Z A K O N|
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM  I
 INVALIDSKOM OSIGURANJU

 

Članak 1.

            U Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», br. 29/98, 49/00, 32/01 i 73/05),  (u daljnjem tekstu: Zakon) u članku 8. u stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi: 
«2. osobe u službi u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine koje sukladno Zakonu o obrani Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 88/05 i 94/05), postaju osobe u službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u činu i položaju  na kojem su se zatekli na dan prije nastupanja 1. siječnja 2006. godine, a najranije  31. prosinca 2005. godine, kao i osobe koje to svojstvo steknu od 1. siječnja 2006. godine, prema važećim propisima.»

Članak 2.

            U članku 98. stavak 1. mijenja se i glasi:
«Kada je za rješavanje o pravu  iz  mirovinskog i invalidskog osiguranja potrebno utvrditi invalidnost i potpunu nesposobnost za privređivanje, nositelj osiguranja  donosi rješenje o pravima na temelju tih činjenica utvrđenih na  temelju nalaza, ocjene  i mišljenja Instituta  za medicinsko vještačenje (u daljnjem tekstu: stručno tijelo).»

            Stavak 3. mijenja se i glasi:
«Pravilima i drugim općim aktima stručnog tijela sukladno Zakonu i drugim propisima uređuju se temeljna pitanja u svezi postupka i kriterija medicinskog vještačenja, sastav i nadležnost stručnih timova i druga pitanja u svezi postupka medicinskog vještačenja  koja se odnose na mirovinsko i invalidsko osiguranje, na koje suglasnost daje Ministarstvo.»

Članak 3.

            U članku 101. iza stavka 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
«Osiguranik, odnosno osobe iz članka 60. Zakona, imaju pravo tužbom pred nadležnim sudom pokrenuti postupak protiv poslodavca ukoliko poslodavac ne uplati doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje sukladno Zakonu.

            Osobe osigurane u određenim okolnostima iz čl. 14. i 15. Zakona imaju pravo iz stavka 2. ovog članka prema obveznicima  obračuna i uplate doprinosa.»

 

Članak 4.

            U članku 124. stavak 2. mijenja se i glasi:
«Ukoliko ne postoje osobe iz stavka 1. ovog članka, utvrđene zaostale obveze može izmiriti i sam osiguranik ili kupac imovine obveznika uplate doprinosa, kao i općinsko tijelo uprave određeno odgovarajućim aktom općine, odnosno kantonalno tijelo uprave određeno odgovarajućim aktom kantona.»

Članak 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDATELJ  
DOMA NARODA   
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

  Slavko Matić

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović