ravnatelj i izvršni ravnatelji,
 4. odbor za reviziju, koji se sastoji od najmanje tri člana koja imenuje Nadzorni odbor.

Statutom mikrokreditnoga društva može se utvrditi da se u mikrokreditnome društvu bira i odbor izvršnih ravnatelja.

Izbor, opoziv i djelokrug tijela mikrokreditnoga društva i njegovo zastupanje uređuju se statutom.

  1. Statusne promjene

 

Članak 29.

Više mikrokreditnih društava mogu se spojiti u novo mikrokreditno društvo, čime prestaju postojati, a novo mikrokreditno društvo postaje njihov pravni sljednik.

Mikrokreditno društvo se može pripojiti drugomu mikrokreditnom društvu, čime prestaje postojati, a mikrokreditno društvo kojem je pripojeno postaje njegov pravni sljednik.

Mikrokreditno društvo može se podijeliti tako da prestane postojati prenoseći imovinu i obveze na više postojećih ili novih mikrokreditnih društava, koja postaju njegovi pravni sljednici.

Članak 30.

U slučaju statusnih promjena spajanja, pripajanja ili podjele iz članka 29. ovoga zakona mikrokreditno društvo je dužno, prije podnošenja prijave za upis u sudski registar, dobiti dozvolu Agencije za statusnu promjenu.

Novoosnovano mikrokreditno društvo koje nastaje statusnim promjenama iz članka 29. ovoga zakona prije upisa u sudski registar mora dobiti od Agencije dozvolu za obavljanje poslova davanja mikrokredita.

Uz zahtjev za dobijanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka mikrokreditno društvo dužno je Agenciji podnijeti sljedeću dokumentaciju:

 1. odluku ili ugovor o osnivanju i statut mikrokreditnoga društva koje postaje pravni sljednik;
 2. podatke o vlasnicima udjela ili dionica mikrokreditnoga društva koje postaje pravni sljednik;
 3. podatke o članovima tijela mikrokreditnoga društva koje postaje pravni sljednik;
 4. financijska izvješća i opis metoda na temelju kojih je utvrđena vrijednost i raspodjela imovine i obveza u postupku spajanja, pripajanja ili podjele mikrokreditnih društava;
 5. elaborat o ekonomskoj opravdanosti i plan poslovanja mikrokreditnoga društva nastalog nakon statusne promjene.

Osim dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka Agencija može propisati i uvjete koji moraju biti ispunjeni i dokumentaciju koja se mora podnijeti za dobijanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 31.

O odobravanju ili odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za statusnu promjenu iz članka 29. ovoga zakona Agencija donosi rješenje u roku od 60 dana od dana prijama urednoga i potpunoga zahtjeva.

 

1.6. Prestanak rada

Članak 32.

Mikrokreditno društvo prestaje s radom na način i u slučajevima utvrđenim njegovim osnivačkim aktom, statutom, danom pravomoćnosti rješenja Agencije o oduzimanju dozvole za slučajeve iz članka 22. ovoga zakona, ovim zakonom i Zakonom  o gospodarskim društvima.

U slučaju prestanka rada mikrokreditnoga društva danom pravomoćnosti rješenja Agencije o oduzimanju dozvole iz stavka 1. ovoga članka, Agencija po službenoj dužnosti podnosi zahtjev nadležnome sudu za donošenje odluke o prestanku i brisanju mikrokreditnoga društva iz sudskoga registra.

 

1.7. Likvidacija i stečaj

Članak 33.

U slučaju nastanka posebnoga zakonskog razloga za prestanak mikrokreditnoga društva iz članka 32. stavak 2. ovoga zakona, nad mikrokreditnim društvom provodi se postupak likvidacije ili stečaja  sukladno zakonima kojima se propisuje postupak likvidacije i stečaja.

 

2. Mikrokreditna fondacija

2.1. Osnivanje

Članak 34.

Odredbe Zakona o udrugama i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuju se na mikrokreditnu fondaciju ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Naziv mikrokreditne fondacije, osim obvezatnih elemenata koji su sukladni Zakonu iz stavka 1. ovoga članka, mora sadržavati oznaku "mikrokreditna fondacija".

Nitko ne smije bez dozvole Agencije koristiti oznaku "mikrokreditna fondacija" u smislu označavanja djelatnosti.

 

Članak 35.

Za upis mikrokreditne fondacije u registar fondacija, osim općih uvjeta koji su propisani za osnivanje i upis u registar fondacija, dozvola Agencije iz članka 5. stavak 1. ovoga zakona predstavlja poseban uvjet.

Osoba ovlašćena za zastupanje mikrokreditne fondacije dužna je obavijestiti Agenciju o svakoj promjeni podataka ili dokumenata na temelju kojih je izdata dozvola iz članka 5. stavak 1. ovoga zakona, u roku od osam dana od dana nastanka takve promjene.

Promjene podataka ili dokumenata iz stavka 2. ovoga članka prijavljuju se za upis u registar fondacija u slučaju kada je takva obveza predviđena Zakonom iz članka 34. stavak 1. ovoga zakona.

 

2.2. Kapital

Članak 36.

Prilikom osnivanja mikrokreditne fondacije, ulozi osnivatelja mogu biti uplaćeni u novcu i stvarima i pravima izraženim u novčanoj vrijednosti, pri čemu uplaćeni ulozi u novcu moraju iznositi najmanje 50.000 KM.

Uloge u stvarima i pravima procjenjuje ovlašćeni procjenitelj.

Minimalan iznos ukupno unesenih novčanih uloga osnivatelja koji mikrokreditna fondacija mora održavati ne može biti manji od novčanoga iznosa utvrđenog u stavku 1. ovoga članka.

Uplaćenim se ulogom ne može smatrati ulog koji je:
a) financiran sredstvima kredita koji je odobrila mikrokreditna fondacija u koju se vrši uplata uloga;
b) financiran sredstvima kredita koji je druga mikrokreditna organizacija ili banka odobrila za drugu namjenu ili
c) financiran sredstvima kredita čiji je povrat jamčila mikrokreditna fondacija u čiji se kapital vrši uplata uloga.

 

2.3. Pričuve

Članak 37.

Mikrokreditna fondacija dužna je sukladno propisu Agencije formirati i održavati obvezatne pričuve za pokriće kreditnih gubitaka.

 

Članak 38.

Mikrokreditna fondacija ne smije izvršiti bilo kakav pravni posao u kojem bi platila, odnosno naplatila iznos značajno različit od razumne tržišne vrijednosti robe ili usluga koje mikrokreditna fondacija u zaključenome pravnom poslu prima, odnosno daje.

Mikrokreditna fondacija ne može davati mikrokredite povezanim osobama.

Članak 39.

Višak prihoda nad rashodima mikrokreditna je fondacija dužna investirati u obavljanje mikrokreditne djelatnosti sukladno ovome zakonu.

Nije dozvoljena izravna ili neizravna raspodjela viška prihoda nad rashodima iz stavka 1. ovoga članka osnivateljima, članovima tijela, odgovornim osobama i uposlenima u mikrokreditnoj fondaciji i drugim povezanim osobama, donatorima i trećim osobama.

 

2.4. Tijela

Članak 40.

Tijela mikrokreditne fondacije su:

 1. upravni odbor, kao tijelo upravljanja, koje imenuju osnivatelji,
 2. ravnatelj, kao tijelo rukovođenja i
 3. odbor za reviziju, koji se sastoji od najmanje tri člana koje imenuje upravni odbor.

Statutom se mikrokreditne fondacije može utvrditi da se u mikrokreditnoj fondaciji biraju i skupština i odbor izvršnih ravnatelja.

Izbor, opoziv i djelokrug tijela mikrokreditne fondacije i njeno zastupanje uređuju se statutom, kao temeljnim općim aktom mikrokreditne fondacije.

2.5. Statusne promjene

Članak 41.

Više se mikrokreditnih fondacija mogu spojiti u novu mikrokreditnu fondaciju, čime prestaju postojati, a nova mikrokreditna fondacija postaje njihov pravni sljednik.

Mikrokreditna fondacija može se pripojiti drugoj mikrokreditnoj fondaciji, čime prestaje postojati, a mikrokreditna fondacija kojoj je pripojena postaje njen pravni sljednik.

Mikrokreditna fondacija može se podijeliti na više mikrokreditnih fondacija, čime prestaje postojati, prenoseći imovinu i obveze na više postojećih ili novih mikrokreditnih fondacija, koje postaju njeni pravni sljednici.

Članak 42.

Radi ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva i djelatnosti, mikrokreditna fondacija može svoju imovinu uložiti i prenijeti tako da, samostalno ili zajedno s drugim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, osniva novo mikrokreditno društvo ili stječe vlasničke udjele u postojećim mikrokreditnim društvima, na način utvrđen statutom mikrokreditne fondacije, ovim zakonom i zakonom koji se shodno primjenjuje na mikrokreditne organizacije ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Prihode ostvarene po osnovu vlasničkih udjela u mikrokreditnome društvu, mikrokreditna fondacija može koristiti samo za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje ciljeva utvrđenih statutom mikrokreditne fondacije, sukladno ovome zakonu.

Na poslovanje mikrokreditnoga društva iz stavka 1. ovoga članka s povezanim osobama primjenjuju se ista ograničenja koja se odnose na mikrokreditne fondacije sukladno članku 38. ovoga zakona.

Članak 43.

U slučaju statusnih promjena spajanja, pripajanja ili podjele iz članka 41. ovoga zakona mikrokreditna fondacija je dužna da, prije podnošenja prijave za upis u registar fondacija, dobije dozvolu Agencije za statusnu promjenu.

Novoosnovana mikrokreditna fondacija koja nastaje statusnim promjenama iz članka 41. i novoosnovano mikrokreditno društvo koje nastaje ulaganjem sukladno članku 42. stavak 1. ovoga zakona, prije upisa u registar fondacija odnosno sudski registar, mora dobiti od Agencije dozvolu za obavljanje poslova davanja mikrokredita.

Uz zahtjev za dobijanje dozvole za statusnu promjenu mikrokreditna fondacija dužna je Agenciji podnijeti sljedeću dokumentaciju:

 1. odluku ili ugovor o osnivanju i statut mikrokreditne fondacije koja postaje pravni sljednik, odnosno mikrokreditnoga društva u koje mikrokreditna fondacija ulaže imovinu;
 2. podatke o osnivateljima mikrokreditne fondacije koja postaje pravni sljednik, odnosno vlasnicima udjela mikrokreditnoga društva u koje se vrši ulaganje imovine;
 3. podatke o članovima tijela upravljanja i ravnatelju mikrokreditne fondacije koja postaje pravni sljednik, odnosno mikrokreditnoga društva u koje se vrši ulaganje,
 4. financijska izvješća i opis metoda na temelju kojih je utvrđena vrijednost i podjela imovine i obveza u postupku spajanja, pripajanja ili podjele mikrokreditnih fondacija;
 5. u slučaju ulaganja iz članka 42. stavak 1. ovoga zakona, financijska izvješća i opis metoda na temelju kojih je pri tome utvrđena vrijednost i alokacija imovine koju prenosi i vrijednost udjela koji stječe mikrokreditna fondacija, u odnosu prema uloženoj vrijednosti imovine i udjela koji stječe svaki drugi sudionik u tome postupku;
 6. elaborat o ekonomskoj opravdanosti i plan poslovanja mikrokreditne organizacije nastale nakon statusne promjene.

Osim dokumentacije iz st. 2. i 3. ovoga članka Agencija može propisati i dodatne uvjete koji moraju biti ispunjeni i dokumentaciju koja se mora podnijeti za dobijanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka.

Agencija može odbiti da izda dozvolu iz stavka 1. ovoga članka u slučaju da utvrdi da planirani prijenos imovine i obveza nije sukladan članku 38. stavak 1. ovoga zakona.

 

Članak 44.

O odobravanju ili odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za statusnu promjenu Agencija donosi rješenje u roku od 60 dana od dana prijama urednoga i potpunoga zahtjeva.

 

2.6. Prestanak rada

Članak 45.

Mikrokreditna fondacija prestaje na način i u slučajevima utvrđenim njenim osnivačkim aktom i/ili statutom, ovim zakonom,  Zakonom o udrugama i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine i danom pravomoćnosti rješenja Agencije o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova davanja mikrokredita  iz članka 5. stavak 1. ovoga zakona.

U slučaju prestanka rada mikrokreditne fondacije danom pravomoćnosti rješenja Agencije o oduzimanju dozvole iz stavka 1. ovoga članka, Agencija po službenoj dužnosti podnosi zahtjev za brisanje mikrokreditne fondacije iz registra fondacija.

Troškove podnošenja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka snosi mikrokreditna fondacija.

Članak 46.

Ostatak imovine, nakon izmirenja obveza mikrokreditne fondacije koja prestaje, sukladno odredbama članka 45. ovoga zakona, raspoređuje se odlukom tijela upravljanja mikrokreditne fondacije, sukladno Zakonu o udrugama i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine.

Ukoliko, u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja Agencije o oduzimanju dozvole iz članka 5. stavak 1. ovoga zakona tijelo upravljanja mikrokreditne fondacije ne donese i ne dostavi Agenciji odluku iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će u roku od 30 dana po službenoj dužnosti donijeti rješenje o raspoređivanju ostatka imovine sukladno Zakonu o udrugama i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine.

 

VII. KAZNENE ODREDBE

  1. Kaznena djela

 

Članak 47.

Tko se bez dozvole ili protivno uvjetima pod kojima je ona data bavi mikrokreditnom djelatnošću, kaznit će se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

Ako je djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od 10.000 KM, počinitelj će biti kažnjen zatvorom od jedne do osam godina, ako taj iznos prelazi 50.000 KM, bit će kažnjen zatvorom od dvije do deset godina, a ako taj iznos prelazi 200.000 KM bit će kažnjen zatvorom od najmanje pet godina.

Članak 48.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 15.000 KM bit će za prekršaj kažnjena mikrokreditna organizacija koja:

 1. odobri mikrokredit suprotno odredbama članka 4. ovoga zakona;
 2. primjenjuje opći akt za koji nije dobila suglasnost Agencije (članak 8.);
 3. u propisanome roku ne obavijesti Agenciju o osnivanju organizacijskih dijelova koji se ne upisuju u nadležne registre (članak 9.);
 4. bez dozvole Agencije osnuje organizacijski dio mikrokreditne organizacije (članak 9.);
 5. ima sjedište u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, a bez dozvole Agencije otvori organizacijski dio u Federaciji (članak 10. stavak 2.);
 6. suprotno odredbi članka 15. obavlja djelatnosti koje ne služe i koje se uobičajeno ne obavljaju uz djelatnost mikrokreditiranja;
 7. primi novčane depozite od fizičkih ili pravnih osoba (članak 15. stavak 3.);
 8. ne propiše i ne učini dostupnim javnosti uvjete davanja mikrokredita (članak 16.);
 9. ne objavi efektivnu kamatnu stopu na mikrokredite (članak 17.);
 10. ne obavijesti Agenciju i javnost sukladno propisanim uvjetima i ne dostavi Agenciji financijska izvješća i izvješća revizora (članak 18.);
 11. ne dostavi Agenciji izvješća o poslovanju sukladno propisima Agencije (članak 19.); i
 12. obavi transakciju primanja odnosno davanja robe ili usluga suprotno odredbama članka 38. stavak 1. ovoga zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 15.000 KM bit će za prekršaj kažnjeno mikrokreditno društvo koje:

 1. se upiše u sudski registar ili nastupi u pravnome prometu neovlašćeno koristeći naziv "mikrokreditno društvo" (članak 24. stavak 4. i članak 25. stavak 1.);
 2. u propisanome roku ne podnese Agenciji prijavu promjene bitnih podataka na temelju kojih je izdata dozvola (članak 25. stavak 2.);
 3. izvrši spajanje, pripajanje i podjelu mikrokreditne organizacije bez dozvole Agencije (članak 30. stavak 1.).

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 15.000 KM bit će za prekršaj kažnjena mikrokreditna fondacija koja:

 1. se upiše u sudski registar ili nastupi u pravnome prometu neovlašćeno koristeći naziv "mikrokreditna fondacija" (članak 34. stavak 3. i članak 35. stavak 1.);
 2. u propisanome roku ne podnese Agenciji prijavu promjene bitnih podataka na temelju kojih je izdata dozvola (članak 35. stavak 2.);
 3. obavi transakciju primanja odnosno davanja robe ili usluga protivno odredbama članka 38. stavak 1. ovoga zakona;
 4. odobri mikrokredit povezanim osobama (članak 38. stavak 2.);
 5. ostvareni višak prihoda nad rashodima koristi protivno odredbama članka 39. ovoga zakona;
 6. izvrši spajanje, pripajanje i podjelu mikrokreditne organizacije bez dozvole Agencije (članak 43. stavak 1.).

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM bit će za prekršaj kažnjena fizička, odnosno pravna osoba koja:

 1. osnuje mikrokreditnu organizaciju i bavi se poslovima davanja mikrokredita ili pribavljanja financijskih sredstava u tu svrhu i s tim u svezi, bez dozvole Agencije iz članka 7. ovoga zakona;
 2. postupi protivno odredbama članka 38. ovoga zakona.

Za prekršaj iz st. 1, 2. i 3. ovoga članka bit će kažnjena i odgovorna osoba u mikrokreditnoj organizaciji novčanom kaznom u iznosu od 500 KM  do 1.500 KM.

Za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka bit će kažnjena i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 1.000 KM.

Članak 49.

Prekršajni postupak u prvome stupnju vodi i rješenje donosi Povjerenstvo za prekršaje koje imenuje ravnatelj Agencije sukladno Zakonu o prekršajima kojima se povrjeđuju federalni propisi („Službene novine Federacije BiH, br. 9/96 i 29/00).

Povjerenstvo za prekršaje ima tri člana i vodi prekršajni postupak sukladno Zakonu iz stavka 1. ovoga članka i ovim zakonom.

Agencija donosi poslovnik o organizaciji i radu Povjerenstva za prekršaje.

 

VIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Mikrokreditne organizacije i predstavništva mikrokreditnih organizacija iz Republike Srpske i Brčko Distrikta u Federaciji koje su osnovane sukladno Zakonu o mikrokreditnim organizacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/00) dužne su usuglasiti svoje poslovanje, organizaciju i akte s odredbama ovoga zakona najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Mikrokreditne organizacije i predstavništva mikrokreditnih organizacija iz Republike Srpske i Brčko Distrikta u Federaciji koje svoje poslovanje, organizaciju i akte ne usuglase s odredbama ovoga zakona u roku iz stavka 1. ovoga članka, prestaju s radom i brišu se iz registra.

Članak 51.

            Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovoga zakona okončat će se po odredbama Zakona koji je važio prije stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 52.

Mikrokreditna organizacija koja na dan stupanja na snagu ovoga zakona postoji i posluje  sukladno Zakonu o mikrokreditnim organizacijama  dužna je u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti odluku o promjeni pravnoga oblika i organiziranju u mikrokreditnu fondaciju, donijeti statut, imenovati tijela, pribaviti propisana odobrenja i podnijeti prijavu za upis u nadležni registar sukladno odredbama ovoga zakona.

Mikrokreditna organizacija koja ne poduzme radnje iz stavka 1. ovoga članka bit će brisana iz registra mikrokreditnih organizacija i njena imovina bit će raspoređena sukladno odredbama ovoga zakona.

Mikrokreditna fondacija organizirana sukladno stavku 1. ovoga članka zakonski je pravni sljednik imovine, prava i obveza mikrokreditne organizacije koja je donijela odluku o promjeni oblika i organiziranju u mikrokreditnu fondaciju, tako da u tome postupku osnivatelji nisu dužni unijeti nove uloge u smislu članka 36. stavak 1. ovoga zakona. Do okončanja postupka, odnosno isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, na mikrokreditne organizacije primjenjuje  se Zakon o mikrokreditnim organizacijama  i podzakonski akti doneseni na temelju toga zakona.

 

Članak 53.

Propise predviđene ovim zakonom Agencija će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Propisi iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u  „Službenim novinama Federacije BiH“.

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje da važi Zakon o mikrokreditnim organizacijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/00), i  propisi donijeti na temelju toga zakona osim:

-Naputka o pismenima koja se prilažu uz zahtjev za odobrenje Federalnoga ministarstva socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica za otvaranje predstavništava i ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine za mikrokreditne organizacije iz Bosne i Hercegovine čije je sjedište izvan Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/02).

Članak 55.

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

PREDSJEDATELJ  
DOMA NARODA   
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

  Slavko Matić

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović