ZAKON  
O MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Zakonom uređuje se: osnivanje, registracija, djelatnost, oblik organiziranja, poslovanje, način upravljanja, prestanak rada i nadzor nad poslovanjem mikrokreditnih  organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Član 2.

Mikrokreditna organizacija, u smislu ovog Zakona, jeste nedepozitna finansijska organizacija čija je osnovna djelatnost davanje mikrokredita.

Mikrokreditna organizacija obavlja djelatnost mikrokreditiranja, u skladu sa ovim Zakonom, s ciljem poboljšanja materijalnog položaja korisnika mikrokredita, povećanja zaposlenosti, pružanja podrške razvoju poduzetništva i sticanja dobiti.

Član 3.

            Mikrokreditna organizacija je pravno lice koje se može osnovati i poslovati kao mikrokreditno društvo ili mikrokreditna fondacija.

Svojstvo pravnog lica mikrokreditno društvo stiče upisom u registar poslovnih subjekata kod nadležnog suda (u daljnjem tekstu: sudski registar) u skladu sa ovim Zakonom i Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 27/05 i 68/05).

Svojstvo pravnog lica mikrokreditna fondacija stiče upisom u registar fondacija u skladu sa ovim Zakonom i Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 45/02).

Prijava za upis u sudski registar, odnosno u registar fondacija podnosi se najkasnije 30 dana od dana dobivanja dozvole za rad za obavljanje poslova davanja mikrokredita (u daljnjem tekstu: dozvola) Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija).

U sudski registar upisuju se i organizacioni dijelovi mikrokreditnog društva, osim u slučaju iz člana 9. stav 1. ovog Zakona.

U registar fondacija upisuju se organizacioni dijelovi mikrokreditnih fondacija, osim u slučaju iz člana 9. stav 1. ovog Zakona.
.
Član 4.

Mikrokredit, u smislu odredaba ovog Zakona, jeste kredit koji se može odobriti u najvećem iznosu do 50.000 KM od mikrokreditnog društva ili do 10.000 KM od mikrokreditne fondacije.

U ograničenje iz stava 1. ovog člana uključuju se svi krediti iste mikrokreditne organizacije i grupe lica povezanih sa mikrokreditnom organizacijom dati istom korisniku kredita koji se zbrajaju.

Pod licima povezanim sa mikrokreditnom organizacijom iz stava 2. ovog člana posebno se smatraju:

 1. članovi nadzornog odbora mikrokreditnog društva, odnosno upravnog odbora mikrokreditne fondacije, uprave mikrokreditnog društva i direktor mikrokreditne fondacije, članovi odbora za reviziju i drugih organa mikrokreditne organizacije, članovi njihovih užih porodica do trećeg stepena po krvnom srodstvu ili braku, ili lica koja žive u istom domaćinstvu, ili imaju međusobno povezane ili zajedničke investicije;
 2. osnivči mikrokreditnih fondacija, lica sa značajnim vlasničkim interesom, odnosno glasačkim pravom u mikrokreditnom društvu, članovi njihovih užih porodica do trećeg stepena po krvnom srodstvu ili braku, ili lica koja žive u istom domaćinstvu, ili imaju međusobno povezane ili zajedničke investicije;
 3. pravna lica u kojima mikrokreditna organizcija ima značajan vlasnički interes;
 4. pravna lica u kojima značajan vlasnički interes, odnosno glasačko pravo imaju ista pravna ili fizička lica koja imaju značajan vlasnički interes, odnosno glasačko pravo u mikrokreditnom društvu, odnosno osnivači su mikrokreditne fondacije;  
 5. pravna lica u kojima je imalac značajnog vlasničkog interesa član nadzornog odbora mikrokreditnog društva, odnosno upravnog odbora mikrokreditne fondacije, uprave mikrokreditnog društva i direktor mikrokreditne fondacije, članovi odbora za reviziju i drugih organa mikrokreditne organizacije jeste jedno od lica spomenutih u tač. od 1. do 4. ovog člana;
 6. povezana lica osnivača mikrokreditne fondacije, odnosno vlasnika mikrokreditnog društva.

Član 5.

Poslove davanja mikrokredita kao djelatnost mogu obavljati isključivo mikrokreditne organizacije koje su za obavljanje tih poslova dobile dozvolu Agencije i izvršile upis u sudski registar, ili registar fondacija.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na neodređeno vrijeme i nije prenosiva.

Agencija propisuje uvjete koji moraju biti ispunjeni i dokumentaciju koja se podnosi za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana.  

Član 6.

Mikrokreditna organizacija može obavljati djelatnost mikrokreditiranja u svom sjedištu i u organizacionim dijelovima izvan sjedišta.

Organizacioni dijelovi mikrokreditne organizacije iz stava 1. ovog člana i njihova ovlaštenja utvrđuju se statutom mikrokreditne organizacije i imaju ovlaštenja u platnom prometu.

Organizacioni dio strane mikrokreditne organizacije koji želi da se bavi mikrokreditnom djelatnošću u Federaciji mora se registrirati kao pravno lice i dužan je dobiti dozvolu iz člana 5. stav 1. ovog Zakona i ispuniti uvjete koje propisuje Agencija.

 

II.  OSNIVANJE MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE

 

Član 7.

Mikrokreditnu organizaciju mogu osnovati najmanje tri domaća ili strana fizička lica, ili najmanje jedno domaće ili strano pravno lice, pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom.

Lice koje je osnivačkim aktom ovlašteno za zastupanje mikrokreditne organizacije podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje dozvole sa dokazima o ispunjavanju uvjeta i propisanom dokumentacijom u skladu sa članom 5. stav 3. ovog Zakona.

O odobravanju, ili odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole iz stava 2. ovog člana Agencija donosi rješenje u roku od 60 dana od dana prijema urednog i potpunog zahtjeva.

Član 8.

Agencija daje saglasnost na osnivačke i druge akte mikrokreditne organizacije koje propiše Agencija, kao i izmjene i dopune ovih akata u skladu sa ovim Zakonom.

Član 9.

Mikrokreditna organizacija sa sjedištem u Federaciji može obavljati djelatnost davanja mikrokredita osnivanjem organizacionih dijelova u Federaciji bez dozvole Agencije kada se takvi organizacioni djelovi ne upisuju u registar.

Mikrokreditna organizacija sa sjedištem u Federaciji može obavljati djelatnost davanja mikrokredita izvan Federacije osnivanjem organizacionih dijelova u skladu sa ovim Zakonom i propisima zemlje, odnosno entiteta u kome namjerava obavljati djelatnost.

O osnovanom organizacionom dijelu izvan Federacije mikrokreditna organizacija je dužna obavijestiti Agenciju u roku od osam dana od dana upisa u registar organizacionog dijela.

Član 10.

Mikrokreditne organizacije sa sjedištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt) mogu osnivati organizacione dijelove u Federaciji.

Za osnivanje organizacionih dijelova iz stava 1. ovog člana mikrokreditne organizacije dužne su dobiti dozvolu od Agencije.dozvole/saglasnost Agencije.

Agencija propisuje uvjete koji moraju biti ispunjeni i dokumentaciju koja se podnosi za izdavanje dozvole iz stava 2. ovog člana.

U slučaju prestanka ispunjavanja uvjeta iz stava 3. ovog člana Agencija će oduzeti izdatu dozvolu.

Postupak oduzimanja izdate dozvole Agencija propisuje svojim aktom.

Član 11.

Statut mikrokreditne organizacije pored obaveznih elemenata utvrđenih zakonima koji se, ako ovim Zakonom nije drugačije uređeno, shodno primjenjuju na mikrokreditne organizacije, mora sadržavati i odredbe o pitanjima na koje ovaj Zakon upućuje da budu statutom uređeni.

Član 12.

Rješenja Agencije su konačna.

Protiv rješenja Agencije iz stava 1. ovog člana mikrokreditna organizacija može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim sudom.

 

Član 13.

Agencija vodi registar mikrokreditnih organizacija sa sjedištem u Federaciji i registar organizacionih dijelova u Federaciji mikrokreditnih organizacija iz Republike Srpske, Brčko Distrikta i organizacionih dijelova stranih organizacija.

Podaci iz registra mikrokreditnih organizacija su javni.

 

Član 14.

Mikrokreditne organizacije mogu osnovati nezavisno, dobrovoljno i neprofitno udruženje mikrokreditnih organizacija.

Udruženje mikrokreditnih organizacija osniva se zaključivanjem ugovora o osnivanju i usvajanjem statuta i drugih općih akata.

Statut udruženja mikrokreditnih organizacija mora sadržavati klauzulu da mikrokreditne organizacije ne mogu potpisivati ugovore sa drugim mikrokreditnim organizacijama, ili udruženjima mikrokreditnih organizacija koji bi mogli ograničiti princip slobodnog tržišta i transparentne konkurencije u poslovanju mikrokreditnih organizacija.

 

III.   DJELATNOST MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE

 

Član 15.

Mikrokreditna organizacija može obavljati samo poslove odobravanja mikrokredita kao osnovnu djelatnost upisanu u sudski registar, odnosno registar fondacija.

Mikrokreditna organizacija može obavljati u manjem obimu ili privremeno i druge djelatnosti koje služe i koje se uobičajeno obavljaju uz djelatnost mikrokreditiranja, uključujući:           

 1. primanje i davanje poklona i donacija i pribavljanje novčanih sredstava i drugih oblika imovine iz bilo kog zakonitog izvora;
 2. davanje i uzimanje u zalog/hipoteku imovine, uključujući mikrokredite radi osiguranja pozajmica;
 3. kreditne konsultacije, poslovno savjetovanje i tehničku pomoć u cilju unapređenja kreditnih aktivnosti mikrokreditne organizacije i poslovnih aktivnosti korisnika mikrokredita.

Mikrokreditna organizacija ne može primati novčane depozite i uloge na štednju od fizičkih i pravnih lica.

Član 16.

Mikrokreditna organizacija dužna je propisati i učiniti dostupnim javnosti uvjete odobravanja mikrokredita koji mogu uključivati odredbe o načinu osiguranja mikrokredita, odnosno založnom pravu nad stvarima, ili pravima korisnika mikrokredita.

 

Član 17.

Mikrokreditna organizacija dužna je objavljivati efektivnu kamatnu stopu na mikrokredite.

Način obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na mikrokredite iz stava 1. ovog člana propisuje Agencija.

 

IV. OBAVJEŠTAVANJE I REVIZIJA

Član 18.

Mikrokreditna organizacija obavezna je voditi i čuvati knjigovodstvene evidencije i dokumente, te sastavljati i objavljivati finansijske izvještaje u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast računovodstva i revizije.

Finansijske izvještaje iz stava 1. ovog člana mikrokreditna organizacija dužna je podnositi nadležnim organima na način i u rokovima utvrđenim zakonom i drugim propisima kojima se uređuje oblast računovodstva i revizije.

Mikrokreditna organizacija dužna je imenovati, uz saglasnost Agencije, vanjskog revizora koji će izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja i sačiniti revizorski izvještaj u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje oblast računovodstva i revizije.

Mikrokreditna organizacija obavezna je Agenciji dostaviti godišnji finansijski izvještaj, zajedno sa revizorskim izvještajem, najkasnije pet mjeseci po isteku poslovne godine na koju se izvještaji odnose.

Mikrokreditna organizacija dužna je revizorski izvještaj u skraćenom obliku u roku od 30 dana po njegovom prijemu objaviti u jednom ili više dnevnih listova dostupnih na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i o tome, uz dostavu kopije objave, odmah obavijestiti Agenciju.

 

Član 19.

Mikrokreditna organizacija dužna je dostavljati Agenciji izvještaje o poslovanju u obliku, sadržaju i rokovima koje propisuje Agencija, kao i dati na uvid poslovne knjige i dokumentaciju radi obavljanja kontrole.

V. NADZOR NAD MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA

 

Član 20.

Agencija vrši nadzor nad poslovanjem:

 1. mikrokreditnih organizacija sa sjedištem u Federaciji, kao i njihovih organizacionih dijelova u Federaciji;
 2. organizacionih dijelova u Federaciji mikrokreditnih organizacija iz Republike Srpske i Brčko Distrikta, 
 3. organizacionih dijelova stranih organizacija.

Nadzor nad radom organizacionih dijelova mikrokreditnih organizacija iz Federacije u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Agencija vrši u sjedištu mikrokreditne organizacije.

Agencija nalaže mjere za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih u vršenju nadzora.

Član 21.

Agencija svojim aktom propisuje način vršenja nadzora, postupak izdavanja naloga i preduzimanje mjera, kao i rokove za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

 

1. Oduzimanje dozvole

Član 22.

Agencija će oduzeti mikrokreditnoj oranizaciji dozvolu za obavljanje poslova davanja mikrokredita ako mikrokreditna organizacija:

 1. u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole ne podnese zahtjev za upis u nadležni registar;
 2. u roku od četiri mjeseca od upisa u nadležni registar ne počne obavljati poslove mikrokreditiranja, ili ako te poslove ne obavlja u periodu dužem od šest mjeseci;
 3. dozvolu pribavi na osnovu lažnih navoda i podataka kojima je Agencija dovedena u zabludu;
 4. prestane ispunjavati uvjete propisane za dobivanje dozvole;
 5. ne održava osnovni kapital, odnosno ulog i rezerve najmanje u minimalnom iznosu utvrđenom ovim Zakonom i propisima Agencije;
 6. obavlja djelatnosti koje nisu poslovi mikrokreditiranja;
 7. u roku utvrđenom aktom Agencije ne postupi po nalogu za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti, odnosno nepravilnosti;
 8. ne ispunjava uvjete za poslovanje i poslove davanja mikrokredita ne obavlja u skladu sa odredbama ovog Zakona i aktima Agencije;
 9. ako je donesena pravomoćna presuda koja predstavlja smetnju za obavljanje poslova;
 10.  ima odluku osnivača o likvidaciji mikrokreditne organizacije.

 

Član 23.

Mikrokreditne organizacije dužne su Agenciji plaćati naknadu za obavljanje poslova nadzora i kontrole u skladu sa propisanom tarifom naknada Agencije.

 

VI.  OBLIK ORGANIZIRANJA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE

 

1. Mikrokreditno društvo

  1. Osnivanje 

Član 24.

Mikrokreditno društvo osniva se i posluje kao privredno društvo sa ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo.

Odredbe Zakona o privrednim društvima («Službene novine Federacije BiH», br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 68/05) primjenjuju se na mikrokreditno društvo, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

Naziv mikrokreditnog društva, pored obaveznih elemenata koji su u skladu sa Zakonom iz stava 2. ovog člana, mora sadržavati oznaku "mikrokreditno društvo".

Niko ne smije koristiti oznaku "mikrokreditno društvo" u smislu označavanja djelatnosti bez dozvole Agencije.
Član 25.

Za upis mikrokreditnog društva u sudski registar, pored općih uvjeta koji su propisani za upis u registar poslovnih subjekata, dozvola Agencije iz člana 5. stav 1. ovog Zakona predstavlja poseban uvjet.

Lice ovlašteno za zastupanje mikrokreditnog društva dužno je Agenciji podnijeti prijavu o svakoj  promjeni podataka, ili dokumenata na osnovu kojih je izdata dozvola iz člana 5. stav 1. ovog Zakona u roku od osam dana od dana nastanka takve promjene.

Promjene podataka, ili dokumenata iz stava 2. ovog člana prijavljuju se za upis u sudski registar u slučaju kada je takva obaveza predviđena Zakonom iz člana 24. stav 2. ovog Zakona.

  1. Kapital

 

Član 26.

Minimalan iznos osnovnog kapitala mikrokreditnog društva iznosi 500.000 KM i u cijelosti mora biti uplaćen u novcu.

Osnovni kapital mikrokreditnog društva uplaćen u stvarima i pravima izraženim u novčanoj vrijednosti procjenjuje ovlašteni procjenjivač.

Minimalan iznos osnovnog kapitala kojeg mikrokreditno društvo mora održavati ne može biti manji od iznosa utvrđenog u stavu 1. ovog člana.

Uplaćenim osnovnim kapitalom ne može se smatrati kapital koji je:
a) finansiran sredstvima kredita kojeg je odobrilo mikrokreditno društvo u čiji kapital se vrši uplata,
b) finansiran sredstvima kredita koji je druga mikrokreditna organizacija ili banka odobrila za drugu namjenu,
c) finansiran sredstvima kredita čiji povrat je garantiralo mikrokreditno društvo u čiji kapital se vrši uplata.

 

  1. Rezerve

Član 27.

Mikrokreditno društvo dužno je formirati i održavati obavezne rezerve za pokriće kreditnih gubitaka u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Pored obavezne rezerve mikrokreditno društvo dužno je u skladu sa propisom Agencije formirati i održavati rezerve za pokriće kreditnih gubitaka.

 

  1. Organi

Član 28.

Organi mikrokreditnog društva su:

 1. skupština,
 2. nadzorni odbor,
 3. uprava, koju čine direktor i izvršni direktori,
 4. odbor za reviziju, koji se sastoji od najmanje tri člana koja imenuje nadzorni odbor.

Statutom mikrokreditnog društva može se utvrditi da se u mikrokreditnom društvu bira i odbor izvršnih direktora.

Izbor, opoziv i djelokrug organa mikrokreditnog društva i njegovo zastupanje uređuju se statutom.

 

1.5. Statusne promjene

Član 29.

Više mikrokreditnih društava mogu se spojiti u novo mikrokreditno društvo čime prestaju postojati, a novo mikrokreditno društvo postaje njihov pravni sljednik.

Mikrokreditno društvo može se pripojiti drugom mikrokreditnim društvu čime prestaje postojati, a mikrokreditno društvo kojem je pripojeno postaje njegov pravni sljednik.

Mikrokreditno društvo može se podijeliti tako da prestane da postoji prenoseći imovinu i obaveze na više postojećih, ili novih mikrokreditnih društava koja postaju njegovi pravni sljednici.

Član 30.

U slučaju statusnih promjena spajanja, pripajanja ili podjele iz člana 29. ovog Zakona mikrokreditno društvo dužno je, prije podnošenja prijave za upis u sudski registar, dobiti dozvolu Agencije za statusnu promjenu.

Novoosnovano mikrokreditno društvo koje nastane statusnim promjenama iz člana 29. ovog Zakona prije upisa u sudski registar mora od Agencije dobiti dozvolu za obavljanje poslova davanja mikrokredita.

Uz zahtjev za dobijanje dozvole iz stava 1. ovog člana mikrokreditno društvo dužno je Agenciji podnijeti sljedeću dokumentaciju:

 1. odluku ili ugovor o osnivanju i statut mikrokreditnog društva koje postaje pravni sljednik;
 2. podatke o vlasnicima udjela ili dionica mikrokreditnog društva koje postaje pravni sljednik;
 3. podatke o članovima organa mikrokreditnog društva koje postaje pravni sljednik;
 4. finansijske izvještaje i opis metoda na osnovu kojih je utvrđena vrijednost i raspodjela imovine i obaveza u postupku spajanja, pripajanja ili podjele mikrokreditnih društava;
 5. elaborat o ekonomskoj opravdanosti i plan poslovanja mikrokreditnog društva nastalog nakon statusne promjene.

Pored dokumentacije iz stava 3. ovog člana Agencija može propisati i uvjete koji moraju biti ispunjeni i dokumentaciju koja se mora podnijeti za dobijanje dozvole iz stava 1. ovog člana.

Član 31.

O odobravanju ili odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za statusnu promjenu iz člana 29. ovog Zakona, Agencija donosi rješenje u roku od 60 dana od dana prijema urednog i potpunog zahtjeva.

 

1.6. Prestanak rada

Član 32.

Mikrokreditno društvo prestaje sa radom na način i u slučajevima utvrđenim njegovim osnivačkim aktom, statutom, danom pravomoćnosti rješenja Agencije o oduzimanju dozvole za slučajeve iz člana 22. ovog Zakona, ovim Zakonom i Zakonom o privrednim društvima.

U slučaju prestanka rada mikrokreditnog društva danom pravomoćnosti rješenja Agencije o oduzimanju dozvole iz stava 1. ovog člana, Agencija po službenoj dužnosti podnosi zahtjev nadležnom sudu za donošenje odluke o prestanku i brisanju mikrokreditnog društva iz sudskog registra.

 

1.7.Likvidacija i stečaj

Član 33.

U slučaju nastanka posebnog zakonskog razloga za prestanak mikrokreditnog društva iz člana 32. stav 2. ovog Zakona nad mikrokreditnim društvom provodi se postupak likvidacije ili stečaja u skladu sa zakonima kojima se propisuje postupak likvidacije i stečaja.

 

2. Mikrokreditna fondacija

2.1. Osnivanje

Član 34.

Odredbe Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuju se na mikrokreditnu fondaciju, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

Naziv mikrokreditne fondacije pored obaveznih elemenata koji su u skladu sa Zakonom iz stava 1. ovog člana mora sadržavati oznaku "mikrokreditna fondacija".

Niko ne smije koristiti oznaku "mikrokreditna fondacija" u smislu označavanja djelatnosti bez dozvole Agencije.

Član 35.

Za upis mikrokreditne fondacije u registar fondacija pored općih uvjeta koji su propisani za osnivanje i upis u registar fondacija dozvola Agencije iz člana 5. stav 1. ovog Zakona predstavlja poseban uvjet.

Lice ovlašteno za zastupanje mikrokreditne fondacije dužno je obavijestiti Agenciju o svakoj promjeni podataka, ili dokumenata na osnovu kojih je izdata dozvola iz člana 5. stav 1. ovog Zakona u roku od osam dana od dana nastanka takve promjene.

Promjene podataka, ili dokumenata iz stava 2. ovog člana prijavljuju se za upis u registar fondacija u slučaju kada je takva obaveza predviđena Zakonom iz člana 34. stav 1. ovog Zakona.

 

2.2. Kapital

Član 36.

Prilikom osnivanja mikrokreditne fondacije ulozi osnivača mogu biti uplaćeni u novcu i stvarima i pravima izraženim u novčanoj vrijednosti, pri čemu uplaćeni ulozi u novcu moraju iznositi najmanje 50.000 KM.

Uloge u stvarima i pravima procjenjuje ovlašteni procjenjivač.

Minimalan iznos ukupno unesenih novčanih uloga osnivača kojeg mikrokreditna fondacija mora održavati ne može biti manji od novčanog iznosa utvrđenog u stavu 1. ovog člana.

Uplaćenim ulogom ne može se smatrati ulog koji je:
a) finansiran sredstvima kredita kojeg je odobrila mikrokreditna fondacija u koju se vrši uplata uloga,
b) finansiran sredstvima kredita koji je druga mikrokreditna organizacija, ili banka odobrila za drugu namjenu,
c) finansiran sredstvima kredita čiji povrat je garantirala mikrokreditna fondacija u čiji kapital se vrši uplata uloga.

 

2.3. Rezerve

Član 37.

Mikrokreditna fondacija dužna je u skladu sa propisom Agencije formirati i održavati obavezne rezerve za pokriće kreditnih gubitaka.


Član 38.

Mikrokreditna fondacija ne smije izvršiti bilo kakav pravni posao u kojem bi platila, odnosno naplatila iznos značajno različit od razumne tržišne vrijednosti robe ili usluga koje mikrokreditna fondacija u zaključenom pravnom poslu prima, odnosno daje.

Mikrokreditna fondacija ne može davati mikrokredite povezanim licima.

Član 39.

Višak prihoda nad rashodima mikrokreditna fondacija dužna je investirati u obavljanje mikrokredtne djelatnosti u skladu sa ovim Zakonom.

Nije dozvoljena direktna ili indirektna raspodjela viška prihoda nad rashodima iz stava 1. ovog člana osnivačima, članovima organa, odgovornim licima i zaposlenim u mikrokreditnoj fondaciji i drugim povezanim licima, donatorima i trećim licima.

 

2.4. Organi

Član 40.

Organi mikrokreditne fondacije su:

 1. upravni odbor kao organ upravljanja kojeg imenuju osnivači,
 2. direktor kao organ rukovođenja,
 3. odbor za reviziju, koji se sastoji od najmanje tri člana koje imenuje upravni odbor.

Statutom mikrokreditne fondacije može se utvrditi da se u mikrokreditnoj fondaciji biraju i skupština i odbor izvršnih direktora.

Izbor, opoziv i djelokrug organa mikrokreditne fondacije i njeno zastupanje uređuju se statutom kao osnovnim općim aktom mikrokreditne fondacije.

 

2.5. Statusne promjene

Član 41.

Više mikrokreditnih fondacija mogu se spojiti u novu mikrokreditnu fondaciju čime prestaju postojati, a nova mikrokreditna fondacija postaje njihov pravni sljednik.

Mikrokreditna fondacija može se pripojiti drugoj mikrokreditnoj fondaciji čime prestaje postojati, a mikrokreditna fondacija kojoj je pripojena postaje njen pravni sljednik.

Mikrokreditna fondacija može se podijeliti na više mikrokreditnih fondacija čime prestaje postojati prenoseći imovinu i obaveze na više postojećih, ili novih mikrokreditnih fondacija koje postaju njeni pravni sljednici.

 

Član 42.

Radi ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva i djelatnosti mikrokreditna fondacija može svoju imovinu uložiti i prenijeti tako da, samostalno ili zajedno sa drugim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima osniva novo mikrokreditno društvo, ili stiče vlasničke udjele u postojećim mikrokreditnim društvima na način utvrđen statutom mikrokreditne fondacije, ovim Zakonom i zakonom koji se shodno primjenjuje na mikrokreditne organizacije, ako ovim Zakonom nije drugačije uređeno.

Prihode ostvarene na osnovu vlasničkih udjela u mikrokredtnom društvu mikrokreditna fondacija može koristiti samo za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje ciljeva utvrđenih statutom mikrokreditne fondacije, u skladu sa ovim Zakonom.

Na poslovanje mikrokreditnog društva iz stava 1. ovog člana sa povezanim licima primjenjuju se ista ograničenja koja se odnose na mikrokreditne fondacije u skladu sa članom 38. ovog Zakona.

Član 43.

U slučaju statusnih promjena spajanja, pripajanja ili podjele iz člana 41. ovog Zakona mikrokreditna fondacija dužna je, prije podnošenja prijave za upis u registar fondacija dobiti dozvolu od Agencije za statusnu promjenu.

Novoosnovana mikrokreditna fondacija koja nastaje statusnim promjenama iz člana 41. i novoosnovano mikrokreditno društvo koje nastaje ulaganjem u skladu sa članom 42. stav 1. ovog Zakona, prije upisa u registar fondacija odnosno sudski registar, mora dobiti od Agencije dozvolu za obavljanje poslova davanja mikrokredita.

Uz zahtjev za dobijanje dozvole za statusnu promjenu mikrokreditna fondacija dužna je Agenciji podnijeti sljedeću dokumentaciju:

 1. odluku ili ugovor o osnivanju i statut mikrokreditne fondacije koja postaje pravni sljednik, odnosno mikrokreditnog društva u koje mikrokreditna fondacija ulaže imovinu;
 2. podatke o osnivačima mikrokreditne fondacije koja postaje pravni sljednik, odnosno vlasnicima udjela mikrokreditnog društva u koje se vrši ulaganje imovine;
 3. podatke o članovima organa upravljanja i direktoru mikrokreditne fondacije koja postaje pravni sljednik, odnosno mikrokreditnog društva u koje se vrši ulaganje;
 4. finansijske izvještaje i opis metoda na osnovu kojih je utvrđena vrijednost i podjela imovine i obaveza u postupku spajanja, pripajanja ili podjele mikrokreditnih fondacija;
 5. u slučaju ulaganja iz člana 42. stav 1. ovog Zakona, finansijske izvještaje i opis metoda na osnovu kojih je utvrđena vrijednost i alokacija imovine koju prenosi i vrijednost udjela koji stiče mikrokreditna fondacija u odnosu prema uloženoj vrijednosti imovine i udjela koji stiče svaki drugi učesnik u tom postupku;
 6. elaborat o ekonomskoj opravdanosti i plan poslovanja mikrokreditne organizacije nastale nakon statusne promjene.

 

Pored dokumentacije iz st. 2. i 3. ovog člana Agencija može propisati i dodatne uvjete koji moraju biti ispunjeni i dokumentaciju koja se mora podnijeti za dobijanje dozvole iz stava 1. ovog člana.
Agencija može odbiti da izda dozvolu iz stava 1. ovog člana u slučaju da utvrdi da planirani prijenos imovine i obaveza nije u skladu sa članom 38. stav 1. ovog Zakona.

Član 44.

O odobravanju, ili odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za statusnu promjenu Agencija donosi rješenje u roku od 60 dana od dana prijema urednog i potpunog zahtjeva.

 

2.6. Prestanak rada

Član 45.

Mikrokreditna fondacija prestaje na način i u slučajevima utvrđenim njenim osnivačkim aktom i/ili statutom, ovim Zakonom, Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine i danom pravomoćnosti rješenja Agencije o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova davanja mikrokredita iz člana 5. stav 1. ovog Zakona.

U slučaju prestanka rada mikrokreditne fondacije danom pravomoćnosti rješenja Agencije o oduzimanju dozvole iz stava 1. ovog člana, Agencija po službenoj dužnosti podnosi zahtjev za brisanje mikrokreditne fondacije iz registra fondacija.

Troškove podnošenja zahtjeva iz stava 2. ovog člana snosi mikrokreditna fondacija.

Član 46.

Ostatak imovine nakon izmirenja obaveza mikrokreditne fondacije koja prestaje u skladu sa odredbama člana 45. ovog Zakona raspoređuje se odlukom organa upravljanja mikrokreditne fondacije, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine.

Ukoliko u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja Agencije o oduzimanju dozvole iz člana 5. stav 1. ovog Zakona organ upravljanja mikrokreditne fondacije ne donese i ne dostavi Agenciji odluku iz stava 1. ovog člana, Agencija će u roku od 30 dana po službenoj dužnosti donijeti rješenje o raspoređivanju ostatka imovine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine.

 

VII.  KAZNENE ODREDBE

  1. Krivična djela

 

Član 47.

Ko se bez dozvole, ili suprotno uvjetima pod kojima je ona data bavi mikrokreditnom djelatnošću kaznit će se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

Ako je djelom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od 10.000 KM, počinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina, ako taj iznos prelazi 50.000 KM kaznit će se zatvorom od dvije do deset godina, a ako taj iznos prelazi 200.000 KM kaznit se zatvorom najmanje pet godina.

Član 48.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj mikrokreditna organizacija koja:

 1. odobri mikrokredit suprotno odredbama člana 4. ovog Zakona;
 2. primjeni opći akt za koji nije dobila saglasnost Agencije (član 8.);
 3. u propisanom roku ne obavijesti Agenciju o osnivanju organizacionih dijelova koji se ne upisuju u nadležne registre (član 9.);
 4. bez dozvole Agencije osnuje oranizacioni dio mikrokreditne organizacije (član 9.);
 5. ima sjedište u Republici Srpskoj i  Brčko Distriktu, a bez dozvole Agencije otvori organizacioni dio u Federaciji (član 10. stav 2.);
 6. suprotno odredbi člana 15. obavlja djelatnosti koje ne služe i koje se uobičajeno ne obavljaju uz djelatnost mikrokreditiranja;
 7. primi novčane depozite od fizičkih ili pravnih lica (član 15. stav 3.);
 8. ne propiše i ne učini dostupnim javnosti uvjete za davanje mikrokredita (član 16.);
 9. ne objavi efektivnu kamatnu stopu na mikrokredite (član 17.);
 10.  ne obavijesti Agenciju i javnost u skladu sa propisanim uvjetima i ne dostavi Agenciji finansijske izvještaje i izvještaje revizora (član 18.);
 11.  ne dostavi Agenciji izvještaje o poslovanju u skladu sa propisima Agencije (član 19.);
 12.  obavi transakciju primanja, odnosno davanja robe ili usluga suprotno odredbama člana 38. stav 1. ovog Zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj mikrokreditno društvo koje:

 1. se upiše u sudski registar, ili nastupi u pravnom prometu neovlašteno koristeći naziv "mikrokreditno društvo" (član 24. stav 4. i član 25. stav 1.);
 2. u propisanom roku ne podnese Agenciji prijavu promjene bitnih podataka na osnovu kojih je izdata dozvola (član 25. stav 2.);
 3. izvrši spajanje, pripajanje i podjelu mikrokreditne organizacije bez dozvole Agencije (član 30. stav 1.).

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj mikrokreditna fondacija koja:

 1. se upiše u sudski registar, ili nastupi u pravnom prometu neovlašteno koristeći naziv "mikrokreditna fondacija" (član 34. stav 3. i član 35. stav 1.);
 2. u propisanom roku ne podnese Agenciji prijavu promjene bitnih podataka na osnovu kojih je izdata dozvola (član 35. stav 2.);
 3. obavi transakciju primanja, odnosno davanja robe ili usluga suprotno odredbama člana 38. stav 1. ovog Zakona;
 4. odobri mikrokredit povezanim licima (član 38. stav 2.);
 5. ostvareni višak prihoda nad rashodima koristi suprotno odredbama člana 39. ovog Zakona;
 6. izvrši spajanje, pripajanje i podjelu mikrokreditne organizacije bez dozvole Agencije (član 43. stav 1.).

Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM kaznit će se za prekršaj fizičko, odnosno pravno lice koje:

 1. osnuje mikrokreditnu organizaciju i bavi se poslovima davanja mikrokredita, ili pribavljanja finansijskih sredstava u tu svrhu bez dozvole Agencije iz člana 7. ovog Zakona,
 2. postupi suprotno odredbama člana 38. ovog Zakona.

Za prekršaj iz st. 1., 2. i 3. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u mikrokreditnoj organizaciji novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM.

Za prekršaj iz stava 4. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 1.000 KM.

Član 49.

Prekršajni postupak u prvom stepenu vodi i rješenje donosi Komisija za prekršaje koju imenuje direktor Agencije u skladu sa Zakonom o prekršajima kojima se povređuju federalni propisi («Službene novine Federacije BiH», br. 9/96 i 29/00).

Komisija za prekršaje ima tri člana i vodi prekršajni postupak u skladu sa Zakonom iz stava 1. ovog člana i ovim Zakonom.

Agencija donosi poslovnik o organizaciji i radu Komisije za prekršaje.

 

VIII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 50.

Mikrokreditne organizacije i predstavništva mikrokreditnih organizacija iz Republike Srpske i Brčko Distrikta u Federaciji, koje su osnovane u skladu sa Zakonom o mikrokreditnim organizacijama («Službene novine Federacije BiH», br. 24/00), dužne su usaglasiti svoje poslovanje, organizaciju i akte sa odredbama ovog Zakona najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Mikrokreditne organizacije i predstavništva mikrokreditnih organizacija iz Republike Srpske i Brčko Distrikta u Federaciji koje svoje poslovanje, organizaciju i akte ne usaglase sa odredbama ovog Zakona u roku iz stava 1. ovog člana, prestaju sa radom i brišu se iz registra.

Član 51.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog Zakona okončat se prema odredbama Zakona koji je važio prije stupanja na snagu ovog Zakona.

 

 

Član 52.

Mikrokreditna organizacija koja na dan stupanja na snagu ovog Zakona postoji i posluje u skladu sa Zakonom o mikrokreditnim organizacijama dužna je u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti odluku o promjeni pravnog oblika i organiziranju u mikrokreditnu fondaciju, donijeti statut, imenovati organe, pribaviti propisana odobrenja i podnijeti prijavu za upis u nadležni registar u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Mikrokreditna organizacija koja ne preduzme radnje iz stava 1. ovog člana bit će brisana iz registra mikrokreditnih organizacija i njena imovina bit će raspoređena u skladu sa odredma ovog Zakona.

Mikrokreditna fondacija organizirana u skladu sa stavom 1. ovog člana zakonski je pravni sljednik imovine, prava i obaveza mikrokreditne organizacije koja je donijela odluku o promjeni oblika i organiziranju u mikrokreditnu fondaciju, tako da u tom postupku osnivači nisu dužni unijeti nove uloge u smislu člana 36. stav 1. ovog Zakona. Do okončanja postupka, odnosno isteka roka iz stava 1. ovog člana na mikrokreditne organizacije primjenjuje se Zakon o mikrokreditnim organizacijama i podzakonski akti doneseni na osnovu tog Zakona.

Član 53.

Propise predviđene ovim Zakonom Agencija će donijeti u u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Propisi iz stava 1. ovog člana objavljuju se u «Službenim novinama Federacije BiH».

Član 54.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o mikrokreditnim organizacijama («Službene novine Federacije BiH», br. 24/00) i propisi donijeti na osnovu tog Zakona osim:
- Uputstva o pismenima koja se prilažu uz zahtjev za odobrenje Federalnog ministarstva socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica za otvaranje predstavništava i ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine za mikrokreditne organizacije iz Bosne i Hercegovine čije je sjedište izvan Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 13/02).

Član 55.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDAVAJUĆI  
DOMA NARODA   
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

  Slavko Matić

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović