ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA

Članak 1.

U članku 5. Zakona o koncesijama («Službene novine Federacije BiH» broj: 40/02) dodaje se novi stavak 4 koji glasi:
«U slučajevima kada Vlada Federacije odlučuje o dodjeli koncesije za određeno dobro na temelju članka 6. ovoga zakona, a kada se to dobro nalazi u cijelosti ili pretežito na području jedne općine, odnosno kada se posljedice dodjele koncesije odnose pretežito na tu općinu, odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Federacije na prijedlog resornoga ministra i uz prethodnu suglasnost općinskoga vijeća lokalne zajednice na čijem se području dodjeljuje koncesija».

Članak 2.


U članku 9. nakon stavka 2. dodaju se novi st. 3, 4 i 5 koji glase:
«Kada se pokreće postupak za dodjelu koncesija sukladno članku 5. stavak 4. ovoga zakona, povjerenstvo iz stavka 1 ovoga članka broji devet članova. Sedam članova povjerenstva su stalni članovi, koji se imenuju sukladno članku 10. stavak 1. ovoga zakona, a dva promjenljiva člana imenuje resorni ministar s liste općinskoga vijeća na čijem se teritoriju nalazi predmet koncesije.
Lista općinskoga vijeća mora sadržiti najmanje šest istaknutih stručnjaka u lokalnoj sredini iz oblasti prava, ekonomije i inženjerstva i na njih se primjenjuju ograničenja predviđena u članku 10. stavak 4, 5 i 7».

Članak 3.


U članku 12. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
«Vlada Federacije utvrđuje visinu naknada i za promjenljive članove povjerenstva iz lokalne zajednice».


Članak 4.

U članku 15. stavak 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaje tekst: «i proračunima općina iz kojih su imenovani promjenljivi članovi».


Članak 5.

U članku 21. u stavku 1. iza druge alineje dodaje se nova koja glasi:
«-utvrđuje način donošenja odluka povjerenstva kada odlučuje u slučajevima predviđenim člankom 5. stavak 4».
Dosadašnje alineje 3, 4, 5 i 6 u članku 21. stavak 1. postaju alineje 4, 5, 6 i 7».


Članak 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDATELJ                                            PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA                                                ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH                 PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                       Muhamed Ibrahimović