Z A K O N
O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ODBRANI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.

Zakon o odbrani Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 34/04) prestaje da važi 01. januara 2006. godine.

Član 2.

Izuzetno od odredbi člana 19. stav 4. i člana 32.a Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 14/04, 17/04, 26/04 i 37/04), danom propisanim u članu 1. ovog Zakona svi državni službenici Federalnog ministarstva odbrane, kojima je u postupku revizije Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine potvrdila status državnih službenika, postaju državni službenici u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo odbrane BiH) i na njih se primjenjuje Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o odbrani BiH).
Nakon što Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine donese rješenje o prestanku radnog odnosa državnog službenika u skladu sa članom 67. stav 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, državni službenik ostaje u radnom odnosu u sistemu odbrane Bosne i Hercegovine dok odluka o prestanku radnog odnosa ne postane konačna.
Sva prava i dužnosti iz radnog odnosa državnih službenika iz stava 2. ovog člana, nakon isticanja dana propisanog u članu 1. ovog Zakona, osigurat će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) u skladu sa važećim federalnim zakonima.
Danom propisanim u članu 1. ovog Zakona namještenici iz Federalnog ministarstva odbrane postaju zaposlenici u Ministarstvu odbrane BiH i na njih će se primjenjivati Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 26/04 i 7/05).
Danom propisanim u st. 1. i 4. ovog člana Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Federalnog ministarstva odbrane postaje sastavni dio Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane BiH u skladu sa Zakonom o odbrani BiH. Državni službenici i zaposlenici iz st. 1. i 2. ovog člana nastavljaju obavljati prethodne poslove i zadatke u mjeri u kojoj to nije u suprotnosti sa Zakonom o odbrani BiH dok se ne donese konačna odluka o njihovom statusu u Ministarstvu odbrane BiH, u skladu sa Zakonom o odbrani BiH.
Državni službenici i zaposlenici iz st. 1. i 4. ovog člana zadržavaju svoju poziciju, plaću i naknade sve dok se ne donese konačna odluka o njihovom statusu u Ministarstvu odbrane BiH u skladu sa Zakonom o odbrani BiH.
Državni službenici i zaposlenici u Ministarstvu odbrane BiH u slučaju razrješenja sa dužnosti usljed prekobrojnosti, u skladu sa Zakonom o odbrani BiH, imaju pravo na otpremninu u skladu sa Zakonom o odbrani BiH.

Član 3.

Danom propisanim u članu 1. ovog Zakona komandant Zajedničke komande Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zajednička komanda) direktno je odgovoran načelniku Zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine do ukidanja Zajedničke komande u skladu sa Zakonom o odbrani BiH.
Komandant Zajedničke komande nema operativno-komandne ovlasti.

Član 4.

Najkasnije do dana propisanog u članu 1. ovog Zakona odredit će se lice iz Federalnog ministarstva odbrane da obavlja one poslove i zadatke neophodne za efikasno upravljanje prijašnjim Federalnim ministarstvom odbrane do završetka procesa tranzicije.

Član 5.

Ministarstvo odbrane BiH i Federalno ministarstvo odbrane izvršit će popis pokretne i nepokretne imovine, arhive, spisa i drugih dokumenata u skladu sa važećim propisima u Federaciji Bosne i Hercegovne i Zakonom o odbrani BiH.
Popis nepokretne imovine dostavit će se Ministarstvu odbrane BiH u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o odbrani BiH. Popis pokretne imovine, arhive, spisa i drugih dokumenata dostavit će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o odbrani BiH.
Imovina koja će i dalje služiti za potrebe odbrane utvrdit će se u skladu sa Zakonom o odbrani BiH.
Pokretna imovina za koju se u skladu sa Zakonom o odbrani BiH utvrdi da neće služiti za potrebe odbrane ostaje u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine a odluku o daljnjem postupanju u vezi sa tim donijet će Vlada Federacije.

Član 6.

Ministarstvo odbrane BiH i Federalno ministarstvo odbrane u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o odbrani BiH sačinit će sveobuhvatan popis ostalih prava i obaveza Federalnog ministarstva odbrane i predložiti plan o prijenosu prava i obaveza na Ministarstvo odbrane BiH.
Osim ukoliko nije drugačije predviđeno u planu za prijenos ostalih prava i obaveza iz stava 1. ovog člana, odobrenom u skladu sa Zakonom o odbrani BiH, Vlada Federacije je i dalje odgovorna za dugove, zaduženja i ostale obaveze Federalnog ministarstva odbrane nastale do dana propisanog u članu 1. ovog Zakona.

Član 7.

Na osnovu plana o konačnom raspolaganju imovinom Vlada Federacije sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine potpisuje sporazum, odluke, rješenja ili ostale relevantne instrumente potrebne za okončanje raspolaganja svim pravima i obavezama nad pokretnom i nepokretnom imovinom.

Član 8.

Budžetska i sva ostala finansijska pitanja vezana za Federalno ministarstvo odbrane i Vojsku Federacije Bosne i Hercegovine rješava Vlada Federacije u skladu sa važećim federalnim propisima i Zakonom o odbrani BiH.

Član 9.

Prijenos funkcija sa Federalnog ministarstva odbrane na organe uprave entiteta, kantona, grada ili općina koje ne prelaze na Ministarstvo odbrane BiH trajat će najduže do završetka procesa tranzicije.
Vlada Federacije obavezna je najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ovog Zakona predložiti izmjene i dopune Zakona kojima će biti regulirana nadležnost entiteta, kantona, grada ili općina u vršenju funkcija iz stava 1. ovog člana.
Do donošenja Zakona iz stava 2. ovog člana Ministarstvo odbrane BiH osigurat će nesmetano vršenje funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, odnosno funkcija koje neće biti preuzete u Ministarstvu odbrane BiH.
Organi koji budu preuzeli nadležnosti iz stava 1. ovog člana dužni su preuzeti i državne službenike i namještenike koji su do preuzimanja funkcija od tih organa u Federalnom ministarstvu odbrane vršili te funkcije.

Član 10.

Sva ostala pitanja vezana za Federalno ministarstvo odbrane i Vojsku Federacije Bosne i Hercegovine rješavat će se u skladu sa Zakonom o odbrani BiH.

Član 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, s.r.