Z A K O N
O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OBRANI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.

Zakon o obrani Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 34/04) prestaje važiti 1. siječnja 2006. godine.

Članak 2.

Iznimno od odredbi članka 19. stavak 4. i članka 32.a Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 19/02, 35/03, 14/04, 17/04, 26/04 i 37/04) danom propisanim u članku 1. ovog zakona svi državni službenici Federalnog ministarstva obrane , kojima je u postupku revizije Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine potvrdila status državnih službenika, postaju državni službenici u Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo obrane BiH) i na njih se primjenjuje Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o obrani Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o obrani BiH).
Nakon što Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine donese rješenje o prestanku radnog odnosa državnog službenika suglasno članku 67. stavak 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, državni službenik ostaje u radnom odnosu u sustavu obrane Bosne i Hercegovine dok odluka o prestanku radnog odnosa ne postane konačna.
Sva prava i dužnosti iz radnog odnosa državnih službenika iz stavka 2. ovog članka, nakon isteka dana propisanog u članku 1. ovog zakona, osigurat će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) u skladu s važećim federalnim zakonima.
Danom propisanim u članku 1. ovog zakona namještenici iz Federalnog ministarstva obrane postaju uposlenici u Ministarstvu obrane BiH i na njih će se primjenjivati Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 26/04 i 7/05).
Danom propisanim u st. 1. i 4. ovog članka Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Federalnog ministarstva obrane postaje sastavni dio Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva obrane BiH u skladu sa Zakonom o obrani BiH. Državni službenici i uposlenici iz st. 1. i 2. ovog članka nastavljaju obavljati prethodne poslove i zadaće u mjeri u kojoj to nije u suprotnosti sa Zakonom o obrani BiH, dok se ne donese konačna odluka o njihovom statusu u Ministarstvu obrane BiH u skladu sa Zakonom o obrani BiH.
Državni službenici i uposlenici iz st. 1. i 4. ovog članka zadržavaju svoju poziciju, plaću i naknade sve dok se ne donese konačna odluka o njihovom statusu u Ministarstvu obrane BiH u skladu sa Zakonom o obrani BiH.
Državni službenici i uposlenici Ministarstva obrane BiH u slučaju razrješenja s dužnosti nastalog uslijed prekobrojnosti u skladu sa Zakonom o obrani BiH imaju pravo na otpremninu u skladu sa Zakonom o obrani BiH.

Članak 3.

Danom propisanim u članku 1. ovog zakona zapovjednik Zajedničkog zapovjedništva Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zajedničko zapovjedništvo) izravno je odgovoran načelniku Zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine do ukidanja Zajedničkog zapovjedništva u skladu sa Zakonom o obrani BiH.
Zapovjednik Zajedničkog zapovjedništva nema operativno zapovjedničke ovlasti.

Članak 4.

Najkasnije do dana propisanog u članku 1. ovog zakona odredit će se osoba iz Federalnog ministarstva obrane da obavlja one poslove i zadaće neophodne za efikasno upravljanje prijašnjim Federalnim ministarstvom obrane do okončanja procesa tranzicije.

Članak 5.

Ministarstvo obrane BiH i Federalno ministarstvo obrane izvršit će popis nepokretne i pokretne imovine, arhiva, akata i drugih dokumenata u skladu s važećim propisima u Federaciji Bosne i Hercegovne i Zakonom o obrani BiH.
Popis nepokretne imovine će se dostaviti Ministarstvu obrane BiH u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o obrani BiH. Popis pokretne imovine, arhiva, akata i drugih dokumenata će se dostaviti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o obrani BiH.
Imovina koja će i dalje služiti za potrebe obrane utvrdit će se u skladu sa Zakonom o obrani BiH.
Pokretna imovina za koju se u skladu sa Zakonom o obrani BiH utvrdi da neće služiti za potrebe obrane ostaje i dalje u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine i odluku o postupanju s istom će donijeti Vlada Federacije.

Članak 6.

Ministarstvo obrane BiH i Federalno ministarstvo obrane će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o obrani BiH sačiniti sveobuhvatan popis ostalih prava i obveza Federalnog ministarstva obrane i predložiti plan o prijenosu prava i obveza Ministarstvu obrane BiH.
Izuzev ukoliko nije drugačije predviđeno u planu za prijenos ostalih prava i obveza iz stavka 1. ovog članka odobrenog u skladu sa Zakonom o obrani BiH, Vlada Federacije je i dalje odgovorna za dugove, zaduženja i ostale obveze Federalnog ministarstva obrane nastalih do dana propisanog u članku 1. ovog zakona.


Članak 7.

Temeljem Plana o konačnom raspolaganju imovinom Vlada Federacije s Vijećem ministara Bosne i Hercegovine potpisuje sporazume,odluke, rješenja ili ostale relevantne instrumente potrebne za okončanje raspolaganja svim pravima i obvezama nad pokretnom i nepokretnom imovinom.

Članak 8.

Proračunska i sva ostala financijska pitanja za Federalno ministarstvo obrane i Vojsku Federacije Bosne i Hercegovine rješava Vlada Federacije u skladu s važećim federalnim propisima i Zakonom o obrani BiH.

Članak 9.

Prijenos dužnosti s Federalnog ministarstva obrane na tijela uprave entiteta, kantona, grada ili općina koje ne prelaze na Ministarstvo obrane BiH trajat će najduže do okončanja procesa tranzicije.
Vlada Federacije obvezna je da najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ovog zakona predloži izmjene i dopune zakona kojim će biti regulirana nadležnost entiteta, kantona, grada ili općina u obavljanju dužnosti iz stavka 1. ovog članka.
Do donošenja zakona iz stavka 2. ovog članka, Ministarstvo obrane BiH će osigurati nesmetano obavljanje dužnosti prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, odnosno dužnosti koje neće biti preuzete u Ministarstvu obrane BiH.
Tijela koja budu preuzela nadležnosti iz stavka 1. ovog članka dužna su preuzeti i državne službenike i namještenike koji su do preuzimanja dužnosti od strane tih tijela u Federalnom ministarstvu obrane obavljali te dužnosti.

Članak 10.

Sva ostala pitanja vezana za Federalno ministarstvo obrane i Vojsku Federacije Bosne i Hercegovine će se rješavati u skladu sa Zakonom o obrani BiH.


Članak 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, v.r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, v.r.