Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I
 INVALIDSKOM OSIGURANJU

 

Član 1.

            U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», br. 29/98, 49/00, 32/01 i 73/05),  (u daljem tekstu: Zakon) u članu 8. u stavu 1. tačka 2. mijenja se i glasi: 
«2. lica u službi u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine koja, u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 88/05 i 94/05), postaju lica u službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u činu i položaju  na kojem su se zatekli na dan prije nastupanja 1. januara 2006. godine, a najranije  31. decembra 2005. godine, kao i lica koja to svojstvo steknu od 1. januara 2006. godine, prema važećim propisima.»

Član 2.

            U članu 98. stav 1. mijenja se i glasi:
«Kada je za rješavanje o pravu  iz penzijskog i invalidskog osiguranja potrebno utvrditi invalidnost i potpunu nesposobnost za privređivanje, nosilac osiguranja  donosi rješenje o pravima po osnovu tih činjenica utvrđenih na osnovu nalaza, ocjene  i mišljenja Instituta  za medicinsko vještačenje (u daljem tekstu: stručni organ).»

            Stav 3. mijenja se i glasi:
«Pravilima i drugim općim aktima stručnog organa u skladu sa Zakonom i drugim propisima uređuju se osnovna pitanja u vezi postupka i kriterija medicinskog vještačenja, sastav i nadležnost stručnih timova i druga pitanja u vezi postupka medicinskog vještačenja  koja se odnose na penzijsko i invalidsko osiguranje, na koje saglasnost daje Ministarstvo.»

Član 3.

            U članu 101. iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
«Osiguranik, odnosno lica iz člana 60. Zakona, imaju pravo tužbom pred nadležnim sudom pokrenuti postupak protiv poslodavca ukoliko poslodavac ne uplati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa Zakonom.

            Lica osigurana u određenim okolnostima iz čl. 14. i 15. Zakona imaju pravo iz stava 2. ovog člana prema obveznicima obračuna i uplate doprinosa.»

 

Član 4.

            U članu 124. stav 2. mijenja se i glasi:
«Ukoliko ne postoje lica iz stava 1. ovog člana, utvrđene zaostale obaveze može izmiriti i sam osiguranik ili kupac imovine obveznika uplate doprinosa, kao i općinski organ uprave određen odgovarajućim aktom općine, odnosno kantonalni organ uprave određen odgovarajućim aktom kantona.»

Član 5.

            Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDAVAJUĆI  
DOMA NARODA   
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

  Slavko Matić

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović